Elementy składowe sylabusu
НазваElementy składowe sylabusu
Дата канвертавання11.11.2012
Памер50.8 Kb.
ТыпДокументы

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Historia literatury białoruskiej (XX-ego wieku)

Kod przedmiotu

0400-BS1-3HLB

Nazwa kierunku

Filologia białoruska

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Język przedmiotu

białoruski

Charakterystyka przedmiotu

- treści kierunkowe

- przedmiot obowiązkowy

Rok studiów/semestr

III, semestr zimowy i letni (V i VI)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

60 godzin, wykłady

Punkty ECTS

5

Prowadzący

dr Anna Sakowicz

Założenia i cele przedmiotu

-zapoznanie z wiedzą o historii literatury białoruskiej XX-ego wieku

Wymagania wstępne

Wcześniejsze zaliczenia formalnie niezbędne do przystąpienia do zajęć (nazwy przedmiotów, ew. rok studiów).

Zgodnie z regulaminem i porządkiem studiów.

Treści merytoryczne przedmiotu

1 i 2 -4 godz.

Temat: Literacko-społeczny ruch na początku ХХ wieku

Periodyzacja literatury białoruskiej ХХ wieku. Kontynuacja tradycji poprzedników. Znaczenie spuścizny F. Bahuszewicza і twórczości innych pisarzy w celu poszerzenia świadomości narodowej i rozwoju literatury białoruskiej początku ХХ wieku. Gazety Наша доля і Наша ніва jako centrum odrodzenia białoruskiego.

3 -2 godz.

Temat – Twórczość Janki Kupały

Biografia. J. Кupała jako kontynuator tradycji F. Bahuszewicza. Tomiki wierszy: Жалейка, Гусляр, Шляхам жыцця..

4 і 5 -4 godz.

Temat – Twórczość Janki Kupały

Literacko-obrazowe, gatunkowe, rytmiczne bogactwo poezji J. Kupały. Filozoficzna zawartość utworów dramatycznych. Znaczenie twórczości J. Kupały w rozwoju literatury białoruskiej XX wieku.

6 і 7 – 4 godz.

Temat – Twórczość Jakuba Kołasa

Biografia. Socjalne przesłanie poezji J. Kołasa, jej realizm i narodowość. Biografizm wielu utworów. Znaczenie twórczości J. Kołasa w rozwoju literatury białoruskiej XX wieku.

8, 9 і 10 - 6 godz.

Temat – Twórczość Maksima Bahdanowicza

Biografia. Tomik Вянок. Wykształcenie i doświadczenie, gruntowna znajomość historii i kultury swojego narodu. Powstanie nowej jakości w nurcie estetycznym poezji białoruskiej wraz z pojawieniem się utworów Maksima Bahdanowicza. Poetyzacja przyrody, intensywność i subtelność, delikatność przeżyć duchowych. Wznowienie w obrazach poetycznych spuścizny kulturalno-historycznej narodu białoruskiego, poetyzacja dawnej, średniowiecznej literatury białoruskiej, narodowych źródeł twórczości. Krytyczno-literackie i publicystyczne utwory. Wielostronność talentu poety.

11 - 2 godz.

Temat: Działalność literacka Alesia Haruna

Biografia. Nauka A. Haruna – patriotyczny patos i akcent polemiczny w poezji, w prozie i w publicystyce.

12 - 2 godz.

Temat: Działalność literacka Zmitraka Biaduli.

Biografia. Z. Biadula – liryk, pisarz o liryczno-epicznej osobliwości. Абразкі. Opowieść Салавей і opowieść-bajka Сярэбраная табакерка.

13 і 14 - 4 godz.

Temat: Twórczość literacka Maksima Hareckiego

Biografia. M. Harecki – jeden z prekursorów artystycznej prozy białoruskiej, uznany naukowiec, publicysta i działacz społeczny.

Tom poezji Рунь (1914) – znaczący wkład w osiągnięcia literatury narodowej. Analiza socjalno – filozoficznej problematyki. Pojawienie się nowego bohatera – inteligenta wioskowego – przejaw nowatorstwa artystycznego Hareckiego jak prozaika. Twórczość nowatorska Hareckiego w opracowaniu tematu: naród i inteligencja. Opowiadanie Генерал. Dokumentalno-literacka książka На імпералістычнай вайне. Analiza nowych aspektów rzeczywistości, wypracowanie podstaw liryczno-filozoficznej, intelektualnej prozy białoruskiej.

15 - 2 godz.

Temat: Kuźma Czorny w procesie literackim XX wieku

Poszukiwanie ideałów moralno-etycznych. Prawda o człowieku w utworach pisarza. К. Czorny jako pisarz. Słowo i obraz w prozie pisarza. Mistrz psychologizmu, trafnego detalu artystycznego.

16 - 2 godz.

Poezja 20–30-ych lat ( organizacje: “Маладняк”, “Узвышша”, poeci: Uł. Żyłka, Uł. Dubouka).

17 – 2 godz.

Temat: Twórczość Maksima Tanka i twórczość Arkadzia Kulaszowa

Biografia. M. Tank jako osoba. Tomik poezji На этапах – ocena przez doświadczonego poetę swego czasu, epoki, próba poszukiwań eksperymentalnych. Główne tematy i motywy poezji M. Tanka w latach 50 – 90-ych. Ogólnoludzki wymiar liryki poety. Nowatorstwo formalnych poszukiwań (werlibr, asocjacja obrazowa), gatunkowy „syntetyzm”, polifonia stylowa, majsterstwo obrazowo-słowne. Poemat Варшаўскі шлях А. Кulaszowa. Аnaliza wybranych wierszy.

18 - 2 godz.

Temat: Los i twórczość Franciszka Aliachnowicza. Utwór autobiograficzny У кіпцюрах ГПУ.

19 - 2 godz.

Temat: Nurt satyryczny w przedwojennym procesie literackim

Twórczość Andreja Mryja. Tradycja i nowatorstwo w powieści Запіскі Самсона Самасуя. Samson Samasuj jako typ człowieka powstały w warunkach czasu sowieckiego.

20 – 2 godz.

Temat: Twórczość Janki Bryla

Droga twórcza. Opowiadania J. Bryla (Memento mori, Маці, Галя і іnne). Mistrz miniatury. Жменя сонечных промняў. – liryczna proza. Ideały ogólnoludzkie w brylowskich miniaturach. Biografizm powieści lirycznej Птушкі і гнёзды (1964).

21 – 2 godz.

Temat: Twórczość Iwana Mieleża

Biografia. Tradycje eposu prozaicznego w trylogii Палеская хроніка. Los narodu białoruskiego w utworze. Sytuacja socjalna w ubogich rodzinach. Dni powszednie i świąteczne w domach Czarnuszki, Dziatła, Zajczyka. Typy narodowe w powieści. Obraz Wasila jako jednej z najbardziej dramatycznych postaci w powieści Палеская хроніка. Normy moralne w środowisku chłopskim w przededniu i w czasie kolektywizacji. Oblicze „moralne” aktywistów i komunistów (np. Mikanora i innych). Psychologizm Mieleża i drogi jego osiągnięcia.

22 – 2 godz.

Temat; Twórczość Wasila Bykawa.

Życiowa i twórcza droga. Główny konflikt w utworach. Wyzwolenie duchowe osoby z łańcuchów myślenia totalitarnego we wczesnych opowieściach W. Bykawa (Мёртвым не баліць). Problem człowieka „swojego” (Сотнікаў). Tragedia narodu białoruskiego w szponach stalinizmu i hitleryzmu w opowieści Знак бяды. W. Bykau i władza totalitarna. Analiza zbioru opowiadań Сцяна.

23 і 24 – 4 godz.

Temat: Twórczość Uładzimira Karatkiewicza

Biografia. Uł. Karatkiewicz – białoruski Walter Scott. Proza historyczna. Хрыстос прызямліўся ў Гародні (1965) – powieść przybliżająca życie Białorusinów w późnym średniowieczu, osobliwa literacka encyklopedia życia narodowego Białorusi w XVI wieku. Tragikomedia, śmiech przez łzy. Postać głównego niezwyczajnego bohatera Jurasia Bratczyka. Analiza wydarzeń w powieści Каласы пад сярпом тваім (1962). Pokaz szerokiej panoramy narodowego życia Białorusinów oraz atmosfery społecznej w przededniu powstania w latach 1863-1864 na Białorusi i na Litwie pod kierownictwem Kastusia Kalinowskiego. Kronika rodów Zahorskich i Kahutou. Idealizacja romantyczna obrazu bohatera głównego – Alesia Zahorskaha.

Analiza opowieści historyczno-detektywistycznej Дзікае паляванне караля Стаха (1950,1958). Pokaz kolorytu, atmosfery, kultury i osobliwości historycznej społeczności białoruskiej w drugiej połowie XIX wieku.

Analiza opowiadania Кніганошы. Historyczne tło utworu. Słowo jako najważniejsza broń w walce za prawa człowieka. Romantyzacja dziejów białoruskich przedstawionych w tej noweli.

Utwory dramaturgiczne Uł. Karaśkiewicza. Kronika ХVІІ wieku: Званы Віцебска. Tetralogia dramaturgiczna: Маці ўрагану, Кастусь Каліноўскі, Млын на Сініх Вірах, Калыска чатырох чараўніц.

Socjalno-filozoficzna i moralno-etyczna ukierunkowaność poezji Uł. Karatkiewicza. Publicystyka, krytyka literacka, tłumaczenia.

25 – 2 godz.

Temat: Twórczośc Alesia Adamowicza

Biografia. Хатынская аповесць – opowieść o sile ludzkiego ducha, opowieść-przestroga dla ludzkości. Dokumenty, opowiadania świadków tragedii tysiąca wiosek białoruskich – impulsem do napisania utworu. Antywojenna publicystyka А. Аdamowicza. Książka dokumentalna Я з вогненнай вёскі... (1974 we współautorstwie z J. Brylem i Uł. Kalesnikam).

26 – 2 godz.

Temat: Poezja białoruska na emigracji (N. Arsienniewa, M. Siadniou, J. Juchnawiec).

27 – 2 godz.

Temat: Proza białoruska na emigracji (powieść Masieja Siadniowa І той дзень надышоў; opowieść Janki Juchnauca Яно).

28 – 2 godz.

Temat: Proza białoruska w drugiej połowie XX wieku: Iwan Szamiakin, Iwan Czyhrynau, Iwan Ptasznikau, Michaś Stralcou, Anatol Kudrawiec, Wiktar Karamazau.

29 – 2 godz.

Poezja białoruska w latach 80 – 90-ych (Aleś Razanau, Znicz, Nina Maciasz, Raisa Barwikowa i inni).

Заняткі 30 – 2 гадз.

Temat: Twórczość pisarzy Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”

Proza autobiograficzna (J. Wałkawycki, J. Żamojcin); proza historyczna (M. Hajduk, S. Janowicz); beletrystyka (М. Łuksza, M. Andrasiuk); poezja (J. Czykwin, N. Artymowicz, M. Szachowicz, J. Bajena, W. Szwed, Uł. Hajduk).


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru letniego. Egzamin jest w formie ustnej.


Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

I.Literatura obowiązkowa (główna)

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пачатак ХХ ст., Мн. 1998

 2. Гісторыя беларускай літаратуры XX ст. (20 – 50-ыя гады), Мінск 2000

 3. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. ,у 4-х т., т.1, 2, 3 i 4 Мінск 1999-2002


 4. Беларуская літаратура. Проза 20-х гадоў. Хрэстаматыя, Мінск 1997

 5. Беларускія пісьменнікі (1917-1990). Даведнік, Мінск 1994

 6. Беларуская літаратура, У. А. Навумовіч, Мінск 2000


II.Literatura pomocnicza

 1. Д. Міцкевіч, Любіць і помніць. Успамінае сын Якуба Коласа, Мінск 2000

 2. М. Лужанін, Колас расказвае пра сябе, Мінск 1964

 3. А. Лойка, На трагічных перавалах, № 1 Полымя 1999

 4. М. Мушынскі, Якуб Колас. Летапіс жыцця і творчасці, Мінск 1982

 5. А. Лойка, Як агонь, як вада... Раман-эсэ пра Янку Купалу, Мінск 2000

 6. У. Гніламёдаў, Янка Купала. Новы погляд, Мінск 1995
 7. Б. Сачанка, Сняцца сны аб Беларусі, Мінск 1992

 8. І. Навуменка, Янка Купала і Якуб Колас, Мінск 1992

 9. Максім Багдановіч, Поўны збор твораў у 3-х т., Мінск 1991-1995


 10. А. Лойка, Максім Багдановіч, у Беларускай дакастрычніцкай літаратуры, частка 2, Мінск
 11. І. Навуменка, Ранні Кузьма Чорны (1923-1929), Мінск 2000


 12. М. Тычына, Кузьма Чорны. Эвалюцыя мастацкага мыслення, Мінск 1972
 13. Алесь Адамовіч, Маштабнасць прозы, Мінск 1972

 14. Максім Гарэцкі, Гісторыя беларускае літаратуры, Мінск 1992


 15. Міхась Мушынскі, Не скароны талент, Мінск 1990

 16. Telesfor Poźniak, Literatura białoruska [w:] Dzieje literatur europejskich pod red. Wł. Floryjana, t.3, Warszawa 1989

 17. Telesfor Poźniak, Antologia poezji białoruskiej XX wieku, Wrocław 1997

 18. Maria Rudzińska-Froelichowa, Uwagi nad literaturą białoruską, Warszawa 1936

 19. Беларуская літаратура ХІ-ХХ стагоддзі, Мінск 1999

 20. В. Старычонак, Беларуская літаратура, Мінск 2000

 21. Беларускія пісьменнікі, Мн. 1994


Podpis osoby sporządzającej sylabus


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Гістарычная абумоўленасць І асноўныя заканамернасці станаўлення І развіцця новай беларускай літаратурнай традыцыі

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Дзень за днём. Прыкметы надвор’я, а таксама народны каляндар-месяцаслоў, Мінск 1997

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Сям’я – учора І сёння. Тэксты: “Сям’я І выхаванне дзяцей І феадальнай Беларусі”, “Эмансіпацыя І сям’я”, “У доме з’явіўся зяць ”,...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Першае чытанне для дзяцей беларусаў” Сiotki, “Другое чытанне для дзяцей беларусаў”, Jakuba Kołasa. Poetyzacja przyrody w twórczości...

Elementy składowe sylabusu iconElementy składowe sylabusu
Коцік, пеўнік І лісіца” – ćwiczenie intonacji w wypowiedziach. Kolendy białoruskie „Добры вечар”, „Звон звініць”, „Ціхая ноч”– nauka...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка