Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
НазваДыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
старонка2/5
Дата канвертавання23.02.2013
Памер483.18 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

А5. Адзначце словы, у якiх адбываецца прыпадабненне шыпячых зычных да свiсцячых.

 1. зжаць;

 2. грузчык;

 3. пераможца;

 4. (па) кладачцы;

 5. (на) дошцы;

 6. счапiць;

 7. барацьба;

 8. бегчы;

 9. дужка;

 10. разносчык;

 11. збiраешся;

 12. зжаваць;

 13. (па) рэчцы;

 14. (на) кветцы;

 15. бейсбол;

 16. гарадскi;

 17. не парэжся;

 18. (па) дарожцы;

 19. пясчаны;

 20. пяшчота.

А6. Адзначце словы, у якiх няправiльна пастаўлены нацiск.

 1. алфáвiт;

 2. беларýсы;

 3. выпадак;

 4. грамадзянiн;

 5. магазiн;

 6. дакумент;

 7. крапiва;

 8. iндустрыя;

 9. таварышы;

 10. iмя;

 11. блукаць;

 12. выразна;

 13. буйны (завод);

 14. цяжкi;

 15. бульбяны;

 16. адзiнаццаць;

 17. квартал;

 18. статуя;

 19. слабы;

 20. цяжар;

 21. чатырнаццаць;

 22. фартух;

 23. фурман;

 24. сiвы;

 25. спiна;

 26. каменны;

 27. глiняны;

 28. некаторыя;

 29. (ты) пазвонiш;

 30. стары.

А7. Адзначце словы, якiя напiсаны правiльна.

 1. агенцтва;

 2. асфальт;

 3. бухгалтар;

 4. Навагрудчына;

 5. Вiцебшчына;

 6. Мiншчына;

 7. казахскi;

 8. Белавеская пушча;

 9. князства;

 10. гарацкi;

 11. салдацкi;

 12. птаства;

 13. ланшафт;

 14. ткацкi;

 15. (ты) усмiхаешся;

 16. выдавецкi;

 17. канешне;

 18. на рэчцы;

 19. выязны;

 20. кантрастны;

 21. карыстны;

 22. заслáны;

 23. бухгáлтар;

 24. радасны;

 25. палесскi;

 26. расшчодрыцца;

 27. па-таварыску;

 28. адвакатскi;

 29. латышскi;

 30. сiроцкi.

Трэніровачны тэст №2, 10 клас

Правапiс галосных о, э, а. Правапiс галосных е, ё, я. Правапiс спалучэнняў галосных у словах iншамоўнага паходжання.


А1. Адзначце словы, дзе трэба ўставiць лiтару а.

 1. абагр..вáць;

 2. аранж..вы;

 3. вет..ран;

 4. др..мучы;

 5. лат..рэя;

 6. ж..тон;

 7. зар..ва;

 8. выкр..слiць словы;

 9. невыч..рпальны;

 10. ж..леза;

 11. лiт..ратура;

 12. гард..роб;

 13. кач..рга;

 14. с..кратар;

 15. камп'ют..р;

 16. галант..рэйны;

 17. д..рэктар;

 18. кват..рант;

 19. характ..р;

 20. ш..дэўр;

 21. р..монт;

 22. р..корд;

 23. др..жаць;

 24. бесс..рдэчны;

 25. пач..рнець;

 26. адр..с;

 27. поч..рк;

 28. вер..цяно;

 29. прынт..р;

 30. п'ед..стал.


А2. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару э.

 1. антр..соль;

 2. аранж..рэя;

 3. ач..рсцвелы;

 4. м..тазгодны;

 5. кар..спандэнт;

 6. расч..саць;

 7. ж..стыкуляцыя;

 8. др..ваапрацоўчы;

 9. ж..нiцьба;

 10. iнж..нер;

 11. iнт..лект;

 12. гр..мець;

 13. майст..р;

 14. канц..нтрат;

 15. пераас..нсаванне;

 16. адр..с;

 17. зач..рсцвелы;

 18. др..ванасаджэнне;

 19. д..лiкатны;

 20. д..таль;

 21. р..спублiка;

 22. ар..шт;

 23. ас..нсаваць;

 24. ж..мчужына;

 25. п'ед..стал;

 26. акс..суар;

 27. канц..лярыя;

 28. iнт..рвал;

 29. ч..мпiён;

 30. акад..мiчны.


А3. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару о.

 1. самб..;

 2. выс..кавата;

 3. тры..;

 4. пiянiн..;

 5. в..семсот;

 6. в..семнаццаць;

 7. сальфеджы..;

 8. Токi..;

 9. рады..;

 10. Антары..;

 11. у метр..;

 12. радэ..;

 13. сапран..;

 14. барок..;

 15. Ватэрло…


А4. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару ы.

 1. дыр..жор;

 2. д..легат;

 3. др..мучы;

 4. др.. ўляны;

 5. др..вотня;

 6. др..васек;

 7. гл..біня;

 8. ябл..чны;

 9. лод..р;

 10. кр..шыць;

 11. iнт..лiгент;

 12. пр..зiдэнт;

 13. поч..рк;

 14. скр..гатаць;

 15. др..сiроўшчык;

 16. вод..р;

 17. абар..ген;

 18. бесц..рымонна;

 19. др..мотны;

 20. д..рэктар;

 21. др..жаць;

 22. гл..ток;

 23. тр..вога;

 24. iнт..лект;

 25. гл..бокi;

 26. кр..вавы;

 27. здр..гануўся;

 28. бр..зент;

 29. пр..вiлея;

 30. ябл..ня.


А5. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару е.

 1. аб..лiск;

 2. б..сспрэчна;

 3. .. ўрапейскi;

 4. в..лiчыня;

 5. вы..зджаць;

 6. здз..йсняць;

 7. н..злiчоны;

 8. н..весела;

 9. пам..ць;

 10. гал..рэя;

 11. выл..чыць хворага;

 12. бал..рына;

 13. заб..спячэнне;

 14. вы..зд;

 15. закасц..неласць;

 16. выл..пiць;

 17. досв..ткам;

 18. м..жпланетны;

 19. удал..чынi;

 20. с..мнаццаць;

 21. п..цьсот;

 22. б..з мацi;

 23. пас..джэнне;

 24. м..дзвежы;

 25. па..дынак;

 26. кавал..рыст;

 27. мац..рынскi;

 28. л..снiковы;

 29. пл..мянны;

 30. пл..мёны;

 31. с..ржант;

 32. ген..рал;

 33. ц..цярук;

 34. пра..зджаць;

 35. арнам..нт.


А6. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару я.

 1. зам..нiцель (цукру);

 2. г..рой;

 3. кац..лок;

 4. кал..ндар;

 5. в..ранда;

 6. зв..рынец;

 7. водал..чэбнiца;

 8. выб..гчы (з пакоя);

 9. запл..таць (косы);

 10. ал..горыя;

 11. в..лiкадушны;

 12. дац..мнá (працаваць);

 13. г..ктар;

 14. дз..вяты;

 15. зап..чатаць;

 16. зм..ншэнне;

 17. кал..iна;

 18. сцв..рджэнне;

 19. зн..вага;

 20. зн..важаць;

 21. камп..тэнтны;

 22. кам..нiца;

 23. л..снiк;

 24. л..снiчоўка;

 25. л..снiцтва;

 26. ма..тнiк;

 27. па-дз..цячы;

 28. м..тал;

 29. м..тафара;

 30. нап..рэдаднi;

 31. н..бесны;

 32. н..звязнае (выказванне);

 33. н..высокi;

 34. пан..дзелак;

 35. Прып..ць;

 36. перас..ленец;

 37. персп..ктыва;

 38. п..счынка;

 39. п..шчотны;

 40. сл..за;

 41. сн..гiры;

 42. сув..нiр;

 43. сув..зiст;

 44. с..мiвугольнiк;

 45. с..мнаццаць;

 46. с..мсот;

 47. г..рбарый;

 48. ..фрэйтар;

 49. дз..вяты;

 50. м..тровы.


А7. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць лiтару i.

 1. адцв..сцi;

 2. к..фiр;

 3. верм..шэль;

 4. м..тусня;

 5. с..зон;

 6. м..ладычны;

 7. м..лагучны;

 8. м..жсезонны;

 9. хв..лiна;

 10. с..кунда;

 11. пас..дзець;

 12. пас..вець;

 13. пав..тацца;

 14. п..йзаж;

 15. дз..цячы;

 16. в..льготны;

 17. с..рата;

 18. зам..ць;

 19. выкл..каць;

 20. кáл..ва;

 21. вец..р;

 22. л..чыць да ста;

 23. л..чыць хворага;

 24. м..жволi;

 25. св..танне;

 26. акампан..мент;

 27. расцв..сцi;

 28. св..стаць;

 29. зв..льгатнелы;

 30. усм..хацца;

 31. в..негрэт;

 32. в..рнiсаж;

 33. г..гант;

 34. г..рань;

 35. гл..няны.


А8. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць два разы лiтару е.

 1. з..л..нiна;

 2. з..л..нюсенькi;

 3. з..л..наваты;

 4. паз..л..неўшы;

 5. м..дс..стра;

 6. м..дзв..дзяня;

 7. в..с..лосць;

 8. пав..с..лiцца;

 9. (два) ц..ц..рукi;

 10. ц..ц..рук;

 11. ц..ц..рка;

 12. г..н..ральны (план);

 13. б..з п..рамен;

 14. дз..в..ць (9);

 15. кв..ц..нь;

 16. кв..тн..ць;

 17. п..рш-нап..рш;

 18. л..б..дзiны;

 19. п..цьдз..сят;

 20. дз..с..ць (10).


А9. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць спалучэнне iё.

 1. арх..лаг;

 2. рэг..н;

 3. стад..н;

 4. мельх..р;

 5. атракц..н;

 6. акс..ма;

 7. антыб..тык;

 8. лег..н;

 9. бiбл..тэка;

 10. панс..н.


А10. Адзначце словы, у якiх трэба ўставiць спалучэнне iя.

 1. цiхi ак..н;

 2. летняя алiмп..да;

 3. леднiковы пер..д;

 4. цiкавiцца арх..логiяй;

 5. ген..льная задума;

 6. пенс..нер;

 7. мiл..рд;

 8. арганiзац..свята;

 9. б..графiя пiсьменнiка;

 10. п..неры.


В1. Знайдзiце словы, у якiх ёсць арфаграфiчная памылка. Запiшыце iх правiльна.

Ранiцай падзьмуў паўднёва-ўсходнi вецер. Ён прынёс па-весноваму мягкую цяплынь i безлiч забытых за зiму пáхаў. Ноччу секануў буйны цёплы дождж. У бяспрасветнай цемры ён глуха лапатаў, сепеў, растапляючы снег. Гулi i звянелi iмклiвыя ручаiны.


В2. Знайдзiце слова, дзе ёсць арфаграфiчная памылка. Запiшыце яго правiльна.

№1

 1. грандыёзнае (вiдовiшча);

 2. районная (канферэнцыя);

 3. геаграфiчны (áтлас);

 4. рэгiянальныя (навiны).

№2

 1. фразiалагiчны (слоўнiк);

 2. (сапраўдны) патрыёт;

 3. харэаграфiчнае (вучылiшча);

 4. трыо вiяланчэлiстаў.

№3

 1. клiент (банка);

 2. (даказаць) тэарэму;

 3. клавiятура;

 4. (прыгожы) гладзiёлус.

№4

 1. (пахучая) фiялка;

 2. (кiтайскi) iероглiф;

 3. (згубiць) арыянцiр;

 4. (заправiць) маянезам.Трэніровачны тэст №3, 10 клас

Падоўжаныя зычныя. Прыстаўныя гукi.


А1. Адзначце словы, у якiх вымаўляюцца (i пiшуцца) падоўжаныя зычныя.

 1. падоро(жж)а;

 2. узбярэ(жж)а;

 3. эскадры(лл)я;

 4. пало(зз)е;

 5. вясе(лл)е;

 6. А(лл)а;

 7. а(лл)егорыя;

 8. Жа(нн)а;

 9. ка(лл)екцыя;

 10. пустазе(лл)е;

 11. асяро(ддз)е;

 12. асяро(дд)ак;

 13. арты(лл)ерыя;

 14. гру(пп)а;

 15. ва(ддз)яны;

 16. разво(ддз)е;

 17. захапле(нн)е;

 18. збаве(нн)е;

 19. кало(нн)а;

 20. то(нн)а;

 21. ва(нн)а;

 22. камя(нн)iца;

 23. каме(нн)е;

 24. камя(нн)i;

 25. а(нн)атацыя;

 26. Га(нн)а;

 27. I(нн)а;

 28. су(ддз)я;

 29. су(ддз)iць;

 30. асу(ддж)анны;

 31. з роспа(чч)у;

 32. у роспа(чч)ы;

 33. лiс(цц)е;

 34. дзеся(цц)ю;

 35. ся(мм)ю;

 36. трыцца(цц)ю;

 37. I(лл)iнiчна;

 38. Пале(сс)е;

 39. пале(сс)кi;

 40. узле(сс)е.


А2. Адзначце словы, дзе няма падаўжэння i пiшацца адна зычная лiтара.

 1. паўста(н)е;

 2. зба(ж)ына;

 3. збо(ж)а;

 4. жы(ц)ё;

 5. з радас(ц)ю;

 6. I(л)ья;

 7. Ната(л)я;

 8. ка(л)екцыя;

 9. ла(дз)я;

 10. роўня(дз)ю;

 11. па роўня(дз)i;

 12. раза(л)ью;

 13. ма(с)iў;

 14. двуко(с)е;

 15. двукро(п)'е;

 16. кала(с)ы;

 17. кало(с)е;

 18. ма(с)аж;

 19. мя(дз)яны;

 20. ме(дз)ю;

 21. прыгажос(ц)ю;

 22. прыпе(ч)ак;

 23. запе(ч)а;

 24. рэжы(с)ёр;

 25. Адэ(с)а;

 26. пятнацца(ц)ю;

 27. кры(л)е;

 28. кры(л)ы;

 29. а(л)ея;

 30. камi(с)iя;

 31. пустазе(л)е;

 32. хвалява(н)е;

 33. адушаўлё(н)ы;

 34. су(б)ота.


А3. Адзначце словы, дзе няма прыстаўных гукаў (галосных або зычных).

 1. воўк;

 2. вобраз;

 3. вобласць;

 4. вогненны;

 5. водалячэбнiца;

 6. водар;

 7. водблеск;

 8. водзыў;

 9. возера;

 10. войска;

 11. ваенны;

 12. вокамгненна;

 13. восем;

 14. восеньскi;

 15. восень;

 16. вугаль;

 17. вудзiльна;

 18. iльвiца;

 19. iлюстрацыя;

 20. iмпульс;

 21. iржа;

 22. iмгла;

 23. iмгненне;

 24. iмiтацыя;

 25. iмперыя;

 26. iмчаць;

 27. iмшара;

 28. iмя;

 29. iнжынер;

 30. iнтэлект;

 31. павiннасць;

 32. павольна;

 33. павук;

 34. павесiць;

 35. павучальна.

1   2   3   4   5

Падобныя:

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconТэст па тэме "Аднародныя члены сказа" (8 клас)
Дайце поўную характарыстыку аднародным членам сказа, выбраўшы нумары адпаведных пунктаў

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове І літаратуры 8 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconПраверкі алімпіядных работ па беларускай мове І літаратуры, 5 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў І моў народаў свету

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconДуа "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі"
Мэта на мове вучняў: на ўроку я даведаюся, што такое складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, навучуся ІХ знаходзіць у тэксце І адрозніваць...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconЗаконы беларускай мовы
Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове. 9 клас Лінгвістычны конкурс
Як вы назавеце трапічную расліну з тоўстымі прадаўгаватымі калючымі лістамі: альяс ці альянс?

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове 8 клас
Вызначце, колькі разоў гукі, якія складаюць слова воз, сустракаюцца ў наступным тэксце

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка