Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8)
НазваКурс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8)
старонка1/45
Дата канвертавання28.10.2012
Памер2.9 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Акадэмiя кіравання
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

Cicтэма адкрытага навучання


С. Ф. Шымуковіч


Гісторыя Беларусі


Курс лекцый

У дзвюх частках

Частка 1


Мiнск

2009

УДК 338(475)(075.8)

Б


БК 659я73

         Ш61


Серыя заснавана ў 2001 годзе


Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.

Друкуецца па рашэнню рэдакцыйна-выдавецкага савета Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.Шымуковiч, С. Ф.

Ш61              Гiсторыя Беларусi: курс лекцый: у 2-х ч. Частка 1 / С.Ф. Шымуковiч. – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь, 2009. – 235 с. – (Сістэма адкрытага навучання)

ISBN 978-985-457-782-1


Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".

УДК 338(475)(075.8)

ББК 659я73
ISBN 978-985-457-782-1 (ч.1)Шымуковiч С. Ф., 2009

ISBN 978-985-457-783-8Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2009

ЗМЕСТ

ТЭМА 1. уводзіны ў дысцыпліну 9

Лекцыя 1. Уводзіны ў дысцыпліну 9

Прадмет гісторыі Беларусі 9

Перыядызацыя курса гісторыі Беларусі 11

Метадалогія гісторыі Беларусі 14

Крыніцы па гісторыі Беларусі. Асноўныя задачы “Гісторыя Беларусі” 16

Кантрольныя пытанні да тэмы №1 20

Раздзел 1. цывілізацыйная спадчына сраражытнага свету, сярэдніх вякоў і беларускія землі 21

ТЭМА 2. старажытнае і раннесярэднявечнае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай беларусі. станаўленне ўсходнеславянскай цывілізацыі 21

Лекцыя 2. Старажытнае і раннесярэднявечнае насельніцтва на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Станаўленне ўсходнеславянскай цывілізацыі 21

Палеаліт (100-9 тыс. г. да н.э.) 23

Мезаліт (9-5 тыс. г. да н.э.) 27

Неаліт (5-3 тыс. г. да н.э.) 28

Бронзавы век (2 – пачатак 1 тыс. да н.э.) 30

Жалезны век (7-6 ст. да н.э. – 6-7 ст. н.э.) 33

Паходжанне беларусаў 36

Кантрольныя пытанні да тэмы №2 38

ТЭМА 3. станаўленне раннекласавага грамадства на тэрыторыі сучаснай беларусі 40

Лекцыя 3. Станаўленне раннекласавага грамадства на тэрыторыі сучаснай Беларусі 40

Кантрольныя пытанні да тэмы №3 52

Лекцыя 4. Фарміраванне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі сучаснай Беларусі 53

Кантрольныя пытанні да тэмы №4 62

ТЭМА 5. ВЯЛІКАе КНЯСТВА ЛІТОЎСКАе, рускае, жамойцкае (другая палова XIII – ПЕРШАя ПАЛОВа XVІ ст.) 63

Лекцыя 5. Вялікае Княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае (другая палова XIII – першая палова XVІ ст.) 63

Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ. Палітычнае становішча ВкЛ да сярэдзіны XVI ст. 63

Асноўныя накірункі развіцця ВкЛ у 70-я гг. XIV – XV ст. 71

Палітычнае становішча Беларусі ў першай палове XVI ст. 79

Эвалюцыя ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай манархіі 83

Кантрольныя пытанні да тэмы №5 90

ТЭМА 6. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСкІх зямель ва Ўсходне-славянскай і еўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы ў сярэднія вякі 91

Лекцыя 6. Культура беларускіх зямель ва ўсходне-славянскай і еўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы ў сярэднія вякі 91

Рэлігія славян. Распаўсюджанне хрысціянства на Беларусі 91

Культура Беларусі X – XIII стст. 93

Культура Беларусі XIV – XVI стст. 97

Кантрольныя пытанні да тэмы №6 105

раздзел II. цывілізацыйная спадчына новага часу і беларускія землі 106

ТЭМА 7. Эвалюцыя форм дзяржаўнага і грамадскага ладу на беларускіх землях пасля люблінскай уніі 106

Лекцыя 7. Эвалюцыя форм дзяржаўнага і грамадскага ладу на беларускіх землях пасля Люблінскай уніі 106

Утварэнне Рэчы Паспалітай 106

Кантрольныя пытанні да тэмы №7 113

ТЭМА 8. ЭВАЛЮЦЫЯ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫХ АДНОСІН НА ТЭРЫТОРЫІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСІ ВА ЎМОВАХ ПЕРАХОДА АД АГРАРНА-РАМЕСНАЙ ДА ІНДУСТРЫЯЛЬНАЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ 114

Лекцыя 8. Эвалюцыя сацыяльна-эканамічных адносін на тэрыторыі сучаснай Беларусі ва ўмовах перахода ад аграрна-рамеснай да індустрыяльнай цывілізацыі 114

Станаўленне фальваркава-паншчынай гаспадаркі. 114

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы
XVIII – 50-х гг. XIX ст. 126

Прамысловы пераварот і станаўленне фабрычна-заводскай прамысловасці на Беларусі ў першай палове XIX ст. 129

Эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя. Сельская гаспадарка ў 60–90-я гг. xix ст 135

Сусветны аграрны крызіс 80-90-х гг. XIX ст. 137

Эканамічнае становішча Беларусі ў 1900-1913 гг. 143

Сельская гаспадарка Беларусі на пачатак XX ст. Сталыпінская аграрная рэформа на Беларусі 146

Кантрольныя пытанні да тэмы №8 150

ТЭМА 9. адметнасці расійскага шляху палітычнай мадэрнізацыі ў паўночна-заходнім краі 151

Лекцыя 9. Адметнасці расійскага шляху палітычнай мадэрнізацыі ў Паўночна-Заходнім краі 151

Першыя дзесяцігоддзі уваходжання беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі 151

Урадавая палiтыка ў першай палове XIX ст. Спробы вырашэння “польскага пытання” 154

Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы
1860-1870-х гг. 158

Паўстанне 1863 г. 165

Вызваленчая барацьба ў 60–90-я гг. XIX ст. 167

Эвалюцыя рабочага руху і прапаганда марксізму. Рэвалюцыйна-дэмакратычны рух 170

Рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг. на Беларусі. Палітыка царызму на Беларусі ў паслярэвалюцыйны перыяд 174

Беларусь у перыяд Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года 183

Кантрольныя пытанні да тэмы №9 188

Лекцыя 10. Беларускія землі ў геапалітычным становішчы Усходняй Еўропы ў Новы час 189

Войны сярэдзіны XVII – пачатка XVIII стст. 191

Беларусь і вайна 1812 года 202

Паўстанне 1830-1831 гг. 207

Беларусь у гады першай сусветнай вайны 212

Кантрольныя пытанні да тэмы№10 215

ТЭМА 11. станаўленне беларускай нацыі: заканамернасці і асаблівасці 216

Лекцыя 11. Станаўленне беларускай нацыі: заканамернасці і асаблівасці 216

Фарміраванне беларускай нацыі 216

Кантрольныя пытанні да тэмы№11 221

Лекцыя 12. Канфесійныя адносіны на тэрыторыі сучаснай Беларусі ў XVI – XVIII стст. 222

Кантрольныя пытанні да тэмы№12 234

Лекцыя 13. Культура беларускага народа ў агульнаеўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы ў Новы час 235

Культура Беларусі ў першай палове XIX cт. 248

Культура Беларусі другой паловы XIX стагоддзя. 261

Кантрольныя пытанні да тэмы№13 265  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекцый у дзвюх частках Частка 1 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8)
Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы І атэстацыі электронных версій вучэбных І вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекцый у дзвюх частках Частка 2 4-е выданне, стэрэатыпнае Мiнск 2007 удк 338(475)(075. 8)
Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы І атэстацыі электронных версій вучэбных І вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconВучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "гісторыя беларусі" у дзвюх частках Частка 1 Брэст Брду імя А. С. Пушкіна 2009 удк 94(476)(075)
Гісторыя Беларусі : вучэбна-метадычны комплекс у 2 ч. / Н. П. Галімава [і інш.]; пад агульнай рэд. У. В. Здановіча. – Ч. 1 : – Брэст...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconКласіка І сучаснасць украінская літаратура І ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі у трох частках. Частка Эпоха Старажытнасці – ХІХ ст
М. І. Мушынскі – член-карэспандэнт ан беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 3 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Калінкавіцкага, Кармянскага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Мазырскага І нараўлянскага раёнаў Гомельскай вобласці

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconУчебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений исторического факультета Казань 2010 ббк т. 3(05(5+6)4я73 удк 94(5+6)(075) Печатается
Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconКонспект лекций лабораторный практикум контрольные задания учебное пособие Кемерово 2004 удк: 532. 135 (075)
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Кемеровского технологического института пищевой промышленности

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconПамятка туриста
Ньяса — на юге Танзании. Самые высокие горы в Африки Килиманджаро (5895 м). Общая протяжённость сухопутных границ составляет 3 402...

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекцый удк 398 (476) (042. 4) Рэкамендавана да друку вучоным саветам Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі І фальклору імя К. Крапівы
Рэкамендавана да друку вучоным саветам Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі І фальклору імя К. Крапівы

Курс лекцый у дзвюх частках Частка 1 Мiнск 2009 удк 338(475)(075. 8) iconКурс лекций минск бгу 2004 удк 553. 3+553. 4 Ббк
Месторождения металлических полезных ископаемых. Часть I. Черные цветные металлы: Курс лекций/ Э. А. Высоцкий

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка