Тэматыка кантрольных работ
НазваТэматыка кантрольных работ
Дата канвертавання11.11.2012
Памер67.46 Kb.
ТыпДокументы
ТЭМАТЫКА КАНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

ПА ГIСТОРЫI ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСI


(Варыянт кантрольнай работы вызначаецца па апошняй лiчбе залiковай кнiжкi)


ВУЧЭБНАЯ І СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА 1. Вішнеўская, І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі : дапамож / І.У. Вішнеўская. – Мiнск, 2004.

 2. Вішнеўскі А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах / А.Ф. Вішнеўскі, Я.А. Юхо. – Мiнск, 1998, 2003.

 3. Вишневский А.Ф. История государства и права Беларуси / А.Ф. Вішнеўскі, Т.И. Довнар. – Мiнск, 1996.

 4. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі XVI – XVIII ст. : хрэстаматыя / аўт. - склад. Т.І. Доўнар, Ю.П. Доўнар, Л.Л.Голубева. – Мiнск, 2004.

 5. Довнар Т.И., Государство и право Беларуси в XIV– XVI вв. / Т.И. Довнар, В.А. Шелкопляс. – Мiнск, 1993.

 6. Довнар Т.И. История государства и права Беларуси : учеб.пособие / Т.И. Довнар, Н.М. Юрашевич. – Мiнск, 2005.

 7. Доўнар Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў 1 курса юрыд. фак. : у 2 ч. / Т.І. Доўнар. – Мiнск, 2002, 2005.

 8. Доўнар, Т.І. Помнікі права Беларусі феадальнага перыяду / Т.І. Доўнар. – Мiнск, 2001.

 9. Ермаловіч, М. Старажытная Беларусь / М. Ермаловіч. – Мiнск, 1990.

 10. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі. – Мiнск,1992.

 11. Круталевіч, В.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / В.А. Круталевіч, Я.А. Юхо. – Мiнск, 1998.

 12. Нарысы гісторыі Беларусі : у 2-х ч. – Мiнск, 1994,1995.

 13. Очерки истории государства и права БССР. Вып. 2. - Мiнск, 1969.

 14. Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии. – Мiнск, 1973.

 15. Сільчанка, М. Беларуская дзяржаўнасць / М. Сільчанка, I Басюк. – Гродна. 1997.

 16. Сільчанка, М. Асноўныя этапы беларускай дзяржаўнасці / М. Сільчанка, I. Басюк. – Гродна, 1996, 1997.

 17. Сокол, С.Ф. История государства и права Беларуси / С.Ф. Сокол, В.А. Владимиров : курс лекций. – Минск, 2007.

 18. Философская и общественно-политическая мысль Белоруссии и Литвы. – Мiнск, 1987.

 19. Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Мiнск, 1987.

 20. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі / В.Ф. Шалькевіч. – Мiнск,1999.

 21. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мiнск, 1993–2003.

 22. Юхо, Я.А. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права феадальнай Беларусі : у 2-х ч. / Я.А. Юхо. – Мiнск1999, 2003.

 23. Юхо, Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Я.А. Юхо . - Мiнск, 2000.

 24. Юхо, Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі / Я.А. Юхо. – Мiнск, 1992.ВАРЫЯНТ 1

ТЭМА: «БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАУНАСЦЬ У РАННIМ СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ»


 1. Дзяржавы-княства на тэрыторыі Беларусі ў 9–13стст. Грамадскі і палітычны лад Полацкага і Тураўскага княстваў. Паходжанне назваў “Русь”, “Літва”, “Белая Русь”.

 2. Асноўныя рысы раннефеадальнага права Беларусі. Дагавор 1229 года.

Дататковая літаратура


 1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

 2. Аквін, І.Ў Сферы дзейнасці і функцыі звычаевага права на Беларусі / І.Ў. Аквін // Весці нацыян. Акад. Навук Беларусі. Сер.3. – 2002. – №3.

 3. Арлоў, У. Таямніцы полацкай гісторыі / У.Арлоў. – Мiнск, 1994.

 4. Еремян, В.В. О некоторых особенностях возникновения древнерусских государств: от общины родовой к общине территориальной / В.В. Еремян // Право и политика. – 2002. – № 7.

 5. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі / У.М. Ігнатоўскі.- Мiнск, 1991.


ВАРЫЯНТ2

ТЭМА ”ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОУСКАЕ, РУСКАЕ І ЖАМОЙЦКАЕ I IНШЫХ ЗЯМЕЛЬ”


 1. Утварэнне Вялікага княства Літоускага, Рускага і Жамойцкага.

 2. Грамадскі і палітычны лад Вялікага Княства Літоускага ў 14-першай палове 16 ст. Нацыянальна-дзяржаўная сімволіка ВКЛ.


Дататковая літаратура


 1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

 2. Басаў, А. Флагі Беларусі ўчора і сення / А. Басаў, І. Куркоў . – Мiнск, 1994.

 3. Біч, М. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі. / М. Біч // Беларускі гістарычны часопіс. –1993. – № 3.

 4. Галяк, А. Аб паходжанні вялікіх князей літоўскіх / А.Галяк. // Спадчына. – 1993. – № 6.

 5. Ермаловіч, М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М.І. Ермаловіч. – Мiнск , 2000.

 6. Казбярук, У. Летапісы пра нараджэнне Пагоні / У. Казбярук. // Спадчына. –1992. – № 3.

 7. Палевіч, В. Пачатак Вялікага княства Літоўскага. Падзеі і асобы / В. Палевіч. – Мiнск, 1993.

 8. Саверчанка, І. Вялікае княства Літоўскае: утварэнне дзяржавы / І. Саверчанка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 2.

 9. Смолік, А. Органы ўлады і кіравання ў Вялікім княстве Літоўскім / А. Смолік, С. Барыс. // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. –№ 4.

 10. Цітоў, А.К. Наш сімвал –– Пагоня. Шлях праз стагоддзі / А.К. Цітоў. – Мiнск, 1993.


ВАРЫЯНТ 3

ТЭМА ”ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОУСКАЕ, РУСКАЕ І ЖАМОЙЦКАЕ I IНШЫХ ЗЯМЕЛЬ”


 1. Гісторыка-прававы аналіз уній ВКЛ: Крэуская унiя, Востраускае пагадненне, Вiлеенска-Радамская унiя, Гарадзельская унiя. Берасцельская царкоуна-рэлiгiйная унiя.

 2. Люблінскі сойм і ўмовы аб'яднання Вялікага княства Літоўскага з Польшчай. Заканадаўчае замацаванне самастойнасці ВКЛ пасля Любліна.


Дататковая літаратура

 1. Васюк, Г.В. Общественно-политическая и конфессиальная обстановка в Речи Посполитой в 80-90-х гг. 16 ст. / Г.В. Васюк // Веснік БДУ. – 1992. – № 3.

 2. Доўнар-Запольскі, М. Асновы дзяржаўнасці Беларусі / М. Доўнар-Запольскі. – Мiнск, 1991.

 3. Ермаловіч, М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М.І. Ермаловіч.– Мiнск, 2000.

 4. Чаропка, В. Люблінская унія / В.Чаропка. // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 2.

 5. Юхо, А.Я. Уніі Вялікага княства Літоўскага з Польшчай / А.Я. Юхо. // Полымя. – 1972. – № 1.ВАРЫЯНТ 4

ТЭМА: ”КРЫНIЦЫ ПРАВА ФЕАДАЛЬНАЙ БЕЛАРУСI”


 1. Агульназемскія, абласныя, валасныя і гарадскія прывілеі .

 2. Судзебнік Казіміра 1468г.


Дататковая літаратура

 1. Доўнар, Т. Калі шляхціч мог загаўкаць па-сабачы / Т. Доўнар. // Беларуская мінуўшчына. –1998. – № 1.

 2. Сліж, Н. Статус жанчыны-шляхцянкі ў ВКЛ (16-18 ст.ст.) / Н. Сліж // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – №4.

 3. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588г. – Мiнск, 1989.

 4. Юхо, І.Я. Крыніцы беларуска-літоўскага права / І.Я. Юхо. – Мiнск, 1991.


ВАРЫЯНТ 5

ТЭМА: ”ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАВА ВКЛ”


 1. Статуты Вялікага княства Літоўскага.

 2. Галiновыя нормы права па статутам ВКЛ.


Дататковая літаратура


 1. Дзербіна, Г. Права і семья ў Беларусі ў эпоху Рэнісансу (шлюбна-сямейнае права 16ст) / Г.Дзербiна. – Мiнск, 1997.

 2. Копыткова, Н. История имущественных правоотношений супругов / Н. Копыткова // Юстиция Беларуси. – 2002. – №5.

 3. Сліж, Н. Статус жанчыны-шляхцянкі ў ВКЛ (16–18 ст.ст.) / Н. Сліж // Беларускі гістарычны часопіс. – 1996. – №4.

 4. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588г. – Мiнск, 1989.

 5. Юхо, І.Я. Крыніцы беларуска-літоўскага права / І.Я. Юхо. – Мiнск, 1991.


ВАРЫЯНТ 6

ТЭМА ”СУДОВАЯ СІСТЭМА І ПРАЦЭСУАЛЬНАЕ ПРАВА ВКЛ”


 1. Вышэйшыя i мясцовыя судовыя органы Вялікага княства Літоўскага.

 2. Працэсуальнае права ВКЛ.


Дататковая літаратура


 1. Доўнар, Т. Ю. Утварэнне галоўнага суда (Трыбунала) Вялікага Княства Літоўскага – завяршальны этап судовай рэформы 16 ст. / Т. Доўнар, Ю. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. –2004. – №7.

 2. Статут Вялікага княства Літоўскага. 1588. – Мiнск, 1989.

 3. Юхо, И.А. Правовое положение населения Белоруссии в 16 веке / И.А. Юхо. – Мiнск, 1973.

 4. Юхо, Я.А. Копныя суды старажытнай Беларусі / Я.А. Юхо // Юстыцыя Беларусі. – 1999. – №4.


ВАРЫЯНТ 7

ТЭМА: ”ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД ІСНАВАННЯ АБ'ЯДНАНАЙ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (ДРУГАЯ ПАЛОВА 16-18СТ.СТ.) ”


 1. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Кароль, сойм, сенат. Іх прававое становішча.

 2. Спробы ажыццяўлення рэформаў. Канстытуцыя 1791года.


Дататковая літаратура


 1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

 2. Грыцкевіч, А. Беларуская шляхта / А. Грыцкевіч. // Спадчына. – 1993. – № 1.

 3. Доўнар-Запольскі, М. Асновы дзяржаўнасці Беларусі / М. Доўнар-Запольскі. – Мiнск, 1991.

 4. Лойка, Л. Рэспубліка і яе эпоха / Л. Лойка.// Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 6. – 1996. – № 1.

 5. Прыбытка, Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове 17–пач. 18 ст. / Г. Прыбытка // Спадчына. – 1995. –№ 5. –1996. – № 1.


ВАРЫЯНТ 8

ТЭМА: ”ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД ІСНАВАННЯ АБ'ЯДНАНАЙ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (ДРУГАЯ ПАЛОВА 1618 СТСТ.)”


 1. Крынiцы права Беларусі ў др. пал. 16–18ст.

 2. Гісторыка-прававая ацэнка падзелаў аб'яднанай Рэчы Паспалітай.


Дататковая літаратура


  1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

  2. Лойка , Л. Рэспубліка і яе эпоха / Л. Лойка.// Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 6. – 1996. – № 1.

  3. Прыбытка, Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове 17-пач. 18 ст. / Г. Прыбытка // Спадчына. – 1995. – № 5. – 1996. – № 1.ВАРЫЯНТ 9

ТЭМА: ”ПРАВА БЕЛАРУСI У КАНЦЫ XVIII - 1-Я ПАЛ. ХIХ СТ.”


 1. Крынiцы права. Праект зводу мясцовых законау.

 2. Судовыя ўстановы Беларусі ў канцы 18 –перш. пал. 19 ст.


Дататковая літаратура


 1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

 2. Біч, М. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі / М.Бiч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 1.


ВАРЫЯНТ 10

ТЭМА: ”АДМЕНА ПРЫГОННАГА ПРАВА І БУРЖУАЗНЫЯ РЭФОРМЫ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ”


 1. Падрыхтоўка і асаблівасці рэформы 1861г. Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання і самакіравання пасля адмены прыгоннага права.

 2. Судовая, земская і гарадская рэформы.


Дататковая літаратура


 1. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. – Мiнск, 1993.

 2. Муха, А.Л. Некаторыя пытанні паўстання 1863-1864гг. у сучаснай англаамерыканскай і беларускай зарубежнай гісторыяграфіі / А.Л. Муха. // Весці АН Беларусі, Сер. 3. – 1993. – № 5, 6.

 3. Мысліцелі і асветнікі Беларусі : энцыклапедычны даведнік. – Мiнск, 1995.

 4. Панюціч, В. Рэформа дзяржаўных сялян Беларусі (канец 50-х–70-е годы 19 ст.) / В. Панюціч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1993. – № 3.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэматыка кантрольных работ iconНа працягу паўгоддзя вучэбная праграма выконвалася ў поўным аб’еме
Свк. Гэты факт улічваўся настаўнікамі пры карэкціроўцы каляндарна-тэматычнага планавання І не ўплыў на якасць навучання. Колькасць...

Тэматыка кантрольных работ iconМазырскага раёна 24. 12. 2011 Графік кантрольных работ

Тэматыка кантрольных работ iconГрафік правядзення кантрольных работ на І паўгоддзе 2011-2012н г

Тэматыка кантрольных работ iconМетадычныя рэкамендацыі да напісання кантрольных работ па дысцыпліне "Гістарычнае краязнаўства беларусі"
Метадычныя рэкамендацыі да напісання кантрольных работ па дысцыпліне “Гістарычнае краязнаўства беларусі”

Тэматыка кантрольных работ iconТэмы кантрольных работ па Гісторыі культуры Беларусі для студэнтаў завочнай формы навучання па спецыяльнаці «Гісторыя»

Тэматыка кантрольных работ iconТэмы кантрольных работ
Т20 аддзялення па курсе “Метэаралогія І кліматалогія” / аўт склад. П. А. Каўрыга. – Мн. Бду, 2006. – 38 с

Тэматыка кантрольных работ iconТэматыка курсавых работ для слухачоў I года навучання спецыяльнасці перападрыхтоўкі

Тэматыка кантрольных работ iconТэтатыка кантрольных работ для самастойнай падрыхтоукі студэнтау (эсэ, рэфераты, кср)
Трансфармацыя сучаснага грамадства ва умовах глабалізацыі І развіццё вышэйшай адукацыі

Тэматыка кантрольных работ iconТэматыка курсавых работ
Фальклорныя вытокі рэкламы: структура, мастацкія прыёмы, прамое І сугестыўнае ўздзеянне

Тэматыка кантрольных работ iconТэмы кантрольных работ па дысцыпліне «Гісторыя палітычнай І прававой думкі Беларусі» для студэнтаў-завочнікаў юрыдычнага факультэта
Выбар варыянта кантрольнай работы ажыццяўляецца па першай літарэ прозвішча студэнта

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка