Każda z przewidzianych lekcji w planie pracy z dziedziny kształcenia literacko kulturowego znajduje odzwierciedlenie w scenariuszu zawierającym propozycje rozwiązań metodycznych
НазваKażda z przewidzianych lekcji w planie pracy z dziedziny kształcenia literacko kulturowego znajduje odzwierciedlenie w scenariuszu zawierającym propozycje rozwiązań metodycznych
старонка11/18
Дата канвертавання17.11.2012
Памер469.59 Kb.
ТыпДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

My z drugiej połowy XX wieku


I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • odbiera komunikaty pisane, mówione

 • rozpoznaje wspólny motyw utworów

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego

 • interpretuje głosowo wybrane utwory literackie (recytowane w całości lub we fragmentach)

 • omawia wiersz z wykorzystanie słownictwa z zakresu liryki

 • recytuje
101.

Przygoda z pisaniem, rozdz. 13.

O tym samym – inaczejPrzygoda z ortografią, s.64

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • odbiera komunikaty pisane
 • zna pojęcie imiesłów przymiotnikowy czynny/bierny

 • rozpoznaje, tworzy imiesłowy

 • rozróżnia pojęcia obiektywny/subiektywny

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opis

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • stosuje poprawne formy imiesłowów

 • redaguje tekst o charakterze wyjaśnienia

 • redaguje wypowiedź z określoną intencją

 • redaguje opis obiektu z określoną intencją

 • formułuje definicję

102.

Przygoda z pisaniem, rozdz. 14:

Zadanie prawie naukowe


I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • odbiera komunikaty pisane

 • odczytuje hasło słownikowe

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi pisemne

 • redaguje reguły (postępowania)

103.–104.

Przygoda z pisaniem, rozdz. 15:

Mówimy – tylko w jakim celu?


Przygoda z ortografią, s. 72

Przygoda z pisaniem, rozdz.16:

Cztery gramy gramatyki


I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • odbiera komunikaty pisane

 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • zna pojęcie imiesłów przysłówkowy współczesny/uprzedni

 • rozpoznaje i tworzy imiesłowy

 • stosuje zasady interpunkcyjne w wypowiedzeniach z imiesłowami

 • zna pojęcia funkcja informacja/ekspresywna/ impresywna/ fatyczna

 • odczytuje funkcje wypowiedzi

 • odczytuje intencję wypowiedzi

 • odczytuje cel komunikatu

III. Tworzenie wypowiedzi

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • formułuje wypowiedzi ze świadomością celu

 • redaguje tekst o określonej funkcji

105.–106.

Chaty polskie

(rysunki)


Małgorzata Musierowicz

Opowiadanie o miłościI. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • odbiera komunikaty pisane, mówione oraz zawarte w obrazie

 • samodzielnie dociera do informacji –
  w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych

 • odczytuje opowiadanie, rysunki

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych

 • odczytuje wątek mitologiczny w opowiadaniu

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opis przeżyć, opowiadanie

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • redaguje opis przeżyć wewnętrznych

 • redaguje opowiadanie

 • opowiada o wydarzeniu rzeczywistym

 • redaguje życzenia

 • redaguje dedykację

 • redaguje notatkę

 • redaguje opowiadanie w roli

107.

Bolesław Prus

KamizelkaI. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • odbiera komunikaty pisane, mówione

 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • rozpoznaje intencję wypowiedzi (aprobatę)

 • rozumie pojecie sokół noweli

 • cytuje

 • odczytuje aprobatę narratora

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło

 • rozpoznaje problematykę utworu

 • przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście

 • rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową oraz potrafi określić ich funkcję w utworze

 • omawia funkcję elementów konstrukcyjnych utworu (tytułu, punkt kulminacyjny) `

 • przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego

 • rozpoznaje czytany utwór jako: nowelę

 • omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, miłość, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne

 • rozpoznaje cechy gatunku (noweli) w utworze

 • wyodrębnia etapy akcji, w tym punkt kulminacyjny

 • charakteryzuje narratora

 • określa znaczenie tytułu

 • nazywa uczucia bohaterów i określa ich źródła
III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opis przeżyć

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • redaguje opis przeżyć

108.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • rozróżnia poznane gatunki literackie

 • porządkuje chronologicznie poznane utwory

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • przypisuje czytany utwór do właściwego rodzaju literackiego

 • analizuje treść i formę wiersza

 • określa cechy gatunkowe utworu (sielanka)

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne w następujących formach gatunkowych: opis przeżyć, opowiadanie

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • redaguje analizę wiersza z wykorzystaniem podanego słownictwa

NA SCENACH

109.–110.

Przygoda z pisaniem, rozdz.17:

Myśl o sobie pozytywnie


Przygoda z ortografią, s. 80.

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • odbiera komunikaty pisane

 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość

 • korzysta ze słownika frazeologicznego

 • zna nazwy cech człowieka

 • zna pojęcia: związek frazeologiczny, wyrażenie, zwrot, fraza, nacechowanie pozytywne/ negatywne, łączliwość składniowa, antonim

 • rozumie znaczenie frazeologizmów określających cechy i zachowania

 • rozumie funkcje frazeologizmów

 • odczytuje tekst informacyjny

 • korzysta ze słownika frazeologicznego

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa postawy z nimi związane

 • określa znaczenie dosłowne i przenośne związków frazeologicznych

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi pisemne: charakterystykę postaci rzeczywistej, dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się wypowiada

 • poprawia błędy językowe

 • stosuje zasady etyki językowej

 • wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której mówi

 • stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

 • redaguje charakterystykę (typu osobowości)

 • redaguje opinię

 • projektuje wizytówkę

 • formułuje poradę

111.

Przygoda z pisaniem, rozdz. 18:

Sprawdź swoje umiejętności


I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • odbiera komunikaty pisane

 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

 • rozpoznaje intencje wypowiedzi

 • rozpoznaje wypowiedzi o charakterze perswazyjnym

 • odczytuje tekst normatywny

 • stosuje poprawne formy rzeczownika cudzysłów

 • stosuje zasady użycia cudzysłowu do cytowania

 • rozpoznaje imiesłowy

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi pisemne

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • stosuje zasady etyki językowej

 • wie, w jaki sposób zwracać się do rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji, łączącej go z osobą, do której mówi

 • stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie

 • redaguje tekst o charakterze normatywnym

 • redaguje apel

 • redaguje ogłoszenie

 • redaguje wypowiedź z określoną intencją

 • przedstawia postać w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej

 • redaguje wypowiedź z użyciem frazeologizmów

 • redaguje notatkę prasową

112.

Zygmunt Kubiak

Pod błogosławieństwem Dionizosa


Teatr Dionizosa w Atenach

(fotografia)


Schemat teatru greckiego

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

 • odbiera komunikaty pisane

 • wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

 • porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie

 • zna pojęcia: tragedia, komedia, rozumie etymologię tych pojęć

 • zna pojęcie dionizje

 • rozpoznaje na schemacie elementy teatru greckiego

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 • przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim występują one w tekście

 • określa budowę tekstu popularnonaukowego

III. Tworzenie wypowiedzi

 • tworzy spójne wypowiedzi pisemne

 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne
  z wymogami gatunku, tworząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat

 • redaguje streszczenie

 • sporządza notatkę z tekstu informacyjnego

113.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Падобныя:

Każda z przewidzianych lekcji w planie pracy z dziedziny kształcenia literacko kulturowego znajduje odzwierciedlenie w scenariuszu zawierającym propozycje rozwiązań metodycznych icon1 z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка