Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне
НазваПытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне
Дата канвертавання18.11.2012
Памер43.01 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад “18” 05.2011 г. № __12__

Заг. кафедры філалогіі

_____________ Т.М.Пучынская


Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне

Беларуская мова (прафесійная лексіка)”
для студэнтаў 1 курса факультэта завочнай адукацыі спецыяльнасці:


1-74 06 01 Технічнае забеспячэнне працэсаў сельскагаспадачай вытворчвасці (ТОСПз-11,12)


 1. Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы і маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і, славянская група моў.

 2. Этапы развіцця і фарміравання беларускай літаратурнай мовы. Індаеўрапейскі, агульнаўсходнеславянскі, старабеларускі перыяды. Перыяд сучаснай беларускай мовы.

 3. Паняцце “сучасная беларуская мова”. Праблемы развіцця сучаснай беларускай літаратурнай мовы. “Закон аб мовах у БССР” (1990).

 4. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. Формы беларускай нацыянальнай мовы.

 5. Білінгвізм як аб’ектыўная рэальнасць у краінах свету. Псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму.

 6. Паняцце моўнай інтэрферэнцыі. Віды інтэрферэнцыі (фанетычная, акцэнтная, лексічная, марфалагічная, сінтаксічная, словаўтваральная).

 7. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Паняцце лексікі. Лексічнае і граматычнае значэнне слова.

 8. Лексіка паводле значэння. Адназначныя і мнагазначныя словы, амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы.

 9. Лексіка паводле паходжання: спрадвечна беларуская лексіка, запазычаная лексіка.

 10. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, спецыяльная тэрміналагічная лексіка, жарганізмы).

 11. Лексікаграфія. Тыпы слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі беларускай мовы

 12. Лексіка і тэрміналогія. Месца тэрміналогіі ў лексічнай сістэме беларускай мовы.

 13. Сістэма функцыянальных стыляў беларускай мовы. Паняцце “стыль”.

 14. Навуковы стыль і яго функцыянальна-камунікатыўныя характарыстыкі (аб’ектыўнасць, лагічнасць, яснасць, дакладнасць, доказнасць).

 15. Сістэма моўных сродкаў навуковага стылю (агульнанавуковая, тэрміналагічная лексіка; сродкі лагічнай сувязі). Агульнанавуковая лексіка.

 16. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкстаў з пункту гледжання характару зместу.

 17. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкстаў з пункту гледжання спосабаў выкладання інфармацыі.

 18. Паняцце тэрміна і тэрміналогіі. Тэрміны вузкаспецыяльныя, агульнанавуковыя, міжнавуковыя. Інтэрнацыяналізмы.

 19. Патрабаванні да тэрмінаўжывання (дакладнасць, яснасць, адназначнасць, сістэмнасць). Лексічныя, семантычныя асаблівасці тэрміналогіі пэўнай галіны дзейнасці. Тэрмінасістэмы (педагагічная, эканамічна-бухгалтарская, фізіка-тэхнічная, медыка-біялагічная, прамыслова-гандлёвая).

 20. Асаблівасці словаўтварэння беларускай навуковай тэрміналогіі.

 21. Марфалагічныя асаблівасці навуковага стылю.

 22. Асаблівасці сінтаксісу навуковага стылю.

 23. Сістэма жанраў навуковай літаратуры (анатацыя, рэферат, тэзісы, рэзюмэ).

 24. Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксце. Структурна-семантычныя прынцыпы кампрэсіі інфармацыі.

 25. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры. Афармленне цытат.

 26. Афіцыйна-справавы стыль як адзін з функцыянальных стыляў кніжна-пісьмовай мовы.

 27. Лексіка афіцыйна-справавога стылю. Канцылярскія штампы і іх функцыя ў тэксце дакументаў.

 28. Марфалагічныя асаблівасці афіцыйна-справавога стылю.

 29. Асаблівасці сінтаксісу афіцыйна-справавога стылю.

 30. Тэкст службовага дакумента, віды тэкстаў. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце.

 31. Паняцці “дакумент” і “службовы дакумент”. Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер і службовых дакументаў.

 32. Групы афіцыйна-справавых дакументаў па сваім функцыянальным прызначэнні: асабістыя (заява, аўтабіяграфія), распарадчыя.

 33. Групы афіцыйна-справавых дакументаў па сваім функцыянальным прызначэнні: адміністрацыйна-арганізацыйныя, інфармацыйна-даведачныя (даведка, дакладная запіска, службовая запіска).

 34. Паняцце рэквізіта, фармуляра і бланка.

 35. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце: канстатацыя, паведамленне, апісанне. Патрабаванні да іх. Суразмернасць частак дакумента. Рубрыкацыя: абзац, нумараванне, загалоўкі, падзагалоўкі.

 36. Справавыя лісты: моўнае афармленне і рэдагаванне.

 37. Публіцыстычны стыль і яго асноўныя асаблівасці.

 38. Службовы моўны этыкет вуснай формы дзелавых узаемаадносін. Асаблівасці прыватных справавых узаемаадносін.

 39. Паняцце культуры маўлення. Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, чысціня і багацце маўлення, дарэчнасць, вобразнасць.

 40. Падрыхтоўка да публічнага выступлення. Маўленчы этыкет і культура зносін.


ЛІТАРАТУРА


 1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мінск: БДПУ, 2007.

 2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова (прафесiйная лексіка): Курс лекцый / Л.А.Антанюк , Б.А.Плотнiкаў. — 3-е выданне. — Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. — 240 с.

 3. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. — Гродна : ГрДУ, 2006. — 84 с.

 4. Бурак, Л. У. Сучасная беларуская мова / Л. У. Бурак. — Мн., 1974.

 5. Каўрус, А. А. Дакумент па-беларуску / А. А. Каўрус. — Мн., 1994.

 6. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. дапам / В.А. Ляшчынская. — Мн.: РІВШ БДУ, 2001. – 256 с.

 7. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002. — 115 с.

 8. Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б. А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. — Мінск : Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003.

 9. Сучасная беларуская мова : вуч. дапам. / Л. М. Грыгор’ева; пад агульн. рэд. Л.М.Грыгор’евай. – 2-е выд., выпр. – Мінск : Вышэйшая школа, 2007. – 559 с.Выкладчык В.І.Астапчык

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconПратакол пасяджэння кафедры
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне
Мова І соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх...

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconЗмест практычных заняткаў у зімовую сесію па дысцыпліне
Тэма: Беларуская мова І яе месца ў сістэме агульначалавечых І нацыянальных каштоўнасцей

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconЗмест практычных заняткаў у зімовую сесію па дысцыпліне
Тэма: Беларуская мова І яе месца ў сістэме агульначалавечых І нацыянальных каштоўнасцей

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
...

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне iconПрактычныя заняткі ў зімовую сесію па дысцыпліне
Беларуская мова (прафесійная лексіка” для студэнтаў I, IV курса завочнай формы навучання па спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І...

Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне icon"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Змест практычных заняткаў у зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў завочнай адукацыі завочнага...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка