Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
НазваPar nekustamā īpašuma „Gailīškrogs", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
Дата канвертавання11.11.2012
Памер55.21 Kb.
ТыпДокументы


Ministru kabineta rīkojuma projekta

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā”

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā”” (turpmāk  rīkojuma projekts) ir sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojuma Nr.319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju” 6.punktu, kurā ir noteikts, ka Kultūras ministrijai savi nekustamie īpašumi jānodod Finanšu ministrijas valdījumā. Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas ietvaros pēc nekustamā īpašuma pārņemšanas Finanšu ministrijas valdījumā, tas tiks nodots valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2009.gada 11.februāra kadastra izziņu Nr.1106V2/227, nekustamais īpašums „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā sastāv no divām zemes vienībām 1,056 ha kopplatībā: zemes vienības 0,455 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 004 0028) un zemes vienības 0,601 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 004 0029) un būves – muzeja ēkas – kroga ar kopējo platību 343,5 m2 (būves kadastra apzīmējums 4292 004 0029 001).

Saskaņā ar Zemes robežu plānu (1996.gada 9.augustā reģistrēts Valsts zemes dienesta Cēsu nodaļā) uz zemes vienībām vēl atrodas divas būves, taču saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas aktiem par būvju neesību (apstiprināti 2008.gada 26.jūnijā) būve ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0029 002 un būve ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0028 001 dabā neeksistē.

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2007.gada 29.augusta izziņu Nr.5-JP-5129, nekustamais īpašums „Gailīši nr.95F, 95Fa, 95Fb”atdalīts no Vecpiebalgas muižas un pamatojoties uz 1937.gada 3.augusta ierakstu zemesgrāmatu 4363.nodalījumā piederēja fiziskai personai Marijai Skalbei. Nekustamā īpašuma likumīgā īpašniece Marija Skalbe ar 1980.gada 28.decembra aktu nodeva (pārdeva) nekustamo īpašumu – ēku „Gailīšu krogs” Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam.

Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta padome 2007.5.09 izziņā Nr.393/3–13 apliecina, ka nav ziņu par pieprasījumu uz zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Zemes reformas pirmajā kārtā ar Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta TDP 20.sasaukuma 20.sesijas 1992.gada 11.augusta lēmumu zemes vienības piešķirtas pastāvīgā lietošanā Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam.

Saskaņā ar Vecpiebalgas pagasta padomes 2007.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.6), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0028, 0,4550 ha platībā, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4292 004 0029, 0,6010 ha platībā, piekrīt valstij.

Saskaņā ar Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas 2008.gada 23.decembra vēstuli Nr.10–05/4369 nekustamais īpašums „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu rajonā nav iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, nav kāda pieminekļa daļa un neatrodas cita pieminekļa aizsardzības zonā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.panta pirmās daļas 3.punktu ēkas (būves) zemesgrāmatās ierakstāmas uz valsts vārda, pamatojoties uz darījuma aktu par ēku (būvju) iegūšanu.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 1.punktu zemes reformas laikā valstij piekrīt un uz valsts vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja uz šīs zemes ir valstij piederošas ēkas (būves).

3.

Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi

Nav attiecināms

4.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

Sagatavotais rīkojuma projekts paredz saglabāt valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kurš sastāv no divām zemes vienībām 1,056 ha kopplatībā: zemes vienības 0,455 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 004 0028) un zemes vienības 0,601 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 004 0029) un būves – muzeja ēkas – kroga (būves kadastra apzīmējums 4292 004 0029 001). .

5.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”.

6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība

Nav attiecināms

7.

Cita informācija

Politikas joma – tieslietu politika.

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrībunav attiecināms

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

2010. gads

Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

2011.

2012.

2013.

Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

1

2

3

4

5

6

1. Budžeta ieņēmumi

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

Nav attiecināms

1.2. valsts speciālais budžets

Nav attiecināms

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

2. Budžeta izdevumi:

Nav attiecināms

2.1. valsts pamatbudžets

Nav attiecināms

2.2. valsts speciālais budžets

Nav attiecināms

2.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

Nav attiecināms

3.1. valsts pamatbudžets

Nav attiecināms

3.2. speciālais budžets

Nav attiecināms

3.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)

X

Nav attiecināms

5. Precizēta finansiālā ietekme:

X

Nav attiecināms

5.1. valsts pamatbudžets

Nav attiecināms

5.2. speciālais budžets

Nav attiecināms

5.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms

6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):

Nav attiecināms

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

7. Cita informācija

Rīkojuma projekta īstenošanai nav nepieciešami papildus līdzekļi no valsts vai pašvaldību budžeta.

 

IV. - VI. sadaļa – nav attiecināms.

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

1.

Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu

Nav nepieciešams informēt sabiedrības pārstāvjus.

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

Nav nepieciešama.


3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Nav attiecināms.

4.

Saeimas un ekspertu līdzdalība

Nav attiecināms.

5.

Cita informācija

Ministru kabineta rīkojums tiks publicēts Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams interneta tīklā: Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas normatīvo aktu bāzē www.likumi.lv.

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Par rīkojuma projekta izpildi atbildīgā ir valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām

Ar rīkojuma projektu netiek paplašinātas vai sašaurinātas valsts pārvaldes funkcijas.

3.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide

Rīkojuma projekta izpildei jaunas institūcijas netiek radītas.

4.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija

Saistībā ar rīkojuma projekta izpildi nav plānots likvidēt esošās institūcijas.

5.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija

Saistībā ar rīkojuma projekta izpildi nav plānots reorganizēt esošās institūcijas.

6.

Cita informācija

NavFinanšu ministrs E.Repše


11.08.2010. 11:20

1026

I.Jansone

67024921, Ieva.Jansone@vni.lv

; Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” anotācija.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconMinistru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā nodošanu privatizācijai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconMinistru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconMinistru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību "" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconOs e a m\'e3o na barriga. \par Que not\'edcia triste falei, dando um beijo na cabe\'e7a de cada um. \par Oh! Ol\'e1, querida. Quer sentir o beb\'ea

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconJehan chante Bernard Dimey et Charles Aznavour : le cul de ma sœUR
«chansons cu…rieuses», huit chansons coquines écrites par Bernard Dimey, mises en musique par Charles Aznavour et interprétées par...

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconVĀrkavas novada pašvaldības

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconE colhia cacau no seu del\'edrio. Ester n\'e3o\par abandonava a cama do enfermo, estava magra, era de uma\par dedica\'e7\'e3o sem limites. Quando Virg\'edlio

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconKokneses novada dome sporta komisija

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconSujet : Réécrivez le texte suivant comme si c'était Robert qui racontait, en remplaçant "il" (ligne 1) par "je" et en remplaçant "Nous" (ligne 2) par "Ils"
«sales, écoeurés, désespérés» et «geignaient, se plaignaient et blasphémaient»

Par nekustamā īpašuma „Gailīškrogs\", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā\" iconInformations du Comité Louis Braille
«dans le noir» pour ceux qui le désiraient. Après la coupe de champagne offerte par la mairie, chaque convive a pu apprécier, dans...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка