Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г
НазваПытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г
Дата канвертавання10.03.2013
Памер54 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні ДЭК па гісторыі Беларусі 2011 г.

1. Каменны і бронзавы вякі на беларускіх землях.

 1. Жалезны век на тэрыторыі Беларусі.

 2. Канцэпцыі беларускага этнагенезу.

 3. Палітычнае жыццё Полацкага княства ў Х–ХІI стст.

 4. Палітычнае жыццё і грамадскі лад Тураўскага княства ў Х–ХІІ стст.

 5. Феадальная раздробленасць на беларускіх землях (ХІІ – першая палова ХІІІ стст.).

 6. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ–ХІІІ стст.

 7. Хрысціянізацыя беларускіх зямель. Узаемаадносіны хрысціянства і язычніцтва.

 8. Праблема ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ў гістарыяграфіі.

 9. Культура Беларусі ў ІХ–ХІІІ стст.

 10. Узнікненне Вялікага княства Літоўскага.

 11. Знешняя палітыка ВКЛ у часы праўлення вялікіх князёў Віценя, Гедыміна і Альгерда.

 12. Унутраная і знешняя палітыка вялікага князя Вітаўта. Грунвальдская бітва.

 13. Крэўская ўнія: прычыны, умовы, наступствы.

 14. Грамадзянская вайна ў 30-я гг. ХV ст. у Вялікім княстве Літоўскім.

 15. Фарміраванне саслоўяў у ВКЛ. Прывелеі феадалаў.

 16. Знешнепалітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага ў першай

палове XVI ст.

 1. Унутраная палітыка вялікіх князёў літоўскіх у першай палове XVI ст.

Мяцеж М. Глінскага.

 1. Эвалюцыя дзяржаўна-палітычнага ладу, судовая сістэма і заканадаўства

Вялікага княства Літоўскага.

 1. Стасункі Вялікага княства Літоўскага з Польскім каралеўствам у XV– XVI стст.

Люблінская ўнія.

 1. Беларускае сялянства ў XV–XVI стст. і яго запрыгоньванне.

 2. Аграрная рэформа сярэдзіны XVI ст. у Беларусі.

 3. Эканамічнае і сацыяльна-палітычнае развіццё беларускіх гарадоў у XV – першай палове XVIІ стст. Магдэбургскае права.

 4. Рэфармацыя і Контррэфармацыя ў Беларусі.

 5. Асноўныя сферы матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа ў XІV – XVI стст.

 6. Рэнесанс у Беларусі.

 7. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у XІV– XVI стст.

 8. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг.: падзеі у Беларусі.

 9. Казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг. у Беларусі.

 10. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў XVIІІ ст.

 11. Беларусь у гады Паўночнай вайны.

 12. Палітычнае становішча Рэчы Паспалітай напярэдадні першага падзелу.

 13. Сялянскія паўстанні XVIІІ ст. у Беларусі.

 14. Культура Беларусі ў другой палове XVIІ – XVIІІ стст.

 15. Вайна 1812 г. і Беларусь.

 16. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы XVIІІ – першай палове ХІХ стст.

 17. Падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне Т.Касцюшкі.

 18. Урадавая палітыка ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 19. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў канцы XVIІІ – першай палове ХІХ стст.

 20. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 21. Фарміраванне беларускай нацыі.

 22. Асаблівасці развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове ХІХст.

 23. Развіццё капіталізму ў прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст. і яго асаблівасці.

 24. Адмена прыгоннага права і асаблівасці рэформ 60–70-х гг. ХІХ ст. у Беларусі.

 25. Паўстанне 1863–1864 гг. у Беларусі. К. Каліноўскі: погляды, дзейнасць.

 26. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 27. Урадавая палітыка ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст.: асаблівасці і асноўныя накірункі.

 28. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў пачатку ХХ ст.

 29. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

 30. Народніцтва ў Беларусі. Пачатак беларускага нацыянальнага руху.

 31. Сталыпінская аграрная рэформа і яе рэалізацыя ў Беларусі.

 32. Уздым рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Беларусі ў пачатку

ХХ ст. Узнікненне і дзейнасць Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ).

 1. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

 2. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі.

 3. Беларускі нацыянальны рух у перыяд ад лютага да кастрычніка 1917 г.

 4. Расклад палітычных сіл у Беларусі пасля перамогі Лютаўскай рэвалюцыі.

 5. Падзеі Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў Беларусі.

 6. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 1907–1914 гг.

 7. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст.

 8. Устанаўленне савецкай улады ў Беларусі пасля перамогі Кастрычніцкай рэвалюцыі.

 9. Першы Усебеларускі кангрэс, яго наступствы для Беларусі. Брэсцкі мірны дагавор.

 10. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

 11. Новая эканамічная палітыка (НЭП) у Беларусі.

 12. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

 13. Беларусь у час польска-савецкай вайны. Рыжскі мірны дагавор і яго вынікі.

 14. Сельская гаспадарка Савецкай Беларусі ў 20–30-я гады ХХ ст.

 15. Грамадска-палітычнае жыццё БССР ў гады НЭПа. Палітыка беларусізацыі.

 16. Прамысловасць БССР у 20–30-я гады ХХ ст.

 17. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.).

 18. Развіццё культуры Савецкай Беларусі ў 20–30 гг. ХХ ст.

 19. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы (1921–1939 гг.).

 20. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

 21. Культура Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.).

 22. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў БССР у 1921–1927 гг.

 23. Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 24. Аднаўленне народнай гаспадаркі БССР ў пасляваенны час. Калектывізацыя ў заходніх абласцях БССР.

 25. Развіццё прамысловасці БССР ў другой палове 1950-х – сярэдзіне 80-х гг. ХХ ст.

 26. Беларусь у пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 27. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларусі (другая палова 1950-х – першая палова 80-х гг. ХХ ст.).

 28. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларусі (другая палова 1940-х – першая палова 1950-х гг. ХХ ст.).

 29. Цэнтралізацыя кіраўніцтва партызанскай барацьбой у Беларусі. Пераўтварэнне партызанскага руху ў масавы.

 30. Пошук шляхоў перабудовы сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця Беларусі ў другой палове 80-х гг. ХХ ст.

 31. Беларусь на міжнароднай арэне (1945–1991 гг.).

 32. Развіццё сельскай гаспадаркі у БССР (другая палова 50-х – сярэдзіна 80-х гг. ХХ ст.).

 33. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі ў канцы 80-х – першай палове 90-х гг. ХХ ст.

 34. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Удзел беларускага народа ў разгроме Германіі і Японіі.

 35. Зараджэнне партызанскага руху і падпольнай барацьбы ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 36. Нямецка-фашысцкі акупацыйны рэжым у Беларусі (1941–1944 гг.).

 37. Беларусь на шляху да незалежнасці. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР. Стварэнне СНД.

 38. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Станаўленне прэзідэнцкай палітычнай сістэмы ў Беларусі ў сярэдзіне 1990-х гг. – пачатку ХХІ ст.

91. Нацыянальна-культурнае адраджэнне сучаснай Беларусі: дасягненні, супярэчнасці.

92. Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця.

93. Палітычныя партыі Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconУводзіны ў гісторыю беларусі
Беларусі; сувязь гісторыі з нацыянальнымі І этнічнымі асаблівасцямі; інтэграцыйны характар гісторыі Беларусі ў сістэме ўсеагульнай...

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconГісторыя беларусі экзаменацыйныя пытанні
Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Фармацыйны, цывілізацыйны І дзяржаўніцкі падыходы

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні дэк па гісторыі Беларусі 2011 г iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка