This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode
НазваThis file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode
старонка1/13
Дата канвертавання20.11.2012
Памер2.05 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

Ñòîð³íêà ¹

1

Äàòà âèäà÷³

01-06-2010

ÃÅβÍÔÎÐÌ

Ãåîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ íàäð

743

744

874

1010

1015

728

26-06-1996

26-06-1996

31-03-1997

06-07-1998

06-07-1998

28-04-1996

5

5

5

4

4

5

¹ ë³öåí糿 /

Äàòà âèäà÷³ /

Òåðì³í 䳿 (ðîêè)

/Äàòà çàê³í÷åí.

Êîðèñíà

êîïàëèíà )

Íàçâà îá'ºêòó

ë³öåíçóâàííÿ

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

156392 Ô²Ë²ß ÄÎײÐÍÜί ÊÎÌÏÀͲ¯ "ÓÊÐÃÀÇÂÈÄÎÁÓÂÀÍÍß" ÍÀÊ "ÍÀÔÒÎÃÀÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ" ÁÓÐÎÂÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß "ÓÊÐÁÓÐÃÀÇ"

1431630 ÄÎײÐͪ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍί ÊÎÌÏÀͲ¯ "ÍÀÄÐÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ "ÏÎËÒÀÂÍÀÔÒÎÃÀÇÃÅÎËÎòß"

Ãàç ïðèðîäíèé

Ãàç ïðèðîäíèé

Ãàç ïðèðîäíèé

Ãàç ïðèðîäíèé

Ãàç ïðèðîäíèé

Ãàç ïðèðîäíèé

Ðîäîâèùå - Áîðiâñüêå

Ïëîùà ïîøóêîâà -

Ñåíòÿíiâñüêà çîíà

Ïëîùà ïîøóêîâà - Ñõiäíî-

Êàïiòàíiâñüêà

Ðîäîâèùå - ªâãåí³¿âñüêå

Ïëîùà ïîøóêîâà - Çàõ³äíî-

Âåðãóíñüêà

Ïëîùà ïîøóêîâà -

Ñìîëÿíèí³âñüêà

Àäì³í³ñòðàòèâíà

îáëàñòü

1

2

3

4

5

6

âèä êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè -

¹

ç/ï

Ïåðåë³ê ë³öåíç³é, ÿê³ àíóëüîâàí³

³äîìîñò³ ïðî àíóëþâàííÿ

¹ íàêàçó /

Äàòà íàêàçó

Ï ð è ÷ è í à

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çì³íà íàäðîêîðèñòóâà÷à

Çì³íà þðèäè÷íîãî ñòàòóñó ï³äïðèºìñòâà

Çì³íà íàäðîêîðèñòóâà÷à

Çì³íà íàäðîêîðèñòóâà÷à

12-12-2001

27-08-2001

12-12-2001

16-08-2000

27-08-2001

27-08-2001

463

312

463

112

312

312

Îáëàñò³

Îçíàêà 䳿 ñïåöäîçâîëó

Çàïèò íà â³äá³ð ³íôîðìàö³¿

Ëóãàíñüêà îáëàñòü/ì.Ëóãàíñüê

Àíóëüîâàíà

26-06-2001

26-06-2001

31-03-2002

06-07-2002

06-07-2002

28-04-2001


Ñòîð³íêà ¹

2

Äàòà âèäà÷³

01-06-2010

ÃÅβÍÔÎÐÌ

Ãåîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ íàäð

729

388

389

390

391

392

28-04-1996

06-02-1995

06-02-1995

06-02-1995

06-02-1995

06-02-1995

5

3

3

5

3

3

¹ ë³öåí糿 /

Äàòà âèäà÷³ /

Òåðì³í 䳿 (ðîêè)

/Äàòà çàê³í÷åí.

Êîðèñíà

êîïàëèíà )

Íàçâà îá'ºêòó

ë³öåíçóâàííÿ

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

1432115 ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ "ËÓÃÀÍÑÜÊÃÅÎËÎòß"

Ãàç ïðèðîäíèé

Ãàç ïðèðîäíèé âóã³ëüíèõ

øàõò (ìåòàí)

Ãàç ïðèðîäíèé âóã³ëüíèõ

øàõò (ìåòàí)

Ãàç ïðèðîäíèé âóã³ëüíèõ

øàõò (ìåòàí)

Âîäà ãîñïîäàðñüêî-ïèòíà

äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ

Âîäà ãîñïîäàðñüêî-ïèòíà

äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ

Ïëîùà ïîøóêîâà - Ëüâ³âñüêà

Ïëîùà ïîøóêîâà -

Òîìàøiâñüêà Ïiâäåííà

Ïëîùà ïîøóêîâà -

Ãåðàñèìiâñüêà

Ñòðóêòóðà - Ñóõîäîëüñüêà

êîòëîâèíà Ñõiäíà ÷àñòèíà

Ïëîùà ïîøóêîâà -

Ïîïàñíÿíñüêà

Ðîäîâèùå - Äiëÿíêà

Êàìåíñüêî-Äåðêóëüñüêà

Àäì³í³ñòðàòèâíà

îáëàñòü

7

8

9

10

11

12

âèä êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè -

¹

ç/ï

³äîìîñò³ ïðî àíóëþâàííÿ

¹ íàêàçó /

Äàòà íàêàçó

Ï ð è ÷ è í à

Çì³íà ïëîù³

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

23-04-1999

11-02-1999

11-02-1999

16-08-2000

11-02-1999

11-02-1999

67

25

25

112

25

25

28-04-2001

06-02-1998

06-02-1998

06-02-2000

06-02-1998

06-02-1998


Ñòîð³íêà ¹

3

Äàòà âèäà÷³

01-06-2010

ÃÅβÍÔÎÐÌ

Ãåîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ íàäð

613

54

137

138

139

140

05-02-1996

14-01-1992

22-07-1992

22-07-1992

22-07-1992

22-07-1992

5

3

3

3

3

3

¹ ë³öåí糿 /

Äàòà âèäà÷³ /

Òåðì³í 䳿 (ðîêè)

/Äàòà çàê³í÷åí.

Êîðèñíà

êîïàëèíà )

Íàçâà îá'ºêòó

ë³öåíçóâàííÿ

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

1432322 ËÓÃÀÍÑÜÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÃÅÎËÎÃÎÐÎDzÄÓÂÀËÜÍÀ ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÃÅÎËÎò×ÍÎÃΠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ

"ËÓÃÀÍÑÜÊÃÅÎËÎòß"

Ãàç ïðèðîäíèé âóã³ëüíèõ

øàõò (ìåòàí)

Âàïíÿê

Ñóãëèíîê

Ñóãëèíîê

Ñóãëèíîê

ϳñîê

Ïëîùà ïîøóêîâà -

Ëèñè÷àíñüêèé

ãåîëîãîïðîìèñëîâèé ðàéîí

(Ïëîùà - Òîìàø³âñüêà, Ïëîùà

- Êðåìåíñüêà, Ïëîùà -

Ëèñè÷àíñüêà, Ïëîùà -

Ìàòðîñüêà, Ïëîùà -

Òîøê³âñüêà, Ïëîùà -

Ïåòðîãðàäî-Äîíåöüêà)

Ðîäîâèùå - Íîâîïàâë³âñüêå

Ðîäîâèùå - ßùèêiâñüêå

Ðîäîâèùå - Âåëèêîöüêå

Ðîäîâèùå - Êóäðÿøiâñüêå

Ðîäîâèùå - Êîíäðàøiâñüêå

Àäì³í³ñòðàòèâíà

îáëàñòü

13

14

15

16

17

18

âèä êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè -

¹

ç/ï

³äîìîñò³ ïðî àíóëþâàííÿ

¹ íàêàçó /

Äàòà íàêàçó

Ï ð è ÷ è í à

Çì³íà âëàñíèêà ë³öåí糿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

06-01-1999

18-03-1998

18-03-1998

18-03-1998

18-03-1998

18-03-1998

5

40

40

40

40

40

05-02-2001

14-01-1995

22-07-1995

22-07-1995

22-07-1995

22-07-1995


Ñòîð³íêà ¹

4

Äàòà âèäà÷³

01-06-2010

ÃÅβÍÔÎÐÌ

Ãåîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ íàäð

141

207

206

260

770

1556

22-07-1992

23-12-1992

17-12-1992

23-07-1993

18-09-1996

28-12-2000

3

3

3

3

3

0

¹ ë³öåí糿 /

Äàòà âèäà÷³ /

Òåðì³í 䳿 (ðîêè)

/Äàòà çàê³í÷åí.

Êîðèñíà

êîïàëèíà )

Íàçâà îá'ºêòó

ë³öåíçóâàííÿ

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

Ëóãàíñüêà îáëàñòü

1432368 ËÈÑÈ×ÀÍÑÜÊÀ ÃÅÎËÎÃÎÐÎDzÄÓÂÀËÜÍÀ ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß

1432463 ËܲÂÑÜÊÀ ÃÅÎËÎÃÎÐÎDzÄÓÂÀËÜÍÀ ÅÊÑÏÅÄÈÖ²ß ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÃÅÎËÎò×ÍÎÃΠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ ÄÅÐÆÊÎÌÃÅÎËÎò¯

ÓÊÐÀ¯ÍÈ "ÇÀÕ²ÄÓÊÐÃÅÎËÎòß"

1432552 ÄÎײÐͪ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍί ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍί ÊÎÌÏÀͲ¯ "ÍÀÄÐÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ" "ÏÎËÒÀÂÑÜÊÅ ÍÀÔÒÎÃÀÇÎÂÅ

ÐÅòÎÍÀËÜÍÅ ÃÅÎËÎò×ÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ"

19116063 ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ "ÓÊÐÃÀÇÏÐÎÌ"

ϳñêîâèê

Ñóãëèíîê

ϳñîê

ϳñîê

Ãàç ïðèðîäíèé âóã³ëüíèõ

øàõò (ìåòàí)

Íàôòà

Ãàç ïðèðîäíèé

Ðîäîâèùå - Ïåðåìîæíå

ijëÿíêà - ×åëþñêiíñüêå

Ðîäîâèùå - Ïiâíi÷íî-Äîíåöüêå

Ðîäîâèùå - Çîëîòàðiâñüêå

Ïëîùà ïîøóêîâà - Ïiâäåííî-

Çàõiäíà âóãëåíîñíà

Ïëîùà - Ñìîëÿíèí³âñüêà

Àäì³í³ñòðàòèâíà

îáëàñòü

19

20

21

22

23

24

âèä êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè -

¹

ç/ï

³äîìîñò³ ïðî àíóëþâàííÿ

¹ íàêàçó /

Äàòà íàêàçó

Ï ð è ÷ è í à

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

Çì³íà îñîáëèâèõ óìîâ

Çàê³í÷åííÿ òåðì³íó 䳿

18-03-1998

18-03-1998

18-03-1998

18-03-1998

23-04-1999

27-08-2001

40

40

40

40

67

312

22-07-1995

23-12-1995

17-12-1995

23-07-1996

18-09-1999

28-04-2001


Ñòîð³íêà ¹

5

Äàòà âèäà÷³

01-06-2010

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconThis file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconThis file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconFile creato da Oracle Reports. Visualizzare questo documento in modalità di layout di pagina

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconNOtes on the intrastat document type definition Version Control 16/01/2004 Document created for intrastat notes on Elements

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconOracle Reports on luonut tämän tiedoston. Dokumentin katselu tapahtuu sivun asettelutilassa

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconOracle Reports on luonut tämän tiedoston. Dokumentin katselu tapahtuu sivun asettelutilassa

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconOva datoteka kreirana je programom Oracle Developer/2000 Reports. Molimo da ovaj dokument gledate u straničnom prikazu

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconOva datoteka kreirana je programom Oracle Developer/2000 Reports. Molimo da ovaj dokument gledate u straničnom prikazu

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconCore document forming the initial part of the reports of states parties madagascar

This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode iconCore document forming part one of the reports of states parties central african republic

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка