Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
НазваПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Дата канвертавання19.11.2012
Памер34.44 Kb.
ТыпДокументы
УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой гражданского и хозяйственного права

_________Т.Д. Трамбачева

«___»___________2012г.


Пытанні да экзамену

па гісторыі дзяржавы і права беларусі (2011-2012 НАВУЧ. ГОД)

для студэнтаў 1 курса ДО

1 частка

 1. Прадмет і задачы гісторыі дзяржавы і права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы і права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса.

 2. Гістарыяграфія курса «Гісторыія дзяржавы і права Беларусi».

 3. Паходжанне назвы «Белая Русь».

 4. Перадумовы фармiравання беларускага этнасу. Рассяленне славян на терыторыi Беларусi.

 5. Племянныя аб’яднаннi славян на терыторыi Беларусi в IX- перш. пал.XIII ст.

 6. Характарыстыка сацыяльна-эканамічных адносін ўсходнiх славян.

 7. Канцэпцыі паходжання дзяржаўнасцi ўсходнiх славян.

 8. Старажытныя беларускія дзяржавы-княствы. Дзяржаўна-палітычны лад княстваў. Сістэма органаў улады і кіравання.

 9. Асноўныя рысы і асаблівасці грамадскага ладу беларускіх княстваў. Фарміраванне класаў і сацыяльных груп насельніцтва.

 10. Хрысцiянiзацыя насельнiцтва. Дзяржава i царква.

 11. Сутнасць і асноўныя рысы звычаёвага права.

 12. Старажытнае права. Помнікі пісанага права. Галіновыя нормы права. Судовая сістэма.

 13. Асноўныя канцэптуальныя падыходы да паходжання беларускай дзяржаўнасцi.

 14. Прычыны i перадумовы ўтварэння ВКЛ. Тэрытарыяльны склад ВКЛ.

 15. Правовае становiшча шляхты i духавенства ВКЛ.

 16. Сацыяльнае i прававое становiшча сялян в ВКЛ. Катэгорыi сялян. Аграрная рэформа сяр. XVI ст.

 17. Прававое становiшча гараджан (месцiчаў).

 18. Правовае становiшча Вялiкага князя (гаспадара) дзяржавы. Уклад Вялiкiх князей ВКЛ у працэс фармiравання i развiцця дзяржавы.

 19. Рада ВКЛ, яе склад i кампетэнцыя. Змены ў прававым становiшчы рады ў XV- XVI ст.

 20. Сойм ВКЛ. Працэс станаўлення, склад, парадак дзейнасці.

 21. Вышэйшыя службовыя асобы ВКЛ. Iх прававое становiшча і дзейнасць.

 22. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады ў ВКЛ.

 23. Рэформы дзяржаўнага і адміністрацыйнага складу ў сяр. XVI ст.

 24. Органы ўлады і кіравання ў гарадах ВКЛ.

 25. Мiжнародныя адносiны ВКЛ.

 26. Крэўская ўнія 1385г.

 27. Востраўскае пагадненне 1392г. Віленска-Радамская ўнія 1401г. Гарадзельская ўнія 1413г.

 28. Люблінская ўнія 1569г.

 29. Берасцейская царкоўная ўнія 1596г. і яе наступствы. Полацкі царкоўны сабор і ліквідацыя ўніяцкай царквы на Беларусі.

 30. Вышэйшыя судовыя органы ВКЛ.

 31. Мясцовыя судовыя органы ВКЛ.

 32. Судова-працэсуальнае права ВКЛ. Змены ў судаводстве ў XVI ст.

 33. Граматы (прывiлеi) як важнейшыя крыніцы права ў XV- пач. XVI ст.

 34. Судзебнік Казіміра 1468г.

 35. Статуты ВКЛ.

 36. Станаўленне канстытуцыйнага заканадаўства ў XVI ст. Вайсковае права ў XVI ст.

 37. Развiцце асноўных iнстытутаў цывільнага (грамадзянскага) права ў XV- XVI ст. Спадчыннае права

 38. Характэрныя асаблiвасцi i тэндэнцыi ў развiццi шлюбна-семейнага i апякунскага права ў XVI ст.

 39. Крымінальнае права па Статутах 1529, 1566, 1588 гг.

 40. Форма дзяржаўнага ўладкавання Рэчы Паспалiтай у XVII-XVIII ст. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады.

 41. Дзяржаўна-палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалiтай.

 42. Першы падзел Рэчы Паспалiтай. Заканадаўчая дзейнасць Чатырохгадовага сойма Рэчы Паспалiтай.

 43. Канстытуцыя («Закон аб урадзе») Рэчы Паспалiтай 1791 г.

 44. Таргавiцкая канфедэрацыя i замежная iнтэрвенцыя. Другi падзел Рэчы Паспалiтай.

 45. Паўстанне 1794 г. пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі. Трэцi падзел Рэчы Паспалiтай.

 46. Судовая рэформа 1854 г. Асаблівасці правядзення на тэрыторыі Беларусі.

 47. Рэформа 1861 г. Асаблівасці правядзення на тэрыторыі Беларусі. Паўстанне К.Каліноўскага.

 48. Гарадская рэформа 1870, 1892 гг.

 49. Рэформа мясцовых органаў кіравання. Земская рэформа. Асаблівасці правядзення на тэрыторыі Беларусі.

 50. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў пач. XX ст. Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

 51. Сталыпiнская аграрная рэформа.

 52. Беларусь падчас першай сусветнай вайны. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх зямель.


Вопросы подготовила

ст. преподаватель

кафедры правоведения

Демидова И.А.

«___»_________2012.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПа гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Кастрычнікая рэвалюцыя 1917 г у Расіі. Усталяванне савецкай улады на неакупіраванай тэрыторьіі Беларусь

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы І права Беларусі. Праблемы айчыннай гісторыка-прававой навукі (прычыны І перыяд узнікнення дзяржаўнасці...

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconСписок литературы, обязательной для ознакомления к экзамену по курсу «Историография истории Беларуси» для студентов V курса зф 2009-10 учебный год
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Том Мн., 1996. С. 16-31

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае афармленнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.)

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconТэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці "справаводства" ( І семестр)
...

Пытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка