Візавая анкета
НазваВізавая анкета
Дата канвертавання29.10.2012
Памер158.36 Kb.
ТыпАнкета


РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ

ВІЗАВАЯ АНКЕТА

DIE REPUBLIK BELARUS

VISUMANTRAG

Фотаздымак/ Foto

1. Прозвішча/ Name (n)4. Пол/ Geschlecht


 мужчынскі/ männlich


 жаночы/ weiblich


2. Імя/ Vorname (n)3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Familienname bei der Geburt / frühere Familienname (n)5. Дата нараджэння/ GeburtsdatumTag
Monat
Jahr
6. Месца нараджэння/ Geburtsort

краіна/ Staat  горад/ Ort 

вобласць(раён)/ Bundesland 


Службовыя адзнакі/ Für dienstliche Vermerke


Дата звароту:

Падставы:

 сапраўдны пашпарт

 візавая падтрымка

 фінансавыя сродкі

 страхоўка

 інтэрв’ю

Рашэнне по звароту:

ад

 станоўчае

 адмоўнае

Тып візы:

 B

 C

 D

Кратнасць візы:

 1

 2

 шм

Мэта візіту:

 транзіт

 дзелавыя стасункi

 удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах

 прэса

 гуманітарная

 рэлігійныя стасункi

 з правам працы па найму

 турызм

 на вучобу

 прыватная

 наведванне месцаў пахавання

 на сталае жыхарства

 службовая

 дыпламатычная

Віза:Сапраўдная:

з

па7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Derzeitige Staatsangehörigkeit (en)

Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, i вызначце дату(ы) яго(iх) змены /

Bei Wechsel der Staatsangehörigkeit ursprüngliche Staatsangehörigkeit und das Datum des Erhalts der neuen Staatsangehörigkeit bitte angeben8. Тып пашпарта/ Art des Passes


 звычайны/ Normaler Reisepaß

 дыпламатычны/ Diplomatenpaß

 службовы/ Dienstpaß

 іншы дакумент/ Anderes Reisedokument:9. Нумар пашпарта/ Passnummer


12. Дата выдачы/ AusstellungsdatumTag
Monat
Jahr
10. Кім выдадзены/ Ausgestellt durch

13. Тэрмін дзеяння/ Gültig bisTag
Monat
Jahr
11. Дзе выдадзены/ Ausstellungsort

14. Адрас сталага месца жыхарства/ Ständiger Wohnort

краіна/ Staat вобласць(раён)/ Bundesland горад/ Ort вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer  нумар квартэры/ Wohnungsnummer 

нумар тэлефона/ Telefonnummer e-mail

15. Месца працы i cлужбовы адрас/ Arbeitsstelle und Anschrift des Arbeitgebers

прадпрыемства/ Arbeitgeber пасада/ Dienststellung

краіна/ Staat вобласць(раён)/ Bundesland

горад/ Ort вуліца/ Straße

нумар дома/ Hausnummer  нумар тэлефона/ Telefonnummer

16. Тып візы/ Art des Visums

 індывідуальная/ Einzelvisum

 групавая/ Gruppenvisum

17. Катэгорыя візы/ Kategorie des Visums

 транзітная/ Transitvisum

 кароткачасовая/ Kurzaufenthalt

 доўгатэрміновая/ längerer Aufenthalt

18. Колькасць уездаў/ Anzahl der Einreisen

 аднаразовая/ einmalige Einreise

 двухразовая/ zweimalige Einreise

 шматразовая/ mehrfache Einreise

19. Тэрмін дзеяння візы/ Dauer des geplantes Aufenthalts

на тэрмін знаходжання/

з/ vonTag
Monat
Jahr
па/ bisTag
Monat
Jahr
Anzahl der Tage

сутак/ Tage20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Name der einladenden Organisation oder Person

21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresse der einladenden Organisation oder Person

вобласць/ Gebiet горад/ Ort

вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer  нумар квартэры/ Wohnungnummer  нумар тэлефона/ Telefonnummer

нумар факса/ Faxnummer e-mail

22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Anschrift während des Aufenthalts in Belarus

вобласць(раён)/ Gebiet горад/ Ort вуліца/ Straße нумар дома/ Hausnummer 

нумар квартэры/ Wohnungnummer  гасцініца/ Hotel

23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Hauptzweck(e) der Reise (ausführlich)24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Waren Sie schon einmal in Belarus?

 так/ ja  не/ nein

калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Wenn ja, bitte angeben wann, wo und mit welchem Zweck

з/ von па/ bis дзе/ wo мэта вiзiту/ Zweck des Besuchs

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Vorige Aufenthalte in Belarus im laufenden Jahr

1) з/ von па/ bis

2) з/ von па/ bis

3) з/ von па/ bis

4) з/ von па/ bis

5) з/ von па/ bis

6) з/ von па/ bis

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Wurde Ihr Antrag auf belarussisches Visum schon einmal abgelehnt bzw. Ihr Visum storniert?

 так/ ja  не/ nein

калі так, вызначце дату/ Wenn ja, bitte Datum angeben

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/

Sind Sie bei früheren Aufenthalten in Belarus mit dem Gesetz in Konflikt geraten?

 так/ ja  не/ nein

калі так, вызначце калi/ wenn ja, bitte angeben wann i дзе/ und wo 

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам / Eine positive Antwort hat nicht automatisch die Verweigerung des Visums zur Folge, Sie müssen jedoch ein persönliches Gespräch mit einem Konsularbeamten führen

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Wurden Sie schon einmal aus irgendeinem Staat deportiert?

 так/ ja  не/ nein

калі так, вызначце калi/ wenn ja, bitte angeben wann i з якой краіны / und aus welchem Land

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/

Transportmittel, das zur Einreise in Belarus benutzt wird30. Mаршрут руху/ Reiseroute


31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts in Belarus

32. Звесткi аб медыцынскай страхоўцы/ Information über die Krankenversicherung

страхавая арганiзацыя/ Versicherungsgesellschaft  страхавы поліс/ Police: нумар/ Nummer

сапраўдны з/ gültig von  па/ bis 

 наяўныя сродкі/ Bargeld  крэдытныя карткі/ Kreditkarten

 дарожныя чэкі/ Reiseschecks

 банкаўскiя чэкі/ Bankschecks

 зваротны білет/ Rückfahrkarte

 пражыванне/ Unterkunft

33. Сямейнае становішча/ Familienstand

 знаходжуся ў шлюбе/ verheiratet  не знаходжуся ў шлюбе/ ledig  разведзены(а)/ geschieden  удавец (удава)/ verwitwet

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Familienname des Ehepartners

35. Прозвішча фамілія мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Familienname des Ehepartners bei der Geburt

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ andere Namen des Ehepartners

37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Staatsangehörigkeit des Ehepartners

38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/

Geburtsdatum des EhepartnersTag
Monat
Jahr
39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geburtsort des Ehepartners

краіна/ Staat  горад/ Ort 

вобласць(раён)/ Bundesland

40. Калi Вас суправаджаюць дзецi i яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўнiце таблiцу/Im Paß eingetragene mitreisende Kinder, bitte, in die Tabelle eintragen

Прозвiшча / Name

Iмя / Vorname

Дата i месца нараджэння / Geburtsdatum und -ort
41. Дэкларацыя/ Erklärung

я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./

Ich erkläre, daß die Information im Antragsformular wahr und korrekt ist . Mir ist bewußt, daß falsche Angaben oder die Zurückhaltung bei Vorweisung der erforderlichen Dokumente zum Visumantrag zur Verweigerung der Einreise nach Belarus führen können. Ich bin gewarnt, daß falsche Angaben zu jeder Zeit die Annulierung des Visums zur Folge haben können. Ich verpflichte mich, mich nach meiner Ankunft in Belarus vorschriftsmäßig anzumelden und das Hoheitsgebiet von Belarus vor Ablauf des Visums zu verlassen.

42. Асабісты подпіс/ Unterschrift


43. Дата падпiсання/ DatumTag
Monat
JahrГлядзі на адвароце  Bitte wenden

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Візавая анкета iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь

Візавая анкета iconВізавая анкета для ўезду ў рэспубліку беларусь
Прозвішча

Візавая анкета iconВізавая анкета
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(І) ў Вас раней, I вызначце дату(ы)

Візавая анкета iconВізавая анкета
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, I вызначце дату(ы) яго(IХ) змены

Візавая анкета iconВізавая анкета
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, I вызначце дату(ы) яго(IХ) змены

Візавая анкета iconВізавая анкета
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, I вызначце дату(ы) яго(IХ) змены

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка