Решение «24» октября 2008 г
НазваРешение «24» октября 2008 г
Дата канвертавання09.11.2012
Памер172.77 Kb.
ТыпРешениеАСТРАВЕЦКІ РАЕННЫ

САВЕТ ДЭПУТАТАУ

Гродзенскай вобласці

РАШЭННЕ

ОСТРОВЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Гродненской области

РЕШЕНИЕ« 24 » октября 2008 г. 79

г.п.Астравец г.п.Островец


Аб зацвярджэнні Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008 – 2010 гады


Астравецкі раённы Савет дэпутатаў РАШЫЎ:

1. Зацвердзіць Праграму захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008 – 2010 гады (дадаецца).

2. Кантроль за выкананнем дадзенага рашэння ўскласці на намесніка старшыні Астравецкага раённага выканаўчага камітэта Свілу В.З. і аддзел культуры Астравецкага раённага выканаўчага камітэта (Сяўко С.Л.).


Старшыня

І.Б.ШляхтунЗАЦВЕРДЖАНА

Рашэнне

Астравецкага раённага Савета дэпутатаў

24.10.2008 № 79
ПРАГРАМА

захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады


1. Праграма захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады (далей – Праграма) распрацавана на падставе Закона Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня 1991 года «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 87, 2/1031).

2. Мэтай дадзенай Праграмы з’яўляецца захаванне гісторыка-культурнай спадчыны Астравеччыны, стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця асобы, росту яе творчай ініцыятывы, духоўных і эстэтычных запатрабаванняў, што значна павысіць ролю асобы як галоўнай рухаючай сілы новага постіндустрыяльнага грамадства.

3. Асноўнымі задачамі Праграмы з’яўляюцца:

забеспячэнне даступнасці культурных каштоўнасцей і паслуг, якія аказваюцца ў гэтай сферы ўсім слаям насельніцтва, павышэнне ўзроўню і якасці такіх паслуг, павелічэнне іх аб’ёмаў для жыхароў сяла з мэтай набліжэння да ўзроўню абслугоўвання насельніцтва Астравецкага раёна, паляпшэнне культурнага абслугоўвання аддаленых вёсак;

рэалізацыя праграмы рэстаўрацыі, рэканструкцыі і захавання прыярытэтных гісторыка-культурных каштоўнасцей беларускага народа, уключэнне іх у культурны і турыстычны абарот;

распрацоўка і ўкараненне рацыянальнай схемы размяшчэння сельскіх устаноў культуры з улікам канкрэтнай сацыяльна-дэмаграфічнай і эканамічнай сітуацыі ў сельскіх населеных пунктах;

павышэнне выканальніцкага майстэрства і прафесійнага ўзроўню творчых калектываў і выканаўцаў;

забеспячэнне рэалізацыі кадравай палітыкі па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы спецыялістаў культуры і мастацтва на аснове ўкаранення новых адукацыйных тэхналогій.

4. Плануемыя вынікі рэалізацыі дадзенай Праграмы:

стварэнне спрыяльных умоў для развіцця культуры і мастацтва раёна, больш эфектыўнай работы па культурным абслугоўванні насельніцтва;

умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў культуры, аптымізацыя іх колькасці і забеспячэнне кваліфікаванымі кадрамі.

5. Рэалізацыя дадзенай Праграмы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з мерапрыемствамі згодна з дадаткамі 1–6.

6. Фінансаванне дадзенай Праграмы ажыццяўляецца за кошт сродкаў мясцовага бюджэту.

7. Каардынацыю і кантроль за выкананнем дадзенай Праграмы ажыццяўляе аддзел культуры Астравецкага раённага выканаўчага камітэта.


Дадатак 1

да Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады
МЕРАПРЫЕМСТВЫ

па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні бібліятэк Астравецкага раёна
Назва мерапрыемства

Выканаўцы

Тэрмін выка-нання (гады)

Фінанса-ванне (млн.руб.)

Чакаемы вынік

1

2

3

4

5

Працяг інфарма-тызацыі бібліятэк раёна

Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма (далей -ЦБС)

2008-2010

15,0

Арганізацыя сучас-най сістэмы інфарма-цыйна-бібліятэчнага абслугоўвання на-сельніцтва на аснове выкарыстання новых інфармацыйных тэхналогій

Укараненне аўтаматызаванай бібліятэчнай інфармацыйнай сістэмы (далей -АБІС) у поўным аб’ёме ў Астра-вецкай цэнтраль-най бібліятэцы

Аддзел культуры Астравецкага раённага выка-наўчага камітэта (далей - аддзел культуры), ЦБС

2008

11,0

Стварэнне элект-ронных бібліятэчна-інфармацыйных рэсурсаў (электрон-ныя каталогі, розныя базы дадзеных)

Устаноўка камп’ютэраў у бібліятэках агра-гарадкоў, устаноў-ка электронных каталогаў ў ЦБС, падключэнне да сеткі Internet

ЦБС

2008

2009

2010

5,5

5,5

4,0

Эфектыўны пошук інфармацыі для наведывальшчыкаў бібліятэк

Увядзенне новых паслуг і форм абслугоўвання насельніцтва:

арганізацыя элек-троннай дастаўкі дакументаў, арга-нізацыя і прад-стаўленне спе-цыяльна абсталя-ваных месцаў для работы з аудыё- і відэаматарыяламі,CD, DVD і інш.

Аддзел культуры, ЦБС

2008-2010

-

Станаўленне біблія-тэк як інфармацый-ных цэнтраў, у тым ліку іх развіццё як грамадскіх пунктаў доступу да электрон-най інфармацыі і Internet- рэсурсаў. Павышэнне інфарма-цыйнай культуры насельніцтва

Прадугледзець у раённым бюджэце цэнтралізаваныя фінансавыя сродкі на набыццё кніг і падпіску на перыя-дычныя выданні. Накіроўваць не менш за 15 працэнтаў ад агульнай сумы бюджэтнага фі-нансавання, якая запланавана на ўтрыманне біблія-тэк і на папаўнен-не фондаў гэтых устаноў

Аддзел культуры, ЦБС

Штогод

У межах выдзе-леных сродкаў

Палепшыць стан дакументальных фондаў бібліятэк раёна

Вынік41,0Дадатак 2

да Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады
Установы культуры, народная мастацкая творчасць і музычнае мастацтва Астравецкага раёна
Назва мерапрыемст-ва

Выканаўцы

Тэрмін выканання (гады)

Фінанса-ванне (млн.руб.)

Чакаемы вынік

1

2

3

4

5

Удзел у міжнародных, рэспублікан-скіх фес-тывалях і кон-курсах:
2008-2010 (згодна з графікам правядзення)

У межах выдзеленых сродкаў

Прапаганда дасягнен-няў народнага мас-тацтва, папулярызацыя розных відаў і жанраў мастацкай творчасці

Усебеларускім фестывалі нацыянальных культур

Адзел культуры, раённы метадычны цэнтар народнай творчасці (далей - РМЦ НТ), творчыя калектывы раёна


Рэспублікан-скім конкурсе выканаўцаў на народных інструментах імя І.Жыновіча

Аддзел культуры, дзіцячыя школы мастацтваў (далей - ДШМ), дзіцячыя музычныя школы (далей -ДМШ)


Рэспублікан-скім конкурсе піяністаў “Вясеннія сустрэчы”

ДШМ, ДМШ


Беларускім фестывалі мастацтваў ”Мірскі замак”

Аддзел культуры, РМЦ НТ, раённы Дом рамёстваў, творчыя калектывы раёна


Удзел у аблас-ных фестыва-лях:

Аддзел культуры

2008 -2010 (згодна з графікам правядзення)

У межах выдзеленых сродкаў

Прапаганда дасягнен-няў народнага мас-тацтва, папулярызацыя розных відаў і жанраў мастацкай творчасці

“Зайграйце, музыкі”

ДМШ, ДШМ


абласным конкурсе імя К.Горскага

ДМШ, ДШМ


эстраднай творчасці “Масты надзей”

Аддзел культуры, РМЦ НТ, раённы Дом культуры (далей – РДК)


танца ”Гарадзенскія карункі”

Аддзел культуры, РМЦ НТ, РДК


сямейнай творчасці “Жывіце ў радасці”

Аддзел культуры, РМЦ НТ, РДК


Арганізацыя і правядзенне на базе Астра-вецкага раёна рэгіянальнага фестываля “Песня памежжа”

Аддзел культуры, РМЦ НТ

2008 -2010

У межах выдзеленых сродкаў

Прапаганда дасягнен-няў народнага мас-тацтва, папулярызацыя розных відаў і жанраў мастацкай творчасці

Арганізацыя і правядзенне раённых агля-даў, фестыва-ляў і конкур-саў

Аддзел культуры, РМЦ НТ, РДК

2008 -2010

У межах выдзеленых сродкаў

Прапаганда дасягнен-няў народнага мас-тацтва, папулярызацыя розных відаў і жанраў мастацкай творчасці
Дадатак 3

да Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады
Адраджэнне і развіццё культуры вёскі Астравецкага раёна
Назва мерапрыемства

Выка-наўцы

Тэрмін выканання (гады)

Фінанса-ванне (млн.руб.)

Чакаемы вынік

1

2

3

4

5

Галіновая праг-рама па выка-нанні заданняў, вызначаных Дзяржаўнай праграмай адраджэння і развіцця вёскі на 2005-2010 гады, зацверджанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 сакавіка 2005г. №150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005г., №52, 1/6339)

Аддзел культу-ры

2008-2010

-

Удасканаленне структуры сеткі, умацаванне матэрыяль-на-тэхнічнай базы сельскіх культурна-дасугавых устаноў, далучэнне працаўнікоў сяла да прафесійнага мастацтва, фарміраванне структуры эстэтычнага выхавання на сяле, адраджэнне і далейшая папулярызацыя традыцыйнай культуры, народных промыс-лаў і рамёстваў, захаванне гісторыка-культурнай і прыроднай спадчыны, раз-віццё культурна-турыстычнай дзейнасці

Фарміраванне мабільнай сеткі ўстаноў куль-туры (аўтаклу-баў, бібліобусаў) і арганізацыя іх дзейнасці па культурным абслугоўванні маланаселеных пунктаў, якія не маюць стацыя-нарных устаноў культуры

Аддзел куль-туры

Да 2010

50,0

Набыццё і арганізацыя абслугоўвання насельніцтва 1 аўтаклубам і 1 бібліобусам

Паэтапная камп’ютэрыза-цыя сельскіх бібліятэк з арга-нізацыяй элект-роннай пошты і падключэннем да сеткі Іnternet

Аддзел культу-ры

Да 2010

11,0

Удасканаленне структуры сеткі, умацаванне матэ-рыяльна-тэхнічнай базы сельскіх бібліятэк

Арганізацыя на базе сельскіх дамоў культуры пляцовак філарманічнага і тэатральнага абслугоўвання насельніцтва

Аддзел культу-ры

2008-2010

20,0

Арганізацыя пляцоўкі на базе Мальскага і Рымдзюнскага сельскіх дамоў культуры

Адкрыццё класаў дзіцячых музычных школ і школ мастацтваў па розных напрамках мас-тацкай твор-часці дзяцей

Аддзел культу-ры

2009-2010

14,2

Адкрыццё класа баяна ў вёсцы Падольцы, класаў фартэпіяна і баяна ў вёсцы Трокенікі, класа баяна і акардэона ў вёсцы Варона

Вынік95,2Дадатак 4

да Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады
Кадры культуры Астравецкага раёна
Назва мерапрыемства

Выканаў-цы

Тэрмін выканан-ня (гады)

Фінансаванне (млн.руб.)

Чакаемы вынік

1

2

3

4

5

Павышэнне якаснага ўзроўню кадраў:

дабіцца дасягнення працэнта спецыяліс-таў з профільнай адукацыяй:

ва ўстановах клубнага тыпу - 90 працэнтаў,

у бібліятэках – 95 працэнтаў.

Правядзенне штогадовага аналізу забеспячэння кадрамі спецыялістаў устаноў культуры

Аддзел культуры

2008-2010

У межах выдзеленых сродкаў

Павышэнне пра-фесійнага ўзроўню кадраў, павышэнне якаснага ўзроўню культурнага абслу-гоўвання насель-ніцтва Астравецкага раёна

Рэалізацыя заданняў Дзяржаўнай праг-рамы адраджэння і развіцця вёскі на 2005-2010 гады

Аддзел культуры

2010

У межах выдзеленых сродкаў

Павышэнне пра-фесійнага ўзроўню кадраў, павышэнне якаснага ўзроўню культурнага абслу-гоўвання насель-ніцтва Астравецкага раёна

Забеспячэнне штога-довага накіравання моладзі на абучэнне ў вышэйшыя і сярэднія спецыяль-ныя навучальныя ўстановы культуры і мастацтва

Аддзел культуры

2008-2010 (згодна планаў навучаль-ных устаноў)

У межах выдзеленых сродкаў

Павышэнне прафе-сійнага ўзроўню кадраў, павышэнне якаснага ўзроўню культурнага абслу-гоўвання насель-ніцтва Астравецкага раёна

Накіраванне на навучанне ва ўста-нову адукацыі ”Беларускі дзяржаў-ны універсітэт культуры і мастацтва” – 6 чалавек; накіраванне на навучанне ва ўстанову адукацыі ”Гродзенскі дзяржаў-ны каледж мастацт-ваў” – 9 чалавек;

накіраванне на наву-чанне ва ўстанову адукацыі ”Лідскае дзяржаўнае вучы-лішча мастацтваў”- 9 чалавек

Аддзел культуры

2009 - 2010

У межах выдзеленых сродкаў

Забеспячэнне пат-рэбнасці ўстаноў культуры ў квалі-фікаваных кадрах, павышэнне коль-касці спецыялістаў

Стварыць новыя працоўныя месцы:


Аддзел культуры
У межах выдзеленых сродкаў

Павышэнне колькасці спецыялістаў

Варнянская дзіцячая музычная школа – 1,
2008раённы метадычны цэнтар народнай творчасці – 1,
2009аўтаклуб – 2,
2009Кемелішская дзіця-чая музычная школа – 1
2010


Дадатак 5

да Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады
Сацыяльна - эканамічнае развіццё галіны культуры Астравецкага раёна
Назва мерапрыемства

Выканаў-цы

Тэрмін выканання (гады)

Фінансаванне (млн.руб.)

Чакаемы вынік

1

2

3

4

5

Забеспячэнне фінансавання на ўтрыманне і развіццё галіны культуры

Аддзел культуры

2008-2010

Да 1 працэнту валавога ўнут-ранага прадук-ту

Даць магчымасць захаваць існуючую сетку ўстаноў куль-туры і арганізаваць культурнае абслугоў-ванне насельніцтва на належным узроўні

Забеспячэнне штогадовага тэмпу росту платных паслуг культуры ў супастаўных цэнах 109-110 працэнтаў

Аддзел культуры

2008-2010

-

Расходы па галіне за кошт дадатковых крыніц складуць не менш 14-15 працэнтаў агульнага фінанса-вання

Забеспячэнне выканання ўстаноўленага заканадаўствам сацыяльнага стандарту па нарматыву бюд-жэтнай забяс-печанасці расхо-даў на культуру

Аддзел культуры

2008-2010

У адпаведнасці з бюджэтнымі прызначэннямі

Расходы на культуру на аднаго жыхара штогод будуць складаць не менш за 1,5 базавай велічыні, у тым ліку за кошт бюджэтных сродкаў-1,3, за кошт платных паслуг – 0,2 базавай велічыні

Правядзенне конкурсаў для вызначэння “Лепшага работ-ніка ўстаноў культуры”

Аддзел культуры

2008-2010

-

Павышэнне ўзроўню прафесійнага майс-тэрства
Дадатак 6

да Праграмы захавання і развіцця культуры Астравецкага раёна на 2008–2010 гады
Умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў культуры Астравецкага раёна
Назва мерапрыемства

Выканаўцы

Тэрмін выканання

Фінансаванне (млн.руб.)

1

2

3

4

Капітальны рамонт Рытань-скага сельскага Дома культуры

Аддел культуры

2010

450,0

Капітальны рамонт будынка Астравецкага раённага Дома культуры

Аддзел культуры

2008

360,0

Вынік810,0

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Решение «24» октября 2008 г iconРешение по делу №316-15-12 30 октября 2012 года г. Красноярск Резолютивная часть решения оглашена 16 октября 2012 года. В полном объеме решение изготовлено 30 октября 2012 года
Государственное предприятие Красноярского края «Шушенское автотранспортное предприятие»

Решение «24» октября 2008 г iconРешение №70 30 июня 2011 г г. Алапаевск о внесении изменений в Решение Думы муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха,
Верхняя Синячиха, от 18 октября 2008 года №16 «Об учреждении Администрации муниципального образования Алапаевское, с правами юридического...

Решение «24» октября 2008 г iconПятый арбитражный апелляционный суд постановление от 9 октября 2008 г. N 05ап-1362/2008
Арбитражного суда Приморского края от 08 августа 2008 по делу n а51-7955/2008-40

Решение «24» октября 2008 г iconФедеральный арбитражный суд центрального округа постановление от 31 октября 2008 г по делу n а14-897-200841/34
Межрайонной инспекции фнс РФ n 1 по Воронежской области на решение Арбитражного суда

Решение «24» октября 2008 г iconРешение Арбитражного суда Калининградской области от 07. 08. 2008 г по делу n а21-1151/2008
Европейские магистрали (регистрационные номера 13ап-10169/2008, 13ап-10170/2008) на

Решение «24» октября 2008 г iconПервый арбитражный апелляционный суд постановление от 20 октября 2008 г по делу n а39-1128/2008-56/6
Республики Мордовия от 04. 09. 2008 по делу n а39-1128/2008-56/6, принятое судьей Горностаевой

Решение «24» октября 2008 г iconДевятый арбитражный апелляционный суд постановление от 26 сентября 2008 г. N 09ап-11778/2008-гк
На решение от 25. 07. 2008 г по делу А40-27177/08-34-245 Арбитражного суда г. Москвы

Решение «24» октября 2008 г iconРешение Арбитражного суда Приморского края от 18 апреля 2008 г по делу n а51-2014/2008-41-50
Резолютивная часть постановления оглашена в судебном заседании "26" июня 2008 г

Решение «24» октября 2008 г iconФедеральный арбитражный суд волго-вятского округа постановление от 27 октября 2008 г по делу n а43-1439/2008-15-53

Решение «24» октября 2008 г iconНа решение от 24. 01. 2008, постановление от 27. 06. 2008 по делу n а51-10494/20065-299
Резолютивная часть постановления объявлена 07. 10. 2008. Полный текст постановления

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка