Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava
НазваCentrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava
Дата канвертавання05.11.2012
Памер97.44 Kb.
ТыпДокументы

Centrum voľného času Klokan


Pekníkova 2, 841 02 Bratislava


Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch

za školský rok 2009/2010
Bratislava Predkladá:

29.9.2010 Marian Michalides, riaditeľ CVČ

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch

za školský rok 2009/2010
Základné identifikačné údaje o CVČ


Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava


Názov školského zariadenia:

Centrum voľného času Klokan


Adresa:

Ulica, číslo, PSČ, obec: Pekníkova č.2, 841 02 Bratislava


Kontakty:

Tel.: 02/643 65 193

Fax:

www: www.cvcpeknikovaba.edu.sk www.cvcklokan.szm.sk

e-mail: cvcklokan@post.sk


Riaditeľ:

Marian Michalides


Zástupca riaditeľa, vedúci pracovníci:

Anna Krupicová

ekonómka, zástupkyňa,

František Rožník

odd. klub. a vzdel., činnosti

Ján Kopčok

odd. športových aktivít

Mariana Konečná

odd. spoloč. a umeleckéRada školského zariadenia CVČ


Rada školského zariadenia CVČ Klokan (ďalej len „rada CVČ“) bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov po voľbách v 2004. Funkčné obdobie začalo 25.4. 2004.


Členovia rady CVČ


P.č Meno Priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za


1. Mgr.Zuzana Tomšíková predseda za rodičov 2. Vladimír Levický podpredseda správnych zamestnancov 3. František Rožník tajomník pedagogických zamestnancov

4. Ján Kopčok člen pedagogických zamestnancov

5. Miroslav Markovič člen za rodičov

6. Vladimír Balšianka člen za rodičov

7. Martina Buranová členka za zriaďovateľa

8. Eva Štefančinová členka za rodičov

9. Alena Tobiášová členka za zriaďovateľa

10. PaeDr. Marián Valovič člen za zriaďovateľa

11. Ing. Martin Berta, CSc. člen za zriaďovateľa


Nová školská rada bola volená po zápise detí do záujmových útvarov, v novembri 2009.


Informácia o činnosti rady CVČ za školský rok 2009/2010


Rada CVČ zasadala v školskom roku 2009/2010 celkom trikrát. Na jej zasadnutiach bolo prerokované:

l. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2008/2009, Plán činnosti CVČ na školský rok 2009/2010 a zabezpečenie činnosti CVČ v budúcom období, návrhy na opravy budovy CVČ v súvislosti s úspornými opatreniami a krátením rozpočtu, prevádzkové problémy.

2. Zabezpečenie táborovej činnosti v období letných prázdnin, hodnotenie činnosti CVČ počas roka.

3. Voľba riaditeľa CVČ v novembri 2009 a následné voľby v máji 2010.

Spolupráca s radou CVČ bola na štandardnej úrovni úrovni, členovia rady CVČ sa zaujímali o činnosť CVČ, jeho výchovno – vzdelávacie aktivity s deťmi mládežou a dospelými, boli informovaní o  činnosti centra a konzultovali niektorá problémy so zriaďovateľom.


Poradné orgány riaditeľa


Podľa platného organizačného poriadku sú poradnými orgánmi riaditeľa CVČ:

pedagogická rada – jej členmi sú pedagogickí a výchovní pracovníci CVČ. V uplynulom školskom roku zasadala 4x. Prerokovala a schválila plán činnosti na školský rok, správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok a zaoberala sa problémami v jednotlivých oblastiach činnosti CVČ .

pracovná porada – je zložená zo všetkých kategórií pracovníkov CVČ. Porada rieši pracovno-právne otázky organizácie. Rokovania boli v uplynulom období zvolané 9x, podľa potreby organizácie.

operatívna porada – je zložená pedagogického vedenia organizácie. Porada a operatívne riešila akútne problémy pri zabezpečovaní všetkých druhov činností organizácie, pokiaľ neboli prejednávané na pracovnej porade. Uskutočnených bolo 9 operatívnych porád. Čiastkové problémy boli riešené medzi jednotlivými pracovníkmi a vedením CVČ.


Ďalšími poradnými orgánmi, ktoré vyplývajú z jednotlivých oblastí zabezpečovania činnosti CVČ a zabezpečujú metodiku v práci s talentovanou mládežou, sú koordinačné rady predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží na školách (SAŠŠ – Slovenská asociácia športu na školách), zložené zo zástupcov škôl okresu Bratislava IV. Koordinujú činnosť spoločne s pracovníkmi CVČ v zmysle poverenia KŠÚ v Bratislave, resp. zriaďovateľom CVČ Klokan – Hlavným mestom SR.

Stretávajú sa minimálne 4x do roka, posudzujú činnosť a vypracovávajú hodnotenia svojej činnosti.


Plán činnosti CVČ na školský rok 2009/2010 bol prerokovaný a schválený v októbri 2009 pedagogickou radou. Plán je každoročne zostavený z analýzy výsledkov práce za uplynulý rok a následne rozpracovaný na perspektívu jedného školského roka. V pláne sú rozpracované úlohy krátkodobého charakteru a zároveň sú zohľadnené úlohy vyplývajúce z dlhodobej vízie – zamerania CVČ.

Rozpracovanie úloh v Pláne činnosti CVČ zabezpečujú jednotliví pedagogickí pracovníci, koordinuje ich riaditeľ organizácie.


Poradným orgánom riaditeľa v zmysle organizačného poriadku je aj:

Rada CVČ – plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich a ostatných pracovníkov CVČ, riadi sa pravidlami v zmysle svojho štatútu, konzultuje s vedením CVČ a navrhuje vhodné riešenia k predmetnej činnosti jednotlivých oblastí činnosti CVČ.


Kľúčové informácie o cieľoch činnosti CVČ


Centrum voľného času zabezpečuje aktívny oddych, rekreačnú činnosť, mimoškolskú výchovu i vzdelanie detí a mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti a rozvíja tvorivosť a nadanie detí a mládeže. CVČ zabezpečuje prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa pokračuje v realizácii opatrení školských zariadení v oblasti ochrany detí pred negatívnymi javmi. Monitoruje zmeny v správaní detí a zabezpečuje opatrenia proti šíreniu drog a šikanovaní v školskom prostredí.


Priama činnosť – záujmové útvary


Komentár


Činnosť bola realizovaná v záujmových útvaroch (krúžkoch, kluboch). Centrum otvorilo 39 záujmových útvarov a počas školského roka ich navštevovalo ich 536 detí a mládeže vo veku od 6 rokov. Boli to tieto záujmové útvary – podľa jednotlivých oblastí:

pohybové aktivity – Detský folklórny súbor Zvonček, tenis, stolný tenis, basketbal, volejbal, futbal, hokejbal, šach, tanečná skupina M.A.G. I. –III., tanečná skupina Maja, tanečná skupina Juicy joga, All Sports, tanečná skupina Right Direction, Breakdancer,

kultúra, umenie – výtvarné krúžky, keramika I. – III., hrnčiarstvo, modelovanie z hliny, voľný výtvarný ateliér,večerný výtvarný ateliér, tanečná skupina Zvonček, divadlo, klub umeleckej tvorivosti, šperkárstvo, FAN DANGO

prírodoveda - rybársky krúžok,

kluby a kurzy – klub mládeže, klub detského parlamentu, klub inštruktorov a mládeže, detektív Všadebol, klub Aktiva, klub umeleckej tvorby, wargamingový klub, Patchwork, kurzy anglického, nemeckého jazyka, klub divadelníkov, klub bývalých inštruktorov, teatro Ferdinand., šach.

Koncepcia CVČ dlhodobo rozvíjala činnosť úspešných záujmových krúžkov, skupín a klubov a priebežne sa zameriavala na vznik nových krúžkov a klubov, vychádzajúc zo záujmu detí a verejnosti.

Dominantnou záujmovou činnosťou, tešiacou sa najväčšiemu záujmu detí, mládeže a dospelých bola tanečná činnosť. Tanečné skupiny skupiny sa zúčastňovali na rôznych prehliadkach tanečných žánrov ako celoslovenská súťaž TOP DANCING Topoľčany, HATCUP 2009, Cene primátora Bratislavy, Senecká dúha. Mladé aj začínajúce skupiny získali niekoľko ocenení, postupov do finále a najmenší súťažiaci potrebné skúsenosti z tanečných súťaží. : V uplynulom období tanečné skupiny rozšírili svoju činnosť o krúžky detí mladšieho školského veku. CVČ sa okrem podpory detí orientovaných na žáner hip-hop zameralo v tejto oblasti na aj breakdance.

CVČ pokračovalo v zámere sprístupňovať komplexné služby Internetu (PC) ako súčasť činnosti krúžkov. Využívali to členovia výtvarných krúžkov i členovia  parlamentu.

Vo svojej stratégii malo CVČ naďalej monitorovanie záujmu verejnosti a následnú ponuku pestrej činnosti záujímavých a krúžkov. Bola rozšírená činnosť ojedinelého typu Klubu wargamingu aj pre deti, klub Patchwork, teatro Ferdinand, rybársky krúžok ako aj tradičné modelovanie z hliny, šachový krúžok a hokejbal., Break dance kids, klub mládeže aj s inštruktormi detských táborov.


Príležitostná, metodická činnosť a letná činnosť


Príležitostná činnosť bola realizovaná v zmysle Plánu činnosti na školský rok 2009/2010.


Predmetové olympiády a postupové súťaže:


Na olympiádach a postupových súťažiach sa zúčastnilo sa 18 škôl obvodu Bratislava IV.

V desiatich olympiádach a piatich postupových súťažiach (obvodných kôl) súťažilo 993 žiakov ZŠ a OGY.

(V školských kolách obvodu Bratislava IV súťažilo 3 264 žiakov).


V desiatich športových súťažiach škôl (SAŠS) súťažilo 1064 detí základných škôl.

Počas školského roka sa uskutočnilo 72 podujatí, s účasťou 5154 detí a mládeže.

Na metodických podujatiach sa zúčastnilo 93 detí základných škôl ZŠ.

Na letnej činnosti v športovo – tanečných, rekreačno-poznávacích  táboroch, sústredeniach a dielňach sa zúčastnilo 153 účastníkov.

Podmienky pre predmetové olympiády a postupové súťaže na vybraných školách boli štandardne veľmi dobré. Základné školy kooperujú pri organizovaní olympiád. Niektoré olympiády postupové súťaže aj akcie metodického charakteru sa uskutočnili v priestoroch CVČ.

Vedenia škôl podporili Obvodnú koordinačnú radu pre olympiády a postupové súťaže.


 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických. zamestnancov CVČZamestnanci

pedagogickí

nepedagogickí

Fyzický stav

4

5

Prepočítaný stav

4

3,1


OON

Dohody o vykonaní práce

2

Dohody - olympiády

63

Dohody o pracovnej činnosti

18

Dohody - šport

6

Dohody - tábory

8

Dohody spolu

97CVČ Počet


Kvalifikovaní 4

Nekvalifikovaní

Doplňujú si kvalifikáciu

Spolu počet pedagogických zamestnancov CVČ 4


Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov CVČ za školský rok 2009/2010


Forma vzdelávania Počet Priebeh vzdelávania

priebežné

II. kvalifikačný stupeň 1 pokračuje

Vysokoškolské štúdium 1 ukončené

Adaptačné vzdelávanie 1 začínajúce


Podujatia CVČ a prezentácia CVČ na verejnosti

Aktivity organizované CVČ

- Otvorenie činnosti Detského parlamentu Bratislava IV a voľby do Detského parlamentu obvodu Bratislava IV

- Stretnutie a voľby do Parlamentu Hlavného mesta SR Bratislavy

- Otvorenie činnosti záujmových útvarov CVČ

- Hra s myšlienkami - tvorivá dielňa pre účastníkov literárnych postupových súťaží a tvorcov

- Basketbalový turnaj zmiešaných družstiev o Pohár detského parlamentu obvodu BA IV

- Beseda s aktivistom UNICEF

- Beseda s právnikom

- Zájazd do Prahy, spojený so stretnutím s členmi Mestského detského parlamentu Hl. mesta ČR Prahy

- Finančná zbierka pre deti Ugandy

- O loptičku – stolnotenisový turnaj s vianočnými odmenami

- Vianočné stretnutie s hrami

- Vianočné dielne - tvorba dekoratívnych predmetov

- MANDALA – cesta duše ( stretnutie VVA – dosp.)

- Vianočný turnaj v stolnom tenise

- Vianočné stretnutie inštruktorov a aktivistov s odovzdávaním darčekov pod stromčekom

- Vianočné medovníčky na stole – pečenie sladkostí pod stromček

- Vianočný turnaj v hokejbale

- Vianočný večierok – ateliérová koleda (výstava prác detí)

- Divadelné Vianoce – stretnutie divadelníkov

- Vianočná zbierka UNICEF

- Zimný výlet Karpatmi

- Text je pre mňa hračka - rétorika a tvorivá práca s textom (metodické stretnutie účastníkov súťaží)

- Výstavka keramiky z výrobkov detí

- Valentín, Valentín – darujme si prekvapenie

- Vyhlásenie projektu TRIDOS – tri dobré skutky ( jeden skutok pre školu, druhý pre mestskú časť, tretí pre svet )

- Valentínska diskotéka pre ZS a OGY organizovaná DP

- ART víkend – umelecká plošná tvorba a fotografia v grafickom programe

- Stretnutie detí so starostkou Karlovej Vsi

- Beseda s členkou Policajného zboru Bratislava IV

- Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev o Putovný turnaj detského parlamentu BAIV

- Návšteva zasadnutia Mestskej časti Búbravka

- Beseda s s poslancom Braňom Zahradníkom

- Futbalový turnaj obvodu I.stupeň ZŠ

- Turnaj v stolnom tenise

- Text, tvorba, rétorika – tvorivá práca s  témou a rečníckym prejavom

- Veľkonočné dielne – maľovanie kraslíc a ozdôb

- Dúbravka ako z rozprávky – veľké rozprávkové popoludnie

- Jarný turnaj v stolnom tenise

- Tvorba textu a interpretácia – hravá práca s textom

- Beseda s právnikom psychológom – kriminalita a prevencia, xenofóbia, rasizmus

- Hviezdoslavov Kubín a Štúrov Zvolen - umelecký text a pohotovosť v rétorike

- Jarná výtvarná dielňa

- Súťaž o najsilnejšiu ruku

- Za tajomstvami histórie: Noc múzeí – návšteva múzea a podujatí v noci

- KLOKI SHOW – reprezentačný program tanečných skupín CVČ a tanečníkov Bratislavy

- Stretnutie so starostom Dúbravky

- Tvorivá dielňa pre účastníkov súťaží Hviezdoslavov Kubín a Štúrov Zvolen

- Burza šatstva

- Mobilita detí a mládeže

- Návšteva Národnej rady SR

- Futbal MIX pre dievčatá a chlapcov obvodu Bratislava IV

- Deň detí s Klokanom na Pekníčke

- Fórum interpretov a odmeňovanie víťazov postupových súťaží s ukážkami interpretácie umeleckého textu a hudobnej produkcie v DK Dúbravka

- Odmeňovanie víťazov predmetových olympiád

- Výtvarné tvorivé dielne

- Dni Bratislavy

- Úsmevácky víkend

- Deň detí pre Dúbravku

- Záverečné stretnutie Detského parlamentu IV

- Vernisáž – Výstava výtvarných prác detí a dospelých


Predmetové olympiád ,športové súťaže, postupové súťaže – obvodné kolá


Obvodné kolá predmetových olympiád:


Matematická olympiáda

Pytagoriáda

Olympiáda z fyziky

Chemická olympiáda

Geografická olympiáda

Biologická olympiáda

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda slovenskom jazyku

Olympiáda v dejepise


Obvodné kolá športových súťaží :


Basketbal

Atletika

Volejbal

Hádzaná – chlapci, dievčatá

Vybíjaná – dievčatá

Streľba zo vzduchovky – chlapci, dievčatá

Cezpoľný beh

Stolný tenis

Šach


Obvodné kolá postupových súťaží:


Šaliansky Maťko – prednes slovenskej povesti

Európa v škole - výtvarná a literárna časť

Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes poézie a prózy

Slávik Slovenska – interpretácia slovenskej ľudovej piesne

Štúrov Zvolen – rétorika a interpretácia textu


Komentár

k podujatiam CVČ


Veľkému záujmu sa teší tradičná prezentácia celoročnej činnosti tanečných krúžkov v reprezentačnom programe: KLOKI SHOW. Predstavili sa na nej tanečníci celoslovenských tanečných festivalov: skupiny M.A.G., JUICY, M.A.J.A., Breakdance J.T. i začiatočníci z krúžkov CVČ a ich hostia. Na ich výsledkoch často participujú mladí tanečníci, ktorí si chcú vyskúšať svoje tvorivé schopnosti a talent vo vlastných-autorských choreografiách.

V umeleckej oblasti oslovila účastníkov veľká výstava Výtvarného ateliéru CVČ pod názvom: VERNISÁŽ. Návštevníci si pozreli pozoruhodné výtvarné diela detí i dospelých tvorcov. Podujatie malo mimoriadny ohlas a jeho prínosom bola i premena estetického vzhľadu interiérov CVČ Klokan. Pozoruhodné boli aj podujatia pre deti a dospelých ART víkend a MANDALA

V podujatiach organizovaných Detským parlamentom BA IV sa preukázala spontaneita detí, schopnosť kooperovať na úrovni parlamentu , škôl a obvodu. Ďalšie možnosti ukázala účasť zástupcov obvodu v mestskom parlamente. Detský parlament Bratislava IV pripravil stretnutie s predstaviteľmi Detského parlamentu, ktorý pôsobí Dome detí a mládeže v Prahe na Vinohradoch.

V tomto školskom roku vyvrcholilo jedno generačné obdobie zloženia detského parlamentu. Mimoriadne úspešne realizoval parlament v prepojení so školskými parlamentmi svoju činnosť, čo sa odrazilo na kvalite a pestrosti podujatí.

V športových aktivitách, k volejbalovému turnaju a basketbalovému turnaju o Pohár detského parlamentu pribudol futbalový turnaj zmiešaných družstiev.

Mimoriadny ohlas mal projekt: TRIDOS, dobrý skutok pre školu, mestskú časť a svet. Projekt mal veľký úspech, bol organizovaný deťmi a okrem finančnej zbierky na vakcíny proti chorobám detí v rozvojových krajinách, pomohol aj predaj vianočných pohľadníc UNICEF, priniesol veľa dobrých skutkov, ktoré zaznamenali deti všetkých škôl obvodu BA IV. Na podnet detského parlamentu aktivita trvala sedem mesiacov.

V oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží sa uskutočnili aj sprievodné metodické stretnutia účastníkov. Obľúbeným podujatím so živou komunikáciou medzi deťmi, odborníkmi a učiteľmi bolo FÓRUM interpretov a OLYMPIONIKOV. O tieto podujatia javili deti i pedagógovia veľký záujem. Diskusie a témy vychádzajúce z práce s literárnym textom boli realizované hravými formami príjemnej tvorivej atmosfére účastníkov. Vzhľadom k záujmu a požiadavkám účastníkov budeme i naďalej realizovať podobné podujatia.

CVČ bolo koordinátorom predmetových olympiád a postupových súťaží, včítane športových súťaží na školách, na základe poverenia KŠÚ. Kooperovalo s riaditeľstvami ZŠ obvodu, učiteľmi, predsedami a členmi predmetových komisií na školách, s vedením DK Dúbravka a ďalšími organizáciami.

Celkom sa uskutočnilo : 10 obvodných kôl predmetových olympiád

5 obvodných kôl postupových súťaží  993 súťažiacich

9 športových súťaží (SAŠŠ)


Činnosť CVČ bola naďalej zameraná, na vytváranie podmienok pre tvorbu začínajúcich mladých choreografov a dobrovoľníkov. Prostredníctvom priamej činnosti s deťmi si mohli vyskúšať svoje tvorivé choreografické schopnosti a prezentovať výsledky svojej prácu s deťmi pred verejnosťou.


Poradenská služba

a konzultácie boli poskytované CVČ priebežne počas školského roka výchovným a pedagogickým pracovníkom i vedúcim záujmových činností.

Interní pracovníci metodicky usmerňovali najmä začínajúcich vedúcich záujmových útvarov.

Prázdninová činnosť a sústredenia v prázdninovom období


Sústredenia tanečných skupín CVČ a divadelníkov


Sústredenia tanečných skupín boli zamerané na skvalitnenie choreografií, s ktorými následne reprezentovali CVČ na súťažiach a prehliadkach doleuvedených celoslovenských súťaží.

Na príprave choreografií sa zúčastnilo 50 účastníkov.


Letná činnosť – tábory


SOVA - letné tvorivé dielne I.,II.,III.,IV.

KLOKI - TÁBOR SEBECHLEBY

Tanečné sústredenie Zlatnícka dolina rekreačno tvorivý tábor

Sústredenie divadelníkov


Počas letného obdobia sa uskutočnili 4 denné tábory pre deti v mieste bydliska. Mali rekreačne – poznávací charakter. Súčasne sa mohli účastníci tvorivo prejaviť vo výtvarnej oblasti, alebo sa aktivizovať v športových hrách. Činnosť bola lokalizovaná do prostredia Dúbravky a okolia a bola aj orientovaná na spoznávanie Bratislavy.

Prímestské tábory prežívali deti v horskom prostredí mimo Bratislavy. Mali rekreačno - športový , tvorivo tanečný program

Celkom sa zrekreovalo sa 153 detí.


Spolupráca s inými organizáciami

Centrum spolupracovalo na veľmi úspešných veľkých podujatiach organizovaných inými organizáciami, členovia tanečných, výtvarných a ďalších krúžkov kooperovali na podujatiach mestských častí a veľkých podujatiach Bratislavy. Podieľali sa na nich aj aktivisti CVČ.


Dosiahnuté ocenenia v súťažiach


2. miesto Senecká dúha 2010 – tanečná súťaž v hip-hope TS M.A.G.

3. miesto Senecká dúha 2010 – tanečná súťaž v hip-hope TS M.A.G.


Komentár


Tanečné skupiny moderných tancov hip – hopu dosahujú trvalo dobré výsledky. V tomto školskom roku nastúpila nová generácia. Pod vedením skúsenej choreografky Martiny Molnárovej sa okrem ocenenej skupiny M.A.G., zamerala tanečná činnosť na zakladanie skupínmladších vekových kategórií ZŠ. Priestor dostali aj bývalí odchovanci tanečných skupín CVČ, ktorí si mohli overiť svoje tvorivé ambície. Súčasne sa formovali skupiny JUICI a Breakdance kids.


Projekty, do ktorých je CVČ zapojené


Projekty participácie s Detským parlamentom Hl. mesta Bratislavy

Projekty s Detským parlamentom Hl. Mesta Prahy

Projekt komunikácie v anglickom jazyku pre deti

Detský projekt: TRIDOS ( TRI DObré Skutky) – pre školu, mestskú časť, pre svet


Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v CVČ

V školskom roku 2009/2010 nebola vykonaná inšpekčná činnosť v našom CVČ.

Na základe výsledkov finanč.kontroly z Magistrátu Hl.mesta SR Bratislavy bolo doporučené schváliť právnu subjektivitu CVČ Klokan od 1.1.2010. CVČ Klokan sa stalo právnym subjektom od 1.1.2010.


Priestorové a materiálno-technické podmienky CVČ

V školskom roku 2009/20010 boli priestorové podmienky budovy CVČ na Pekníkovej ul. boli dostačujúce na mnohé druhy aktivít. Dve telocvične na Batkovej ulici, ktoré poskytol zriaďovateľ na športovú a umeleckú činnosť, vyhoveli požiadavkám CVČ. Tieto priestory by centrum dokázalo viac využiť pre svoju činnosť, keby bolo možné umiestniť do malej telocvične zrkadlá pre tanečné súbory. CVČ by pomohla vlastná telocvičňa, nakoľko je odkázané pri poskytovaní na zriaďovateľa, využívajúceho telocvičňu na komerčné účely. Centrum využívalo počítačovú miestnosť pre záujmové útvary a sprístupnilo ju aj verejnosti. Centrum je materiálne štandardne vybavené. Sponzorsky si zabezpečilo materiál pre výtvarné aktivity, propagačnú činnosť a odmeny súťažiacim na podujatiach. Budova nutne potrebuje plošnú rekonštrukciu fasády a čiastočnú opravu strechy. Vlastná kotolňa by vyriešila neúmerné náklady na vykurovanie. Centrum skultúrnilo ďalšie svoje priestory vymaľovaním, výtvarným riešením stien a interiérov vytvorilo celkovo príjemnejšiu atmosféru jeho jednotlivých priestorov. Uskutočnila sa tiež výmena interiérových dverí, vymaľovanie niektorých priestorov.

S prispením interných zamestnancov sa v školskom roku prebudovali priestory výtvarného ateliéru, malej sály a bol vytvorený interiér – čakáreň pre rodičov detí z krúžkov.


Ciele, ktoré si CVČ určilo v koncepčnom zámere rozvoja na rok 2009/2010

a vyhodnotenie ich plnenia

Centrum voľného času zabezpečovalo v zmysle svojho poslania počas školského roka aktívny oddych, rekreačnú činnosť, prevenciu drogových závislostí a negatívnych prejavov detí a mládeže zaujímavými formami svojej formami svojej činnosti. Svojimi aktivitami motivovalo všetky vekové kategórie k záujmu o zdravý životný štýl a zmysluplné prežitie voľného času. Koordinovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť detí v rámci podpory rozvoja talentov.


Plnenie prvého zámeru bolo realizované prostredníctvom činnosti detí, mládeže a dospelých v záujmových útvaroch. Ľudové zvyky a tradície, ktoré pod tlakom komerčného spôsobu života detí a mládeže zaostávajú v rebríčku záujmu verejnosti, boli v ponuke CVČ zastúpené v krúžkoch: hrnčiarstvo, keramika, šperkártvo a krúžok ZVONČEK. S ľudovými zvykmi a tradíciami sa mohli deti a mládež oboznámiť najmä počas vianočného obdobia, pri pečení vianočných medovníkov i tematických podujatiach spojených s vyhotovovaním vianočných ozdôb a výzdoby s vianočnými symbolmi. Vyvrcholením zvykov tohto obdobia bolo  posedenie pod jedličkou. Činnosť výtvarných krúžkov, keramických a hrnčiarskych prác bola tematicky zameraná na hodnoty, ktoré prinášajú sviatky pokoja a mieru. V období Vianoc sa uskutočnili aj stretnutia divadelníkov, výtvarníkov, tanečníkov a klubov, na ktorých si mládež aj dospelí odovzdávali výrobky a darčeky umocňujúce vianočnú atmosféru medzi rovesníkmi. Pri príležitosti vianočných sviatkov boli organizované športové turnaje.

Aj Veľkonočné sviatky svojou tematikou oboznamovali deti mládež aj dospelých o tradíciách, výtvarné aktivity boli zamerané na maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov a ďalšie výtvarné prejavy detí. Súčasťou tejto činnosti boli prezentácie, výstavky.

V rámci športových aktivít sme sa zamerali na tradičné športy a zároveň sme odstraňovali generačné bariéry tým, že krúžky navštevovali rodičia alebo starí rodičia s deťmi.Športová oblasť bola zastúpená športovými turnajmi v basketbale, stolnom tenise športových vianoc.

Druhý zámerom CVČ bolo budovanie priestorov exteriérov – záhrady. Tento priestor bol veľmi zdevastovaný. Vyžiadal si úpravy terénu, udržovanie trávnika a likvidáciu nefunkčných zhrdzavených železných konštrukcií. Terén záhrady bol niekoľkokrát vykosený, záhrada bola vyčistená, miestnosti boli zbavené starého neestetického a nefunkčného nábytku. Boli odpílené a odstránené duplicitné mreže v miestnostiach, mreže boli odstránené aj z priestorov chodieb. V prostredí záhrady sa konali výtvarné aktivity a letná činnosť. Organizovanie ďalších podobných podujatí budeme rozvíjať i v budúcom školskom roku. Priebežne sa uskutočňovalo skultúrnenie exteriérov aj interiérov CVČ.

Tretí zámer bol v prvej fáze realizovaný vytvorením priestoru rómskej mládeži. Boli ponúknuté možnosti návštevy CVČ sociálne slabším vrstvám, súčasťou boli aj rómske deti.

Poskytli sme im priestory s možnosťou navštevovať rôzne záujmové aktivity. Využili sme možnosť prezentovať túto tematiku na pôde Detského parlamentu Bratislava IV. Perspektívne ju mienia členovia nášho parlamentu predostrieť Detskému parlamentu Hl. mesta SR.

Detský parlament BA IV zaznamenal veľký úspech na pôde Detského parlamentu Hl.mesta Bratislavy. Kooperácia vyvrcholila spoločnou návštevou Prahy a stretnutím so zástupcami Pražského mestského parlamentu. Spoločné jednanie bolo zaujímavé a výsledkom bola dohoda o vzájomných návštevách miest so stretnutiami. Aj tento rok kooperoval Detský parlament BA IV so školskými parlamentmi obvodu a bol koordinátorom rôznych podujatí.

Mladí choreografi vytvorili v projekte Kloki - show veľmi zaujímavé choreografie a tešili sa veľkému uznaniu publika. V treťom zámere bola realizovaná aj činnosť so sociálne slabšími vrstvami, ktoré mohli za znížený poplatok navštevovať naše záujmové útvary a zúčastniť sa aj na letnej činnosti.

CVČ naďalej zameriavalo svoju činnosť, prostredníctvom práce s počítačom na ozvláštnenie činnosti jednotlivých krúžkov. Okrem verejnosti mali prístup k PC deti navštevujúce CVČ i mládež pracujúca v kluboch. Súčasne prebiehala komunikácia Detského parlamentu prostredníctvom PC.

Realizácia dlhodobých zámerov koncepcie CVČ je premietnutá aj do plánu činnosti v budúcom školskom roku.


Oblasti, v ktorých CVČ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania naďalej zlepšovať – návrhy


Silné stránky

– zázemie bývalých odchovancov krúžkov, súborov, klubov a rodičovskej verejnosti

– odlišné prostredie od školského prostredia a vybavenosť miestností pre niektoré druhy činnosti

– spolupráca s občianskymi združeniami a inými organizáciami v rámci činnosti CVČ

– práca s talentovanými deťmi a motivačný prístup v záujmovej oblasti k ostatným deťom

– vytváranie možností pre mladých praktikantov overiť si svoju zručnosť viesť skupinu detí, pestovanie animátorských zručností

– otvorenosť ku komunikácii s mestskými časťami

– možnosť výberu cudzích jazykov netradičnými formami a doplnkové formy získania

gramotnosti

– neformálne vzdelávanie a neformálne prístupy k činnosti v rovesníckych kluboch

– možnosti prostredia a činnosti v atmosfére mimo školy

– dobré tradície tanečných aktivít a vynikajúce výsledky činnosti úspešných mladých choreografov

– práca s počítačom vo voľnom čase

– integrovaný prístup v činnosti CVČ s členmi záujmových útvarov so špeciálnymi potrebami: telesne a mentálne postihnutými spoluobčanmi na podujatiach spoločného charakteru

– kooperácia s inými subjektmi v rámci projektov


Slabé stránky

– rozptýlená územná celistvosť mestských častí v pôsobnosti CVČ

– nedostatok miestností pre niektoré záujmové činnosti, pojatia a aktivity okresného charakteru

– napriek snahám sa nám nedarí získať väčších sponzorov

– nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov


Príležitosti

– zameranie činnosti na neformálne vzdelávanie pre všetky vekové kategórie

– vytváranie prostredia, ktoré priláka rôzne cieľové skupiny, už od predškolského veku

– rozvíjať integračné možnosti  v neformálnych, záujmových a príležitostných aktivitách s ohľadom na záujemcov s telesným a mentálnym postihnutím

– dlhodobé metodické pôsobenie a vytváranie príležitostí pre tvorivé prístupy v činnosti

– vytváranie možností pre vznik neformálnych skupín a klubov


Riziká

– nedostatok finančného zabezpečenie školstva

– zvyšovanie príspevku rodičov na zápisné do záujmových útvarov, hlavne u slabších vrstiev

obyvateľstva, nerovnocenné možnosti v porovnaní so školami

– nedostatok programov zameraných na proces vytvárania modernejších produktov

– nepriaznivý demografický vývoj

– budova s poškodenou vonkajšou omietkou

– veľké náklady na vykurovanie

Ďalšie informácie o CVČ

CVČ Klokan prešlo od 1.1.2010 na právnu subjektivitu. Získalo tým ďalšie možnosti k napĺňaniu svojich zámerov a objavovanie nových foriem v práci s deťmi a mládežou.

Deti, mládež a dospelí zo ZŠ a OGY mestských častí Dúbravka, Karlova Ves, Devínska N.Ves, Lamač, Devín a Záhorská Bystrica participovali na živote obcí, reprezentovali, boli zastúpení v Detskom parlamente Bratislavy a participovali aj na projektoch mestských častí, živote detí hlavného mesta. Na pôde Detského parlamentu rezonovali naďalej také závažné spoločenské témy ako: GRAFITI, ŠIKANOVANIE na školách. Aktuálne spoločenské témy poskytol Projekt TRIDOS prinášajúci možnosti participovať na živote škôl, mestských častí Bratislavy a sveta.


Spolupráca s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom, rodičom


Vzájomné vzťahy medzi CVČ, deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú sú štandardne dobré.

Centrum voľného času poskytuje v procese výchovno-vzdelávacej a rekreačnej činnosti prostredie, v ktorom si deti, mládež i dospelí vytvárajú motiváciu k  tvorivému spôsobu prežívania voľného času. Rozširuje pôsobenie od detí k mládeži a dospelým v priamej činnosti, v neformálnych aktivitách, vzdelávacích aktivitách i v rekreačnom prežití voľného času.


Zabezpečenie činnosti CVČ v kooperácii


CVČ zabezpečuje činnosť aj v kooperácii s inými organizáciami: Magistrátom Hl. mesta Bratislavy ( spolupráca na mestských podujatiach), s KŠÚ (olympiády, postupové súťaže a športové súťaže, Miestnymi úradmi Dúbravka, Karlova Ves ..., občianskymi združeniami Čmelík, A.K.O., Maticou slovenskou, DK Dúbravka ( podujatia), OKAT (propagácia), SLOVART( mater. zab.), DDM Praha a ďalšie.


Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti vypracovali:


Marian Michalides riaditeľ CVČ

Anna Krupicová ekonómka

František Rožník pedag.zam. CVČ

Ján Kopčok pedag.zam. CVČ

Mariana Konečná pedag.zam. CVČ


Správa je vypracovaná v zmysle:


1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.9/2006

3. Koncepcie CVČ na roky 2009 – 2010.

4. Plánu činnosti CVČ na školský rok 2009/2010

5. Vyhodnotenia práce obvodných koordinačných rád a metodických komisií.

6. Informácie o činnosti Rady pri CVČ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 2009/2010 bola prerokovaná v pedagogickej rade CVČ 28.9.2010 a následne bola prerokovaná v Rade CVČ

29. septembra 2010.
Stanovisko Rady školského zariadenia CVČ:

Súhlasíme so správou.


Prerokované Radou školského zariadenia CVČ, dňa 29.9. 2010


Mgr. Zuzana Tomšíková, predseda rady CVČ Marian Michalides, riaditeľ CVČ


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconОтчет по практике 841,843гр

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconDekanat I centrum

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconJúlius Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko)

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconSlovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconCentrum arabského světa

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconZoznam dvd filmov a dokumentov… Mirofilm-phoenix 0904 993 841

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconFirst records of two midges (Diptera, Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava, 52: 687, 1 ref

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconSpráva o činnosti organizácie sav za rok 2003 Bratislava, Sienkiewiczova 1 január 2004 Obsah

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconSt. Art. "Muzyka Centrum", Akademia Muzyczna, Bunkier Sztuki, Instytut Muzyki I Tańca

Centrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava iconSlovenský šermiarsky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava Rozpis súťaží č. 3 od 2008 do 30 2008

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка