Информация для родителей и учащихся гимназии перечень
НазваИнформация для родителей и учащихся гимназии перечень
Дата канвертавання04.11.2012
Памер102.73 Kb.
ТыпДокументы
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ


ПЕРЕЧЕНЬ

программ, предназначенных для проведения факультативных занятий в 2011/2012 учебном году

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ:

Экологическое краеведение

Азбука Берегоши

Развитие творческих способностей

Путешествие в мир сказок

Моё Отечество

Роднае слова

Творческие мастерские

Здоровый образ жизни

Учусь творчески мыслить

Асновы моўнай культуры

Основы театральной деятельности

Ритмика и танец

Искусство

Элементарное музицирование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ

«Час футбола». IV-XI классы.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Изучаем немецкий/французский язык. I класс (на платной основе).

Изучаем английский язык. II класс (на платной основе).

Художественно-речевая деятельность на иностранном языке. 3-4 классы

Художественное чтение и драматизация. 5-6 классы

Культура речевого общения. 7-8 классы

Коммуникативная грамматика. 7-9 класс

Зарубежная литература. Литература Великобритании и США. 9 класс

Страноведение Великобритании и США. 10 класс

Основы перевода. 10 класс

Лексико-грамматический практикум. 10-11 классы

2-й иностранный язык (немецкий, французский). 7-11 классы

Китайский язык (кружки), 5,7,9 классы

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Грані слова: ад гука да сказа. V клас (В.П. Красней)

“Мой родны кут...” (краязнаўства) V клас (С.Р. Рачэўскі)

Маўленчы этыкет, V клас.

Развіццё маўлення, VІ–VІІ класы.

Сакрэты словазмянення і формаўтварэння, VІ клас

Слова ў тэксце, VІІ клас

Слова ў тэксце. VI-VII класы (Г.М. Валочка, В.П. Протчанка, С.А. Язерская)

Гыта няпросты просты сказ. VIII клас

Складаны сказ без складанасцi. IX клас

Цяжкія пытанні сінтаксісу і пунктуацыі (складаны сказ). IX клас (В.П. Протчанка)

Практыкум па арфагрфii беларускай мовы. X класс

Практыкум па пунктуацыi беларускай мовы. XI класс

Майстэрства пераказу. XI клас (Г.М. Валочка)

Культура маўленчых паводзін, VІІ клас.

Стылістыка тэксту, VІІІ–ІX класы.

Пішам сачыненні, VІІІ–ІX класы.

Беларуская антрапаніміка, VІІІ клас.

Беларуская тапаніміка, ІX клас.

Комплексны аналіз тэксту, X клас.

Майстэрства перакладу, X клас.

Уводзіны ў журналістыку, X клас.

Беларуская традыцыйная культура ў люстэрку мовы, X клас.

Мова і культура, XІ клас.

Малады даследчык, XІ клас.

Практыкум па беларускай мове, X–XІ класы.

Рыторыка, X–XІ класы.

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс, Х–ХІ класы ліцэяў і гімназій.

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

Тэатр як вiд мастацтва. V класс

«Браму скарбаў сваіх адчыняю…», V клас.

«Слова – радасць, слова – чары…», VІ клас.

Выразнае чытанне. VI клас (Л.К. Цітова)

Слова – радасць, слова – чары… VI класс

Беларускі фальклор (сямейна-абрадавая паэзія). VII клас (Л.К. Цітова)

Таямніца паэзіі і загадка прозы, VІІ клас.

Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы, VІІІ клас.

Выразнае чытанне I мастацкае расказванне. VIII класс

«Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!» (Мастацтва вусных выказванняў), ІХ клас.

Пад ветразем спасціжэння і творчасці, Х клас.

Шукаем шэдэўры!.. (Вопыты літаратурных даследаванняў), ХІ клас.

Асновы тэатральнай культуры, VI клас.

Беларуская літаратура і тэатр, VII клас.

Тэатры Беларусі, VIII клас.

Юны карэспандэнт, VIII клас.

Беларускі фальклор (апавядальныя жанры), V клас.

Беларускі фальклор (каляндарна-абрадавая паэзія), VI клас.

Беларускі фальклор (сямейна-абрадавая паэзія), VII клас.

Выразнае чытанне, VI клас.

Выразнае чытанне і пераказ, VIІ клас.

Выразнае чытанне і мастацкае расказванне, VIII клас.

Лірычная проза як фенаменальная з’ява ў літаратуры XX стагоддзя, Х–ХІ класы.

Паэтыка цвёрдых вершаваных формаў, Х–ХІ класы.

Старажытная беларуская літаратура, ІХ клас.

Мастацкая літаратура і гісторыя, ХІ клас.

Пейзажны свет беларускай паэзіі, ХІ клас.

Культурная спадчына антычнасці ў беларускай і сусветнай літаратуры, ІХ клас.

Беларускі фальклор, ІХ–Х класы.

Беларуская паэзія 20-х гадоў XX стагоддзя. Жанры. Стылі. Постаці, Х клас.

Беларуская літаратура пачатку XX стагоддзя, Х клас.

Беларускі мадэрнізм і літаратура пачатку XX стагоддзя, ІХ–Х класы.

Асновы вершазнаўства, Х–ХІ класы.

Рыхтуемся да алімпіяды: водгук, вуснае выказванне, Х–ХІ класы ліцэяў і гімназій.

Асновы журналістыкі. XI клас (І.М. Гоўзіч)

РУССКИЙ ЯЗЫК

Кладовая слов русского языка. V класс (Л.А. Худенко)

Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов. VI класс (Т.А. Дикун)

Орфография VI-VII классы. (Т.В. Игнатович)

Поэтические гимны морфологии. VII класс (Р.С. Сидоренко)

Практическая грамматика VI-VII классы (Т.В. Рубаник)

От значения к написанию. VIII класс (Т.В.Игнатович)

Стилистика русского языка. VIII-IX классы (И.М. Саникович)

Секреты синтаксиса и пунктуации. IX класс (Е.Е.Долбик)

Функциональная стилистика русского языка. X класс (И.М.Саникович)

Культура речи. X класс (В.Ф.Русецкий)

Современная риторика: основы речевого общения. XI класс (Л.А. Мурина)

Риторика. X- XI классы (Л.А. Мурина)

Словесность. X- XI классы (В.Ф.Русецкий)

Правильность речи: языковые и речевые нормы. XI класс филологического направления (Л.А. Мурина)

Русский язык в алгоритмах. XI класс физико-математического и химико-биологического направлений

На уроке и после урока (готовимся к олимпиаде по русскому языку и литературе). X- XI классы филологического направления

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Союз волшебных звуков чувств и дум (занимательное введение в литературоведение). V класс (С.Н.Захарова)

«Обыкновенное чудо»: содружество литературы и других видов искусства. VI класс (О.И. Царева, Г.М.Юстинская)

Выразительное чтение и рассказывание. VI класс (Е.В. Перевозная)

«Бывают странные сближенья»: литература, история, живопись, музыка. VII класс (О.И. Царева, Г.М.Юстинская)

Драматическое произведение и его театрализация. VII класс (Е.В. Перевозная)

“Человек – это звучит гордо”: русская литература как художественная летопись Человека. VIII класс (Н.В.Голубович)

Романтизм в контексте русско-белорусских литературных взаимосвязей. IX класс (И.Л. Чернейко, М.Г. Лобан)

«Под сенью дружных муз…»: художественный образ в литературе, живописи, музыке. IX класс (М.Г.Лобан, И.Л.Чернейко)

“Во всем мне хочется дойти до самой сути…”: познание мира и человека в литературе русского реализма. X класс (Н.П.Капшай, Е.А.Темушева)

“Нужны новые формы”: традиции и новаторство в русской литературе XX-XXI вв. XI класс (Т.В.Сенькевич)

Сочинения как вид творческих работ по литературе. X класс (И.Н. Говзич)

ФИЗИКА

Измерять – значит познавать. VI класс

Наблюдай и исследуй сам. VII класс

Физика вокруг нас. VIII класс

Математика в решении физических задач. VIII класс (В. А. Пенязь, В. В. Дорофейчик)

Простые решения сложных задач. IX класс

Решение творческих задач. X класс

Повторяя физику, проверяю себя. XI класс

Человек и его здоровье как объект физического познания. XI класс (И. А. Ситникова)

Ядерный распад и ядерная энергетика. XI класс (И. Я. Дубовская, А. М. Зайцева, Э. А. Авданина, Е. В. Бахур, Н. А. Полудеткина)

АСТРОНОМИЯ

Юный астроном. VI – VII классы (И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев)

Введение в астрономию. VIII - X классы (И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев)

Основы астрофизики. XI класс (И. В. Галузо, В. А. Голубев, А. А. Шимбалев)

МАТЕМАТИКА

Тропинками математики. V класс

Путешествия с математикой. VI класс

Алгебра учит рассуждать, доказывать, решать задачи. VII-XI классы

Школьная геометрия: многообразие идей и методов. VII-XI классы

Угадай и докажи. IX клас

Математика после уроков. V – VII классы (З. П. Зданович)

Элементы теории графов. V – VII классы (О. И. Мельников, В. В. Купрнович)

Арифметические и геометрические головоломки. VI класс (С. А. Гусанович, Т. В. Гуляева, Н. В. Костюкович)

Математика в познавательных и развивающих играх. VIII класс (С. А. Гусанович, Т. В. Гуляева, Н. В. Костюкович, Н. К. Пещенко)

Теория и практика решения алгебраических нестандартных задач. IX класс (К. О. Ананченко, И. Н. Ринейский, Е. П. Красюк)

Формирование основ культуры занятий математикой. IX класс (Н. В. Бровка)

Итоговое повторение школьного курса математики. X – XI классы (К. О. Ананченко, И. Н. Ринейский)

Система типичных текстовых заданий и задач по математике. XI класс (В. В. Казаченко)

ХИМИЯ

В стране чудесной химии. VII класс (Е. Я. Аршанский, Л.А.Конорович)

Любознательным о тайнах вешества. VIII класс (Е.А.Бельницкая, Н.В.Манкевич, Г.С.Романовец)

Продолжаем открывать тайны вещества. IX класс (Т. А. Колевич, Вадим Э. Матулис, Виталий Э. Матулис)

Химические врата в мир естествознания. IX класс (Е. Я. Аршанский, О. В. Розновская)

Решение расчетных задач повышенной сложности по химии. IX – X классы (В. Н. Хвалюк)

Удивительный мир неорганической химии. X класс (Т. А. Колевич, Вадим Э. Матулис, Виталий Э. Матулис)

Количественные соотношения в химии. X класс (Т. А. Колевич, Вадим Э. Матулис, Виталий Э. Матулис)

Повторим химию. XI класс (Н. В. Манкевич, Д. И. Мычко, Н. А. Ильина)

Представление о механизмах протекания органических реакций. XI класс (Н. А. Ильина)

Удивительный мир органической химии. XI класс (Ф.Ф.Лахвич, О.И.Травникова)

БИОЛОГИЯ

Основы экологии. VI класс (Е. Н. Ярошевич)

Удивительный мир растений и его охрана. VII класс (Е. А. Бельницкая)

Дикая природа Беларуси. VII – VIII классы (В. В. Гричик, И. В. Богачева, А. Е. Винчевский, М. А. Джус и др.)

Занимательная агрономия. IX класс (Е. В. Борщевская)

Физиология человека. IX класс (И. Р. Клевец)

Экология человека. X класс (И. Р. Клевец)

Ботаника и основы микологии. X - XI классы (В. Д. Поликсенова, В. Н. Тихомиров)

ГЕОГРАФИЯ

Таямніцы прыроды. V клас (Ю. Н. Метельский)

Географическое краеведение. VI - VII классы (Е. А. Зыль)

Путешествие по географической карте. VI-VII классы

Постранам и континентам. VIII класс

Биосфера – наш общий дом. VI - VII классы (О. В. Кадацкая)

Путешествие по странам и городам мира. VIII - IX классы (Е. А. Зыль, О. П. Рабушко)

Евразия – материк контрастов. IX класс

Земля белорусская. X класс

Водные рэсурсы і гідраэкалогія Беларусі. X клас (П. С. Лопух, Е. А. Зыль)

География народонаселения. XI класс (Е. А. Зыль)

Общая геоэкология. XI класс (А. Н. Витченко)

География и современность. XI класс

ИСТОРИЯ

Историческая азбука. V класс

Занимательная археология. V класс

Библия как памятник истории и литературы. VI класс

История географических открытий. VII класс- VIII классы

Храмы, замкі і палацы Беларусі. VII клас

Основы государства і права восточных славаян. IX класс

Всемірная історія в тестах і задачах. IX- X классы

Палiтыка беларусiзацыi у 1920-я гады. IX класс

Восточный вопрос в международных отношениях (с конца XVIIIв. до 30-х годов XXв.) X класс

Асновы вучнеускай даследчай працы па гiсторыi. X класс

Основы государства и права восточных славян. X класс

Генеалогическое древо моей семьи. X класс

История китайской цивилизации. XI класс

Мировые войны в истории XXвека. XI класс

Теория и практика тестирования по истории. XI класс

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

Культура и религия. X - XI классы

Демократия в повседневности. XI класс

Основы религиоведения. XI класс

Основы политологии. XI класс

Введение в мир социологии. IX класс

Основы государства и права восточных славян. X класс

Основы права. X- XI классы

Основы культурологии. XI класс

Глобальные проблемы современности. XI класс

ИНФОРМАТИКА

Компьютер и здоровье. VI - VII классы (С. Л. Глухарева, О. В. Хайновская, А. М. Гадилия)

Алгоритмика. VII - VIII классы (С. Л. Глухарева, О. О. Пронжилло)

Алгоритмы и структуры данных. X - XI классы (А. А. Морозов, В. В. Пенкрат)

Задачи по графам. X - XI классы (О. О. Пронжилло, О. И. Мельников, А. А. Морозов)


КОЛИЧЕСТВО часов, отводимых на факультативные занятия в 2011/2012 уч. году из расчета на одного учащегося: I класс – 4 часа; II класс – 3 часа; III класс – 1 часа; IV класс – 2 часа;

V-VIII классы -1 час; IX класс – 2 часа; X-XI классы – 3 часа.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconПрограмма курса по выбору
А и 11-а профильных физико-математических классов моу «Гимназии №83», рассчитана на 34 часа в год в 10 классе и 34 часа в год в 11...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень icon-
Для меня она начинается с улицы, по которой я бегала в детстве, с дома, в котором я родилась и выросла; с моих родителей, с моей...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconЯрвеской русской гимназии
Учебная программа для III школьной ступени Ярвеской русской гимназии г. Кохтла – Ярве ( в дальнейшем – основная школа) является базовым...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень icon«120 лучших» за 2011-12 учебный год
Цель: проанализировать результативность участия классов, педагогов и родителей учащихся в школьном конкурсе «120 лучших», степень...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconРасширенного заседания членов Управляющего совета мбоу излучинская осш №1 от 01. 03. 2012г
Ливн М. В., Андрюхина А. А., Балан Л. П., Герт О. В., Ануфриева Л. И., Горшкова Л. И., Богданная Е. Ю., Ворожбит Л. Н., Мерш А, Кузнецова...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconВолостных Наталья Ивановна учитель математики, моу терской сош мичуринского района Нравственные приоритеты семьи (классный час)
Задачи: обратить внимание родителей учащихся-подростков на значимость проблемы нравственного воспитания детей в семье; фор­мировать...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconДоклад образовательного учреждения
Знакомство с отчетом позволит Вам получить информацию и осознать свою роль в дальнейшем развитии учебного заведения. В отчете предусмотрена...

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconДоклад директора гимназии за 2009\2010 учебный год
Открытость и прозрачность образовательного процесса. Внешние связи гимназии

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconДоклад директора гимназии за 2011\2012 учебный год
Открытость и прозрачность образовательного процесса. Внешние связи гимназии

Информация для родителей и учащихся гимназии перечень iconПроведение анкетирования учащихся, учителей, родителей, конкурс рисунков о коррупции, самостоятельная работа учащихся с Федеральным Законом от 25 декабря 2008 г. N 273-фз «О противодействии коррупции», «Национальным планом противодействия коррупции»
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка