«гісторыя беларусі»
Назва«гісторыя беларусі»
Дата канвертавання19.11.2012
Памер56.03 Kb.
ТыпДокументы


Пытанні да экзамену па курсу

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»

(у кантэксте сусветнай цывілізацыі)


 1. Прадмет, значэнне і мэты курса «Гісторыя Беларусі» (у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння курса.

 2. Першабытнае грамадства – агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусі. Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.

 3. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 4. Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна «Белая Русь».

 5. Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Пачатак Русі. Полацкае і Турава-Пінскае княствы – першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

 6. Грамадскі і палітычны лад Полацкага княства, яго ўзаемаадносіны з Кіеўскай дзяржавай.

 7. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

 8. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 13–16 стст. Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста (валочная памера).

 9. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

 10. Асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст.

 11. Паганства на землях Беларусі.

 12. Увядзенне хрысціянства і яго уплыў на развіццё культуры беларускіх зямель.

 13. Пісьменнасць і асвета на Беларусі ў 9-13 стст. Е.Полацкая, К.Тураўскі, К.Смаляціч.

 14. Фарміраванне беларускай народнасці. Станаўленне старабеларускай мовы і развіццё літаратуры.

 15. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва на Беларусі у 9-13 стст.

 16. Распаўсюджванне ідэй Адраджэння на Беларусі. Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст.

 17. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім і Рэчы Паспалітай; іх уплыў на палітычнае і культурнае жыццё беларускіх зямель.

 18. Мастацтва Беларусі ў складзе Вялікага кнаства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага /13 – 16 стст./.

 19. Ідэалогія Рэфармацыі. Светапогляд і гуманістычная дзейнасць С.Буднага, В.Цяпінскага, М.Гусоўскага.

 20. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 21. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Становішча беларускіх зямель у яе складзе.

22. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 16 –18 стст

 1. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай, спробы рэформ (друг. пал. 18 ст.). Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

 2. Развіццё адукацыі, літаратуры і навукі ў Беларусі ў другой палове 16-18 стст.

 3. Архітэктура Беларусі ў другой палове 16 – 18 стст. Выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка.

 4. Палітыка царызма на Беларусі ў канцы 18 – 19 стст.

 5. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст. Паўстанні 1794 і 1830-1831 гг.

 6. Міжнародныя адносіны ў Еўропе ў перыяд напалеонаўскіх войн. Вайна 1812 года і Беларусь.

 7. Адукацыя, навука і літаратура на Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.

 8. Мастацтва Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.

 9. Прамысловы пераварот у краінах Заходняй Еўропы і паскарэнне працэсу іх сацыяльна-эканамічнага развіцця. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы 1860 – 1880 гг.у Расійскай імперыі. Асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

 10. Асаблівасці развіцця эканомікі Беларусі пасля адмены прыгоннага права ў другой палове 19 ст.

 11. Паўстанне1863-1864 гг. на Беларусі , яго вынікі і значэнне.

 12. Фарміраванне беларускай нацыі. Адраджэнне беларускай мовы і літаратуры. Дэмакратычны і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў другой палове 19 - пачатку 20 стст.

 13. Адукацыя, навука і літаратура на Беларусі ў другой палове 19 ст.

 14. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка Беларусі ў другой палове 19 ст.

 15. Асноўныя тэндэнцыі развіцця эканомікі Еўропы на пачатку 20 стагоддзя. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў ў 1900-1914 гг. Сталыпінская аграрная рэформа і яе правядзенне на Беларусі.

 16. Грамадска-палітычнае жыццё Расійскай імперыі на пачатку 20 стагоддзя і ўдзел у ім беларускага насельніцтва. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. на Беларусі.

 17. Першая сусветная вайна і Беларусь. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. на Беларусі.

 18. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку 20 стагоддзя.

 19. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады на Беларусі

 20. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.). Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.

 21. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР.

 22. Вайна Польшчы і Савецкай Расіі. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі мір.

 23. “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

 24. Удзел БССР ў стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР. “Узбуйненне” тэрыторыі рэспублікі ў 1920-я гг.

 25. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі і вынікі.

 26. Згортванне НЭПа. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР.

 27. Усталяванне таталітарнага рэжыму ў СССР. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі.

 28. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.). Аб’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

 29. Развіццё адукацыі, навукі і літаратуры на Беларусі ў 1917 - 1941 гг.

 30. Беларуская архітэктура, выяўленчае мастацтва , тэатр, музыка і кіно ў даваенны перыяд (1917-1941 гг.)

 31. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку другой сусветнай вайны.

 32. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі .

 33. Акупацыйны рэжым фашыстаў на Беларусі. Развіццё партызанскага руху і падполля.

 34. Аперацыя “ Баграціен”. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 35. Завяршэнне другой сусветнай вайны, яе вынікі.

 36. Міжнародныя адносіны пасля другой сусветнай вайны. “Халодная вайна”. БССР на міжнароднай арэне.

 37. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1945-1950 гг.

 38. Грамадска - палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі ў 1950-1960-я гг.

 39. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у 1970-1980-я гг.

 40. Развіццё адукацыі, літаратуры і навукі ў Беларусі ў пасляваенны час.(1945-1990 гг.)

 41. Развіццё беларускага мастацтва ў пасляваенны час.(1945-1990 гг.)

 42. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР, паглыбленне эканамічнага і палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы. Чарнобыльская катастрофа і меры па змяншэнню яе наступстваў.

 43. Распад СССР. Абвяшчэнне незалежнасці БССР. Утварэнне СНД.

 44. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбары Прэзідэнта.

 45. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 46. Сацыяльна- эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі на сучасным этапе.

 47. Адукацыя, навука і літаратура Беларусі на сучасным этапе.

 48. Сучаснае беларускае мастацтва.Пытанні да экзамену па курсу

«ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ»

(у кантэксте сусветнай цывілізацыі)


 1. “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

 2. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі і вынікі.

 3. Згортванне НЭПа. Правядзенне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў БССР.

 4. Усталяванне таталітарнага рэжыму ў СССР. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі.

 5. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку другой сусветнай вайны. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі .

 6. Акупацыйны рэжым фашыстаў на Беларусі. Развіццё партызанскага руху і падполля.

 7. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Завяршэнне другой сусветнай вайны, яе вынікі.

 8. Міжнародныя адносіны пасля другой сусветнай вайны. “Халодная вайна”. БССР на міжнароднай арэне. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1945-1950 гг.

 9. Грамадска - палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі ў 1950-1960-я гг.

 10. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у 1970-1980-я гг.

 11. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР, паглыбленне эканамічнага і палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы.

 12. Распад СССР. Абвяшчэнне незалежнасці БССР. Утварэнне СНД.

 13. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбары Прэзідэнта.

 14. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 15. Сацыяльна- эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі на сучасным этапе.Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«гісторыя беларусі» iconС. Н. Князеў 2011 г. Регістрацыйны № уд- гісторыя беларус І
Вучэбная праграма «Гісторыя Беларусі» складзена на основе тыпавой вучэбнай праграмы «Гісторыя Беларусі», регістрацыйны № тд – сг....

«гісторыя беларусі» iconС. Ф. Шымуковіч Эканамічная гісторыя Беларусі
Лекцыя Прадмет, метады І задачы курса “Эканамічная гісторыя Беларусі”. Вывучэнне курса “Эканамічная гісторыя Беларусі” ў сістэме...

«гісторыя беларусі» iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

«гісторыя беларусі» iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

«гісторыя беларусі» iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

«гісторыя беларусі» iconІнтэграваны модуль «Гісторыя Беларусі»
Вучэбная праграма складзена на аснове эксперэментальнай вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам...

«гісторыя беларусі» iconПраграрма курса «гісторыя беларус1 ад старажытных часоў да 1945 г» (для слухачоў падрыхтоўчых курсаў Ліцэя бду)
Гісторыя Беларусі як частка сусветнай гісторыі. Перыядызацыя старажытнага грамадства на тэрыторыі Беларусі. Гістарычныя крыніцы

«гісторыя беларусі» icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

«гісторыя беларусі» iconСпецыяльнасці, па якіх вядзецца падрыхтоўка на факультэце Гісторыя (айчынная І ўсеагульная) Уступныя экзамены
Уступныя экзамены: Гісторыя Беларусі; Сусветная гісторыя навейшага часу; Беларуская (руская) мова

«гісторыя беларусі» icon1-21 80 16 "Айчынная гісторыя" тлумачальная запіска
Дысцыпліна “Гісторыя Беларусі» з'яўляецца нарматыўнай І адной з вядучых у навучальным плане спецыяльнасці «Гісторыя» вну рэспублікі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка