Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г)
НазваКультура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г)
Дата канвертавання28.10.2012
Памер122.6 Kb.
ТыпДокументы
11 клас

Беларуская мова

35г. на год ,з іх 9 гадзін – на пісьмовыя работы

К.д. – 2, к.п. – 2, к.тэст - 1

Тэма ўрока

Дата

Культура вуснага і пісьмовага маўлення (1 г)


1

Асноўныя якасці культуры маўлення.

Маўленчы этыкет, асноўныя правілы маўленчых паводзін
Правільнасць маўлення (27 г, з іх 6 г – на пісьмовыя работы)


2

Паняцце літаратурнай нормы. Зменлівасць нормаў. Варыянтнасць у маўленні.

Арфаэпічныя нормы: вымаўленне галосных і зычных гукаў, некаторых спалучэнняў зычных
3

Акцэнталагічныя нормы. Лагічны націск
4

Арфаграфічныя нормы. Напісанні, заснаваныя на фанетычным прынцыпе. Правапіс галосных о, э, а, галосных е, ё, я; правапіс галосных у складаных словах
5

Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах; правапіс літар і, ы, й пасля прыставак; правапіс прыстаўных галосных, прыстаўных і ўстаўных зычных
6

Кантрольны дыктант
7

Правапіс у складовага і ў нескладовага; д і дз, т і ц; падоўжаных зычных
8

Правапіс некаторых спалучэнняў зычных, прыставак на з, с.

Напісанні, заснаваныя на марфалагічным прынцыпе. Правапіс звонкіх і глухіх, шыпячых і свісцячых, спалучэнняў зычных на стыку кораня і суфікса, прыстаўкі і кораня
9

Правапіс мяккага знака і апострафа
10

Правапіс вялікай і малой літар.

Правілы напісання слоў разам, праз злучок і асобна
11

Марфалагічныя нормы. Ужыванне і правапіс назоўнікаў. Адушаўлёныя і неадушаўлёныя назоўнікі. Род назоўнікаў12

Лік назоўнікаў. Скланенне назоўнікаў. Назоўнікі першага скланення
13

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту
14

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту
15

Скланенне назоўнікаў. Назоўнікі другога і трэцяга скланення
16


17

Скланенне назоўнікаў. Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.


Ужыванне і правапіс прыметнікаў. Ужыванне і правапіс лічэбнікаў. Паўтар. Арфаэпічныя нормы
18

Ужыванне і правапіс займеннікаў. Ужыванне і правапіс дзеясловаў, дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў. Ужыванне і правапіс прыслоўяў. Паўтар. Акцэнталагічныя нормы
19

Сінтаксічныя нормы. Правілы дапасавання і кіравання.

Правілы спалучэння аднародных і адасобленых членаў.

Паўтар. Правапіс галосных
20

Кантрольны дыктант
21

Парадак слоў, сувязь дзейніка і выказніка ў сказе, правілы ўжывання дзеепрыслоўных зваротаў. Правілы пабудовы складаных сказаў.

Паўтар. Правапіс спалучэнняў галосных
22

Пунктуацыйныя нормы. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.

Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі членамі.

Паўтар. Правапіс зычных
23

Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі, пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, звароткамі.

Паўтар. Правапіс спалучэнняў зычных
24

Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах.

Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах .

Паўтар. Правапіс мяккага знака і апострафа
25

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту
26

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту
27

Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах

Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак. Паўтар. Правілы напісання слоў разам
28

Знакі прыпынку ў канструкцыях з простай мовай.

Паўтар. Правілы напісання слоў праз злучок і асобна
Дакладнасць і лагічнасць маўлення. Чысціня маўлення (1 г)

29

Дакладнасць і лагічнасць маўлення. Чысціня маўлення.

Паўтар. Ужыванне і правапіс назоўнікаў
Багацце і выразнасць маўлення. Дарэчнасць маўлення

(2 г, з іх 1 г – на пісьмовую работу)

30

Багацце і выразнасць маўлення. Дарэчнасць маўлення.

Паўтар. Скланенне назоўнікаў
31

Кантрольная тэставая работа
32

Аналіз тэставай работы
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

(3 г, з іх 2 г – на пісьмовыя работы)

33

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
34

Пісьмовая творчая работа
35

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага


11 клас

Беларуская літаратура

53 г. на год; на творчыя работы – 4 г.
Тэма ўрока

Дата

Беларуская літаратура перыяду 1966-1985 гадоў (30 гадзін)

1

Беларуская літаратура перыяду 1966-1985 гадоў (агляд)
2

Жыццёвы і творчы шлях І.Шамякіна. Аповесць “Гандлярка і паэт”: гісторыя напісання твора, праблематыка, сюжэт. Прэзентацыя “Іван Шамякін”
3

Вобраз Вольгі Ляновіч: каханне ў лёсе гераіні

(аповесць “Гандлярка і паэт”)
4

Вобраз Алеся Шпака, яго роля ў духоўным узвышэнні Вольгі Ляновіч
5

Раман “Сэрца на далоні”: праблематыка, канфлікт, адметнасць кампазіцыі . Фільм”Сэрца на далоні”
6

Вобразная сістэма рамана “Сэрца на далоні”
7

Маладое пакаленне ў рамане “Сэрца на далоні”. Сімволіка назвы твора
8

Жыццёвы і творчы шлях В.Быкава. Фільм “В.Быкаў “Праўдай адзінай”
9

Праблематыка аповесці “Сотнікаў”. Чалавек перад знішчальнай сілай бесчалавечных абставін
10

Аповесць “Знак бяды”. Асаблівасці кампазіцыі твора.

Фільм “Знак бяды”
11

“Свае” і “чужыя”: вобразы здраднікаў і чужынцаў у аповесці “Знак бяды”
12

Шлях да подзвігу Петрака і Сцепаніды. Мастацкая сімволіка твора
13

Кантрольнае сачыненне
14

Кантрольнае сачыненне
15

Звесткі аб жыцці і творчасці Э.Хемінгуэя. Праблематыка аповесці “Стары і мора”. Прэзентацыя “Э.Хемінгуэй”
16

Звесткі аб жыцці і творчасці М.Стральцова. Ідэйна-мастацкая своеасаблівасць апавядання “Сена на асфальце” Урывак на памяць
17

Глыбокі псіхалагізм у паказе характараў герояў апавядання “На чацвёртым годзе вайны”
18

Жыццёвы і творчы шлях Н. Гілевіча. Шырокі тэматычны змест паэзіі . Фільм “Н.Гілевіч і яго творчасць”
19

“Родныя дзеці” як узор рамана ў вершах . На памяць верш або ўрывак з рамана. Прэзентацыя “Раман “Родныя дзеці”
20

Звесткі аб жыцці і творчасці І. Чыгрынава. Апавяданне “Дзівак з Ганчарнай вуліцы”
21

Новыя падыходы да асэнсавання тэмы вайны ў апавяданні “У ціхім тумане”
22

Звесткі аб жыцці і творчасці І. Навуменкі. Паказ лёсу моладзі ў гады вайны з фашызмам у апавяданні “Сямнац- цатай вясной”
23

Шматгранны партрэт пакалення ў апавяданні “Хлопцы самай вялікай вайны”. Жорсткая праўда жыцця
24

Жыццёвы і творчы шлях Р.Барадуліна. Народнасць і самабытнасць паэзіі
25

Патрыятычныя і маральна-этычныя матывы ў лірыцы Р. Барадуліна
26

Звесткі аб жыцці і творчасці Г. Бёля.
27

Раман“Дом без гаспадара” – твор аб цяжкіх душэўных пакутах пасляваеннага пакалення Германіі (ва ўрыўках)
28

Звесткі аб жыцці і творчасці Я. Янішчыц. Малая радзіма ў светлых колерах лірыкі. Фільм “Я.Янішчыц ”Ты пакліч мяне”
29

Тэматычная палітра паэзіі Я.Янішчыц. Эвалюцыя пафасу ў творах . Верш на памяць
30

Звесткі аб жыцці і творчасці Г. Марчука. Навелы “Канон Богу”, “Канон Базару”, “Канон Гарыні”, “Канон Маці”
31

Звесткі аб жыцці і творчасці А. Дударава. Наватарскі падыход драматурга да ўвасаблення далёкага мінулага ў п’есе “Князь Вітаўт”
32

Кампазіцыйная і жанравая адметнасць п’есы “Князь Вітаўт . Сістэма вобразаў.

Беларуская літаратура на сучасным этапе

(з сярэдзіны 1980-х гадоў)

(19 гадзін)

Паэзія (2-3 аўтары на выбар настаўніка)

(7 гадзін)

33

Беларуская літаратура на сучасным этапе (агляд)

34

Паглыбленне агульначалавечага, маральна-філасофскага, гуманістычнага зместу лірыкі (агляд)
35

Патрыятычнае гучанне лірыкі Я. Сіпакова.. Верш на памяць
36

Я. Сіпакоў – майстар баладнага жанру.
37

А. Вярцінскі – прадстаўнік філасофска-інтэлектуальнай плыні ў сучаснай беларускай паэзіі
38

А. Вярцінскі. Паэма “Песня пра хлеб”. Роля пейзажных малюнкаў
39

Тэма Бацькаўшчыны ў лірыцы А. Разанава
40

Кантрольнае сачыненне
41

Кантрольнае сачыненне
Проза (2-3 аўтары на выбар настаўніка) (6 гадзін)

42

Асноўныя праблематыка сучаснай прозы
43

І.Пташнікаў як адзін з таленавітых прадстаўнікоў філалагічнага пакалення.

44

Прырода, малая радзіма, вайна і мір — вызначальныя тэмы творчасці пісьменніка
45

В.Казько – майстар інтэлектуальнай, філасофскай прозы

46

Раман “Неруш” як адзін з твораў пра парушэнне гармоніі зямнога жыцця
47

В.Карамазаў – адзін з вядучых сучасных празаікаў

Драматургія (1-2 аўтары на выбар настаўніка) (6 гадзін)

48

Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай драматургіі другой паловы 80 – 90 гадоў. Фільм”Сучасная беларуская драматургія”
49

А. Петрашкевіч “Напісанае застаецца”
50

Рэальныя гістарычныя асобы ў п’есе

51

Драма У. Бутрамеева “Страсці па Аўдзею”
52

Вастрыня канфлікту ў драме У. Бутрамеева “Страсці па Аўдзею”
53

П’есы С. Кавалёва, іх наватарства. Гістарычная аснова і мастацкая ўмоўнасць у іх

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconРабота настаўніка-славесніка па развіцці вуснага І пісьмовага маўлення вучняў у працэсе аналізу мастацкага твора

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconАб парадку фарміравання культуры вуснага
Рэспублікі Беларусь (далей – Інструкцыя) распрацавана з мэтай рэгулявання адукацыйнага працэсу ў агульнаадукацыйных установах І накіравана...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconАб парадку фарміравання культуры вуснага
Рэспублікі Беларусь (далей – Інструкцыя) распрацавана з мэтай рэгулявання адукацыйнага працэсу ў агульнаадукацыйных установах І накіравана...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconУсвядомленасць
Навучанне беларускай мове як вучэбнаму прадмету мае на мэце сфарміраваць у вучняў сістэму ведаў пра мову І маўленне, навучыць карыстацца...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconУсвядомленасць
Навучанне беларускай мове як вучэбнаму прадмету мае на мэце сфарміраваць у вучняў сістэму ведаў пра мову І маўленне, навучыць карыстацца...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconУсвядомленасць
Навучанне беларускай мове як вучэбнаму прадмету мае на мэце сфарміраваць у вучняў сістэму ведаў пра мову І маўленне, навучыць карыстацца...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку фарміравання культуры вуснага І пісьмовага маўлення ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconНавучанне грамаце з’яўляецца пачатковым этапам сістэматычнага вывучэння роднай мовы ў школе, забяспечвае эфектыўнае лінгвістычнае І разумовае развіццё вучняў
Навучання грамаце — фарміраванне базавых ведаў, уменняў І навыкаў чытання І пісьма, агульнавучэбных уменняў І навыкаў, зносін; развіццё...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) icon«Гродзенскі дзяржаўны прафесіянальны ліцэй будаўнікоў №1» гродно
Распрацоўка ўрока накіравана на фармаванне навыкаў вуснага маўлення, асноўных правіл этыкі зносінаў, пашырае веды вучняў аб прафесіянальнай...

Культура вуснага І пісьмовага маўлення (1 г) iconУрок чытання ў 1 класе
Мэты: Удасканальваць навык правільнага свядомага чытання. Выпрацоўваць інтанацыйна правільнае афармленне сказаў пры чытанні. Стварыць...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка