"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Назва"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Дата канвертавання28.10.2012
Памер93.72 Kb.
ТыпЗакон
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "____" ____________ № ____

Заг. кафедры філалогіі

_____________ Т.М.Пучынская


Змест практычных заняткаў у зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў завочнай адукацыі завочнага аддзялення спецыяльнаці 1-53 01 01-01 02 Аўтаматызацыя тэхналагічнай падрыхтоўкі вытворчасці


Практычныя заняткі №1.

Тэма: Мова і соцыум. Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы.

Спіс пытанняў для папярэдняга прачытання і засваення:

(у дужках [] пазначана літаратура)

 1. Паняцце мовы. Гіпотэзы паходжання мовы. Паняцце соцыуму. Функцыі мовы ў грамадстве. [1], [3], [4].

 2. Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа. Формы беларускай нацыянальнай мовы. [1], [2], [3], [4].

 3. Месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў. [1], [2], [3], [4]

 4. Канцэпцыі паходжання і гістарычныя карані беларускай мовы. Этапы развіцця беларускай мовы. [5], [1], [3]

 5. “Закон аб мовах у БССР” (1990 г.). [4]


Пералік тэм для паведамленняў:

 1. Роля Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў развіцці беларускай мовы.

 2. Роля Яна Чачота ў развіцці беларускай мовы.

 3. Роля Францішка Багушэвіча ў развіцці беларускай мовы.

 4. “Беларуская граматыка для школ” Браніслава Тарашкевіча.

 5. Арфаграфічная рэформа 1933 года і яе значэнне для развіцця беларускай мовы.

 6. “Закон аб мовах у БССР”.


Ключавыя паняцці, якія павінны быць занатаваны ў канспекты:

мова, маўленне, сістэма, дыялектная мова, літаратурная мова, норма, кадыфікацыя, перыядызацыя, праславянская мова, агульнаўсходнеславянская мова, старабеларуская мова, сучасная беларуская літаратурная мова, мёртвая мова.


Перамаляваць і дапоўніць схему:


Славянская група моўУсходнеславянская падгрупа моў

Паўднёваславянская падгрупа моў

Заходнеславянская падгрупа моў

Спіс літаратуры:

 1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мн.: БДПУ, 2007.

 2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый / Л.А. Анта-
  нюк, Б.А. Плотнiкаў – 3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005.

 3. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006.

 4. Беларуская мова: Энцыклапедыя. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. — Мн.: БелЭн, 1994.

 5. Шакун, Л.М. Карані нашай мовы / Л.М. Шакун // Роднае слова. – 1996. – №9. – С.108-119.


Практычныя заняткі №2.


Тэма: Асаблівасці навуковага стылю мовы. Навуковы тэкст: структура і моўнаe афармленне. Сістэма жанраў навуковай літаратуры.

Спіс пытанняў для папярэдняга прачытання і засваення:

(у дужках [] пазначана літаратура)

 1. Функцыянальныя стылі беларускай мовы (гл. дадатак 1). [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8]

 2. Навуковы стыль і яго функцыянальна-камунікатыўныя характарыстыкі (аб'ектыўнасць, лагічнасць, яснасць, дакладнасць, доказнасць). [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8]

 3. Сістэма моўных сродкаў навуковага стылю (агульнанавуковая, тэрміналагічная лексіка; сродкі лагічнай сувязі). [1], [2], [5], [7], [8]

 4. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту: а) з пункту гледжання характару зместу (тэма, падтэма); б) з пункту гледжання спосабаў выкладання інфармацыі (апісанне, апавяданне, разважанне, доказ). [7]

 5. Асаблівасці сінтаксісу навуковага стылю. Сродкі лагічнай сувязі паміж сказамі, абзацамі, складанымі сінтаксічнымі цэлымі. [1], [2], [5], [7], [8]

 6. Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксце. Структурна-семантычныя прынцыпы кампрэсіі інфармацыі. [7]

 7. Кампазіцыйна-змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі, рэферата. [7]

 8. Структурна-семантычны аналіз анатацый. Віды анатацый. Бібліяграфія і тэкст анатацыі. Лексіка-граматычныя клішэ для анатавання. [7]

 9. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры. Афармленне цытат. [7], [9]


Пералік тэм для паведамленняў:

 1. Афармленне цытат у беларускай мове.

 2. Сістэма стыляў беларускай мовы.

Ключавыя паняцці, якія павінны быць занатаваны ў канспекты:

Стыль, навуковы стыль, аб’ектыўнасць, лагічнасць, дакладнасць, доказнасць, лексіка,тэрмін, тэма, апісанне, апавяданне, разважанне, доказ, сінтаксіс, інфармацыя, рэферат, анатацыя, навуковы арткул, манаграфія, дысертацыя.


Спіс літаратуры:

  1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мн.: БДПУ, 2007.

  2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый / Л.А. Анта-
   нюк, Б.А. Плотнiкаў – 3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005.

  3. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / Пад рэд. У. В. Анічэнкі. — Мн., 1992.

  4. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006.

  5. Беларуская мова: Энцыклапедыя. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. — Мн.: БелЭн, 1994.

  6. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. — Мн., 1992.

  7. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002.

  8. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту: Вучэб. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў філал. профілю / М.Я. Цікоцкі. — Мн.: Бел. навука, 2002.

  9. Лепешаў, І.Я. Практыкум па беларускай мове: вучэб. дапам. / І.Я. Лепешаў, Г.М. Малажай, К.М. Панюціч. – Мн.: Вышэйшая школа, 2005.

На заняткі павінна быць прынесена любая навуковая літаратура па Вашай спецыяльнасці на беларускай мове (манаграфія, артыкул і г.д.) для практычнай работы.


Дадатак 1 да ПЗ па тэме “Асаблівасці навуковага стылю мовы. Навуковы тэкст: структура і моўнаe афармленне. Сістэма жанраў навуковай літаратуры”


СІСТЭМА ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫХ СТЫЛЯЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Стылі

Сфера выка-рыстання

Мэты зносін

Стылявая рысы

Моўныя сродкі

Падстылі

Размоўны

Быт, сямейныя і сяброўскія зносіны

Абмен думкамі, інфармацыяй з блізкімі і знаёмымі людзьмі

Натуральнасць маўлення, эмацыянальнасць, ацэначны характар, адсутнасць строгай лагічнасці

Агульнаўжывальныя словы, бытавая лексіка, фразеалагізмы, экспрэсіўна-эмацыянальная лексіка; няпоўныя, пытальныя, пытальна-пабуджальныя сказы

Размоўна-бытавы, размоўна-афіцыйны

Навуковы

Навука і тэхніка, вучэбны працэс

Паведаміць агульныя ці прыватныя істотныя прыкметы прадметаў, растлумачыць сутнасць з’явы, яе прычыны і пад.

Абстрактнасць, дакладнасць, аб’ектыўнасць, аргументаванасць

Агульнаўжывальныя словы і тэрміны; развітыя апавядальныя сказы, злучнікавая і падпарадкавальная сувязь

Уласна навуковы, навукова-вучэбны, навукова-папулярны

Афіцыйна-справавы

Афіцыйныя дакументы, канцылярская, юрыдычная і дыпламатычная сферы

Інфармацыйная, пабуджальная, рэгуляцыя афіцыйных зносін

Паслядоўнасць і дакладнасць выкладу, аб’ектыўнасць ацэнак, стандартызацыя, адсутнасць эмацыянальнасці

Агульнаўжывальныя словы, абстрактная, тэрміналагічная, спецыяльная лексіка, канцылярскія штампы, складаныя сказы

Уласна заканадаўчы, дыпламатычны, адміністрацыйна-канцылярскі

Публіцыстычны

Палітыка-ідэалагічныя, грамадска-эканамічныя, культурныя, спартыўныя ды іншыя грамадскія зносіны

Інфармаваць, уздзейнічаць, фарміраваць грамадскую думку

Даходлівасць, эмацыянальнасць, ацэначнасць і агульназразумеласць

Агульнаўжывальныя словы, ацэначная лексіка, грамадска-палітычная лексіка, метафарычнасць тэрмінаў, загадны лад дзеяслова

Газетна-публіцыстычны, Радыё-журналісцкі, прамоўніцкі (агітацыйны)

Мастацкі

Духоўная сфера жыцця

Паведаміць і ўздзейнічаць на думкі і пачуцці чытача, эстэтычныя ўяўленні

Эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць, вобразнасць, стылістычная незамкнёнасць, індывідуальнасць аўтара

Агульнаўжывальныя словы, разнастайныя вобразна-выяўленчыя сродкі

Проза, паэзія, драматургія


Практычныя заняткі №3.


Тэма: Асаблівасці афіцыйна-справавога стылю. Паняцце дакумента. Групы афіцыйна-справавой дакументацыі.

Спіс пытанняў для папярэдняга прачытання і засваення:

(у дужках [] пазначана літаратура)

 1. Афіцыйна-справавы стыль як адзін з функцыянальных стыляў кніжна-пісьмовай мовы. [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9]

 2. Лексічныя асаблівасці афіцыйна-справавога стылю. [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9]

 3. Тэкст службовага дакумента, віды тэкстаў. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце. [6], [8]

 4. Паняцці “дакумент” і “службовы дакумент”. Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер і службовых дакументаў. [4], [6], [8]

 5. Групы афіцыйна-справавых дакументаў па сваім функцыянальным прызначэнні: асабістыя, распарадчыя, адміністрацыйна-арганізацыйныя, інфармацыйна-даведачныя, справавыя лісты, фінансавыя і ўліковыя дакументы. [4], [6], [8]

 6. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце: канстатацыя, паведамленне, апісанне. Патрабаванні да іх. [4], [6], [8]

 7. Суразмернасць частак дакумента. Рубрыкацыя: абзац, нумараванне, загалоўкі, падзагалоўкі. [4], [6], [8]


Ключавыя паняцці, якія павінны быць занатаваны ў канспекты:

афіцыйна-справавы стыль, паслядоўнасць выкладу, дакладнасць, аб’ектыўнасць, стандартызацыя, спецыяльная лексіка, дакумент, службовы дакумент, тэкст, заява, аўтабіяграфія, даручэнне, распіска, загад, пастанова, распараджэнне, план, справаздача, кантракт, дамова, даведка, дакладныя і службовыя запіскі, канстатацыя, паведамленне, рубрыкацыя, абзац, лінейны запіс, трафарэт, анкета, табліца, тэкст-аналаг.


Спіс літаратуры:

 1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мн.: БДПУ, 2007.

 2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый / Л.А. Анта-
  нюк, Б.А. Плотнiкаў – 3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005.

 3. Асновы культуры маўлення і стылістыкі / Пад рэд. У. В. Анічэнкі. — Мн., 1992.

 4. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006.

 5. Беларуская мова: Энцыклапедыя. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. — Мн.: БелЭн, 1994.

 6. Каўрус, А.А. Дакумент па-беларуску / А.А. Каўрус. — Мн., 1994.

 7. Каўрус, А.А. Стылістыка беларускай мовы / А.А. Каўрус. — Мн., 1992.

 8. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002.

 9. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту: Вучэб. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў філал. профілю / М.Я. Цікоцкі. — Мн.: Бел. навука, 2002.

На заняткі павінна быць прынесена любая справавая дакументацыя на беларускай мове (загад, распараджэнне і г.д.) для практычнай работы.


Практычныя заняткі №4.


Тэма: Справавыя лісты: моўнае афармленне і рэдагаванне.

Спіс пытанняў для папярэдняга прачытання і засваення:

(у дужках [] пазначана літаратура)

 1. Справавыя лісты. Групы справавых лістоў па функцыянальным прызначэнні: лісты, якія патрабуюць адказу, лісты, якія не патрабуюць адказу і інш. [2], [3], [4]

 2. Справавая і камерцыйная карэспандэнцыя. [2], [4]

 3. Кампазіцыя справавых лістоў: ліст-просьба, ліст-адказ, ліст-адмова, ліст-запытанне, суправаджальны ліст, ліст-запрашэнне. [2], [4]

 4. Моўныя канструкцыі справавых лістоў. [2], [4]

 5. Патрабаванні да афармлення справавых лістоў [2], [3], [4].


Ключавыя паняцці, якія павінны быць занатаваны ў канспекты:

ліст, карэспандэнцыя, ліст-просьба, ліст-адказ, ліст-адмова, ліст-запытанне, суправаджальны ліст, ліст-запрашэнне


Спіс літаратуры:

 1. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Маршэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. – Гродна : ГрДУ, 2006.

 2. Каўрус, А.А. Дакумент па-беларуску / А.А. Каўрус. — Мн., 1994.

 3. Лепешаў, І.Я. Практыкум па беларускай мове: вучэб. дапам. / І.Я. Лепешаў, Г.М. Малажай, К.М. Панюціч. – Мн.: Вышэйшая школа, 2005.

 4. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002.Складальнік М.С.Малатоўнік

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] icon"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Паняцце мовы. Гіпотэзы паходжання мовы. Паняцце соцыуму. Функцыі мовы ў грамадстве. [1], [3], [4]

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] icon"Закон аб мовах у бсср" (1990 г.). [4]
Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў І вытворчасцей (па накіраваннях). Накіраванне спецыяльнасці 1-53 01 01-01 Аўтаматызацыя тэхналагічных...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconБрэжнеўская мадэль функцыянавання партыйнай эліты бсср І механізм змены яе кіраўніцтва
Бсср. Аналіз першай з ІХ, “сталінскай” (1920-1956), ужо стаў тэмай асобнага даследавання [6]. У дадзеным артыкуле разглядаецца другая,...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconПачнем праграму з смс-паведамленьня: Мае вiньшаваньнi свабодзе I усiм яе слухачам з Днём Незалежнасьцi,абвешчанай Вярхоуным Саветам тагачаснай бсср у 1990
Пачнем праграму з смс-паведамленьня: "Мае вiньшаваньнi свабодзе I усiм яе слухачам з Днём Незалежнасьцi,абвешчанай Вярхоуным Саветам...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconБілет №9 Грамадска- палітычнае жыццё у бсср у 1920-ыя гады. Удзел бсср ва ўтварэнні СССР. Узбуйненне тэрыторыі бсср
Грамадска- палітычнае жыццё у бсср у 1920-ыя гады. Удзел бсср ва ўтварэнні СССР. Узбуйненне тэрыторыі бсср

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconПалітыка перабудовы. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай І эканамічнай сістэмы ў другой палове 1980-х гг
Пытанне 55. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцяў у СССР. Абвяшчэнне суверэнітэту савецкіх рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] icon60. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у ссср, паглыбленне эканамічнага І палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы. Чарнобыльская катастрофа І меры па змяншэнню яе наступстваў
Распад СССР І новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Абвяшчэнне суверэнітэту савецкіх рэспублік. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconПравілы беларускай арфаграфіі І пунктуацыі. Зацверджаны Акадэміяй навук бсср І Міністэрствам асветы бсср. Мінск: Выд-ва Акадэміі навук бсср, 1959. 160 с
Правілы-1959 – Правілы беларускай арфаграфіі І пунктуацыі. Зацверджаны Акадэміяй навук бсср І міністэрствам асветы бсср. – Мінск:...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconР. Г. Гарэцкі
Дзяржаўнага прадпрыемства Белндгрі адбудуцца XXIII навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці Г.І. Гарэцкага, акадэміка, доктара геолага-мінералагічных...

\"Закон аб мовах у бсср\" (1990 г.). [4] iconПрадмет: Гісторыя Беларусі Класс: 9 Тэма: Удзел бсср у заснаванні Арганізацыі Аб’яднаных Нацый Мес ца ў рока ў тэме
Месца ўрока ў тэме: восьмы ўрок раздела «бсср у гады Сусветнай І вялікай Айчыннай войнаў»

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка