Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
НазваБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
старонка1/4
Дата канвертавання29.11.2012
Памер464.48 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4


БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

___________________С.У.Абламейка

________________________________


ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ

ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ”


спецыяльнасці перападрыхтоўкі 1-23 01 74 Лiтаратурна-мастацкая творчасць
2010 г.


Складальнікі праграмы:

Т. Д. Арлова, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;

А. М. Кавалеўскі, старшы выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журна­лістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;

Г. Б. Багданава, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;

М. В. Аляшкевіч, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Рэцэнзенты:

А. І. Смагін, доктар мастацтвазнаўства, прафесар кафедры культуралогіі Інстытута сучасных ведаў;

Т. М. Дасаева, загадчык кафедрай замежнай журналістыкі i лiтаратуры Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук


Рэкамендавана да зацвярджэння:


Кафедрай літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ

Пратакол пасяджэння ад 28.04.2010 г. № 14.


Навукова-метадычным саветам па групе спецыяльнасцей журналістыкі Вучэбна-метадычнага аб’яднання вну Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Пратакол пасяджэння ад 27.05.2010 г. № 5


Адказны за выпуск: Арлова Т. Д.

Адказны за рэдакцыю: Багдана Г.Б.


Тлумачальная запіска

Курс «Літаратурна-мастацкая творчасць» прызначаны для таго, каб даць цэласнае ўяўленне аб гістарычным развіцці прозы, паэзіі, драматургіі, крытыкі; аб спосабах распаўсюджання і сацыяльнага засваення найлепшых узораў мастацкіх твораў, якія з’яўляюцца сусветным і нацыянальным культурным скарбам. Асаблівая ўвага звернута на выпрацоўку светапоглядных і творчых аснаванняў для будучай прафесіянальнай працы, а таксама на выхаваўчы патэнцыял мастацкай творчасці, які дазволіць зразумець свет каштоўнасцяў і сэнсаў праз творы мастацтваў шматлікіх стагоддзяў.

Курс «Літаратурна-мастацкая творчасць» выкладаецца ў кантэксце комплекса дысцыплін соцыягуманітарнага характару, такіх як гісторыя свету, гісторыя мастацтваў, культуралогія, гісторыя літаратур (беларускай і замежнай, тым ліку рускай), курсаў па профілі. Вучэбна-метадычная праблема ў выкладанні гэтай новай дысцыпліны ў Інстытуце журналістыкі палягае ў тым, каб з апорай на тое, што пройдзена, глыбей засвоіць спецыфічныя асаблівасці такіх родаў літаратуры, як проза, паэзія, драматургія, крытыка.

Мэта гэтага курса – сфарміраваць у студэнтаў навуковыя ўяўленні пра літаратурныя формы духоўнай творчасці, сутнасць, пабудову, тыпы, віды, заканамернасці функцыявання прозы, паэзіі, драматургіі, крытыкі, выпрацаваць навыкі працы ў галіне літаратурна-мастацкай творчасці.

Сыходзячы з мэты, былі вызначаны наступныя задачы:

  • пазнаёміць студэнтаў з гістарычным досведам развіцця літаратурнай творчасці на працягу стагоддзяў;

  • даследаваць пераемнасць і эстэтычныя традыцыі нацыянальных супольнасцяў, эвалюцыю мастацкіх стыляў і плыняў;

  • дапамагчы выпрацаваць каштоўнасныя арыенціры ў разуменні сваёй літаратуры і літаратуры свету, усвядоміць сябе суб’ектам мастацкай творчасці;

  • засвоіць гістарычныя і сучасныя формы ўзаемадзеяння літаратуры Беларусі з рускай і іншымі замежнымі літаратурамі;

  • арганічна знітаваць каштоўнасны змест дзейнасці майстроў літаратуры розных эпох з засваеннем журналісцкіх дысцыплін і шырокай інтэлектуальнай творчасцю.ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
па дысцыпліне “ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ ТВОРЧАСЦЬ”п/п


Назва раздзелаў, тэм

Колькасць

аўдыторных гадзін

1.

Проза: лекцыі

1.1

Уводзіны ў прадмет. Літаратурна-мастацкая творчасць як спецыфічная форма духоўнай дзейнасці. Віды літаратурна-мастацкай творчасці. Проза

2

1.2

Адметнасць мастацкай прозы ў параўнанні з іншымі відамі літаратурнай творчасці (паэзіяй, драмай)

2

1.3

Мастацкія, стылістычныя асаблівасці празаічных твораў

2

1.4

Проза ў кантэксце прасторы і часу. Гісторыя і сучаснасць

2

1.5

Асноўныя празаічныя жанры. Апавяданне

2

1.6

Аповесць як жанр эпічнай літаратуры

2

1.7

Раман як жанр эпічнай літаратуры.

2

1.8

Сучасная проза. Жанры. Імёны. Вобразы

2

Усяго: 16
Проза: лабараторныя заняткі

1.9

Асноўныя празаічныя жанры. Апавяданне

2

1.10

Сучасная проза. Жанры. Імёны. Вобразы

2

Усяго: 4

2.

Паэзія: лекцыі

2.1

Прырода паэтычнага выказвання

2

2.2

«Паэтычны» не значыць «лірычны»

2

2.3

Аб паэтычнай свабодзе

2

2.4

Стылістыка паэтычнай творчасці

2

2.5

Ад сілаба-тонікі да верлібра

2

2.6

Жанравая палітра сучаснай лірыкі

2

2.7

Правілы работы над паэтычным тэкстам

2

Усяго:14
Паэзія: лабараторныя заняткі

2.8

Што такое верш

2

2.9

Моўная недастатковасць і моўная празмернасць

2

2.10

Няўдалая вобразнасць, моўная вычварнасць

2

2.11

Абсурдызмы, алагізмы, двухсэнсоўнасці

2

2.12

Паразітная рыфма. Недарэчная рытмізацыя прозы

2

2.13

Змяшэнне стыляў

2

2.14

Аўтарскія неалагізмы як крыніца паэтычнага натхнення

2

2.15

Моўныя штампы і моўныя стандарты

2

2.16

Лірычны герой і лірычны пункт гледжання

2

2.17

Канфлікт і яго роля ў літаратурным творы

2

2.18

Эвалюцыя лірычных жанраў

2

Усяго:22

3

Драматургія: лекцыі

3.1

Гістарычнае развіццё драмы

2

3.2

Тэорыя драмы ад Арыстоцеля да нашых дзён

2

3.3

Замежная і руская драматургія

2

3.4

Беларуская драматургія

2

3.5

Структура драматычнага твора

2

Усяго: 10

Драматургія: лабараторныя заняткі

3.6

Драматургія Антычнасці, Сярэднявечча, Адраджэння

2

3.7

Драма эпохі Класіцызма, Асветніцтва, Новага Часу

2

3.8

Драматургія ХХ ст.

2

3.9

Паэтыка трагедыі паводле Арыстоцеля; погляды Буало, Дзідро, Гегеля

2

3.10

Адзінства месца, часу, дзеі

2

3.11

Асаблівасці драматургіі Стрынберга, Ібсена, Пірандэла, Гаўптмана, Лоркі, Ануя

2

3.12

Тэксты пьес і тэкст спектакляў Бертольда Брэхта

2

3.13

Драматургія Астроўскага, Чэхава

2

3.14

Дарэвалюцыйны перыяд беларускай драматургіі

2

3.15

Беларуская драматургія ХХ і ХХІ стст.

2

3.16

Новая драма. Тэндэнцыі развіцця

2

3.17

Канфлікт, кампазіцыя, характары

2

3.18

Сцэнічнае жыццё драмы

2

Усяго 26

4

Крытыка: лекцыі

4.1

Генэзіс еўрапейскай літаратурнай крытыкі.

2

4.2

Літаратурная крытыка ХІХ і ХХ ст.

2

4.3

Эвалюцыя ролі і функцый рускай крытыкі.

2

4.4

Жанравая разнастайнасць крытыкі.

2

4.5

Беларуская літаратурная крытыка

2

Усяго: 10
Крытыка: лабараторныя заняткі
4.6

Літаратурная крытыка ў эпоху Антычнасці, Сярэднявечча, Адраджэння

2

4.7

Змена крытычных падыходаў у часы класіцызму, Асветніцтва, Новага Часу

2

4.8

Літаратурная крытыка ў ХІХ і ХХ стст.

2

4.9

Крытыка Ламаносава, Бялінскага, Пляханава. Уплыў рускіх фармалістаў на заходнюю крытычную думку.

2

4.10

Літаратурная крытыка ў сістэме заходніх і рускіх СМІ.

2

4.11

Жанры савецкай крытыкі. Трансфармацыя жанравай сістэмы сучаснай крытыкі. Крытыка ў “тоўстых” часопісах.

2

4.12

Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі

2

4.13

Залежнасць крытычнага тэксту ад фармата і формы выхаду выдання

2

4.14

Метады, жанры, персаналіі сучаснай беларускай крытыкі

2

Усяго: 18

  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт на правах рукапісу
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, загадчык кафедры гісторыі паўднёвых І заходніх славян

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconЎ беларускі дзяржаўны універсітэт на 2006 год Парадак прыёму
Прыём у Беларускі дзяржаўны універсітэт ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Правіламі прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы”, зацверджанымі...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
М. В. Аляшкевіч, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
Віктар іванавіч, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю icon«беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў»
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь І беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры І мастацтваў запрашае да ўдзелу ў VІ міжнароднай...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
П. П. Жаўняровіч, дацэнт кафедры стылістыкі І літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,...

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю iconБеларускі прафесійны саюз работнікаў адукацыі І навукі праспект Пераможцаў, 21, каб. 1307
Максіма Танка“,”Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт“ І ”Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы“ за ўдзел 3 чэрвеня...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка