Конкурс па беларускай мове раённы этап
НазваКонкурс па беларускай мове раённы этап
Дата канвертавання03.11.2012
Памер59.12 Kb.
ТыпКонкурс
Прадметны конкурс па беларускай мове – раённы этап-

пачатковая школа


Сардэчна вітаем на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табою заданні. Чытай іх уважліва.

Пішы толькі, колькі ад цябе патрабуюць.


Жадаем поспехаў!


 1. Спішыце , раскрываючы дужкі, спалучэнні слоў.


Зроблены з (дуб) ............................. , ключ ад (хата) ................................... ,

белы ад (снег)................................... , выйсці з (лес) .....................................,

гатовы ў (дарога)................................ , тэма для (праца) ............................... .


2.Складзіце сказы з наступнымі словазлучэннямі.


далёка ад лесу

..............................................................................................................................................

аднойчы пад вечар

..............................................................................................................................................

побач з намі

..............................................................................................................................................

недзе на вуліцы

..............................................................................................................................................


3.Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары (ётавыя).


Дзень выдаўс... гарачы, але ў лес... была прыемная прахалода.

Раскідвалі густалістае в...цце магутны... ліпы, кл...ны, в....зы. Л...с поўніўся птушынымі п...еснямі. На высокім дуб.... Пятрусь убачыў гн....здо чорных буслоў.


4.Прачытайце тэкст, адказвайце словам ці словазлучэннем.


Старажытныя людзі выкарыстоўвалі папірус на :

а)...........................................................................................................................................

б)...........................................................................................................................................

в)...........................................................................................................................................

г)...........................................................................................................................................

д)...........................................................................................................................................

дж)........................................................................................................................................

Папірус

На што толькі не выкарыстоўвалі старажытныя людзі папірус! Драўніна каранёў

была для іх палівам і будаўнічым матэрыялам. Гэту расліну яны ўжывалі як харч

 • сырую, гатаваную, печаную. З яе выціскалі сок. З яе вялі вяроўкі, рабілі

начынне, шылі адзенне, пяклі кашы , майстравалі лодкі. Але ўвекавечыў сябе папірус тым,што даў чалавецтву першы сапраўдны матэрыял для кнігі.


5.Сродкам сувязі ў тэксце ёсць словы: яго, кветак . Складзіце лагічны тэкст

з наступных сказаў.


Месцамі кветак так многа, што яны ўтвараюць блакітны дыван.

У яго засені цвітуць апошнія пралескі.

Я іду старым, яловым лесам.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Дапішыце па пытаннях назоўнікі.

думаць (пра каго?).......................................................................................................

прачытаць (што?).........................................................................................................

дзякваць (каму?)...........................................................................................................

адказваць (на што?).......................................................................................................

пагутарыць з (кім?)......................................................................................................... .


7.Пры спісванні падбярыце прыметнікі да назонікаў(словы не могуць паўтарацца).


............................... дарога прывяла ў ................................. алешнік. Тут цішыня.

................................ кусты абступаюць дарогу і не даюць ..................... сонцу

прабіцца на зямлю. Тунэль непрыкметна ўліваецца ў ............................. лес.


8.Прачытайце. Вызначце і запішыце тэму тэкста. Адкажыце на апошняе пытанне.

(5 сказаў).

Самая галоўная крыніца , адкуль чалавек чэрпе свае веды – кніга. Чытанне –

гэта праца думкамі.Вучымся думаць чытаючы.Старайся прачытаць болей , чым табе задаюць.

Любімыя кнігі чытаюць і перачытваюць. Ці ёсць у цябе любімыя кнігі, якія?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Тэма тэксту: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................


9.Утварыце дзеясловы супрацьлеглыя па сэнсу:


узяць - ....................................................

сказаць - ................................................

падняцца – ...............................................

бегчы - ......................................................

весяліцца - ...............................................

вымачыць - ............................................... .


10.Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі.


Вы (прыйшоў).......................................... на почту, (хочаш) ....................пазваніць па тэлефоне. Але вы не (знаеш) ............................................., ці вас хутка звяжуць з адрасатам.


11.Утварыце формы давальнага і меснага склонаў адзіночнага ліку.

нага - ................................, на ......................................

рака - .................................. , на ......................................

страха - ................................, на .....................................


12.Прыдумайце і запішыце загаловак (не менш чым з двух слоў), раскрыйце значэнне выдзеленых словў(можна замяніць іншым словам ці словазлучэннем).


......................................................................................


Хутка прабеглі дні залатой восені.Пачарнеў лес, скінуўшы на дол апошняе сваё залатое ўбранне. Асірацелі голыя палеткі. З дня ў дзень губляла блакітную празрыстасць неба.Яно ўсё часцей хмурнела і як бы ніжэй апускалася долу.


................................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. .

13.У якіх прыкладах выдзеленыя словы маюць прамое лексічнае значэнне ,

а ў якіх – пераноснае (запішыце ў стаўбцах на наступнай старонцы)


Залаты пярсцёнак- залатыя рукі, кіпіць работа – кіпіць бульба, жалезны молат-

 • жалезная воля, свежыя думкі- свежы хлеб.


прамое пераноснае

......................................................... ................................................................ ......................................................... ................................................................

......................................................... .................................................................

......................................................... ..................................................................

......................................................... ..................................................................

......................................................... ..................................................................


14.Складзіце пытанні і запішыце дыялогі.


А) - .............................................................................................................................. ?

 • Не, яшчэ не чытаў.

 • .................................................................................................................................. ?

 • Гэты часопіс мы не выпісалі, а ў бібліятэцы на яго чарга.

Б) -................................................................................................................................... ?

 • На жаль ,сёння не магу.

 • ................................................................................................................................... ?

 • Іду да бабулі, трэба ёй дапамагчы.


15.Прачытайце і ў 4-5 слазах прадстаўце постаць каваля (нельга перапісваць сказаў даслоўна).

У незапамятны час жыў на зямлі просты , вясковы каваль.Ён быў майстрам на ўсе рукі.Як сапраўдны патрыёт свайго краю, у гады ліхаценняў каваў воінам мячы, у мірны час- косы і сякеры. Аднойчы прыйшлі да яго сяляне і сказалі, што

настаў час сеяць хлеб. Але не было жалеза.І тады стары каваль перакаваў меч на плуг. І шчаслівы быў, што дапамог людзям.


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................


Ключ адказаў


1.За кожную правільную форму 1 бал максімальна 6

дуба,снегу,дарогу, хаты, лесу, працы


2.за добра складзены сказ 2 балы 8


3. за добры адказ 1 бал 10

выдаўся, лесе, вецце, магутныя, клёны, вязы, лес, песнямі, дубе,гняздо


4.за добры адказ 1 бал,але максімальна 6

паліва,будаўнічы матэрыял, харчы, сок,вяроўкі, начынне, адзенне, кашы, лодкі


5. па 2 балы за добры сказ 6

Я іду .... .У яго засені .... . Месцамі кветак ... .


6.за добра падабраны назоўнік 1 бал 5


7.за трапна падабраны прыметнік 1 бал 5


8.за тэму 3 балы , за адказ 5 балаў, за цікавую аргментацыю 2 10


9.за правільна падабраны антонім 2 балы 12

палажыць (аддаць), змаўчаць (маўчаць),апусціцца (сесці), бегчы (стаяць)

сумаваць ( магчымы іншы), высушыць (магчымы іншы)


10.за добрую форму 2 балы 6

прыйшлі ,хочаце, знаеце


11.за правільную форму 1 бал 6

назе,руцэ, страсе


12.за загаловак 2 балы, за значэнне па 1 за добры адказ 6

магчымыя адказы: каляровай,жоўтай,апусцелі,траціла


13.за добры адказ адзін бал 8

прамое: залаты пярсцёнак, кіпіць бульба,жалезны молат, свежы хлеб


14.за добра, лагічна складзенае пытанне па 2 балы, 8


15.за цікавае выказванне 8 балаў (за арфаг. памылку адымаем 0,5 ) 8


Агульна 110 балаў


Zakres wymagań na Konkurs Języka Białoruskiego

(dla szkół podstawowych)

Etap rejonowy:

 1. Znajomość i zastosowanie podstawowych struktur gramatycznych:

 • łączenie wyrazów w związki wyrazowe,

 • deklinacja rzeczownika ,

 • przymiotnik jako określenie rzeczownika,

 • koniugacja czasownika.

 1. Znajomość zasad ortografii: pisownia е я ё ю

 2. Rozumienie pojęć i terminów: przenośne znaczenie wyrazu, tematyka utworu,

antonimy, synonimy.

4.Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście.

5.Układanie pytań do podanych odpowiedzi.

6.Uzupełnianie dialogu.

 1. Łączenie zdań w spójną wypowiedź.

 2. Pisanie krótkiej wypowiedzi w oparciu o tekst wzorcowy.

 3. Tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi w oparciu o tekst.


Literatura:

Anatol Kłyszka – Kniha dauniej

Jakub Kołas – U hryby, U starych dubach

Mikałaj Hajduk – Ab czym szumić Bieławieżskaja puszcza.

Etap wojewódzki:

obwiązuje zakres wiedzy i umiejętności z etapu rejonowego,

ponadto:

1.Okrślanie cech przedmiotów, stanu, cech charakteru na podstawie utworów literackich.

2.Określanie treści nadrzędnych w utworze.

3.Rozpoznawanie prawdy i fikcji w utworze literackim.

4.Grupa podmiotu i grupa orzeczenia.

5.Wyrazy określane i określające.

6.Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

7. Odmiana zaimków osobowych.

8 Tryb oznajmujący ,rozkazujący i przypuszczający.

Literatura:

.Jakub Kołas – Zima, Kalady, Kućcia

Uładzimir Karatkiewicz- Bieławieżskaja puszcza

1akub Kołas – Dub i czarocina.1


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconРаённы этап Прадметнага конкурсу па беларускай мове – 16 люты 2006 г
Сардэчна вітаем! Перад Вамі заданні. Чытайце ўважліва, пішыце толькі, колькі ад Вас патрабуюць

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconЛінгвістычны конкурс вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па беларускай мове для 10-11 класаў гімназій І ліцэяў тлумачальная запіска
«Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс» арыентаваны на вучняў 10-11 класаў філалагічнага напрамку ліцэяў...

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconI этап рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове І літаратуры
Сфармулюйце правіла ўжывання прыведзеных кольксных прыслоўяў у беларускай мове. На кожны выпадак прывядзіце па адным прыкладзе

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconКонкурс па беларускай мове для пачатковых школ ваяводскі этап
Прачытайце фрагменты твора Якуба Коласа. Ахарактарызуйце ў 3 словах (словазлучэннях) дуб

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе на раённым этапе Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу...

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconКонкурс па беларускай мове
Сардэчна вітаем Цябе, як удзельніка раённых элімінацыі Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табою заданні, з якімі Ты павінен...

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconРаённы этап Прадметнага Конкурсу па беларускай мове для вучняў гімназіі ў навучальным годзе 2004/2005 Шаноўны гімназіст!
Вітаем Цябе ў другім этапе конкурсу. Перад Табой заданні, якія Ты павінен выканаць на працягу 90 хвілін. Уважліва чытай І самае важнае...

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconКонкурс па беларускай мове ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа)
Прадметны конкурс па беларускай мове – ваяводскія элімінацыі ( падставовая школа)

Конкурс па беларускай мове раённы этап iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка