Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
НазваАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Дата канвертавання03.12.2012
Памер135.78 Kb.
ТыпАнкета

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ


ANKETA IECEĻOŠANAI BALTKRIEVIJAS REPUBLIKĀ

Фотаздымак / Fotoğraf

1. Прозвішча / Uzvārds4. Пол/ Dzimums


 мужчынскі/ vīriešu


 жаночы/ sieviešu


2. Імя / Vārds3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Citi vārdi, uzvārdi, ieskaitot dzimto uzvārdu5. Дата нараджэння/ Dzimšanas

6. Месца нараджэння/ Dzimšanas vieta


краіна/ valsts................................ горад/ pilsēta...........................................

раён(вобласць)/ rajons (apgabals).................................................................


Dienesta atzīmes / Службовыя адзнакі


Дата звароту


……………………………………


Падставы:

 сапраўдны пашпарт

 візавая падтрымка

 фінансавыя сродкі

 страхоўка

 інтэрв’ю


Рашэнне по звароту:

 станоўчае

 адмоўнае


Тып візы:

 B

 C

 D


Кратнасць візы:

 1

 2

 шм


Мэта візіту

 без права працы па найму

 гуманітарная

 дыпламатычная

 з правам працы па найму

 наведванне месцаў пахавання

 на сталае жыхарства

 прыватная

 рэлігійная дзейнасць

 службовая

 транзіт

 турызм

 у мэтах вучобы

 удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах


Сапраўдная


з…………………..………………….


па………………………………..…..

Віза № BLR

……………………………………………

(diena/mēnesis/gads)

7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ pilsonība


.....................................

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/

Pilsonības maiņas gadījumā, lūdzu, norādiet iepriekšējo
Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Pilsonības maiņas datumi
8. Тып пашпарта/ Pases tips


 звычайны / parasta

 дыпламатычны / diplomātiskā

 службовы / dienesta

 іншы дакумент / cits dokuments


.....................................................

9. Нумар пашпарта/ Pases numurs


10. Дата выдачы/ Izdošanas datums

11. Кім выдадзены/ Izdevējiestāde

(diena/mēnesis/gads)

12. Тэрмін дзеяння/ Derīga līdz

13. Дзе выдадзены/ Izdošanas vieta

(diena/mēnesis/gads)

14. Месца працы /

Darba vieta

Займаемая пасада / Ieņemamais amats......................................................................................

работадаўца / Darba devējs......................................................................................................

15. Службовы адрас/ Darba vietas adrese


дом / māja....................... вуліца / iela...........................................................................

горад (населены пункт) / pilsēta (apdzīvotā vieta) ....................................................................

раён(вобласць)/ rajons (apgabals)......................................... краіна / valsts............................

тэлефон / tālruņa Nr. ...................................... e-mail ………….................................

16. Тып візы/

Vīzas tips

 транзітная / tranzīts

 кароткачасовая / īstermiņa

 доўгатэрміновая / ilgtermiņa

17. Віза / Vīza

 групавая / grupveida


 індывідуальная / individuāla

18. Колькасць уездаў/

Iebraukšanas daudzums

 аднаразовая / vienreizēji

 двухразовая / divkārtēji

 шматразовая / daudzkārtēji

19. Тэрмін знаходжання / Uzturēšanās ilgums

....................... сутак / diennaksts

20. Тэрмін дзеяння візы/ Vīzas derīguma termiņš

з/ no

па/ līdz

(diena/mēnesis/gads)

(diena/mēnesis/gads)

21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Ielūdzošās organizācijas nosaukums vai personas vārds, uzvārds
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Ielūdzošās organizācijas vai personas adrese

дом / māja....................... вуліца / iela...........................................................................

горад (населены пункт) / pilsēta (apdzīvotа vieta) ....................................................................

раён(вобласць)/ rajons (apgabals).......................................……………………………………………

тэлефон/ tālruņa Nr....................................... e-mail ………….................................

23. Адрас знаходжання ў Беларусі/

Uzturēšanās vieta Baltkrievijā

дом / māja....................... вуліца / iela...........................................................................

горад (населены пункт) / pilsēta (apdzīvotā vieta) ....................................................................

раён(вобласць)/ rajons (apgabals).......................................……………………………………………

гасцініца / viesnīca........................................................................................................…...........

24. Мэта візіту

(падрабязна)

Ieceļošanas mērķis (detalizēti)
25. Дамашні адрас/

Mājas adrese


дом / māja....................... вуліца / iela...........................................................................

горад (населены пункт) / pilsēta (apdzīvotā vieta) ....................................................................

раён(вобласць)/ rajons (apgabals)......................................... краіна / valsts............................

тэлефон/ tālruņa Nr...................................... e-mail ………….................................


Skatīties otrā pusē  Глядзі на адвароце

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь /

Vai Jūs esat bijis (-usi) Baltkrievijas Republikā?


даt / jā  нет / nē


Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Uzrādiet pēdējā vizita termiņu, vietu un mērķi


калі/ kad....................................................


дзе/ kur....................................................


з якой мэтай/ ar kādu mērķi ............................................................
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Iepriekšējās vizītes uz Baltkrieviju (šajā gadā)


28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана /

Vai Jums kādreiz bija atteikta Baltkrievijas vīza vai Jūsu vīza bija anulēta?


 не / nē  так / jā калі / kad...........................
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Vai Jūs kādreiz atrodoties Baltkrievijas Republikas teritorijā tikāt saukts pie atbildības par Baltkrievijas likumdošanas pārkāpšanu?


 не / nē  так / jā калі / kad................................................дзе / kur ..................................................................


Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам / Pozitīva atbilde nenorāda uz obligātu vīzas izsniegšanas atteikumu, savukārt šajā gadījumā ir nepieciešama Jūsu personiska piedalīšanās pārrunās ar konsulāra darbinieku.
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны /

Vai Jūs esat bijis (-usi) deportēts (-a) no kādas valsts?


 не / nē  так / jā


калі / kad.....................................................


з якой краіны / no kādas valsts ………………………………………
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/

Transportlīdzeklis, kas paredzēts iebraukšanai Baltkrievijas Republikā32. Mаршрут руху/ Brauciena maršruts

33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Iztikas līdzekļi uzturēšanās laikā Baltkrievijas Republikā


 наяўныя сродкі / skaidrā nauda  крэдытныя карткі / kredītkartes


 дарожныя чэкі / ceļojumu čeki  білеты / biļetes


 пражыванне / uzturēšanas vieta

34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Apdrošināšanas organizācija


……………………………………….............................................................………….


нумар страхавога поліса / apdrošināšanas polises Nr....................................


тэрмін дзеяння страхавога поліса /

apdrošināšanas polises derīguma termiņš .............………..............................
35. Сямейнае становішча/

Ģimenes stāvoklis

 знаходжуся ў шлюбе/ precējies (-usies)

 не знаходжуся ў шлюбе/ neprecējies (-usies)

 разведзены(а)/ šķīries (-usies)

 удавец (удава)/ atraitnis (-e)
36. Фамілія мужа(жонкі)/ Laulātā (-ās) uzvārds37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Laulātā (-ās) citi uzvārdi, ieskaitot dzimto uzvārdu


38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/

Laulātā (-ās) vārds39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ Laulātā taja (-ās) pilsonība

40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Laulātā (-ās) dzimšanas datums

41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Laulātā (-ās) dzimšanas vieta(diena/mēnesis/gads)
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/

Ja Jūsu pavadībā ir bērni un tie ir atzīmēti Jūsu pasē, aizpildiet tabulu
прозвішча/

uzvārds


імя/ vārds


дата і месца нараджэння/

dzimšanas datums un vieta


43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./


Apliecinājums. Ar šo apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apzinos, ka nepatiesa informācija vai atteikšanās iesniegt nepieciešamos dokumentus var kalpot par iemeslu aizliegumam iebraukt Baltkrievijas Republikā. Esmu arī brīdināts, ka gadījumā ja iesniegtā informācija tiks atzīta kā nepatiesa, vīza var tikt anulēta jebkurā brīdī. Uzņemos par pienākumu ierodoties Baltkrievijas Republikā veikt reģistrāciju noteiktajā kārtībā un atstāt tās teritoriju pirms vīzas termiņa beigām.

44. Асабісты подпіс / Paraksts45. Дата запаўнення /

Aizpildīšanas datums


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Прозвішча

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь ansökan om inresevisering till vitryska republiken
Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь ansökan om inresevisering till vitryska republiken

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў Рэспубліку Беларусь на сталае жыхарства для въезда в Республику Беларусь на постоянное жительство

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Краiна / Staat горад / Ort

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета дла ўезду ў рэспубліку беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка