Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа)
НазваКонкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа)
Дата канвертавання30.10.2012
Памер50.28 Kb.
ТыпКонкурс
ПРАДМЕТНЫ КОНКУРС ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ – ВАЯВОДСКІЯ ЭЛІМІНАЦЫІ - ( ПАДСТАВОВАЯ ШКОЛА)


Сардэчна вітаем удзельнікаў конкурсу! Перад Вамі заданні;чытайце ўважліва, пішыце толькі, колькі ад вас патрабуюць.

Жадаем поспехаў!


І.Да дзеясловаў падбярыце патрэбныя займеннікі.

Ён глядзіць

.... вітаешся, .... плача, ...мару, .... думаем, ... сябруюць, .... жартуеце, ... пішаш

....рысуе, ... глядзіш, ... гуляеце.


ІІ.Замяніце выдзеленыя словы патрэбнымі займеннікамі.


Дзеці вярталіся са школы. Снег не пераставаў ісці. (Сенг ) ..............буйнымі сняжынкамі сыпаўся на зямлю. (Дзеці) ........... кідаліся снежкамі , смяяліся.

Затым зрабілі снежную бабу . ...... атрымалася незвычайная. Дзеці надзелі на галаву вядро. ............. аказалася вялікае.


ІІІ.У месца кропак запішыце патрэбныя па сэнсу словы.


Люблю наш край – старонку гэту,

Дзе я радзілася, ................. ,

Дзе першы раз пазнала шчасце,

Слязу нядолі ............................ .


Люблю народ наш ......................... ,

І хаты ў зелені садоў.

Залочаныя збожжам .............................,

Шум нашых ........................ і лясаў.


І песню родную люблю я,

Што ў полі жнеі ...................... ,

А звоны голасна над ..................................

Пераліваюцца, плывуць.


Словы да выкарвстання:

нівай, гаяў, запяюць, нівы, беларускі,расла, праліла .


ІV.Устаўце замест кропак адпаведныя канчаткі прыметнікаў.

Зялёны луг, як кінуць вокам,

абрусам пышн.. і шырок..

абапал Нёмана рассцілаўся.

І ззяў на сонцы ў пералівах

пашчотн.. тонам. А на нівах

пад лёгк.. ветрам жыта гнецца

і людзям радасна смяецца

сваім прыемн.. , міл.. спевам.


V.Прачытайце фрагмент верша Я. Купалы Сын і маці і адкажыце на пытанні:


1.Аб чым размаўляюць сын і маці? (2-3 сказы)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.Дапішыце па 1 сіноніме да слоў:

мова - ......................................................

гаманіць - ...............................................


СЫН

... Ну, але яшчэ не ўсё тут

Ясным мне здаецца:

Што такое беларускай

Гутаркай завецца?

МАЦІ

  • Ой, дурненькая варона,

Што з табой чыніці!

Як жа іначай беларусы

Могуць гаманіці?

Як жа мы з табой гутарым

Вось у гэту хвілю?

Як жа я пяю над зыбкай (калыскай)

Для малой Марылі?

Дык паслухай, як на вёсцы

Кажа дзядзька, цётка;

Як паюць улетку жнеі

За сваёй работкай:...


VI. Успомні паданне У. Гайдука Дамавікова ўдзячнасць і адкажы :


(...) Калі дамавік прымчаўся на парог хаты, застаў шчыльна зачыненыя дзверы.

Тады ён абпоўз навокал хаты. Знайшоў мышыную нару, праціснуўся ёй у камору і пачаў выварочваць гладышы з атрутным малаком.(...) Калі змагаўся з апошнім і самым вялікім, дзверы раптам расчыніліся, і на парозе каморы з’явіліся гаспадары з дзяцьмі.

Вуж нават не заўважыў , з якай любасцю і ўдзячнасцю глядзела на яго ўратаваная ад смерці сям’я.


1.Чаму аўтар канчае твор менавіта такімі, выдзеленымі вышэй словамі (любасць, удзячнасць)? (3-4 сказы).

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2.Дапоўніце думку: Дамавік -................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


VII.Замест кропак устаўце патрэбнае слова.

Словы для выкарыстання: трапляюць, ходзяць, расце, плываюць, выходзяць, вісяць, паказваюць.


Усе дзеці з радасцю .................................. у лялечны тэатр. Малышы адразу .................................... у казачны свет.У таямнічым азярцы ...............................

залатыя рыбкі. Тут ....................................невядомая расліна . А на сценах .........................

малюнкі. Яны ............................................ падзеі з цікавых кніжак. А ў зале да дзяцей

................................................ героі любімых казак.


VIII.Да кожнага з прыслоўяў пастаўце пытанні.

Сёлета ...калі?..

Аднойчы ...........................................

Побач ...............................................

Густа ................................................

Назад ...............................................

Паволі ..............................................


IX. Складзіце са слоў сказы. Словы , што ў дужках, трэба паставіць у патрэбнай форме.

Узор:

На, (сук), сядзелі, сарокі, тры. Сказ: На суку сядзелі тры сарокі.

1.У,( лес), птушкі, спявалі, прыгожа,

.......................................................................................................................................................

2.Але, толькі, слухаць сарокі, (любяць), сябе.

.......................................................................................................................................................

3.Яны, страшэнную, (узняць), траскатню.

......................................................................................................................................................

4.Аглух, амаль, воўк, шэры.

......................................................................................................................................................

5.Кажуць, (праўда), што, могуць, сарокі, свет, увесь, на, падняць, ногі.

......................................................................................................................................................


Х. Успомні апавяданне Я. Коласа У старых дубах і выканай заданні:

1.У 6-7 сказах апішы дубы. Выкарыстай ніжэй прыведзены фрагмент (наступная стр.).


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Ацані ўчынак Грышкі. Выкарыстай словазлучэнні і словы: ліхая забава, дрэнны жарт, лёгкадумнасць, неразважнасць, няшчасце а таксама прыведзены фрагмент твора.

.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

У старых дубах

Цэлы гай старасвецкіх дубоў раскінуўся на беразе Нёмана. Такіх дубоў цяпер рэдка дзе ўбачыш. Іх не чапіла рука людская, толькі доўгія часы палажылі свой след- пячаць глыбокай старасці. І многа ўсякіх змен часу бачылі гэтыя нямыя сведкі прошласці!

(...) Асірацелыя старыя дубы ў чорных шапках бусліных гнёздаў спакойна стаялі , не варушачы ніводным лістком, і купалі ў сонцы свае адвечныя лапы.

(...) Звесіўшы ногі над вадою, пазіраў Базыль уніз, як цёк Нёман. Тут было глыбока, і вада мела цёмны колер ад гэтай глыбіні...

Грышка моўчкі паглядзеў за сваім сябрам. І без усякай злой мыслі раптам вылецеў з- за куста і гукнуў на ўсю моц:

-Га- а!

Знячэўку Базыль так перапалохаўся, што ўвесь задрыжаў...


ХІ. Перашлі прывітанні (pozdrowienia) з паездкі сябру ці сяброўцы. Запішы: адкуль шлеш прывітанні, каму, як сябе адчуваеш, што цікавага, прыемнага ў дарозе?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ХІІ.Адкажыце на пытанні, выкарыстоўваючы адпаведныя прыслоўі часу ці месца тыпу:

апоўдні, учора, здаўна і іншыя ...

1.Як доўга ты жывеш у вёсцы?

.......................................................................................................................................................

2.Калі ты сустрэўся з Аняй?

.......................................................................................................................................................

3.Калі ў вас канчаюцца заняткі?

.......................................................................................................................................................

4.Калі прыйдзе да вас сябар?

.......................................................................................................................................................5.Дзе вы спыніліся?

.......................................................................................................................................................


ХІІІ. Складзіце сказы са словамі:

Весела, радасна, шэптам, асцярожна

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................

4.....................................................................................................................................................


ХІV.Займеннікі, што ў дужках, перакладзіце на беларускую мову.


Няхай (ktokolwiek).....хто-небудзь...з вас прынясе крэйду.


1.( Czyjś ).............................. сшытак ляжаў ан стале.

2.Гляджу – (ktoś)............................. маю торбу на дрэва павесіў.

3.Мама, пачытай (cokolwiek)........................................................ !

4. (Coś)........................................... прыдалося б з’есці.

5.Трэба (komuś)..................................... расказаць пра нашу паездку.
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для пачатковай школы – 2008/2009 Шаноўны Вучань !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе, як удзельніка раённых элімінацыі Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табою заданні, з якімі Ты павінен...

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2009/2010. Сёння 16 сакавіка 2010 года Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconЛінгвістычны конкурс вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для 10-11 класаў гімназій І ліцэяў тлумачальная запіска
«Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс» арыентаваны на вучняў 10-11 класаў філалагічнага напрамку ліцэяў...

Конкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа) iconКонкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі
Раніца был Х л дная. Узыходзіла с нца. Маўклів ст ялі старыя бяр зы. У п лях было пуст ч рнелі толькі кусты

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка