Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
НазваДыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
старонка4/5
Дата канвертавання23.02.2013
Памер483.18 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

Карэкцыйны тэст №3

Падоўжаныя зычныя. Прыстаўныя гукі.


1 вырыянт 2 вырыянт


А1. Адзначце словы, у якіх вымаўляюцца (і пішуцца) падоўжаныя зычныя.

а) ліс(цц)е;

б) пале(сс)кі;

в) асяро(ддз)е;

г) ва(нн)а;

д) ма(нн)а.

а) Жа(нн)а;

б) мадо(нн)а;

в) то(нн)а;

г) ся(мм)ю;

д) Пале(сс)е.

А2. Адзначце словы, дзе няма падаўжэння і пішацца адна зычная літара.

а) прыгажос(ц)ю;

б) ме(дз)ю;

в) двуко(с)е;

г) збо(ж)а;

д) запе(ч)а.

а) з радас(ц)ю;

б) ме(дз)ю;

в) кры(л)е;

г) двукро(п)’е;

д) зба(ж)ына.

А3. Адзначце словы, дзе прыстаўны галосны і не пішацца.

а) цягнік ..мчыцца;

б) боты ..рваныя;

в) вока..мгненна;

г) вырабы з ..льну;

д) апошнія ..льдзінкі.

а) ..львіная грыва;

б) вароты за..ржавелі;

в) не трэба ..рваць;

г) праезд ..льготны;

д) не мог ..лгаць.

А4. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару в.

а) ..огненная зямля;

б) Тадэ..уш;

в) на..огул;

г) ..оптыка;

д) ..астрыць.

а) Радзі..он;

б) ..оспа;

в) ..опера;

г) ..указ;

д) ..астравы.

А5. Адзначце словы, дзе няма прыстаўных гукаў (галосных або зычных).

а) воўк;

б) вогненны;

в) водалячэбніца;

г) войска;

д) імітацыя.

а) ілюстрацыя;

б) восем;

в) восеньскі;

г) імпульс;

д) павольна.

Б1. Запішыце словы, дзе ёсць прыстаўны гук.

а) ..улада;

б) ..улей;

в) ..оптам;

г) шапка-..ушанка;

д) ..участак.

а) пах ..ржаной саломы;

б) па..ук;

в) ..озера;

г) хутка пры..мчацца;

д) пад тоўстым ..льдом.Карэкцыйны тэст №4

Правапіс мяккага знака і апострафа.


1 варыянт 2 варыянт


А1. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць мяккі знак (ь).

а) дзін..кнуць;

б) зац..менне;

в) ледз..ве;

г) чамадан..чык;

д) мен..шы.

а) чац..вёрты;

б) сарафан..чык;

в) аген..чык;

г) восен..скі;

д) хатын..скі.

А2. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць апостраф.

а) здароў..е;

б) надвор..е;

в) л..ю ваду;

г) трох..ярусны;

д) двукроп..е.

а) глыб..ю;

б) за верф..ю;

в) з..едлівы;

г) шчаў..е;

д) перамір..е.

А3. Адзначце словы, дзе мяккі знак не пішацца.

а) нос..біт;

б) ц..вёрды;

в) проц..ма;

г) с..ветлы;

д) пяс..няр.

а) ледз..ве;

б) ц..вік;

в) піс..меннік;

г) дз..веры;

д) подз..віг.

А4. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць раздзеляльны мяккі знак.

а) парц..еры;

б) ін..екцыя;

в) кампан..ён;

г) манпанс..е;

д) павіл..ён.

а) ранц..е;

б) н..юанс;

в) бул..ён;

г) куп..ё;

д) сін..ёр.

Б1. Знайдзіце словы, у якіх ёсць арфаграфічныя памылкі. Запішыце іх правільна.

а) разьбяр;

б) Ілля;

в) вішанка;

г) перамірье;

д) сьветлы.

а) яблынка;

б) сузорье;

в) меньшасць;

г) пяцьдзесят;

д) счарсцьвець.Карэкцыйны тэст №5

Правапіс прыставак. Правапіс галосных у складаных словах.


А1. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару о.

а) ст..гадовы;

б) ст..годдзе;

в) м..тацыкл;

г) з..рапад;

д) ж..ўтавалосы.

А2. Адзначце рады, дзе няправільна ўстаўлены выдзеленыя літары.

а) мнагазначны – многаразовы;

б) разнаквецце – рознаўзроўневы;

в) нованароджаны – поўнагалосы;

г) рознаскланяльны – разнародны;

д) паўнапраўны – навагодні.

А3. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару я.

а) вугл..носны;

б) вол..выяўленне;

в) зерн..сушылка;

г) пуц..водны;

д) жыцц..радасны.

А4. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару з.

а) ..ыначыць;

б) ..арганізаваць;

в) ..жаць;

г) бе..’языкі;

д) бя..крайні.

А5. Адзначце словы, дзе трэба пісаць літару й.

а) за..граць;

б) тра..стасць;

в) са..скальнік;

г) ад..сці;

д) бяспро..грышны.

Б1. Запішыце словы, у якіх няправільна напісана прыстаўка ў адпаведнасці з правіламі.

а) аддаць;

б) атшумела;

в) разшчодрыцца;

г) рассада;

д) бесспрэчны.Тэматычны тэст, 10 клас

1 варыянт


А1. Адзначце словы, у якіх адбываецца прыпадабненне звонкіх зычных да глухіх.

 1. барацьбіт;

 2. у дзежцы;

 3. носьбіт;

 4. лічба;

 5. адважся;

 6. лётчык;

 7. дзядзька;

 8. падсыхаць;

 9. расчоска.


А2. Адзначце словы, у якіх няправільна пастаўлены націск.

 1. алфáвіт;

 2. беларýсы;

 3. выпадак;

 4. грамадзянін;

 5. магазін;

 6. дакумéнт;

 7. крапіва;

 8. індýстрыя;

 9. тавáрышы.


А3. Адзначце словы, у якіх пішацца літара е.

 1. л..снічоўка;

 2. дз..вяты;

 3. л..сны;

 4. сп..вакі;

 5. кол..р;

 6. дал..чынь.


А4. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару а.

 1. абагр..вáць;

 2. аранж..вы;

 3. вет..ран;

 4. др..мучы;

 5. лат..рэя;

 6. ж..тон;

 7. зар..ва;

 8. выкр..сліць;

 9. невыч..рпальны.


А5. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару э.

 1. антр..соль;

 2. аранж..рэя;

 3. ач..рсцвелы;

 4. м..тазгодны;

 5. кар..спандэнт;

 6. расч..саць;

 7. ж..стыкуляцыя;

 8. др..ваапрацоўчы;

 9. ж..ніцьба.


А6. Адзначце словы, у якіх трэба ўставіць літару о.

 1. самб..;

 2. выс..кавата;

 3. тры..;

 4. піянін..;

 5. в..семсот;

 6. в..семнаццаць;

 7. сальфеджы..;

 8. Токі..;

 9. рады...


А7. Адзначце словы, у якіх дапушчаны памылкі.

 1. реакцыя;

 2. спецыяльнасць;

 3. фізіолаг;

 4. біёлаг;

 5. перыодыка;

 6. меліярацыя.


А8. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць спалучэнні іё.

 1. арх..лаг;

 2. рэг..н;

 3. стад..н;

 4. мельх..р;

 5. атракц..н;

 6. акс..ма.


А9. Адзначце словы, у якіх дапушчана арфаграфічная памылка.

 1. дыктант;

 2. Дзвіна;

 3. у бітве;

 4. дзелегат;

 5. дырыжор;

 6. счарствець;

 7. карціна;

 8. студзент;

 9. канцэрт.


А10. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару в.

 1. ..узел;

 2. ..улей;

 3. ..узкі;

 4. ..унук;

 5. ..учань;

 6. на..ука;

 7. ..усы;

 8. .. ýха;

 9. ..улáда.


А11. Адзначце словы, у якіх вымаўляюцца (і пішуцца) падоўжаныя зычныя.

 1. падаро(жж)а;

 2. узбярэ(жж)а;

 3. эскадры(лл)я;

 4. пало(зз)е;

 5. вясе(лл)е;

 6. А(лл)а;

 7. а(лл)егорыя;

 8. Жа(нн)а;

 9. ка(лл)екцыя.


А12. Адзначце словы, дзе няма падаўжэння і пішацца адна зычная літара.

 1. паўста(н)е;

 2. зба(ж)ына;

 3. збо(ж)а;

 4. жы(ц)ё;

 5. з радас(ц)ю;

 6. І(л)ья;

 7. Ната(л)я;

 8. ка(л)екцыя;

 9. ла(дз)я.


А13. Адзначце словы, дзе няма прыстаўных гукаў (галосных або зычных).

 1. воўк;

 2. вобраз;

 3. вобласць;

 4. вогненны;

 5. водалячэбніца;

 6. водар;

 7. водблеск;

 8. водзыў;

 9. возера;

 10. войска;

 11. ваенны;

 12. вокамгненна.


А14. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару с.

 1. ..пісаць;

 2. ..казаць;

 3. ..лéзці;

 4. ..ысці;

 5. ра..даць;

 6. ра..кінуць;

 7. бя..воблачны;

 8. бя..хмарны;

 9. ..боку.


А15. Адзначце словы, дзе трэба ўставіць літару з.

 1. ..блізку;

 2. ра..кінуць;

 3. ра..шчодрыцца;

 4. ра..даць;

 5. бе..казырка;

 6. бе..дакорны.


В1. Устаўце прапушчаныя літары (е або я), запішыце.

Л..снічоўка, з..мл..роб, сп..вакі, л..б..дзіны, зв..нн..вы, пас..ка, прадз..д, в..рас..нь, поўдз..нь, зам..ць, куб..л, кол..р, г..г..мон.


В2. Запішыце словы па-беларуску.

Специальность, аббревиация, реакция, пансион, зодиак, идеал, шпион, физиолог, метеор, пенсионный, диагноз, социолог, педиатр, киоск.


В3. Знайдзіце словы, дзе ёсць арфаграфічная памылка. Запішыце яго правільна.

№1

 1. грандыёзнае (відовішча);

 2. районная (канферэнцыя);

 3. геаграфічны (áтлас);

 4. рэгіянальныя (навіны).

№2

 1. фразіалагічны (слоўнік);

 2. (сапраўдны) патрыёт;

 3. харэаграфічнае (вучылішча);

 4. трыо віяланчэлістаў.


В4. Знайдзіце словы, дзе ёсць арфаграфічная памылка. Запішыце іх правільна.

Я пайшоў на озера. Яно вабіла да сябе, і ночу я часта сніў зялёныя вастравы ды сярэбраную месячную сцежку на ваддзе.


В5. Знайдзіце словы, у якіх няправільна напісана прыстаўка. Запішыце гэтыя словы ў адпаведнасці з правіламі.

№1

 1. адрэзаць;

 2. падняць;

 3. слéзці;

 4. бесчалавечны;

 5. бездакорны.

№2

 1. аддаць;

 2. атшумела;

 3. спісаць;

 4. расчышчаць;

 5. падказка.

№3

 1. разшчодрыцца;

 2. бясспрэчны;

 3. адкапáць;

 4. раздаць;

 5. узвысіць.


Правільныя адказы:

А1 – 2, 7, 8; А2 – 1, 4, 7; А3 – 1, 2, 4, 5; А4 – 1, 2, 5, 8, 9; А5 – 1, 4, 5, 7, 8; А6 – 3, 5, 7, 8; А7 – 1, 3, 5; А8 – 2, 4, 6; А9 – 4, 6, 8; А10 – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11; А11 – 1, 2, 3, 4, 5, 8; А12 – 2, 5, 6, 8; А13 – 1, 5, 6, 10, 11; А14 – 1, 2, 4, 6, 8; А15 – 1, 4, 6; В1 – леснічоўка, земляроб, спевакі, лебядзіны, звеннявы, пасека, прадзед, верасень, поўдзень, замяць, кубел, колер, гегемон; В2 – спецыяльнасць, абрэвіяцыя, рэакцыя, пансіён, задыяк, ідэал, шпіён, фізіёлаг, метэор, пенсіённы, дыягназ, сацыёлаг, педыятр, кіёск; В3 - №1. 2) раённая (канферэнцыя); №2. 1) фразеалагічны (слоўнік); В4 – Я пайшоў на возера. Яно вабіла да сябе, і ноччу я часта сніў зялёныя астравы ды сярэбраную месячную сцежку на вадзе. В5 - №1. 3) злезці; №2. 2) адшумела; №3. 1) расшчодрыцца.

1   2   3   4   5

Падобныя:

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconТэст па тэме "Аднародныя члены сказа" (8 клас)
Дайце поўную характарыстыку аднародным членам сказа, выбраўшы нумары адпаведных пунктаў

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове І літаратуры 8 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconПраверкі алімпіядных работ па беларускай мове І літаратуры, 5 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў І моў народаў свету

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconДуа "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі"
Мэта на мове вучняў: на ўроку я даведаюся, што такое складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, навучуся ІХ знаходзіць у тэксце І адрозніваць...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconЗаконы беларускай мовы
Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове. 9 клас Лінгвістычны конкурс
Як вы назавеце трапічную расліну з тоўстымі прадаўгаватымі калючымі лістамі: альяс ці альянс?

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове 8 клас
Вызначце, колькі разоў гукі, якія складаюць слова воз, сустракаюцца ў наступным тэксце

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка