Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
НазваАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Дата канвертавання21.11.2012
Памер121.21 Kb.
ТыпАнкета

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ


ŽADOST O VYSTAVENÍ VSTUPNÍHO VÍZA NA ÚZEMÍ REPUBLIKY BĚLORUSKO

Фотаздымак / Foto

1. Прозвішча/ Příjmení4. Пол/ Pohlaví


 мужчынскі/мuž


 жаночы/žena


2. Імя/ Jméno3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jménа za svobodna5. Дата нараджэння/Datum narození

6. Месца нараджэння/Misto narození


краіна/ země................................ горад/ město...........................................

раён(вобласць)/okres ..................................................................................


Služební záznamy / Службовыя адзнакі


Дата звароту


……………………………………


Падставы:

 сапраўдны пашпарт

 візавая падтрымка

 фінансавыя сродкі

 страхоўка

 інтэрв’ю


Рашэнне по звароту:

 станоўчае

 адмоўнае


Тып візы:

 B

 C

 D


Кратнасць візы:

 1

 2

 шм


Мэта візіту

 без права працы па найму

 гуманітарная

 дыпламатычная

 з правам працы па найму

 наведванне месцаў пахавання

 на сталае жыхарства

 прыватная

 рэлігійная дзейнасць

 службовая

 транзіт

 турызм

 у мэтах вучобы

 удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах


Сапраўдная

з…………………….


па…………………..


Віза № BLR

……………………………

(den / měsíc/ rok)

7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Státní přislušnost současné


.....................................

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/

v případě změny uved`te dřívější občanství

Дата(ы) змены грамадзянства(аў)/ Datum změny občanství

8. Тып пашпарта/ Druh pasu


 звычайны / cestovní

 дыпламатычны / diplomatický

 службовы / služební

 іншы дакумент / jiný doklad

.....................................................

9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu


10. Дата выдачы/ Datum vydání

11. Кім выдадзены/ Vydán kým

(den / měsíc/ rok)


12. Тэрмін дзеяння/ Platnost do

13. Дзе выдадзены/ Místo vydání

(den / měsíc/ rok)


14. Месца працы /

Zaměstnání

Займаемая пасада / vykonávaná funkce..................................................................................

работадаўца / zaměstnavatel...................................................................................................

15. Службовы адрас/ Adresa zaměstnání


дом / dům ......................... вуліца / ulice ...........................................................................

горад (населены пункт) / město(obec)..................................................................................

раён(вобласць)/ okres............................................... краіна / země .....................................

тэлефон / telefon ...................................... e-mail ………….................................

16. Тып візы/

Druh víza


 транзітная / tranzitní

 кароткачасовая / krátkodobé

 доўгатэрміновая / dlouhodobé

17. Віза / vízum

 групавая / skupinové


 індывідуальная / individuální

18. Колькасць уездаў/

Počet vstupů


 аднаразовая / Jeden vstup

 двухразовая / Dva vstupy

 шматразовая / multivstupní

19. Тэрмін знаходжання / Doba pobytu

....................... сутак / dnu

20. Тэрмін дзеяння візы/ Platnost

з/ od

па/ do

(den / měsíc/ rok)

(den / měsíc/ rok)

21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Nazev zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby

дом(кватэра)/ dům (byt)..................... вуліца/ ulice ...................................................

горад (населены пункт)/ město(obec) ....................................................................

раён(вобласць)/ okres..........................................................

тэлефон/ telefon ...................................... e-mail ………….................................

23. Адрас знаходжання ў Беларусі/

Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku

дом (кватэра)/ dům (byt).................... вуліца / ulice .................................................

горад (населены пункт) / město(obec)....................................................................

раён(вобласць)/ okres..............................................................................................

гасцініца / hotel............................................................................................................…...........

24. Мэта візіту

(падрабязна)/ Účel návštěvy (podrobně)
25. Дамашні адрас/ Adresa bydliště


дом(кватэра)/ dům (byt)...................... вуліца/ ulice ..................................................

горад (населены пункт)/ město(obec) ....................................................................

раён(вобласць)/ okres ................................................... Краіна / země .................................

тэлефон/ telefon ...................................... e-mail ………….................................

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь /

Zda jste byl(а) někdy dříve v Bělorusku

так/ano  не/ne


Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту /Pokud ano, uveďte dobu, místo a účel předchozí návštěvy


калі/ kdy....................................................


дзе/ kde....................................................


з якой мэтай/ cil cesty.........................................................

27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Předchozí návštěvy Běloruské republiky (během tohoto roku)28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана /

Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska

 не / ne  так / ano калі / kdy ...........................

29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ . Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů


 не / ne  так / ano калі / kdy .................................................. дзе / kde ...........................................................................


Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам / Pozitivní odpověd` neznámena zakonitě odmítnutí obdrzení běloruského víza nicmeně v tomto případě je žadoucí abyste osobně se setkal(а) s pracovníkem konzulárního úřadu

30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны /

Zda jste byl(а) někdy vyhoštěn (á) z nějaké země

 не / ne  так / ano


калі / kdy .....................................................


з якой краіны / země ………………………………………

31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/

Doprávní prostředek pro vjezd do Běloruska


32. Mаршрут руху/ Trasa cesty


33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišt`ující pobyt v Bělorusku


 наяўныя сродкі / hotovost  крэдытныя карткі / kreditní karty


 дарожныя чэкі / cestovní šeky  білеты / jízdenky


 пражыванне / ubytování

34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Název zdravotní pojíšt`ovny


……………………………………….............................................................………….


нумар страхавога поліса / Číslo zdravotního pojístění...................................


тэрмін дзеяння страхавога поліса /

Doba platnosti pojístění ..................………................................

35. Сямейнае становішча/

Rodinný stav

 знаходжуся ў шлюбе/ ženatý (vdaná)

 не знаходжуся ў шлюбе/ svobodný(á)

 разведзены(а)/ rozvedený(á)

 удавец (удава)/ vdovec (vdova)

36. Фамілія мужа(жонкі)/ Příjmení muže (ženy)37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Příjmení muže (ženy) za svobodna38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/

Jméno, případně jiná jména muže (ženy)39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ státní příslušnost muže (ženy)

40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Datum narození muže (ženy)


41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ místo narození muže (ženy)

(den / měsíc/ rok)

42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/

údaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu

прозвішча/

příjmení


імя/ iméno


дата і месца нараджэння/

datum a místo narození


43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./


Prohlášení: prohlášují že úvedená v tomto dotázníku informace je úplná a spravná. Jsem si vědom(а) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(а) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojit v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazují se, že ohlasím pobyt v Bělorusku příslušným organum a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza


44. Асабісты подпіс / Podpis45. Дата запаўнення / DatumДадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Прозвішча

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь ansökan om inresevisering till vitryska republiken
Візавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь ansökan om inresevisering till vitryska republiken

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў Рэспубліку Беларусь на сталае жыхарства для въезда в Республику Беларусь на постоянное жительство

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Краiна / Staat горад / Ort

Анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь iconАнкета дла ўезду ў рэспубліку беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка