Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас




НазваДыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас
старонка1/5
Дата канвертавання23.02.2013
Памер483.18 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5
Дыягнастычны тэст па беларускай мове

па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас

А1. Адзначце лiтары слоў, у якiх лiтары е, ё, я абазначаюць 2 гукi:

 1. ягады;

 2. асцярожна;

 3. салаўю;

 4. дыядэма;

 5. жменя.

А2. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару о:

 1. выс..кавата;

 2. тры..;

 3. в..семсот;

 4. в..семнаццать;

 5. сальфеджы…

А3. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару ы:

 1. др..вотня;

 2. др..ўляны;

 3. характ..рыстыка;

 4. аранж..рэя;

 5. бр..зент.

А4. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару а:

 1. Р..спублiка;

 2. р..монт;

 3. лiт..ратура;

 4. ш..рсцеапрацоўка;

 5. ш..рсцяны.

А5. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару е:

 1. с..мнаццаць;

 2. дзес..ць;

 3. в..лiкаваты;

 4. г..раiчны;

 5. сц..мнела.

А6. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару я:

 1. мес..ц;

 2. б..зрадасны;

 3. кац..лок;

 4. м..даль;

 5. б..сперабойны.

А7. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару i:

 1. м..лодыя;

 2. пам..раць;

 3. ал..горыя;

 4. квец..нь;

 5. цв..сцi.

А8. Адзначце нумары слоў, у якiх трэба ўставiць лiтару, каб перадаць падоўжанае вымаўленне зычных:

 1. праграм..а;

 2. прэс..а;

 3. лiсц..е;

 4. аблiч..а;

 5. развод..зе.

А9. Адзначце словы, вымаўленне якiх не супадае з напiсаннем:

 1. згаджацца;

 2. смяешся;

 3. не мог;

 4. з людзьмi;

 5. палескі.

А10. Адзначце радкi, дзе абедзве падкрэсленыя галосныя з'яўляюцца нацiскнымi:

 1. крапiва, дактыль;

 2. алергiя, данесцi;

 3. браўнiнг, мянтуз;

 4. амплуа, адкупны;

 5. крэпдэшын, дачырвана.

А11. Адзначце словы, у якiх пiшацца лiтара а:

 1. ж..луды;

 2. д..ўгалецце;

 3. шыр..каэкранны;

 4. р..дакцыя;

 5. с..кратар.

Трэніровачныя практыкаванні

Заданне №1

Пры дапамозе прыставак утварыце антонімы. Запішыце іх.

Падземны (пераход), уліваць (ваду), адчыніць (дзверы), смачны (пірог), хмарнае (неба), звычайныя (абставіны), ідэйны (твор), рэлігійны (змест).

Заданнее №2

Пры спісванні ўстаўце прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.

Аб’..ктыўны, абц..рэбліваць, аб’..днанне, ап..ратыўны, б..л..трыстыка, б..скал..ровы, б..сп..растанку, б..звы..зна, в..ласіп..дыст, в..рац..но, в..рашчака, в..с..лосць, в..рхавіна, дз..сяц..ра, дз..лянка, заб..сп..чэнне, з..л..наваты, з..л..ніна, л..туценне, м..ханік, м..талічны, м..ккаваты, м..нутка, надв..чорак, н..в..лікі, н..навісць, н..навісны, ц..жкаатл..т, ц..гавіты.

Заданне №3

Запішыце словы па-беларуску.

Аккордеон, апогей, апостроф, Баренцево море, рапорт, рейдовый, третичный, желобок, Желябин, жонглер, эконом, литература, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, ореол, опасаться, Одесса, одеколон, жемчужина, редковатый, рекордсмен, трещотка, ровесник, радеть, Гренландия, Челябинск, шелестеть, шеренга, Челюскин, черепица, черновик, шедевр, шепелявый, черепаха, Чекалин, Онтарио, целинный, Целиноград, холодильник, чемодан, ольховый.

Заданне №4

Прачытайце словы. Пры спісванні ўстаўце прапушчаныя літары. Словы з гукамі [i], [y] падзяліце на склады.

А..торак, а..дыторыя, аквар..м, шлагба..м, каля..на, ..ніверсітэт, або..ма, адмо..е, прэзіды..м, Алата.., Ланда.., а..дыенцыя, а..сберг, ла..рэат, кансілі..м, аператы..ны, астрана..т, арха..зм, аўта..нспекцыя, баво..на, дыназа..р, еса..л, за..часна, індывіды..м, інту..цыя.

Заданне №5

Утварыце словы з дапамогай прыставак аб-, ад-, над-, пад-. Запішыце.

Класці, іграць, плесці, будаваць, ісці, пісаць, тачыць, чапляць, пілаваць, капаць, сыпаць.

Заданне №6

Уставіць прапушчаныя літары:

За..кацца, над..ходзіць, с..граць, без..дэйны, без..ніцыятыўны, за..нелы, вы..шаў, за..граць, контр..гра, звыш..мклівы, пад..ход, уз..ходжанне.

Заданне №7

Гульня “Чацвертае лішняе”: неабходна выпісаць чацвёртае лішняе слова ў кожным радзе, вусна растлумачыць выбар.

 1. Ззяць, ссушыць, адбой, раскацісты.

 2. Падклеіць, абляпіць, надрэзаць, абвязаць.

 3. Пераігрываць, безыменны, абылгаць, выйсці.

 4. Востравугольнік, зверагадоўля, дабратворны, воданапорны.

 5. Асновапалажэнне, рэдказубы, жыццядзейнасць, белабароды.

 6. Бездапаможны, бездарожжа, бескантрольны, бяскрайнасць.

 7. Грыбавар, мылавар, повар, кашавар.

 8. Лесавік, лесавоз, лесагон, лесаруб.

Заданне №8

Гульня “Карэктар”: выпраўце памылкі ў тых словах, у якіх яны дапушчаны.

Абыйсці, адыйсці, зайскрыцца, прайсці, сыграць, узыйсці, сінекрылы, кораткашэрсны, навабудоўля, паўнапраўны, сваеасаблівы, стагадовы, шэсцідзёнка, зказаць, фотаграфія.

Заданне №9

Падбярыце аднакаранёвыя словы так, каб нацискныя [o], [э] стаялі не пад націскам.

навокал - ______________

спрэчка - ______________

поспех - _______________

сустрэча - ______________

восень - _______________

папрок - _______________

цэгла - ________________

мова - _________________

Заданне №10

Перакладзіце на беларускую мову.

Глоток воды, центральный вход, сладкое яблоко, шестеро учеников, дружные шестиклассники, чемпионат школы, демократические республики, рекорд спартакиады, молодой президент, шерстяной свитер, желтое яблоко, спелая черешня, литературный характер, редкий экземпляр, аромат осени, целая черепица, грамотный инженер, процедурная церемония, черная бровь, цена за телефон.

Заданне №11

Падкрэсліце словы, у якіх літара я пішацца незалежна ад націску.

Яблык, святочны, мядовы, дзевяць, мядок, лясны, месяц, перасяленне, яны, пясняр, лямант, пляма, спякота, Якаў, звязаны, пяць, вялікі, бяліць, памяць, якраз.

Заданне №12

Растлумачце перадачу спалучэння [io] у беларускім варыянце слоў. Для гэтага вызначце месца націску, пазіцыю ў слове спалучэння [io].

Рускі варыянт:

бастион

пионер

виолончель

патриот

киоскер

Иоанн

Беларускі варыянт:

бастыён

піянер

віяланчэль

патрыёт

кіяскёр

Іаан

Заданне №13

Растлумачце перадачу спалучэнняў [iа] у беларускім варыянце слоў.

Рускі варыянт:

авиатор

диапазон

диатез

гениальность

диагноз

спартакиада

Беларускі варыянт:

авіятар

дыяпазон

дыятэз

геніяльнасць

дыягназ

спартакіяда

Заданне №14

Перакладзіце на беларускую мову словы.

Иерусалим, Иаков, Бианки, Эфиопия, Альбион, Илиада, Циолковский, Индия, Кордильеры, шпион, триллион, ориентация, фиалка, район, гигиена, сольфеджио, биатлон, диета, театр, радио, океан, фойе.

Заданне №15

Выпраўце памылкі ў словах.

Кліянтура, задзіак, фіалка, нацыанальнасць, Неяпаль, Ёсіф, віаланчэль, мельхіор, кіаскёр, энтузіазм, пацыэнт, географія, шпіон, мемарыальны, біатлон, файе, майонез.

Заданне №16

Выпішыце тыя словы, у якіх ёсць прыстаўныя галосныя зычныя гукі.

Рос агурок, старая вольха, сарваць ігрушу, пышны волас, не ўлавіць імгненне, вузкаватая дарога, ірваць паперу, паўз аржанішча, белавусы дзед, цягнуць волакам, каляровыя стужкі, даглядаць агарод, цемны завулак, вокладка кнігі, прыехаць ў аўторак, раскінуць вуды, небяспечны вораг, далёкі водгук, таемны востраў, надзейная ахова, пясчаная водмель, воблачнае неба, горная навука, доўгае вуха.

Заданне №17

Прачытайце прыказкі. Устаўце , дзе трэба, прапушчаныя літары.

Конь вы..рвецца – дагоніш, а слова сказанага не вернеш. Была калісь праўда, ды за..ржавела, Камень абрастае ..мхом на адным месцы лежачы. ..голкай дарог не мераюць. І жалеза сатрэцца, калі ..ржа завядзецца. Хто ..грае з агнём – да..граецца да попелу. Пана вядуць вешаць, мужык шапку скідае, бо як ада..рвецца, то адрыгнецца. Паны сварацца, а ў мужыкоў ..лбы трашчаць. Няма звера дужэйшага за ..льва. Як пайшла карова па пракосе, то малако знялося, а як пойдзе на ..ржышча – назад чышча. ..очы завяжаш, а ..ушэй не заложыш. Кніга – меленькае ..акенца, ды праз яго ўвесь свет відаць.

Заданне №18

Выпраўце памылкі ў словах, вусна растлумачце сваё рашэнне.

Карэлічскі, настаўніцтва, грамацтва, таварыштва, турэччына, гарадскі, своякскі, прыязны, капустны, палесскі, шляхетства, Брэстчына, праяздны, міласэрдны, літаслівы, Кранштадт, бяскарыстны, зайдросны, посны, вустны.

Заданне №19

Устаўце прапушчаныя літары.

У лесе Васіль непрыкметна а..стае ад Сямёна. Непрывычныя для яго такія размовы. Ба..ька ..яперашні парадак жы..я не асу..жае, і не трэба Васілю пра ..еда расказва..ь. Ён памятае, як жыў ..ед. Можа, сапраў..ы меў шмат кароў. Для гною. Але нават ..обрай ха..ы не пабудаваў. А..ны боты насіў усё жы..ё.

Васіль дашукваецца прычыны, чаму Сямён так гаворы..ь. Некалі ён першы кінуўся ў калгас, пасек, паліў іконы. Затым у..ёк з калгаса. Яго нават су..іць ха..елі, бо ноччу вывеў са стайні ўласнага каня.

Не пашан..авала Сямёну ў жы..і, прыхо..іць да высновы Васіль. Сын – бан..ыт, жонка, мажная, шыракатварая, з ..элым пакладам залатых зубоў, гуляе з кім захоча. Пра гэта ўсё мяс..эчка ведае…

Васіль у..ёк ад Сямёна, бо не хоча бязла..я ў думках. Ён сам бачы..ь, што яшчэ многа непарадкаў. Але павінна іс..і на тое, каб выкараня..ь непарадак, каб жы..ё паляпшалася.

Заданне №20

Перакладзіце слдовы на беларускую мову.

Антенна, диспут, артель, дюна, Денис, Бородино, Двина, Дмитрий, двести, бригадир, карантин, букетик, митинг, фонетика, глагол, мультипликация, мультик, медицина, сатира, твердый, тюльпан, этюд, диктант, тираж.

Заданне№21

Запішыце словы ў два слупкі: у першы слупок – словы, у якіх адбылося фанетычнае падаўжэнне, у другі – словы з марфалагічным падваеннем.

Паддаць, аддзячыць, хваляванне, развітанне, аббегчы, зелле, Зарэчча, сенаванне, прыгуменне, стагоддзе, аддзяліцца, узбярэжжа, каханне, прадчуванне, угнаенне, расступіцца.

Заданне №22

Падбярыце да наступных слоў аднакаранёвыя з падоўжанымі зычнымі.

Узор: корань – карэнне.

судзіць - ___________

хваляваць - _________

шыць - _____________

вучыць - ____________

збажына - ___________

полаз - ______________

жыць - ______________

багаты - _____________

Заданне №23

Выпраўце памылкі ў словах. Запішыце словы правільна.

Мека, субота, калона, Эмма, аллея, аккуратны, Ала, малінік, камене, расада, вана, наллю, Кассян, падобрыць.


Трэніровачны тэст №1, 10 клас

Гукi i лiтары. Глухiя i звонкiя зычныя. Нацiск. Гукавое значэнне лiтар е, ё, я.

А1. Адзначце словы, у якiх колькасць гукаў i лiтар не супадае.

 1. дзянёк;

 2. напiсаць;

 3. мароз;

 4. суддзя;

 5. гарадскi;

 6. сядзьце;

 7. прыходзь;

 8. аддаў;

 9. вяселле;

 10. барацьбiт;

 11. елка;

 12. пясок;

 13. страляць;

 14. iдзе;

 15. роўнядзь.

А2. Адзначце словы, у якiх лiтары е, ё, я абазначаюць два гукi.

 1. мёд;

 2. праехаць;

 3. калоссе;

 4. боязь;

 5. пяшчота;

 6. зямля;

 7. дзевятка;

 8. памяць;

 9. яблык;

 10. заяц;

 11. шчасце;

 12. пояс;

 13. мiльён;

 14. патрыёт;

 15. пяхота;

 16. ядловец;

 17. акiян;

 18. зелень;

 19. метро;

 20. шчаўе;

 21. сур'ёзны;

 22. фаé;

 23. льéцца;

 24. язык;

 25. лён;

 26. разнатраўе;

 27. раён;

 28. музей;

 29. сям'я;

 30. сняжок;

 31. наедак;

 32. елка;

 33. песенька.

А3. Адзначце словы, у якiх адбываецца прыпадабненне звонкiх зычных да глухiх.

 1. барацьбiт;

 2. у дзежцы;

 3. носьбiт;

 4. лiчба;

 5. адважся;

 6. лётчык;

 7. дзядзька;

 8. падсыхаць;

 9. расчоска;

 10. на рэчцы;

 11. малацьба;

 12. стрыгчы;

 13. салодкi;

 14. лёгка;

 15. мяккi;

 16. магчымасць;

 17. футболка;

 18. падлiчыць;

 19. мiгценне;

 20. Вiцебшчына.

А4. Адзначце радкi, дзе правiльна паказана, як вымаўляюцца адпаведныя словы.

 1. адказчык – [аткасчык];

 2. адпрэгчы – [атпрэхчы];

 3. зжаць – [сжац' ];

 4. горад – [горат];

 5. моладзь – [моладз' ];

 6. выязджаць – [выяжджац' ];

 7. абступiць – [апступiц' ];

 8. сузор'е – [сузорйэ];

 9. лiчба – [л'iджба];

 10. лётчык – [л'одчык];

 11. хараство – [харазтво];

 12. усхваляць – [узхвал'ац' ];

 13. вакзал – [вагзал];

 14. прамень – [прам'йэн'];

 15. шчасце – [жчасц'э];

 16. паўтарáю – [паўтарайу];

 17. ад'ехаць – [ад'эхац'];

 18. вераб'i – [в'эраб'вi];

 19. краiна – [крайiна];

 20. пясчаны – [п'яшчаны].
  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconТэст па тэме "Аднародныя члены сказа" (8 клас)
Дайце поўную характарыстыку аднародным членам сказа, выбраўшы нумары адпаведных пунктаў

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове І літаратуры 8 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconПраверкі алімпіядных работ па беларускай мове І літаратуры, 5 клас

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў І моў народаў свету

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconРаённая алімпіяда па беларускай мове для вучняў 5 класаў
Некаторыя паняцці ў рускай мове падаюцца праз словазучэнні, якія ў беларускай мове абазначаюцца адным словам. Зрабіць пераклад

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconДуа "Акадэмія паслядыпломнай адукацыі"
Мэта на мове вучняў: на ўроку я даведаюся, што такое складаныя сказы з рознымі відамі сувязі, навучуся ІХ знаходзіць у тэксце І адрозніваць...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconКаментар да ўрока ў 6 класе па беларускай мове "Парадкавыя лічэбнікі"
Сярэдні бал па беларускай мове за – у класе ёсць удзельнікі раённай алімпіяды па беларускай мове; ёсць пераможцы разнастайных творчых...

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconЗаконы беларускай мовы
Усе пазіцыйныя чаргаванні падпарадкоўваюцца асноўным фанетычным законам. Для сучаснай беларускай мовы яны наступныя

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове. 9 клас Лінгвістычны конкурс
Як вы назавеце трапічную расліну з тоўстымі прадаўгаватымі калючымі лістамі: альяс ці альянс?

Дыягнастычны тэст па беларускай мове па тэме: «Напiсаннi, заснаваныя на фанетычным прынцыпе», 10 клас iconАлімпіяда па беларускай мове 8 клас
Вызначце, колькі разоў гукі, якія складаюць слова воз, сустракаюцца ў наступным тэксце

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка