Пратакол паседжання кафедры
НазваПратакол паседжання кафедры
Дата канвертавання12.11.2012
Памер76.77 Kb.
ТыпДокументы
Ф20-014

Зацверджана

пратакол паседжання кафедры

№ 10 ад 20 кастрычніка 2010 года


Пытанні да заліку

па дысцыпліне Беларуская прафесійная лексіка

спецыяльнасць Спецыяльнасці аспірантуры

дзённай формы навучання


 1. Мова і соцыум.

 2. Функцыі мовы ў грамадстве.

 3. Беларуская мова як важнейшы элемент нацыянальнай культуры.

 4. Тыпалагічная і генетычная характарыстыка нацыянальнай беларускай мовы.

 5. Тэндэнцыі і заканамернасці развіцця беларускай мовы.

 6. Развіццё і функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы ў XX – пачатку XXI ст. Узмацненне працэсу запазычання іншамоўных слоў. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сацыяльных дыялектаў.

 7. Паняцце білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя як вынік білінгвізму.

 8. Віды інтэрферэнцыі.Паняцце моўнай нормы.

 9. Арфаэпічныя нормы і культура маўлення. Прычыны адхіленняў ад літаратурнага вымаўлення. Інтэрферэнтныя з’явы ў вымаўленні і шляхі іх пераадолення..

 10. Марфалагічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Назоўнік. Несупадзенне ў родзе, ліку і скланенні. Асаблівасці скланення прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў.

 11. Прыметнік. Утварэнне і ўжыванне формаў ступеней параўнання якасных прыметнікаў. Выкарыстанне элятыўных формаў у беларускай і рускай мовах. Прыналежныя прыметнікі, іх утварэнне.

 12. Займеннік. Асаблівасці ўжывання асабовых, азначальных, адмоўных і няпэўных займеннікаў.

 13. Лічэбнік. Скланенне лічэбнікаў і асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі.

 14. Дзеяслоў. Спецыфіка спражэння. Ужыванне суфіксаў дзеясловаў.

 15. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці іх утварэння і ўжывання ў беларускай мове. Спосабы перадачы дзеепрыметнікаў у складзе тэрміналагічных словазлучэнняў пры перакладзе на беларускую мову.

 16. Прыслоўе. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання формаў ступеней параўнання ў адрозненні ад рускай мовы.

 17. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах. Каардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе.

 18. Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў (навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычны, мастацкі, размоўны).

 19. Логіка-лінгвістычная спецыфіка навуковага стылю. Падстылі і жанры навуковага стылю: уласна навуковы (манаграфія, дысертацыя, навуковы артыкул, навуковы агляд, рэцэнзія), навукова-папулярны (біяграфіі вучоных, нарыс, артыкул), вучэбна-навучальны (вучэбная лекцыя, вучэбны дапаможнік, курсавая і дыпломныя працы, даклад).

 20. Лексічныя асаблівасці навуковага стылю. Тэрміналагічнасць слоўнікавага складу як вядучая прыкмета навуковага стылю.

 21. Тэрмін і яго спецыфічныя асаблівасці. Паняцце тэрміналогіі. Асаблівасці запачычання ў тэрміналогіі. Норма ў тэрміналогіі. Прафесійны варыянт нормы: адрозненне прафесіяналізмаў ад прафесійных жаргонаў.

 22. Фразеалогія навуковай прозы. Спецыфіка ўсіх элементаў моўных узроўняў у навуковым стылі.

 23. Марфалагічная структура навуковага стылю. Спецыфіка ўжывання часцін мовы.

 24. Сінтаксічныя асаблівасці навуковага стылю.

 25. Навуковы тэкст і яго асноўныя катэгорыі: звязнасць, структурнасць, цэльнасць, мадальнасць. Адрасаванасць навуковага тэксту.

 26. Унутрыстылявая дыферэнцыяцыя навуковага тэксту і навуковыя падстылі. Уласнанавуковы, навукова-тэхнічны, і навукова-гуманітарны падстылі.

 27. Камунікатыўна-стылявыя тыпы навуковага тэксту. Асноўныя характарыстыкі пісьмовага навуковага тэксту.

 28. Жанравыя і структурныя асаблівасці пісьмовага навуковага тэксту. Лагічная схема і кампазіцыя навуковага тэксту.

 29. Спосабы выкладу ў навуковым тэксце. Абзац і звышабзац.

 30. Моўныя сродкі і спецыяльныя прыёмы навуковых прац розных жанраў. Агульныя прынцыпы і правілы напісання навуковых прац.

 31. Пісьмовы навуковы тэкст: структура і моўнае афармленне. Афармленне цытат, спасылак, даведачна-бібліяграфічнага апарату навуковай працы.

 32. Структура навуковага даследавання: уводзіны, главы (раздзелы) працы, заключэнне, бімбліяграфічны апарат, дадатак. Рубрыкацыя дысертацыйных прац.

 33. Розныя падыходы да класіфікацыі жанраў навуковай літаратуры. Жанры па ступені абагульнення. Класіфікацыя жанраў з улікам камунікатыўных функцый, у залежнасці ад кампазіцыі.

 34. Першасныя і другасныя жанры навуковых тэкстаў.

 35. Законы кампрэсіі як аснова пабудовы другасных тэкстаў. Віды кампрэсіі: анаціраванне і рэферыраванне навуковых тэкстаў.

 36. Анатацыя, рэферат і рэцэнзія як віды характарыстыкі першаснага тэксту, іх структуры і моўных асаблівасцяў.

 37. Тэзісы як фармулёўка асноўных палажэнняў першаснага тэксту. Кампазіцыйна-моўныя асаблівасці аўтарэферата дысертацыі.

 38. Навуковы артыкул, даклад, дысертацыя як разнавіднасці першасных жанраў навуковага стылю: агульныя патрабаванні да зместу, спецыфіка выкарыстання моўных сродкаў. Культура цытавання.

 39. Спецыфіка мовы публічных выступленняў.

 40. Лекцыя як асноўны вусны жанр навуковага стылю, яе моўныя і структурныя асаблівасці. Падрыхтоўка да лекцыі. Праца над папярэднім планам, канспектам, тэкстам лекцыі. Лагічныя формы выкладу, прыёмы тлумачэння, тыпы аргументацыі ў мове выкладчыка.

 41. Моўнае афармленне публічнай прамовы на навуковую тэму.

 42. Навуковы даклад як жанр вуснай навуковай камунікацыі. Агульныя патрабаванні да структуры, зместу і афармленню навуковага даклада.

 43. Спосабы слоўнага афармлення навуковага дакладу: пераканаўчасць выступлення, віды аргументаў. Яснасць, інфарматыўнасць і дакладнасць акадэмічнай прамовы. Ужыванне моўных клішэ ў выступленні на навуковую тэму.

 44. Маўленчыя паводзіны на абароне кваліфікацыйнай навуковай працы: этыкет, даклад, адказы на пытанні, заключнае слова.

 45. Мова і стыль электроннай прэзентацыі як паказчык маўленчай культуры выкладчыка.

 46. Тыпалогія электронных прэзентацый. Патрабаванні да тэксту электроннай прэзентацыі.

 47. Моўныя, стылістычныя, структурна-кампазіцыйныя асаблівасці тэксту электроннай прэзентацыі.

 48. Падрыхтоўка і правядзенне электроннай прэзентацыі. Навуковы даклад з электроннай прэзентацыяй.

 49. Афіцыйна-дзелавы стыль, сфера функцыянавання, моўныя сродкі, жанравыя разнавіднасці.

 50. Асаблівасці вуснай формы афіцыйна-дзелавога стылю (кароткасць, лагічнасць, аргументаванасць, стагдартнасць маўленчых сродкаў).

 51. Асноўныя этапы фарміравання вуснага дзелавога тэкста: вызначэнне тэмы, мэтавае назначэнне, выбар маўленчага жанра, фармулёўка галоўных думак і аргументаў выступлення.

 52. Жанры вуснага дзелавога маўлення. Дзелавая бяседа і яе мэты. Дзелавы сход, яго мэты і кампазіцыя. Правілы маўленчых і кінетычных паводзін для слухача і моўніка.

 53. Этыкет тэлефоннай дзелавой размовы. Адімністрацыйны дзелавы этыкет.

 54. Паняцце дзелавога дакумента і яго кампазіцыйна-моўныя асаблівасці.

 55. Класіфікацыя дакументаў па характары.Патрабаванні да састаўлення і афармлення дакументаў (стандартызацыя і ўніфікацыя, клішыраванне).

 56. Рэдагаванне і выпраўленне памылак у мове дзелавых папер і службовых дакументаў. Прыёмы рэдагавання.

 57. Моўныя формулы афіцыйных дакументаў.

 58. Мова і стыль распарадчых дакументаў, камерцыйнай карэспандэнцыі.

 59. Дзелавая перапіска. Віды пісем.

 60. Маўленчы этыкет дзелавога пісьма.Складальнікі ____________________/І.В.Піваварчык/

____________________/Т.І.Тамашэвіч/


Загадчык кафедры _______________/В.Л.Варановіч/


Асноўная літаратура:


 1. Абабурка, М.В. Культура беларускай мовы / М.В.Абабурка. – Мінск, 1994.

 2. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка / В.У.Азарка, А.С.Васілеўская, М.М.Круталевіч. – Мінск, 2004.

 3. Антанюк, Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне / Л.А.Антанюк. – Мінск, 1987.

 4. Антанюк, Л.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка / Л.А.Антанюк, Б.А.Плотнікаў. – Мінск, 2004.

 5. Арашонкава, Г.У. Тэорыя і пракгыка беларускай тэрміналогіі / Г.У.Арашонкава [і інш.]. – Мінск, 1999.

 6. Бадзевіч, 3.I. Курс беларускай мовы / 3.I.Бадзевіч, Л.I.Сямешка, I.Р.Шкраба. – Мінск, 1996.

 7. Беларуская мова: энцыклапедыя. – Мінск, 1994.

 8. Браим, И. Культура делового общения / И.Бранм. – Минск, 1998.

 9. Каляда, А. Беларускае літаратурнае вымаўленне: практыкум па дыкцыі і арфаэпіі / А.Каляда. – Мінск, 2006.

 1. Каўрус, А. Дакумент па-беларуску / А.Каўрус. – Мінск, 1994.

 2. Куліковіч. У.1. Беларускі правапіс: правілы, заданні, кантрольныя работы / У.I.Куліковіч. – Мінск, 1998.

 3. Ляшчынская, В. А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: вучэбны дапаможнік / В.А.Ляшчынская. – Мінск, 2001.

 4. Ляшчынская, В.А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка / В.А.Ляшчынская. – Мінск, 2003.
 1. Мінакова, Л.М. Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, развіццё / Л.М.Мінакова, С.М.Аніськова, А.А.Станкевіч. – Гомель, 2004.

 2. Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б.А.Плотнікаў, Л.А.Антанюк. – Мінск, 2003.

 1. Смольская, Т.М. Беларуская мова: юрыдычная лексіка / Т.М.Смольская, Л.У.Хрышчановіч. – Мінск, 2006.

 2. Старавойтава, Н.П. Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць: вучэбна-метадычны дапаможнік для нефілалагічных спецыяльнасцей / Н.П.Старавойтава. – Мінск, 2006.

 3. Старычонак, В.Д. Займальная філалогія / В.Д.Старычонак. – Мінск, 1998.

 1. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі. – Мінск, 1999.

 2. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы / М.Я.Цікоцкі. – Мінск, 1995.


Дадатковая літаратура:


 1. Акуленко, В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / В.В.Акуленко. – Л., 1972.

2. Антанюк, Л.А. Развіццё і задачы ўпарадкавання бсларускай навуковай тэрміііалогіі / Л.А.Антанюк // Тэрміналатічны зборнік “83”. – Мінск, 1985, – С. 5 – 17.

3. Даниленко, В.П. Русская тсрминология: опыт лингвнстического описания / В.П. Даниленко – М., 1977.

4. Кавалёва, М.Ц. Беларуская мова: дапаможнік для вучняў старэйшых класаў / М.Ц.Кавалёва. – Мінск, 1995.

 1. Капейко, Т.В. Лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтварэння / Т.В.Капейко. – Магілёў, 2007.

 2. Красней, В.П. Навуковы стыль сучаснай беларускай літаратурнай мовы / В.П.Красней // Беларуская мова ў другой палове XX ст.: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск. 1998. – С. 16 – 19.

7. Лапкоўская. А.М. Сучасная беларуская батанічная тэрміналогія / А.М.Лапкоўская. – Гродна, 2007.

 1. Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. А.Я.Баханькова. – Мінск, 1994.

 2. Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы 1-й нацыянальнай канферэнцыі. – Мінск, 1995.

 1. Практыкум па беларускай мове / пад рэд. Г.М.Малажай. – Мінск, 2005.

 2. Прыгодзіч, М.Р. Шчодрасць слова / М.Р.Прыгодзіч. – Мінск, 1990.

 1. Пытанні нармалізацыі бсларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, – Гомель, 1994.

 2. Станкевіч, А.А. Дэтэрміналагізацыя тэрмінаў іншамоўнага паходжання ў сучаснай беларускай мове / А.А.Станкевіч // Беларуская мова. – 1977. – Вып. 5. – С. 27 – 34.

 3. Сучасная беларуская літаратурная мова: марфалогія / пад рэд. М.С.Яўневіча. – Мінск, 1997.

 4. Шакун, Л.М. Словаўтварэнне / Л.М.Шакун. – Мінск, 1978.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пратакол паседжання кафедры iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пратакол паседжання кафедры iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011 г. №12 Заг кафедры філалогіі
Беларуская мова (прафесійная лексіка”) для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-74 06 01 Технічнае забеспячэнне працэсаў...

Пратакол паседжання кафедры iconПратакол пасяджэння кафедры
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Пратакол паседжання кафедры iconКурсовая работа
Разгледжана I рэкамендавана к зацвярджэнню на пасяджэннi кафедры рыторыкi I методыкi выкладання мовы I лiтаратуры 04. 05. 2011 г.,...

Пратакол паседжання кафедры iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Пратакол паседжання кафедры iconПратакол пасяджэння кафедры
Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання...

Пратакол паседжання кафедры iconПратакол пасяджэння кафедры
Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў І вытворчасцей (па накіраваннях). Накіраванне спецыяльнасці 1-53 01 01-01 Аўтаматызацыя тэхналагічных...

Пратакол паседжання кафедры iconОтчет о результатах самообследования кафедры акушерства и гинекодлогии по состоянию на 11. 06. 2003 года
Дается информация о профессорско-преподавательском составе кафедры, ее оснащенности и материальной базе. Приводятся сведения о связи...

Пратакол паседжання кафедры iconОтчет о результатах самообследования кафедры Информатики и математического обеспечения по состоянию на 11. 06. 2003 года
Дается информация о профессорско-преподавательском составе кафедры, ее оснащенности и материальной базе. Приводятся сведения о связи...

Пратакол паседжання кафедры iconБеларуская газета Расцэнкi на размяшчэнне рэкламы ў газеце «Звязда» Уведзеныя з 09. 2006 г., зацверджаныя рэдкалегіяй, пратакол №24 ад 24. 08. 2006 г. Кошт 1 кв см залежыць ад газетнай старонкі
Уведзеныя з 09. 2006 г., зацверджаныя рэдкалегіяй, пратакол №24 ад 24. 08. 2006 г

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка