Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі
НазваМірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі
Дата канвертавання11.11.2012
Памер85.12 Kb.
ТыпДокументы
Святлана Пацыенка


Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі


Нягледзячы на складаныя гістарычныя ўмовы існавання Беларускай дзяржавы, на яе тэрыторыі захавалася даволі значная колькасць гісторыка-культурных помнікаў розных часоў і эпох. Асаблівае месца ў архітэктурнай спадчыне займаюць аб’екты замкавага дойлідства.

Культура прыватнаўласніцкіх замкаў прадстаўляе сабой значны і недастаткова даследаваны пласт у гісторыі культуры Беларусі. Прастора такіх замкаў фарміравалася і існавала пад непасрэдным уздзеяннем арыстакратыі. Адзначым, што навуковых прац па вывучэнні арыстакратычнай культуры, напісаных беларускімі аўтарамі, няшмат, і іх пераважная большасць з’явілася ў апошнія дзесяцігоддзі 1. Прычынай гэтага стала ідэалагічная накіраванасць беларускай навукі паслякастрычніцкага перыяду, калі даследаванню культуры прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя надавалася недастатковая ўвага. Тым не менш, арыстакратычная культура, якая існавала ў замкавым асяроддзі, прадстаўляла сабой магутны патэнцыял, праяўленні якога закраналі практычна ўсе сферы чалавечай дзейнасці. Намаганнямі беларускіх магнатаў, якія валодалі значнымі магчымасцямі, была створана самабытная культура, здабыткі якой варты ўзроўню не толькі агульнаеўрапейскага, але сусветнага маштабу. Менавіта замкавая прастора стала тым месцам, дзе стваралася, захоўвалася і назапашвалася унікальная культурная інфармацыя.

Магнацкая культура характарызавалася шэрагам асаблівых прызнакаў. Яе носьбiтам была ўласцiва карцiна свету, якая грунтавалася на ўсведамленнi асабiстай свабоды (дактрына «залатой вольнасцi»). У сiстэме каштоўнасцей магнацкай супольнасцi дамiнiнавалi такiя паняццi, як высакародства i старажытнасць паходжання, шляхецкi гонар. Спецыфiчныя сацыяльныя iнстытуты насiлi ваенна-палiтычны характар i былi прадстаўлены такiмi ўтварэннямi як Вялiкая Рада, сейм, канфедэрацыя i яе разнавiднасць у форме рокаша, паспалiтае рушэнне. Сiмволiка магнацкай культуры праявiлася ў наяўнасцi развiтай геральдычнай традыцыi, а менавiта – сiстэмы спадчынных знакаў адрознення – радавых гербаў. Неад’емным атрыбутам арыстакратычнай сiмволiкi была зброя. Асаблiвасцi стылю i вобраза жыцця магнатаў праявiлiся ў магчымасцi атрымання адукацыi высокага ўзроўню, прызначэння на прэстыжныя дзяржаўныя пасады, у адносiнах да iнстытута шлюбу як сродку падтрымання ці павышэння статуса ў грамадстве.

У сваім развіцці магнацкая культура на Беларусі прайшла наступныя этапы: зараджэнне i фармiраванне (канец XIII – XV ст.), росквiт (XVI – сярэдзiна XVII ст.) i заняпад (канец XVII – XVIII ст.). Першы этап быў часам падрыхтоўкi будучага росквiту, стварэння i назапашвання форм i традыцый магнацкай культуры. За гэты перыяд адбылося фармiраванне вышэйшага саслоўя як асобага стану грамадства, быў пакладзены пачатак працэсу надання прывiлеяў, якi ў наступныя перыяды завяршыўся стварэннем комплексу шляхецкiх вольнасцей. На першым этапе адбылося фармiраванне асноўных адзнак магнацкай культуры.

Росквiт арыстакратычнай культуры на беларускіх землях прыпаў на XVI – сярэдзiну XVII ст. Гэты перыяд характарызаваўся далейшым пашырэннем правоў i свабод прадстаўнiкоў вышэйшага саслоўя. На змену вайсковай арыентацыi магнацкай культуры пачала прыходзiць свецкая. Пераход гэты адбываўся павольна. Так як войны ў краiне па-ранейшаму не спынялiся, арыстакратыя вымушана была прымаць у iх удзел. Аднак ужо ў першай чвэрцi XVI ст. з’явіліся альтэрнатывы службе ў войску: «А магнаты... адкупаюцца ў начальнiка грашыма i застаюцца дома; i гэта зусiм не лiчыцца ганьбай, так што маршалкi i начальнiкi войска загадваюць усенародна абвяшчаць у сеймах i ў лагеры, што калi хто пажадае адкупiцца [наяўнымi] грашыма, можа вызвалiцца (ад службы) i вярнуцца дадому» [2, 186–187]. Часам вайсковая дзейнасць магнатаў трансфармавалася ў палiтычную: многія прадстаўнiкі арыстакратыi рэалiзавалі сябе на глебе палiтыкi i дыпламатыi.

Перыяд росквiту арыстакратычнай культуры завяршыўся стварэннем магнацкай iдэалогii, якая аформiлася ў такой самабытнай культурнай з’яве, як сарматызм. У аснове сарматызму ляжаў саслоўны мiф аб паходжаннi прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя ад сарматаў – ваяўнiчых плямён Паўночнага Прычарнамор’я, якiя ў першыя стагоддзi нашага часу захапiлi тэрыторыю некаторых славянскiх краiн (у тым лiку i Вялiкага княства Лiтоўскага).

Сарматызм даваў выдатную магчымасць арыстакратам прадэманстраваць сваё багацце i знешне падкрэслiць асаблiвасць паходжання. Невыпадковым у гэтай сувязi стаў зварот да культуры Усходу з яе экзатычнасцю (якая набывала асаблiвае значэнне ў эпоху барока) i раскошай. Лад жыцця, прытрымлiвацца якога вымушала iдэалогiя сарматызму, спрыяў упарадкаванню i унiфiкацыi магнацкага побыту. Існавалі спецыяльныя патрабаваннi да знешняга выгляду, заняткаў i паводзiн прадстаўнiкоў арыстакратыi (нашчадак сарматаў павiнен быў шанаваць традыцыi, адзначаць сямейныя ўрачыстасцi i рэлiгiйныя святы, быць шчодрым i гасцiнным, насiць сармацкае адзенне, мець каштоўную парадную зброю i iнш.).

Часы росквіту магнацкай культуры былі адзначаны актыўным замкавым будаўніцтвам. З пачатку XVІ ст. на беларускіх землях пачалі з’яўляцца прыватнаўласніцкія рэзiдэнцыі. Радавыя замкі Храптовiчаў у Любчы, Радзiвiлаў у Нясвiжы, Сангушкаў у Смалянах, Глябовiчаў у Заслаўi i iншыя прадстаўлялі сабой сапраўдныя цэнтры магнацкай культуры.

Выдатным прыкладам цэнтра магнацкай культуры з’яўляецца Мірскі замак. У замкавай прасторы знайшлі ўвасабленне светапоглядныя ўстаноўкі прадстаўнікоў арыстакратыі. Усведамленне асабістай свабоды, на якім была пабудавана магнацкая карціна свету, вымушала ўвасаблення свабоды і незалежнасці ў жыллёвай прасторы. Мірскі замак гарантаваў сваім уладальнікам некалькі ступеняў незалежнасці: па-першае, магнаты жылі ў сваім уласным замку, па-другое, іх жыллё размяшчалася ў асобным будынку палаца, па-трэцяе, яны мелі асобныя ўласныя пакоі. Такім апасрэдаваным чынам Мірскі замак дэманстраваў высокую ступень індывідуалізму магнацкай культуры.

Прыватнаўласніцкі замак можна разглядаць як матэрыяльнае выражэнне абсалютнай арыстакратычнай свабоды, незалежнасцi і сілы. Як дакладна адзначыў М.А. Бярдзяеў: «Свабода была перш прывiлеяй арыстакратыi. Феадальны рыцар абараняў сваю свабоду i незалежнасць у сваiм замку са зброяй у руках. Пад’ёмны мост быў абаронай свабоды феадальнага рыцара, свабоды не ў грамадстве i дзяржаве, а свабоды ад грамадства i дзяржавы» [9, 106]. Дасканалая сiстэма ўмацаванняў Мірскага замка (пяць вежаў – самастойных вузлоў абароны; сцены таўшчынёй да 3 м каля падмурка і вышынёй каля 13 м; 9-метровыя земляныя валы і г.д.) давала яго ўладальнікам магчымасць больш упэўнена адчуваць сябе ў складаных палітычных умовах Вялікага княства Літоўскага.

Уладанне замкам дазваляла арыстакратам прадэманстраваць сваё месца ў соцыуме. Так, дзякуючы наяўнасці Мірскага замка, Юрый Iльiнiч атрымаў тытул графа “Свяшчэннай Рымскай iмперыi на Мiры”. У. Сыракомля лічыў атрыманне тытула адной з галоўных прычын будаўніцтва Мірскага замка [8]. Акрамя таго, замак выконваў рэпрэзентатыўную функцыю, сваёй магутнасцю і прыгажосцю падкрэсліваючы багацце і моц уладароў. «Для таго, каб заслужыць i захаваць павагу людзей, недастаткова толькi валодаць багаццем i ўладай. Багацце цi ўладу трэба зрабiць вiдавочным, бо павага аказваецца выключна па прадстаўленнi доказаў» [1, 84]. Менавіта ўзвядзенне ўласнай рэзiдэнцыi было самым дзейсным доказам асабістай значнасці i наяўнасцi багацця. Ролю знешняй дэманстратыўнасцi пабудовы адзначаў нямецкі філосаф О. Шпенглер: «Замак з яго пакоямi, вежамi, сценамi i равамi гаворыць пра магутна працякаючае быццё» [11, 351].

У прыватнаўласнiцкiм будаўнiцтве выразна праявiлася знакавасць магнацкай культуры. Наяўнасць замка выступала як знак высакародства (аб чым сведчыла ўладанне графскiм тытулам), так як багацце было знакам шчодрасцi, генеалагiчныя дрэвы i фамiльныя крыпты – знакам старажытнасцi роду, зброя – знакам доблесцi i вайсковых подзвiгаў, будаўнiцтва рэлiгiйных устаноў – знакам адданасцi Богу i iнш. Замак выконваў ролю знака, якi дэманстраваў асаблiвае становiшча прадстаўнiка арыстакратычнай культуры.

Пачынаючы з канца XVII i асаблiва ў XVIII ст. магнацкая культура ўвайшла ў стадыю заняпаду, арыстакратычныя двары ў былым iх значэннi перажывалi крызiс. «Iх канец наступiў у розных краiнах прыблiзна адначасова, хаця прычыны для гэтага былi розныя… Не мела значэння, якой была па свайму характару гэтая прычына – цi чыста палiтычная, грамадска-палiтычная, цi эканамiчна-палiтычная, бо яна прыводзiла да аднаго вынiку – матэрыяльнага збяднення i палiтычнага заняпаду старой арыстакратыi» [10, 10–11].

Крызiс радавой арыстакратыi, узмоцнены знешне- i ўнутрыпалiтычнымі праблемамі Вялікага княства Літоўскага, прывёў да адмаўлення магнатаў ад будаўнiцтва замкавых комплексаў. Паступова замкавая архiтэктура змянiлася палацавай: будаўнiцтва жылля для арыстакратыi працягвалася, але яно пачало набываць iншы змест, i як вынiк – iншыя формы.

Праходзілі стагоддзі, новыя замкі не з’яўляліся, а старыя павольна разбураліся. Аднак магутны патэнцыял, якім валодала магнацкая культура, не знік бясследна. Нават сёння, у пачатку трэцяга тысячагоддзя, мы маем магчымасць наведаць адзін з сапраўдных цэнтраў магнацкай культуры, размешчаны ў Міры.1 Вывучэннем разнастайных аспектаў існавання беларускай арыстакратыі займаецца гісторык А.П. Грыцкевіч, якому належыць шэраг публікацый па гісторыі шляхецкага саслоўя («Беларуская шляхта» [3], «Шляхта Вялікага княства Літоўскага да Люблінскай уніі 1569 г.» [4] і інш.). Даследаванню гістарычнай ролі беларускай арыстакратыі ў палітычным жыцці краіны прысвечаны публікацыі Г.Я. Галенчанкі («Шляхетская демократия» в Великом княжестве Литовском XVІ–XVІІІ вв.») [5], П.А. Лойкі («Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы XVІ – першай трэці XVІІ ст.») [6], Г.М. Сагановіча («Войска Вялікага княства Літоўскага ў XVІ–XVІІ стст.») [7] і інш. Вывучэннем радзівілаўскай спадчыны займалася К.Я. Шышыгіна-Патоцкая (напр., «Нясвіж і Радзівілы» [12] і інш.).Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconМірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі
Нягледзячы на складаныя гістарычныя ўмовы існавання Беларускай дзяржавы, на яе тэрыторыі захавалася даволі значная колькасць гісторыка-культурных...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconАрхеаграфічныя звесткі пра Мірскі замак з архіва Радзівілаў
Тое ўсё начынне знаходзіцца ў замку. На вежы зэгар спружынны, звон адзін, а механізм да яго няпоўны, нехапае некалькі дэталяў”1

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconГазета "Культура", №24 (1047) / 16 23. 06. 2012г
Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці", прэзентацыю "Весніка Інстытута культуры Беларусі" І чарговы Рэспубліканскі савет дырэктараў...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconАпякунства Афіны
Вядома, якую унікальную ролю адыгралі Афіны, галоўны горад Атыкі (невялікай вобласці Сярэдняй Грэцыі), у гісторыі чалавецтва. Афіны...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі icon1883 1924 Адзін з найвыбітнейшых нямецкамоўных пісьменнікаў ХХ стагоддзя. Аўтар раманаў "Працэс", "Замак", "Амерыка", апавяданняў "Ператварэнне", "У
Франц Кафка/ Franz Kafka (1883 – 1924) – Адзін з найвыбітнейшых нямецкамоўных пісьменнікаў ХХ стагоддзя. Аўтар раманаў “Працэс”,...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconСемантыка выяў на кафлі з Міра
Хх стст. “Мірскі замак” былі праведзены ў 1912 г беларускім археолагам Ю. Ядкоўскім. Сярод здабытай кафлі была выяўлена І паліхромная...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconГалоўная спартовая падзея апошніх дзён славутая вэлягонка "Тур дэ Франс", на якой сёлета дэбютавалі два гоншчыкі зь Беларусі. Адзін зь ІХ, Аляксандр Кучынскі
Беларусі. Адзін зь ІХ, Аляксандр Кучынскі, на першым этапе не адзін дзесятак кілямэтраў ішоў у лідэрах, набраўшы да таго ж заліковыя...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconГалоўная спартовая падзея апошніх дзён -вэлягонка "Тур дэ Франс", на якой сёлета дэбютавалі два гоншчыкі зь Беларусі. Адзін зь ІХ, Аляксандр Кучынскі, на першым
Беларусі. Адзін зь ІХ, Аляксандр Кучынскі, на першым этапе не адзін дзесятак кілямэтраў ішоў у лідэрах, набраўшы да таго ж заліковыя...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconГалоўная спартовая падзея апошніх дзён вэлягонка "Тур дэ Франс", на якой сёлета дэбютавалі два гоншчыкі зь Беларусі. Адзін зь ІХ, Аляксандр Кучынскі, на
Тур дэ Франс, на якой сёлета дэбютавалі два гоншчыкі зь Беларусі. Адзін зь ІХ, Аляксандр Кучынскі, на першым этапе не адзін дзесятак...

Мірскі замак як адзін з цэнтраў магнацкай культуры на Беларусі iconАб праграме дзеянняў "Замкі Беларусі"
У дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь унесены 21 замак. З ІХ 9 знаходзяцца на тэрыторыі Гродзенскай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка