Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 "Славянская філалогія" мінск 2003
НазваПольская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 "Славянская філалогія" мінск 2003
старонка9/9
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.73 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРЫКЛАДНЫ ПЛАН АНАЛІЗУ ПАЭТЫЧНАГА ТЭКСТУ1

 1. Высвятленне фонавай інфармацыі: характарыстыка эпохі, часу стварэння тэксту, культурнага фону, біяграфічных дадзеных пісьменніка і г. д.

 2. Аналіз моцных пазіцый: загаловак, эпіграф, першая і апошняя фразы, ключавыя і дамінантныя словы, антрапонімы. (Моцныя пазіцыі з’яўляюцца сэнсавым стрыжнем твора, дазваляюць пранікнуць у тэму і ідэю тэксту). Моцныя пазіцыі звязаць з ідэйным і эстэтычным зместам тэксту, зрабіць высновы пра тэму.

 3. Аналіз рытму, рыфмы, інтанацыі і фанетычных асаблівасцяў тэксту. Высветліць кола вобразных асацыяцый, звязаных з тымі ці іншымі гукамі ў паэтычным маўленні.

 4. Граматычныя сродкі: выявіць часціны мовы, якія пераважаюць і якія радзей за ўсё выкарыстоўваюцца. Чаму аўтар ужывае менавіта іх? У якіх адносінах з прыведзенымі часцінамі мовы знаходзяцца астатнія? Чым можна патлумачыць такія суадносіны?

 5. Лексічная характарыстыка вершаванага тэксту. У межах лексічнай характарыстыкі правесці наступную працу:

 6. скласці слоўнік дадзенага паэтычнага тэксту;

 7. высветліць колькасць скарыстаных слоў і зрабіць высновы пра лексічнае багацце верша;

 8. размеркаваць словы па тэматычных групах, вырашыць, колькі тэматычных груп можна вызначыць у аналізуемым вершы;

 9. звярнуць увагу на паўторы, патлумачыць іх ролю;

 10. вылучыць метафары, эпітэты, параўнанні і іншыя тропы і фігуры ў тэксце;

 11. знайсці сімвалы, асэнсаваць іх значэнне ў вершы; калі іх няма, адзначыць гэтую адсутнасць.

 12. Выпісаць нестандартныя спалучэнні слоў і патлумачыць іх ролю ў паэтычным тэксце.

 13. Сінтаксічныя з’явы ў вершы.

 14. Якія вобразы ўзнікаюць дзякуючы ўзаемадзеянню моўных сродкаў усіх узроўняў? Адзінкі якога ўзроўню найбольш актыўна ствараюць вобраз у тэксце?

 15. Асаблівасці структуры і кампазіцыі верша.

 16. Зрабіць падрадкоўнік і, па магчымасці, мастацкі пераклад аналізуемага верша.Прыкладная тэматыка курсавых і дыпломных работ

 1. Пейзажная лірыка А. Совы і К. Тэтмаера: агульнае і адметнае

 2. Пераклады з чэшскай паэзіі ў Польшчы к.XIX- пач. XXстст.

 3. Матыў Нірваны ў лірыцы польскіх і чэшскіх аўтараў рубяжа стагоддзяў.

 4. Нацыянальныя адаптацыі імпрэсіянізму ў польскай і чэшскай паэзіі.

 5. Нацыянальная адметнасць сімвалізму ў польскай і чэшскай паэзіі (на прыкладзе 2-3 паэтаў).

 6. Рэалістычныя тэндэнцыі ў польскай і чэшскай паэзіі рубяжа стагоддзяў.

 7. Неакласіцыстычныя тэндэнцыі ў польскай і чэшскай паэзіі рубяжа стагоддзяў.

 8. Свабодны верш у польскай і чэшскай паэзіі рубяжа стагоддзяў.

 9. Жанравая парадыгма чэшскай і польскай паэзіі кXIX- пач.XXстст.: нацыянальнае і універсальнае.

 10. Санет у польскай і чэшскай паэзіі рубяжа стагоддзяў.

 11. Інтымная лірыка К. Тэтмаера і А. Совы.Прыкладная тэматыка рэфератаў і дакладаў
 1. Паэтычнае майстэрства Я.Каспровіча.

 2. Пераклады твораў Я.Каспровіча на беларускую мову.

 3. Боль існавання ў паэзіі К.Тэтмаера.

 4. Роля мастацтва ў лірыцы К.Тэтмаера.

 5. Матыў гор у паэзіі Тэтмаера.

 6. Імпрэсіяністычныя элементы ў паэзіі К.Тэтмаера.

 7. Сінтэз музычных, выяўленчых і славесных сродкаў у вершы Тэімаера “Боскі Анёл”.

 8. Паэтыка верша Л.Стафа “Восеньскі дождж”.

 9. Сімвалізм і імпрэсіянізм у “Санетах” Я.Каспровіча.

 10. Сімвалічнае бачанне ў гімнах Я.Каспровіча.

 11. Младапольскі канон і яго пераадоленне ў паэзіі Л.Стафа.

 12. Дэкадэнства ў паэзіі Л.Стафа.

 13. Санеты Я.Каспровіча: нацыянальнае і ўніверсальнае.

 14. Жанравая разнастайнасць паэзіі Л.Стафа.

 15. Сатырычная тэма ў паэзіі Й.С.Махара.

 16. Антычныя матывы ў творчасці Й.С.Махара.

 17. Уплыў Дастаеўскага на творчасць Й.С.Махара: раман у вершах “Магдаліна”.

 18. “Падарожжа ў Крым” Й.С.Махара, вершы пра Крым Св.Чэха і “Крымскія санеты” Міцкевіча: скрытая палеміка чэшскага паэта з рамантычнымі ўстаноўкамі Чэха і Міцкевіча.

 19. Пейзажная лірыка Й.С.Махара.

 20. Суб’ектыўная лірыка Й.С.Махара.

 21. Лірыка расчараванняў Й.С.Махара.

 22. Жанр рамана ў вершах у творчасці Й.С.Махара.

 23. Мастацкі свет лірыкі Й.С.Махара.

 24. Адметнасці патрыятычнай лірыкі Й.С.Махара.

 25. Эпіка Й.С.Махара.

 26. Грамадзянская лірыка Й.С.Махара.

 27. Гістарычная тэма ў лірыцы Й.С.Махара.

 28. Канцэпцыя гістрыі Й.С.Махара ў цыкле “Свядомасцю стагоддзяў”.

 29. Зборнік Й.С.Махара “Галгофа” як вяршыня паэтычнай аб’ектывізацыі.

 30. Сімвал у паэзіі А.Совы.

 31. Пейзажная лірыка А.Совы.

 32. Адметнасць сімвалізму А.Совы (“сацыяльны, псіхалагічны, сацыялагічны” / Шальда / ).

 33. Любоўная лірыка А.Совы.

 34. Імпрэсіяністычнасць паэзіі А.Совы.

 35. Дэкадансныя матывы ў паэзіі О.Бржэзіны.

 36. Асаблівасць сімвалізма О.Бржэзіны (“медытатыўны і жыццясцвярджальны сімвалізм” / Шальда / ).

 37. Асноўныя тэмы паэзіі О.Бржэзіны.

 38. Макра- і мікрасусветы О.Бржэзіны.


Змест

Уступ 3

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці польскай і чэшскай паэзіі памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў 4

Ян Каспровіч 15

Казімеж Тэтмаер 19

Леапольд Стаф 22

Ёзаф Сватаплук Махар 25

Антанін Сова 31

Отакар Бржэзіна 35
Мастацкія тэксты для аналізу 39
Польская паэзія 39
Kazimerz Tetmajer 39

Jan Kasprovicz 40

Leopold Staff 42

Чэшская паэзія 45
Josef Svatopluk Machar 45

Antonín Sova 48

Otokar Březina 51

Прыкладны план аналізу паэтычнага тэксту 54
Прыкладная тэматыка курсавых і дыпломных работ 55
Прыкладная тэматыка рэфератаў і дакладаў 55

Змест 57


Вучэбнае выданне


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ ДАПАМОЖНІК

“ПОЛЬСКАЯ І ЧЭШСКАЯ ПАЭЗІЯ

ПАМЕЖЖА ХІХ-ХХ СТАГОДДЗЯЎ”


Для студэнтаў спецыяльнасці D 21 05 03

“Славянская філалогія”


Аўтары-складальнікі

Вострыкава Алена Уладзіміраўна

Хмяльніцкі Мікалай Мікалаевіч


У аўтарскай рэдакцыі


Тэхнічны рэдактар

Карэктар


Адказны за выпуск А. У. Вострыкава, М. М. Хмяльніцкі


Падпісана да друку . Фармат 60 х 84 / 16. Папера афсетная.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. . Ул.-выд. арк. . Тыраж 50 экз. Зак. .


Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ліцэнзія ЛВ № 315 ад 14.07.98.

220050, Мінск, праспект Францыска Скарыны, 4.


Надрукавана на капіравальна-размнажальнай тэхніцы

філалагічнага факультэта

Беларускага дзяржаўнага універсітэта

220030, Мінск, вул. К. Маркса, 6.1 Гл.: Маслова В.А. Филологический анализ поэтического текста. Мн., 1999.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Падобныя:

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 icon1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія»
Ф 19 Фальклорная практыка : вучэб праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21...

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 1 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Комплекс вучэбных матэрыялаў уключае тэкст лекцыі на тэму «Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый», чатыры часткі практычнага...

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 icon1-21 05 01 «Беларуская філалогія» 1-21 05 02 «Руская філалогія» 1-21 05 04 «Славянская філалогія» мінск бду
Рэкамендавана Вучоным саветам філалагічнага факультэта 25 лістапада 2008 г., пратакол №2

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 3 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Калінкавіцкага, Кармянскага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Мазырскага І нараўлянскага раёнаў Гомельскай вобласці

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 iconКафедра рыторыкі І методыкі выкладання мовы І літаратуры
Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія, 1-21 05 07 Усходняя філалогія, зацверджаная...

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія” / склад. І. В. Казакова, І. А, Швед. – Мінск...

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 iconБеларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
Славянская міфалогія”: вучэбная праграма для вну па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 беларуская філалогія, 1-21 05 02 руская філалогія,...

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 icon«сучасная чэшская літаратура: вернутыя імёны» (спецыяльны курс) Для студэнтаў спецыяльнасці
«Сучасная чэшская літаратура: вернутыя імёны» (спецыяльны курс) / Аўт-склад. А. У. Вострыкава—Мн.: Бду, 2004.—50 с

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 iconГісторыя беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя
Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія

Польская І чэшская паэзія памежжа ХІХ-ХХ стагоддзяў (частка І) Для студэнтаў спецыяльнасці d 21 05 03 \"Славянская філалогія\" мінск 2003 iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 2 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка