Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап
НазваКонкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап
Дата канвертавання16.11.2012
Памер57.2 Kb.
ТыпКонкурс
Прадметны конкурс па беларускай мове для пачатковых школ

  • ваяводскі этапСардэчна вітаем на Прадметным конкурсе па беларускай мове .

Жадаем поспехаў! Чытай уважліва заданні. Пішы толькі, колькі ад цябе патрабуюць.


1.Прачытайце фрагменты твора Якуба Коласа.Ахарактарызуйце ў 3 словах (словазлучэннях) дуб

і ў 3 словах (словазлучэннях) чароціну.

Дуб і чароціна

...На беразе стаялі тоўстыя, старыя дубы . Каля самага берага , воддаль ад другіх

дубоў, рос самы тоўсты, самы магучы дуб.

Завяла чароціна з дубам гутарку.

- Скажы мне, дубе –пачала чароціна- чаму ты не гнешся перад бураю і бура цябе не можа здалець? (...) А я вот стаю тут ды гнуся як жабрак. Маленькая птушачка сядзе на мяне, я не вытрымліваю і гнуся да самае вады. Дык скажы ж мне , дубе, адкуль твая сіла ? Скажы мне , чаму я такая слабая? І кажа ёй дуб:

- Ты баішся жыцця , таму ты і слабая. Ты выбіраеш мяккі грунт, каб лёгка было бараздзіць зямлю сваім карэннем. Усім ты хочаш унаровіць і змалку прывыкла ты гнуцца. А калі хто гнецца, тым ён паказвае сваю слабасць і поўную непавагу да сябе. А хто не паважае сябе, таго і другія не паважаюць, папіхаюць ім як хочуць. Ты прывыкла да лёгкага жыцця і ўсю надзею ўскладаеш на другіх.А я змалку спадзяваўся толькі на свае сілы і на сілы зямлі і сонца.(...).

дуб чароціна .......................................................... ..........................................................

.......................................................... ..........................................................

......................................................... ..........................................................

......................................................... .........................................................

2.Устаўце прапушчаныя літары.

Каляды

К...ляды – народнае зімовае свята. Людзі прыбіралі ў хаце, ставілі ёлку , вар...лі

куц...ю. У кал...дную ноч моладзь калядавала , варажыла. Шмат было ў гэты час забаў, гульн...ў. Калядоўшчыкі вадзілі з с...бой ,,казу’’:нехта апранаўся ў кажух,вывернуты поўсцю наверх , адзяваў маску.Сп...валі калядныя п...сні,жартавалі ,віншавалі г...спадароў.Гаспадпр за г...та даваў пачастунак.


3.Устаўце замест кропак патрэбныя прыслоўі ці прыметнікі.


Вясна гаспадарыць усюды. Яна .............................. сагрэла палі. Прайшлася

..................................... ляснымі гушчарамі . Разбудзіла .................................. вожыка.

З’явіліся ................................... кветкі вясны. ....................................... выглядаюць блакітныя пралескі. Па зіме ...................................... ідзе вясна.


4.Падбярыце да дзеясловаў прыслоўі


устаць (калі?)раніцай

ісці (як?)..............................

гаварыць ((як?)........................................

вярнуцца (калі?)........................................

слухаць (як?).............................................

азірнуцца (куды?)......................................


5.Устаўце замест кропак асабовыя займеннікі.


Вечарам я прыехаў у госці да бабулі. Сталі ............ вячэраць. .......... сеў на адным краёчку лавы, а бабуля Юстына - на другім. А паміж ............. ўладкаваўся кот Рыжык. На стале стаіць бульба. Каля ............. – міска з агуркамі. Якраз насупраць (я)

........... тарэлка з кілбаскай.Толькі Рыжык чамусьці пакрыўдзіўся . ................ зусім на стол не глядзіць.


6.Прачытайце пачатак апавядання.У 4-5 сказах дапішыце заканчэнне.


Марынка прачнулася і некалькі хвілін ляжала ціха. Старалася ўспомніць нешта вельмі важнае.Ах! Як гэта яна забылася?! Сёння ж ........................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


7. Прачытайце тэкст. Вызначце тэму і асноўную думку .


Працавітымі рукамі многіх людзей робіцца наша вопратка , абутак, кніжкі. Многа працы ўкладаецца ў тое,каб на нашым стале штодня былі хлеб, малако, масла, цукар. Дзякуючы працы па вуліцах ездзяць машыны, лётаюць у паветры самалёты.

Усё ствараецца працавітымі рукамі людзей. Нездарма працоўны чалавек карыстаецца павагай. Праца робіць чалавека разумным і шчаслівым.


Тэма

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Асноўная думка

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


8. Знайдзіце ступені параўнання : вышэйшую і найвышэйшую прыметніка мілы.


Ходзіць гоман між збажынкі

Мілы і шчаслівы.


Свая хатка мілейшая за чужую вёску.


Наймілейшы ў цэлым свеце

Край бацькоў- адзін на ўсіх.


.............................................................................................................................................


9.Утварыце ступені параўнання прыметнікаў.


Дарагі -..............................................................................................................................

Багаты - ............................................................................................................................

Моцны - ...........................................................................................................................

Дрэнны - ..........................................................................................................................

Прыгожы - ......................................................................................................................


10.Прачытайце. Адкажыце на пытанні.


У сярэдзіне сакавіка, калі сонца падымаецца вышэй і грэе, пачынаецца гуканне вясны. Пасля халоднай зімы ўжо няма цярпення чакаць яе.Каб вясна хутчэй прыйшла, яе і клічуць, як старадаўюю багіню. Дзяўчаты збіраюцца на ўзгорку і спяваюць вяснянкі:

Жавароначкі,прыляціце,

Цёпла лецейка прынясіце. (...)


1.Пра які абрад гаворыцца ў тэксце?

.............................................................................................................................................

2.Што робяць людзі, каб вясна хутчэй прыйшла?

.............................................................................................................................................

3.Якія песні спяваюць дзяўчаты?

.................................................................................................................................................


11. У месца кропак запішыце правільныя формы.

Абвесны лад Умоўны лад Загадны лад

збіраю збіраў бы збірай

чытае ......................... .....................

ідзе ......................... ......................

................... будавалі б будуйце

працуе ........................... .......................


12.Дзеясловы, што ў дужках запішыце ў форме ўмоўнага ладу.


(...) – Вось добра (быць) .............................., каб які – небудзь журавель ці гусь сеў нам на галаву! – прамовіў Віктар.

  • Што ты з ім ( рабіць) ................................... без агню? – уздыхнуў Мірон.

  • (З’есці) ................................ сырога.

Вось да чаго даводзіць свавольства! – Каб мы папрасілі човен у гаспадара, дык цяпер людзі (ведаць)............................ дзе мы і (прыехаць).......................................

па нас.

Я. Маўр


13. Дзеясловы , што ў дужках запішыце ў форме загаднага ладу.


(Ісці)............................. ў гэты палац. (Глядзець)..................................... ж , не (пабудзіць)................................. іх, бо як забрэшуць сабакі,увесь палац на ногі ўздымуць. (Мінуць) ............................. браму, (увайсці)............................... ў першы пакой.


14.У сказах знайдзіце дзейнік і выказнік , аддзяліце групу дзейніка ад групы выказніка.


Ціхі дом леснікоў стаіць адзінока

.................................. .....................................


Спакойна клалася на зямлю цёмная ноч.

.................................. ........................................


15.Дапішыце сказы:


Люблю зіму ........................................................................................................................... .................................................................................................................................................

Вясна вабіць .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................

Белавежская пушча .............................................................................................................. .................................................................................................................................................

Я ахвотна вывучаю беларускую мову ................................................................................

.................................................................................................................................................

Ключ адказаў


1.За кожную правільную рысу 2 балы максімальна 12

дуб- моцны і іншыя сінанімічныя адказы

чароціна – слабая і іншыя сінанімічныя адказы


2.за добра напісаную літару 1 бал 10

Каляды, варылі,куццю, калядную,гульняў, сабой, спявалі,песні,

гаспадароў, гэта.


3. за добры адказ 2 балы 12


4.за добры адказ 1 бал,але за 3 арф. памылкі адымаем 1 бал 5


5 за добры займеннік 1 бал 6

мы, я, намі, яе, мяне, ён.


6.за цікавае выказванне 10 балаў, але за 3 арф. памылкі адымаем 1 бал 10


7.за трапна акрэсленую тэму 2 , думку – 3 балы 5

(значэнне працы, праца – аграмадная вартасць)


8.за правільную форму 1бал 2


9.за правільную форму 1 бал 10

даражэйшы –найдаражэйшы ,багацейшы- найбагацейшы,

мацнейшы- наймацнейшы,горшы- найгоршы,

прыгажэйшы- найпрыгажэйшы, правільныя форым з :самы ,менш,больш.


10.за добры адказ 2 балы 6

(гуканне вясны, клічуць яе, вяснянкі)


11.за правільную форму 1 бал 7

(чытаў бы, чытай, ішоў бы,ідзі, будуем ці будуюць, працаваў бы,

працуйце.


12.па 1 за добры адказ, 1 за правапіс (беспамылковы ва ўсіх адказах)бы або б

(было б, рабіў бы, з’еў бы, ведалі б, прыехалі б.) 6


13.за добры адказ адзін бал 5

(ідзі,глядзі,пабудзі,міні,увайдзі.)


14.Ціхі дом леснікоў \\ стаіць адзінока.(3 балы) 6

Спакойна клалася на зямлю \\ цёмная ноч.(3 балы)

15. за правільна складзены сказ 2 балы 8


Агульна 110 балаў

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconКонкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі эпап
Якая мая зямля? Гэта (залаты) палі збажыны з ( сіні)

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconВаяводскі этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове
Сардэчна Вітаем! Перад Табой заданні. Чытай уважліва, пішы толькі, колькі ад Цябе патрабуюць

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconКонкурс па беларускай мове раённы этап
Сардэчна вітаем на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табою заданні. Чытай ІХ уважліва

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconЛінгвістычны конкурс вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для 10-11 класаў гімназій І ліцэяў тлумачальная запіска
«Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс» арыентаваны на вучняў 10-11 класаў філалагічнага напрамку ліцэяў...

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconКонкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі
Раніца был Х л дная. Узыходзіла с нца. Маўклів ст ялі старыя бяр зы. У п лях было пуст ч рнелі толькі кусты

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconI этап рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове І літаратуры
Сфармулюйце правіла ўжывання прыведзеных кольксных прыслоўяў у беларускай мове. На кожны выпадак прывядзіце па адным прыкладзе

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу...

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Конкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап iconДзен бул ба
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка