Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша
НазваКалі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша
старонка1/3
Дата канвертавання11.03.2013
Памер318.54 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3
АЛІМПІЯДА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

8 клас


  1. Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў вершаВосень, восень залатая / Сее радасць на зямлі, / Хмарка ў сінім небе тае, / Мкнуць у вырай жураўлі. / Ніткай срэбнай павуцінне / Ў косах сонейка блішчыць. / Што за цуднае зіхценне! (C.Новікаў-Пяюн).


атрымаецца слова:_____________________________________________________


  1. Запішыце словы па-беларуску ў алфавітным парадку.

Смазывать, представительство, ежевика, скамья, созвездие, езженный, неосмотрительный, клюква, бездельник, ромашка, кучер.


  1. З прапанаваных слоў выпішыце толькі тыя, у якіх дапушчаны памылкі. Побач запішыце правільны варыянт.

Адрыналін, бесцселер, біліцёр, бугалтэрыя, вакуум-камера, дыскамфорт, лінолеўм, кераміка, почарк, інтэлігенцыя, пясчаны, блісчасты, салдатчына, ушчуваць.

  1. Запішыце беларускія словы-адпаведнікі адной лексемай.

Чашка весов

предвечернее время

падающая звезда

парное молоко

семечко тыквы

завершение уборки картофеля

ветряная мельница

моховое болото

Запішыце, якіх людзей характарызуюць фразеалагізмы.

Жаба на языку не спячэцца – ______________________________________________.

З ветру вяроўкі ўе – ______________________________________________________.

З мухамі ў носе –_________________________________________________________.

Вецер гуляе ў галаве –_____________________________________________________.

Ні села, ні пала, захацела баба сала –

6. Укажыце, якім членам сказа з'яўляюцца выдзеленыя словы і якой часцінай мовы яны выражаны.

Ляцела ўпартае "алё" па правадах паштовых(М. Калачынскі).

Паміж 981 і 983 гадамі тураўскі князь Тур быў пазбаўлены ўлады ў адным з найбольш буйных палітычных цэнтраў тагачаснай Русі (А.Рогалеў).

У ягоперахапіла дыханне (У. Караткевіч).

Дзеда ўсюды носяць ногі, і к нам прыйдзе на хвілінку адпачыць крыху з дарогі

(Я. Колас).

Пешы коннаму не таварыш(Прыказка).

На сцюдзёнай азёрнай вадзе, пад завеяй сярдзітай пургі, засталася сям'я лебядзей(М. Хведаровіч).


7. Знайдзіце сказы з памылковым ужываннем слоў або іх граматычных форм. Запішыце гэтыя сказы, выправіўшы памылкі.

1. Гледзячы на маладых на вяселлі, матчына сэрца радавалася і адначасна трымцела.

2. Былое яшчэ не раз і не два адгукнецца пякучай боллю.

3. Дзядуля хуценька выйшаў і прынёс у хату вялізны ахапак сасновых дроў.

4. Унукі шчыра павіталі дзядулю з васьмідзесяціпяцігоддзем.

5. “Гэта не качка, а дзікая гусь”, – пярэчыць Зоська.

6.І расце Кастусь няўмекай, бо адольвае яго лянота.

7. Па бязмежным прасторам зямлі беларускай мы крочылі разам з табой не аднойчы.


  1. Лагічна аб’яднайце разведзеныя ў два слупкі фрагменты прыказак. Адказ запішыце ў выглядзе літарна-лічбавага спалучэння.Пайшоў па шэрсцьа на яду – коніНа языку мядока лянота з языкомПашкадаваў воўк кабылуа вярнуўся стрыжаныРабота з зубаміадна выдра ліхаяУсе бабры дабрыпакінуў хвост і грывуНа работу – цялятыа на сэрцы лядок


9. Выпраўце выяўленыя ў грамадскіх месцах памылковыя напісанні. Запішыце правільна і патлумачце прычыны памылак.

Памылковае напісанне

Правільны варыянт

Тлумачэнне

гарбата лімонны (надпіс ва ўніверсаме)батон асобнылабарантская(надпіс на дзвярах)“Воперны тэатр”(назва прыпынку ў Мінску)коштбілета 300 рублейчасы працы з 10 да 18канцэлярскія тавары
10. Устаўце патрэбныя літары і знакі прыпынку.


Ціха і …рачыста ў зімов…м лес… . Выс…кастволыя хвоі ў белых шапках і заснежа…ныя …ліны стаяць задуме…на і важна. Прам…ні скупога зімовага со…нца прабіваючыся праз ця…кія шэрыя хмары надаюць лесу казачны выгл…д. Мя…ка падаюць пу…кія сн…жынкі зіхоткімі пац…ркамі ас…даючы на з…млю. Ця…кая сн…гавая шапка сарваўшыся раптам з дрэва гучна тоне ў высокай гурбе. І зноў цішыня (А.Курскоў).


АЛІМПІЯДА ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ


7 клас


1. Выпішыце словы, у якіх літар больш, чым гукаў. Адзначце колькасны склад гукаў і літар.

Заваявальнік, завязь, двукроп’е, дваіць, гушканне, парыжскі, іранізаваць, агароджа, падземны.

2. Калі вымавіць гукі, з якіх складаюцца прыведзеныя словы, то атрымаюцца новыя словы. Запішыце іх.

код
краб
лёс
мароз
люк
тля
рог
лёд
муж
яр

3. Выпішыце ў адзін слупок словы, якія маюць матэрыяльна выражаны канчатак (абазначце яго), у другі – словы з нулявым канчаткам, у трэці – словы, якія канчатка не маюць.

Кубак, кеды, затрымацца, заклейваць, здзірванелы, трывожна, вакцынацыя, задрамаў, піяніна, пяцьсот, БелТа, паклаўшы, твайму, караван.

Словы, якія маюць матэрыяльна выражаны канчатак

Словы з нулявым канчаткам

Словы, якія канчатка

не маюць


4. Замяніце назоўнікі ўскосных склонаў прыметнікамі. Запішыце ўтвораныя словазлучэнні.

Назоўнік з прыназоўнікам

Словазлучэнне

Назоўнік з прыназоўнікам

Словазлучэнне

вушы свінні
суд таварышаў
вуліцы Брэста
дах з саломы
бераг Волгі
сястра Косці
прэмія Скарыны
перапынак на абед
чалавек без імені
сукенка бабулі

5. Падбярыце беларускі эквівалент да наступных словазлучэнняў.

Вырастить деревья –

Вырастить детей –

Распахнуть окно –

Распахнуть пальто

Языковая практика –

Языковый паштет –

6 Да іншамоўных слоў запішыце беларускамоўныя сінонімы.


Іншамоўнае слова

Беларускі сінонім

аварыя
акупант
лозунг
эпізод
алегорыя
рэшта
гіпербала
інтэрвал
рэзерв
фізіяномія


7. Устанавіце адпаведнасць паміж беларускімі фразеалагізмамі і семантычна суадноснымі словамі. Адказ запішыце ў форме літарна-лічбавага спалучэння.Строіць кпіныЗабыццаЗбіць з панталыкуНасміхаццаЗ галавы вылецецьЗаблытацьУ сабакі вачэй пазычыўшыПерабольшвацьЯк снег на галавуБессаромнаЯк пшаніцу прадаўшыНедарэчнасцьРабіць з мухі сланаНечаканаГрушы на вярбеМоцна (спаць)


А __ Б __ В__ Г__ Д__ Е__ Ж__ З__.


8 Выберыце з прапанаваных і дапішыце ў неабходнай форме ў сказах словы, якія больш падыходзяць па сэнсе.


Дробавы, дробны, дробязны.


1. Каб паправіць свае справы, ён за пазычаныя грошы стаў перакупшчыкам ____________________ жывёлы.

2. Дробы і змешаныя лікі называюцца ___________________________ лікамі, у адрозненне ад цэлых лікаў, складзеных з цэлых адзінак.

3. Нарады ў канторы выпісваліся на ______________________ работы, на якіх і спіны не наломіш, але і зарабіць не заробіш.

4. Церушыць _____________________цёплы дожджык.


9. Прааналізуйце прыведзеныя сказы па мэце выказвання і адзначце сярод іх «пяты лішні». Выбар абгрунтуйце.


1. Людзі, ды паглядзіце вы на чалавека! (Л. Галубовіч).

2. Цалуйце рукі любыя матуль, прапахлыя калоссямі і сонцам (М. Пазнякоў).

3. Гэй, пара запаліць каганец! (У. Жылка).

4. Хай бы дзеці пагулялі (А. Жук).

5. – Гаварыце так, як думаеце... (Г. Далідовіч).

10. Пастаўце ў сказах прапушчаныя знакі прыпынку. Выпішыце нумары сказаў з дзеепрыслоўнымі зваротамі.

1.Прабуюць моц сваіх крылляў імкліва носячыся ў небе прыгожыя ластаўкі.

2.Лебядзіным крылом замахала падляцеўшы да вокан мяцель.

3.З надыходам вясны ажываюць шмат якія насякомыя заснуўшыя было на зіму.

4.Асудзіць патрабуюць яны чалавека без веры ўцякаўшага ад вайны да вышэйшай меры.

Сказы з дзеепрыслоўнымі зваротамі_______________________


Алімпіядныя заданні па беларускай мове (9 клас)

1. Перакладзіце , запішыце ў транскрыпцыі , адзначце адметныя фанетычныя рысы беларускай мовы.

….по кожным чтении нового нечто научишися…(Францыск Скарына)
  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconБеларусі ўзяць тайм-аўт у дачыненьнях. Рэакцыі ўдзельнікаў: Калі ж ён перастане прамовы штурхаць І пачне працаваць?
На форумах парталу tut by сёньня абмяркоўваюць выказваньні Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўнік краіны прапанаваў Расеі й Беларусі ўзяць...

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconEngaged by/media Форма заяўкі на ўдзел у праекце
Калі вы жадаеце ўзяць удзел у нашым праекце, калі ласка, запоўніце прыкладзеную ніжэй форму заяўкі І дашліце яе да 15 сакавіка па...

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconАнкета-заяўка
Калі ласка, адкажыце на ўсе пытанні анкеты. Вы можаце выкарыстаць столькі радкоў, колькі вам спатрэбіцца, пры неабходнасці, дадавайце...

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconМаксімальная колькасць балаў – 4
Заданне Якія гукі абазначаюць падкрэсленыя літары? Запішыце гукі ў квадратныя дужкі

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconКантрольная работа па тэме "Гукі І літары", 2 клас, 1 паўгоддзе
Запісаць сказ, падкрэсліць літары, што абазначаюць галосныя гукі адной рыскай, а зычныя – дзвюма

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconПрывітаньне! Разам з вамі я Севярны Квяткоўскі
Па сутнасьці ад Лукашэнкі патрабуецца зьмяніць дыктатуру на кіраваную дэмакратыю. Але І гэтая замена можа стацца для беларускага...

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconКантрольная работа № Марфалогія Заданне Насупраць дзеясловаў, якія абазначаюць адпаведныя тыповыя гукі, запішыце назоўнікі — назвы тых, хто гэтыя гукі ўтварае
Заданне Насупраць дзеясловаў, якія абазначаюць адпаведныя тыповыя гукі, запішыце назоўнікі — назвы тых, хто гэтыя гукі ўтварае

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconАркадзь куляшоў. «Бывай » Калі вясною закукуе. Зязюля ў лесе раяіцой, Ты прыгадай вясну другую, Сустрэчы нашыя з табой
Мэта ўрока: высветліць адпаведнасць малюнкаў прыроды настрою лірычнага героя, даць адчуць сум І горыч ад расстання закаханых, звярнуць...

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша icon§ Моцная І слабая пазіцыі галосных І зычных гукаў у беларускай мове
Так, напрыклад зычны [з] у слове вазы ператвараецца ў іншыя гукі ў словах воз, возчык, вазіць, везці: во[с], во[ш]чык, ва[з']іць,...

Калі ўзяць 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы гукі з радкоў верша iconАдступаць позна — вас размеркавалі!
Маладых трэба вучыць, І нават калі тыя не задавальняюць свайго наймальніка, у апошняга няма ніякай законнай магчымасці ўзяць на ІХ...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка