Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта
НазваЭ. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта
Дата канвертавання28.10.2012
Памер110.99 Kb.
ТыпДокументы
БЕЛАРУСКі дзяржауны университэт

гістарычны факультэт


Кафедра крыніцазнаўства


Гісторыя і арганізацыя справаводства

Вучэбная праграма
спецыяльнасці “Гісторыка-архівазнаўства” D 1-23 01 13Мінск, 2005

Складальнікі:

Э.М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Рэцэнзенты:

А.Я. Рыбакоў, заг. аддзела Белкамархіва;

А.М. Міхальчанка, дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Рэкамендавана да друку ў якасці базавай эксперыментальнай:

Кафедрай крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, пратакол № 5 ад 28.01.2005 г.;

Вучоным саветам гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, пратакол № 5 ад 15.02.2005 г.

Адказны за рэдакцыю: Э.М. Давыдава

Адказны за выпуск: Э.М. Давыдава


Тлумачальная запіска


Праграма па курсу “Гісторыя і арганізацыя справаводства” прызначаецца для студэнтаў БДУ, якія навучаюцца па спецыяльнасці “Архівазнаўства”.

Асноўная задача курса — вывучэнне асаблівасцей і заканамернасцей работы з дакументамі ў розныя гістарычныя перыяды, іх пераемнасці ва ўмовах стварэння і дзейнасці сучаснага дзяржаўнага апарату; вывучэнне тэорыі і практыкі арганізацыі дакументацыйнага забеспячэння кіравання на падставе рацыянальных, навукова-абгрунтаваных прынцыпаў і метадаў яго удасканалення, фарміраванне прарасіўнага падыходу да вырашэння найважнейшых задач дакументавання ўсіх бакоў кіраўніцкая дзейнасці.

Ў выніку вывучэння курса “Гісторыя і арганізацыя справаводства” студэнты павінны ведаць :

тэнденцыі развіцця справаводства ў дзяржаўным апараце кіравання ў розныя гістарычныя перыяды;

сучасныя накірункі развіцця і шляхі ўдасканалення дакументацыйнага забяспячэння кіравання ( ДЗК);

асноўныя навуковыя і практычныя праблемы аргрнізацыі дакументацыйнага забяспчэння кіравання.

Пасля вывучэння курса студэнты павінны умець:

складаць асноўныя нарматыўна-метадычныя дакументы па рэгламентацыі ДЗК;

укараняць рацыянальную тэхналогію прыему, праходжання, падрыхтоўкі і адпраўкі дакументаў;

складаць класіфікацыйныя даведнікі (наменклатуры спраў, пералік дакументаў з тэрмінамі захоўвання і інш.) і арганізаваць іх укараненне;

распрацоўваць і ўкараняць інфармацыйна-пошуковыя сістэмы па дакументах аргрнізацый;

арганізоўваць кантроль за выкананнем дакументаў,

арганізоўваць аператыўнае захоўванне дакументаў;

падрыхтоўваць дакументы да перадачы ў ведамасны архіў;

Праграма падрыхтавана з улікам колькасці гадзін, адведзеных вучэбным планам на тэарэтычны курс, практычныя заняткі і лабаторныя работы.

Вывучэнне курса на завочным аддзяленні ажыццяўляяецца па адзінай праграме ў адпаведнасці з вучэбным планам


ПРЫКЛАДНЫ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ ПЛАН

Тэма

Усяго

Аудиторные занятия

Самастойная праца студэнтаў

лекцыі

Лабараторныя

(на адну групу)

Кантроль за самастойнай працай

(на адну групу)

1.

Гісторыя дзяржаўнага справаводства Беларусі


7.

Падрыхтоўка і перадача дакументаў у ведамасны архіўУСЯГО:
56

40

40

136Гісторыя дзяржаўнага справаводства Беларусі


Cкладванне справаводства ў Полацкай зямлі. Справаводства Вялікага княства Літоўскага ў XIII-XVIII ст.ст.

Асаблівасці вядзення справаводства, сістэма дакументавання, метады работы з дакументамі ў прыказах, калегіях. Генеральны рэгламент (1720). Іх далейшы ўплыў на беларускіх землях.

Справаводства канца XVIII— пач. XX ст.ст. Уплыў Расійскага ўзору справаводства.

Выкунаўчае справаводства. Парадак складання і праходжання дакументаў ў выканаўчым справаводстве. З’яўленне новых спосабаў дакументавання і сістэм дакументацыі.

Станаўленне і развіцце справаводства ў савецкіх дзяржаўных установах.

Распрацоўка агульнадзяржаўных і ведамасных нормаў па справаводству. Стварэнне навукова-даследчых інстытутаў, ведамасных і пазаведамасных органаў рацыяналізацыі, іх даследчая дзейнасць і практычныя распрацоўкі па ўкараненню навуковай арганізацыі працы ( НК РСІ), Цэнтральны інстытут працы, Інстытут Тэхнікі Кіравання і інш. Праект “Агульных правіл дакументацыі і дакументаабароту” — спроба укаранення ў практыку работы аднастайных і рацыянальных правіл арганізацыі і тэхналогіі справаводства. Дзейнасць бюро па НАП пры НК РСІ БССР, Асацыяцыі па НАП пры інстытуце беларускай культуры пры АН БССР.

Пастановы ўрада СССР і БССР ў 20 — 70-я гады па ўдасканааленню асобных бакоў працы з дакументамі.

Нарматыўныя дакументы і метадычныя распрацоўкі па арганізацыі і ўдасканаленню справаводства 50 — 60- х гадоў: прыкладная і тыпрвая інструкцыі па справаводству, правілы, рэкамендацыі. Адзіная дзяржаўная сістэма спррававодства (АДСС), Дзяржаўная сістэма дакументацыйнага забяспячэння кіравання (ДЗДЭК). Уніфікаваная сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі (УСАРД) і інш.


Дакументаванне кіраўніцкаў дзейнасці


Вызначэнне паняцця “дакумент”, класіфікацыя, функцыі дакументаў. Паняцце “дакументаванне кіраўніцкай дзейнасці”. Адзінства правіл дакументавання на ўсіх узроўнях кіравання.

Вызначэнне паняцця “дакумент”, яго развіцце.

Вызначэнне паняццяў “тэкставы” дакумент, “афіцыйны”

дакумент, “арыгінал афіцыйнага дакумента”, “асабовы дакумент”, “дакумент асабовага паходжання”, копія дакумента. Віды копій.

Арыгіналы і аўтэнтыкі дакументаў, памножаныя арыгіналы. Двухкратныя арыгіналы і копіі дакументаў.

Класіфікацыя дакументаў (па паходжанню, прызначэнню, месцу складання, тэхніцы аднаўлення, форме, відах носьбітаў інфармацыі, ступені складанасці, тэрмінах захоўвання).

Функцыі дакументаў (інфармацыйная, сацыяльная, камунікатыўная, культурная, кіраўніцкая, прававая, гістарычнай крыніцы).

Дакументаванне кіраўніцкай дзейнасці. Паняцце “уніфікаваных сістэм дакументацыі” і “класіфікатараў тэхніка-эканамічнай інфармацыі”. Нарматыхная і метадычная база правядзення работ па уніфікацыі кіраўніцкіх дакументаў. Уніфікаваная сыстэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі, яе прызначэнне, склад.

Дзяржаўныя стандарты на арганізацыйна-распарадчую дакументацыю. Змест ДАСТ’аў і іх значэнне для практыкі складання кіраўніцкіх дакументаў.

Вызначэнне паняццяў “рэквізіт” дакумента, “фармуляр” дакумента, “тыповы фармуляр”, “фармуляр-узор”.

Варыянты размяшчэння рэквізітаў, пабудова фармуляра-ўзора. Патрабаванні да бланкаў дакументаў.

Афармленне кіраўніцкіх дакументаў. Склад рэквізітаў дакументаў. Абавязковыя і дадатковыя рэквізіты. Значэнне абавяэковых рэквізітаў пры складанні дакументаў. Пералік абавязковых реквізітаў дакумента, іх сціслая характарыстыка. і асаблівасці прымянення для розных відаў дакументаў. Пералік дадатковых рэквізітаў дакумента, іх сціслая характарыстыка. Асаблівасці афармлення і правілы складання асобных відаў дакументаў — арганізацыйных, распарадчых, даведачна-інфармацыйных.


Інфармацыйна-пошуковая сыстэма па дакументах арганізацыі


Паняцце “рэгістрацыя дакументаў”. Мэта рэгістрацыі. Прынцыпы і сістэмы рэгістрацыі дакументаў. Склад дакументаў, якія рэгіструюцца, тэрміны рэгістрацыі. Пералікі перарагістраваных дакументаў. Рэгістрацыйныя формы, абавязковыя рэквізіты для іх. Афармленне індэкса дакумента. Абавязковы элемент індэкса і дадатковыя элементы індэкса. Выкарыстанне класіфікатараў пры рэгістрацыі дакументаў.

Фарміраванне даведачных картатэк. Віды картатэк. Ручны інфармацыйна- пошуковы масіў. Арганізацыя працы з даведачнай картатэкай. Выкарыстанне аўтаматызаваных інфармацыйна-пошуковых масіваў.


Кантроль выкання дакументаў


Значэнне кантроля за выкананнем дакументаў у апараце кіравання, асноўныя прынцыпы яго арганізацыі. Аб’екты кантролю выканання.

Праверка выканання па тэрмінах і па сутнасці. Тыповыя і індывідуальныя тэрміны выканання. Формы кантролю ( папярэдні, далейшы). Катэгорыі дакументаў, якіяч падлягаюць кантролю. Прадаўженне тэрмінаў выканання дакументаў.

Тэхналогія всядзення кантролю пры розных сыстэмах рэгістрацыі дакументаў. Картатэкі па тэрмінах выканання. Аналіз і абагульненне вынікаў кантролю выканання дакументаў. Парадакзняцця дакументаў з кантролю. Аўтаматызаваная сістэма кантролю за выкананнем дакументаў. Падсістэма уніфікаванай сістэмы дакументацыі (УСАРД) па аўтаматызаванаму кантролю выканання дакументаў.


Складанне наменклатур спраў


Паняцце “наменклатура спраў”. Роля і значэнне наменклатур спраў для правільнага фарміравання і ўліку спраў у справаводстве. Віды наменклатур спраў, іх асаблівасці і прызначэнне (тыпавая, прыкладная, індывідуальная).

Класіфікацыйнае дзяленне ( разделы і падразделы наменклатур спраў), уключэнне ўсіх спраў і дакументаў, адлюстроўваючых участкі работы , што дакументуюцца, і асобныя пытанні дзейнасці арганізацыі,фармуліроўка і сыстэматызацыя загалоўкаў,парадак індэксацыі. Вызначэнне тэрмінаў захоўвання дакументаў. Парадак складання, узгаднення, зацвярджэння наменклатуры спраў.

Вядзенне наменгклатуры спраў, парадак і тэрміны яе пераскладання, перазацвярджэння. Выніковы запіс. Выкарыстанне наменклатуры спраў у аперацыйным захоўванні у ведамасным архіве.


Арганізацыя дакументаабароту


Вызначэнне паняцця “дакументаабарот”. Агульныя прынцыпы арганізацыі дакументаабароту ( незваротнасць, непарыўнасць, паралельнасць і інш.). Структура і агульная характарыстыка дакументапатокаў. Аб’ем дакументаабароту ўстановы. Прыем, праходжанне, парадак выканання паступаючых дакументаў. Папярэдні разгляд дакументаў. Дастаўка дакументаў да выканаўцаў, парадак іх прыему і перадачы.

Работа выканаўцы з дакументамі. Этапы выканання. парадак апрацоўкі дакументаў, якія адсылаюцца равілы арганізацыі руху ўнутраных дакументаў. Арганізацыя дакументааьароту ва ўмовах выкарыстання сродкаў ВТ.


Падрыхтоўка і перадача дакументаў у ведамасны архіў


Паняцце “экспертыза каштоўнасці”. Нарматыўна-метадысчныя асновы правядзення экспертызы каштоўнасці дакументаў. Цэнтральныя экспертныя камісіі ( ЦЭК) і экспертныя каміссіі.

(ЭК) аргрнізацыі, іх склад і функцыі. Этапы правядзення экспертызы каштоўнасці дакументаў.

Афармленне вынікаў экспертызы каштлўнасці дакументаў.

Паняцце “фарміраванне спраў”, асноўныя патрабаванні да правядзення гэтай працы.

Правілы фарміравання дакументаў розныў катэгорый у справы. Прынцыпы сістэматызацыі унутры спраў.

Асноўныя патрабаванні да афармлення спраў. Поўнае ці частковае афармленне спраў у залежнасці ад тэрмінаў захоўвання.

Паняцце вопісаў спраў. Віды вопісаў. Афармленне вопіса спраў структурнага падраздялення. Перадача спраў у ведамасны архіў. Складанне вопісаў спраў на справы пастаянага, часовага (больш за 10 гадоў ) захоўвання і па асабоваму складу.

Афармленне вопісаў спраў.

Паняцце “пералік спраў”, прызначэнне і выкарыстанне пералікаў у якасці асноўных крыніц па вывучэнню складуі зместу дакументаў, устанаўленне тэрмінаў захоўвання. Тыповыя і ведамасныя пералікі. Фарміраванне ў аператыўным захоўванні асновы для наступнага захоўвання дакументаў і іх выкарыстання ў навукова-гістарычных і практычных мэтах.


ЛIТАРАТУРА:


Архипов В.А. , Лосев В.И. Управленческая документация. М.: Экономика, 1985.

Афанасьев Э.В., Ярошенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управления. М.,1987.

Белов А.Н., Белов В.Н. Корреспонденция м делопроизводство. М., Легпромбытиздат, 1988.

Бондарева Т.Н, Секретарское дело. М.: Высшая школа, 1989.

Глушков В.М. Основы бумажной информатики. М., 1983.

Государственная система документационного обеспечения управления. М., 1991.

Горбачев Г.

Давыдова Э.Н., Михальченко А.Н. Пособие по делопроизводству. Мн.: Полымя, 1993.

Документы и делопроизводство. Справочное пособие. М.: Экономика, 1991.

Кокорев В.И Основы стандартизации в информационных системах. М.: Изд-во Стандартов, 1988.

Кузнецова Г.В., Лосев В.И Управленческая документация. М.: Экономика, 1995.

Лихачев М.Т. Организация делопроизводства в научных учереждениях. М.: Экономика, 1986.

Митяев К.Г.История и организация делопроизводства в СССР. Учебное пособие. М.,1973.

Рыбакоў А. “Князь Гердзень кланяецца ўсім...” // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 3. С. 31-23.

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. М., 1981.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconК.І. Козак, дацэнт кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаю
М. В. Аляшкевіч, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі
М. Л. Страха, старшы выкладчык кафедры эканамічнай геаграфіі І аховы прыроды; В. В. Пугач, старшы выкладчык кафедры эканамічнай геаграфіі...

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта icon-
Ю. М. Чарняк, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры рэжысуры абрадаў І свят Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры І...

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconТ. М. Дасаева, загадчык кафедры замежнай журналістыкі І літаратуры факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктар філалагічных навук
Т. М. Дасаева, загадчык кафедры замежнай журналістыкі І літаратуры факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта,...

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconПрынцыпы сучаснага асваення
...

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconIрына жалондзiк, аспірантка кафедры этналогіі І фалькларыстыкі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка
Навуковы кіраўнік – Алесь Лозка, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры этналогіі І фалькларыстыкі бдпу

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconТлумачальная запіска
Дылеўская В. Ю., дацэнт кафедры рыторыкі І методыкі выкладання мовы І літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат педагагічных...

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconПраекта Савета маладых вучоных філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта
Беларускага дзяржаўнага універсітэта адбыўся майстар-клас «Даўняя літаратура ў культурным працэсе сучаснасці» кандыдата філалагічных...

Э. М. Давыдава, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта iconЗацверджана
Смолік Аляксандр Іванавіч, доктар культуралогіі, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі І музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка