Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц
НазваАфармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц
Дата канвертавання28.10.2012
Памер38.67 Kb.
ТыпДокументы
АФАРМЛЕННЕ БІБЛІЯГРАФІІ Ў СПІСЕ КРЫНІЦ

а) Прыклады бібліяграфічнага апісання самастойных выданняў

Адзін, два або тры аўтары

Дудараў, А. Князь Вітаўт : п’есы / А. Дудараў. — Мінск : Маст. літ., 2005.— 318 с.

Мішчанчук, М. I. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя / М. I. Мішчанчук, I. С. Шпакоўскі. — Мінск : Вышэйш. шк., 2001. — 352 с.

Чатыры і больш аўтараў

Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С. В. Лапиной. — 2-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 2004. — 495 с.

Калектыўны аўтар

Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду! : успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Г. Шаблінскай. — Мінск : Маст. літ., 2005. — 518 с.

Шматтомнае выданне

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэдкал.:
У. В. Гніламёдаў [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 1999—2003. — Т. 1: 1901—1920 / Л. Я. Гаранін [і інш.]. — 1999. — 583 с: Т. 4, кн. 1 : 1966—1985 / С. А. Андраюк [і інш.]. — 2002. — 928 с.

Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. / Я. Купала. — Мінск : Маст. літ., 1995—2003. —9 т.

Асобны том у шматтомным выданні

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы: рэдкал.: У. В. Гніламёдаў [і інш.]. —Мінск : Беларус. навука, 1999—2003. — Т. 3: 1941 — 1965 / Г. П. Тварановіч [і інш.]. — 2001.— 952 с.

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. — 2-е выд. — Мінск : Беларус. навука, 2001.— Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. — 751 с.

Зборнікі артыкулаў, навуковых прац

Творчая асоба I. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зб. навук. арт. / рэдкал.:
Т. I. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А. I. Бельскі. — Мінск : РІВШ, 2006. — 336 с.

Матэрыялы канферэнцый

Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., 26—27 крас. 2006 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёўс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: А. М. Макарэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. — 322 с.

Вучэбна-метадычныя матэрыялы

Лойка, А. А. Роўнакутны трохвугольнік, або Ад Палямона да Максіма Танка : дапам. па спецкурсе “Беларуска-руска-польскія літаратурныя сувязі” / А. А. Лойка: Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т. — Мінск, 2003. — 214 с.

Аўтарэферат дысертацыі

Дасаева, Т. М. Паэтыка лірызму ў беларускай публіцыстыцы і мастацкай прозе : аўтарэф. дыс.... д-ра філал. навук: 10.01.10; 10.01.01 / Т. М. Дасаева; Беларус. дзярж. ун-т. — Мінск, 2002. — 39 с.

Архіўныя матэрыялы

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ). — Фонд 16. — Воп. 1. — Адз. зах. 1.

Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі (ЦНБ НАН Беларусі), аддзел рэдкай кнігі і рукапісаў. — Фонд 23. — Воп. 1. — Адз. зах. 424.

б) прыклады бібліяграфічнага апісання складовых частак выданняў

Складовая частка кнігі

Тычына, М. Цана прароцтваў / М. Тычына // Чорны, К. Выбр. тв. /уклад. і прадм. М. Тычыны; камент. М. Тычыны, Я. Янушкевіча. — Мінск : Беллітфонд, 2000. — С. 3—24.

Раздзел з кнігі

Лойка, А. А. Максім Гарэцкі / А. А. Лойка // Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд : у 2 ч. / А. А. Лойка. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мінск : Вышэйш. шк., 1989. — Ч. 2. — Раздз. 8. — С. 364—392.

Частка са збору твораў, выбраных твораў

Танк, М. Казка пра Музыку / М. Танк // 3б. тв : у 13 т. — Мінск : Маст. літ., 2006. — Т. 1. — С. 162—180.

Гілевіч, Н. Перажыўшы вайну / Н. Гілевіч // Выбр. тв. : у 2 т. — Мінск : Маст. літ., 1991. — Т. 2. — С. 173—348.

Складовая частка зборніка

Якіменка, Т. С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў / Т. С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі: склад. і навук. рэд. В. А. Антаневіч. — Мінск, 2003. — С. 47—74.

Артыкулы са збсрнікаў тэзісаў. дакладаў і матэрыялаў канферэнцый

Гніламёдаў, У. В. Янка Купала, Якуб Колас і Сярэбраны век / У. В. Гніламёдаў // Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур : матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 3—4 кастр. 2002 г. / У. В. Гніламёдаў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларус. навука, 2002. — С. 7—14.

Артыкул з выдання, якое працягваецца

Чаеўская, М. Эвалюцыя вобразнай сістэмы твораў К. Чорнага 20-х гадоў / М. Чаеўская // Міфалогія — фальклор — літаратура : праблемы паэтыкі : зб. навук. прац / Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т; пад агульн. рэд. В. П. Рагойшы; склад. Т. I. Шамякіна. — Мінск : РІВШ, 2004. — Вып. 3. — С. 170—179.

Артыкул з часопіса

Верына, У. Ю. Эвалюцыя паэтычнай сістэмы А. Разанава / У. Ю. Верына // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 2000. — №2. — С. 32—35.

Лявонава, Е. “Не адзінокі востраў...”: В. Быкаў і сусветная літаратура / Е. Лявонава // Полымя. — 2005. — № 8. — С. 166—182.

Артыкул з газеты

Падаляк, Т. “Яшчэ з юнацкага ўзросту пакрылі скроні серабром...” / Т. Падаляк // Звязда. — 2005. — 14 студз. — С. 7.

Артыкул з энцыклапедыі, слоўніка

Жураўлёў, В. П. Уладзімір Кандраценя / В. П. Жураўлёў, Л. I. Шырын // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўн. : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса; рэдкал.: I. Э. Багдановіч [і інш.]. — Мінск : БелЭн, 1994. — Т. 3: Івашын — Кучар.—С. 134.

Рэцэнзіі

Марціновіч, А. Душа весніцца ад шчырай песні / А. Марціновіч // ЛіМ. — 2006.— 13 кастр.— С. 6.— Рэц. на кн.: Кустава, В. Тамсама : вершы / В. Кустава. — Мінск : Маст. літ., 2006. — 150 с.

Архіўныя матэрыялы

Ліст М. Лужаніна да П. Труса // БДАМЛіМ. — Фонд 66. — Воп. 1. — Адз. зах. 1492. — Л. 3.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconУваага! многія пытанні адрозніваюцца ад тых, што у вас ёсць у старым спісе. Акрамя таго тут ёсць І такія пытанні, якіх у старым спісе няма
Файл утрымлівае канчатковы варыянт спісу пытанняў на які вы мусіце адказвуць у час атэстацыі

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц icon«Пошук І аналіз гістарычных крыніц. Праблемы вывучэння непісьмовых крыніц» минск, 2008 Праблемы вывучэння рэчавых
Нягледзячы на пэўныя праблемы, у дадзеным выпадку гiсторыку прасцей перавесцi такую сацыяльную iнфармацыю (вобразна гаворачы) на...

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
Вучэбная праграма распрацавана з улікам навейшых дасягненняў айчыннага І сусветнага крыніцазнаўства. Веды тыпалогіі асобных тыпаў...

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц icon15 верасня 10. 00-13. 00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў, афармленне стэндаў выставы

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconКонкурс на лепшае афармленне павозак
Дома рамёстваў, удзельнікаў аматарскіх калектываў раёна, жыхароў І гасцей пасёлка

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconПлан работы ліцэя на перыяд з 17. 09 па 22. 09. 2012 17. 09
Конкурс на лепшае эстэтычнае афармленне стэндаў “Мой клас”. (Закрута І. М., савет ліцэістаў)

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconПлан работы бібліятэкі на 2009/2010 навучальны год
Афармленне выставы да 65 гадавіны Перамогі савецкага народа у Вялікай Айчыннай вайне

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconСціслыя напрамкі бібліяграфіі з 1991 года
Міхась (Міхаіл) Міхайлавіч Маліноўскі добра вядомы сярод навукоўцаў, журналістаў І грамадскасці краіны. З 1976 года ён член Саюза...

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconПлан работы краязнаўчага музея дзяржаўнай установы адукацыі
Працягваць афармленне раздзелаў “З гісторыі дп “Племянны завод Чырвоная зорка”, “Наш гонар – выпускнікі”

Афармленне бібліяграфіі ў спісе крыніц iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт на правах рукапісу
Спалучэнне вынікаў аналізу гэтых крыніц з інфармацыяй іншых навук (гісторыі, этналогіі, антрапалогіі, лінгвістыкі, мастацтвазнаўства...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка