Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права
НазваСпіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права
старонка2/2
Дата канвертавання28.10.2012
Памер261.29 Kb.
ТыпДокументы
1   2
/ Доўнар Т. І. // Юстыцыя Беларусі. 2007. - № 7. С. 73-75.

 • Довнар Т. И. Одраз прогресивних идей белоруских мислилаца у законоцима Велике литвинске кнежевине / Доўнар Т. І. // Политичка Ревиjа. 2007. - № 1. С.383-405.

 • Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Вучэбнае выданне. - Мінск: Амалфея». 2007. – 400 с.

 • Доўнар Т. І. Статут 1588 года – істотны этап у развіцці нацыянальнага права / Доўнар Т. І. // Белорусская государственность и развитие национальной правовой системы: от Статута 1588 года до современной Конституции: Материалы респ. Науч.-практ. конф. (Минск, 11-12 марта 2008 г.) / редкол. : Г.А.Василевич )отв. ред.) [и др.]. - Минск : Веды, 2008. – С. 7-11.

 • Зараджэнне беларускага канстытуцыяналізму / Доўнар Т. І. // газета БДУ "Універсітэт», 2008. 7 сакавіка.

 • Доўнар Т. І. Самы знакаміты помнік права Беларусі // Юстыцыя Беларусі. 2008. - № 3. С. 74-75.

 • Доўнар Т. І. Крыніцы права Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / Доўнар Т. І. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы. – Серыя 4. – Правазнаўства. 2008. - № 1. С. 29-32.

 • Доўнар Т. І. Ад звычаю прашчураў да сучасных прававых нормаў // Газета “Універсітэт”. 2008. № 4. – С.2.

 • Доўнар Т. І. Праблемы прававых крыніц Беларусі перыяду Вялікага княства Літоўскага / Доўнар Т. І. // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2008. - № 2. С. 86-103.

 • Доўнар Т. І. Вытокі і гістарычнае развіцццё інстытута парламентарызму ў Беларусі / Доўнар Т. І. // Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай ў ХV-ХVIII стагоддзях: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск – Навагрудак, 23 – 24лістапада 2007 г.) / Навук. рэд. С.Ф.Сокал, А.М.Янушкевіч. –Мінск: БІП-С Плюс, 2008. - С. 9-26.

 • Доўнар Т. І. Міжнароднае ўзаемадзеянне ў сферы права перыяду Вялікага княства Літоўскага / Доўнар Т. І. // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы. В 2 т. Т.1. Национальное законодательство и его гармонизация с правом Европейского Союза : сб. науч. тр. / Белорус. Гос. ун-т, юрид. фак. ; редкол. : С.А.Балашенко [и др. ]. Минск : Изд. центр БГУ, 2008. - С. 90-96.

 • Доўнар Т. І. Рэфармаванне судовай улады у ВКЛ / Доўнар Т. І. //: міжнар. навук. круглы стол “Прававыя і палітычныя інстытуты Польскай Кароны і Вялікага княства Літоўскага: узаемадзеянне і ўзаемауплывы. Мінск: 9-11 кастрычн. 2008 г. – С. 7-14.

 • Доўнар Т. І. Прынцыпы справядлівасці і законнасці ў старажытным беларускім заканадаўстве / Доўнар Т. І. // Законность и правопорядок, 2008. - № 1. С. 57-61.

 • Доўнар Т. І. Утварэнне беларускай савецкай дзяржавы / Доўнар Т. І. // Юстыцыя Беларусі.2008. - № 1. С. 72-74.

 • Доўнар Т. І. Знакаміты помнік права Беларусі / Доўнар Т. І. // Судовы веснік. 2008. - № 4. С. 77.

 • Доўнар Т. І. Характэрныя рысы і асаблівасці прававога развіцця Беларусі на важнейшых гістарычных этапах / Доўнар Т. І. // Веснік БДУ. Серыя 111. 2009. - .№ 1. С. 112-122.

 • Доўнар Т. І. Прадмет “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі” і яго пазнавальна-выхаваўчае значэнне / Доўнар Т. І. // Проблемы формирования правовой культуры молодежи на совремнном этапе: материалы междунар. науч.-практич. конф., Витебск, 24-25 апреля 2009 г. / Вит.гос. ун-т; редкол. : А.А. Бочков (отв.ред.) [и др.]- Витебск: УО «ВГУ им.П.Машерова», 2009 – С. 100-102.

 • Доўнар Т. І. Беларуская дзяржаўнасць: асноўныя этапы і праблемы гістарычнага развіця / Доўнар Т. І. // Демократическое социальное правовое государство – основной вектор развития Республики Беларусь: материалы респ. научно-практич. конф., посвященной 90-летию органов юстиции РБ / Под ред. министра юстиции РБ, к.юр.н., доц. Голованова В.Г. – Минск: РУП «Изд-во «Белорусский дом печати».2009. - С. 14 -25.

 • Довнар Т. И. Белорусская государственность и историко-правовая наука / Довнар Т. И. // «Беларусь-Китай»: Сборник научных трудов. Выпуск 5. Государство и право.- 2009. - С. 7-44.

 • Довнар Т.И. Историко-правовая наука Беларуси: проблемы и перспективы / Т.І. Доўнар // Право и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В.Н.Бибило (гл. ред.) [и др.] – Минск : БГУ, 2009. – Вып. 20. – С. 5–31.

 • Доўнар Т. І. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з Беларускай ССР / Доўнар Т. І. // Юстыцыя Беларусі .2009. № 4.

 • Белорусская юридическая энциклопедия. В 4 т. Т.2 / редкол.:С.А.Балашенко и др.- Минск 6 ГИУСТ БГУ, 2009. – С.12, 30, 54, 121, 134, 156, 157, 168, 176-177, 198-203, 206,230, 236, 241-243, 251, 254-255,270-271, 275, 283-284,302, 435. 446-447, 449,.456-458, .490, 516, 524, 541. (36 артыкулаў).

 • Доўнар Т. І. Канстытуцыйная накіраванасць першага зводу законаў Беларусі. // Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480 – годдзя прыняцця): зб. навук. арт. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 3-14.

 • Першая Канстытуцыя Беларускай ССР (да 90-годдзя прыняцця) // Конституция Республики Беларусь и вопросы правоприменения. Материалы круглого стола, состоявшегося 13 марта 2009 года на юридическом факультете БГУ /науч.ред.Г.А.Василевич. Бегосуниверситет: Минск: Право и экономика, 2010. - С.25-34.

 • Зарождение и развитие науки истории государства и права // Юридическая наука и образование: вып. 3/2010. / Юрид.факультет БГУ. –Минск : Право и экономика, 2010. – С.7-29.

 • Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года: юбіліейнае выданне /С.А.Балашэнка, Т.І.Доўнар, Л.Л.Голубева. –Мінск: Прынткорп, 2010 .- 614 с.

 • Доўнар Т. І. Другое абвяшчэнне Беларускай ССР // Юстыцыя Беларусі 2010. № 12. – С.70-71.

 • Довнар Т.И. Историческое развитие белорусского конституционализма / Т.И. Довнар // Материалы Международн. науч.-практич. конф. «Конституции Республики Казахстан – 15 лет», Минск, 10 сентября 2010 г. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. – С. 50–59.

 • Доўнар Т. І. Зараджэнне айчыннай гісторыка-прававой навукі і яе развіццё ў Беларускім дзяржаўным універсітэце // Веснік БДУ. Серыя 3. Права, 2010, № 3 .- С.3-9.

 • Доўнар Т. І. Уклад у беларускую гісторыка-прававую навуку доктара юрыдычных навук, прафесара І.А.Юхо // Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі : матэрыялы міжнар. Навук.-практ.канф., прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння І.А.Юхо. Мінск, 18-19 сак. 2011 г. / рэдкал.: С.А.Балашэнка (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2011. - С.3-11.

 • Доўнар Т. І. Прыклад служэння навуцы, праву і Айчыне / Памяць і слава: Іосіф Аляксандравіч Юхо. Да 90-годдзя з дня нараджэння / рэдкал.: С.А.Балашэнка [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2011.- С.21-25.

 • Доўнар Т. І. Прыклад служэння навуцы, праву і Айчыне // Юстыцыя Беларусі. 2011, № 4. – С.56-57.

 • Доўнар Т. І. Зараджэнне і гістарычнае развіццё беларускага канстытуцыяналізму // Конституционно-правовое регулирование общественных отношений в Республике Беларусь и других европейских государствах: сб. науч.ст. / ГрГУ им. Я.Купалы; отв.ред. Н.В.Сильченко. –Гродно: ГрГУ, 2011. – С.66-70.

 • Доўнар Т.І. Особенности исторической эволюции белорусской государственности / Т.І. Доўнар // Теоретико-методологические и конституционные основы развития системы права Республики Беларусь : сб. ст. / Белорусский государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2011. – С. 14–37.

 • Белорусская юридическая энциклопедия : в 4 т. Т. 2 / редкол.:С.А.Балашенко и др.- Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – С.5, 9, 10, 18, 31, 60, 81, 105, 121-122, 373-374, 471-472, 473, 493-494, 511, 516-518, 528, 536, 538, 546-547, 565-566, 567-570, 570-572, 595—596, 603-606, 609.

 • Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам. / Т.І. Доўнар. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2011. – 552 с.  Аўтар:

  доктар юрыдычных навук,

  прафесар Т. І. Доўнар


  Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі

  дзяржавы і права С.А.Калінін


 • 1   2

  Падобныя:

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права icon19 сакавіка 2011 г спаўняецца 90 гадоў са дня нараджэння Юхо Іосіфа Аляксандравіча (1921 2004 гг.), доктара юрыдычных навук, прафесара
  Юхо Іосіфа Аляксандравіча (1921 – 2004 гг.), доктара юрыдычных навук, прафесара

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
  Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
  Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconПрацы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта Пад рэдакцыяй прафесара В. П. Рагойшы Мінск Бестпрынт 2009
  М. А. Тычына, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык аддзела тэорыі літаратуры Інстытута мовы І літаратуры імя Якуба Коласа...

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconБеларускі дзяржаўны універсітэт Юрыдычны факультэт Кафедра канстытуцыйнага права Кафедра тэорыі І гісторыі дзяржавы І права
  Беларуская дзяржаўнасць І развіццё нацыянальнай прававой сістэмы: ад статута 1588 г. Да сучаснай канстытуцыі

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconЗагад Вышэйшай атэстацыйнай
  Лявончыкаў Васіль Емяльянавіч, доктар педагагічных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі І тэорыі інфармацыйна-дакументных камунікацый...

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconСпіс навуковых прац асістэнта кафедры літаратуры Кунгер Наталлі Міхайлаўны
  Кунгер, Н. М. Фарміраванне духоўнага свету асобы пры вывучэнні лагернай паэзіі Л. Геніюш / Н. М. Кунгер // Праблемы ўспрыняцця І...

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconЗадача навукі гісторыі дзяржавы І права вывучэнне гістарычнага ходу падзей у ІХ канкрэтнасці І храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры І дзейнасці органаў дзяржаўнай улады І правадносін грамадзян,
  Гісторыя дзяржавы І права Беларусі вывучае працэсы ўзнікнення І развіцця дзяржавы І права на тэрыторыі нашай Радзімы ў ІХ цеснай...

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconАктуальныя праблемы
  Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры І фальклору: Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры бду. / Пад навук рэд. В. П. Рагойшы. Уклад.:...

  Спіс друкаваных навуковых прац доктара юрыдычных навук, прафесара кафедры тэорыі І гісторыі дзяржавы І права iconСтылістыка беларускай І рускай моў, стылістыка публіцыстычных жанраў
  Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Жыццём І словам прысягаючы ”, прысвечанай 90-годдзю доктара філалагічных навук, прафесара,...

  Размесціце кнопку на сваім сайце:
  be.convdocs.org


  База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
  звярнуцца да адміністрацыі
  be.convdocs.org
  Галоўная старонка