«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце
Назва«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце
Дата канвертавання23.02.2013
Памер163.75 Kb.
ТыпДокументы
Установа адукацыі

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт

імя Францыска Скарыны»


Зацвярджаю

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ ім. Ф. Скарыны, прафесар

___________________ І.В. Семчанка

«____»____________ 201 г.,


Рэгістрацыйны № УД-________/раб.


ЛУГАЗНАЎСТВА


Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1-31 01 01 Біялогія (па напрамках)

1–31 01 01-02 Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)

1-31 01 01 02 02 Батаніка


Факультэт біялагічны

Кафедра батаннікі и фізіялогіі раслін

Курс 3

Семестр 6


Лекцыі 20 гадз.


Экзамен – сяместр


Практычныя (семінарскія заняткі) – гадз.Залік 6 сяместр


Лабараторныя

заняткі 14 гадз.


Курсавы праект,

работа –


Самастойная кіруючая работа студзентаў 4 гадз.


Усяго аўдыторных гадзін

па дысцыпліне 34 гадз.

Форма атрымання

вышэйшай адукацыі дзённая

Усяго гадзін

па дысцыпліне 62 гадз.


Склаў Сапегін Л.М., д.б.н., прафесар


2010

Вучэбная праграма складзена на аснове базавай вучэбнай праграмы, зацверджаннай ____ ______________ 201_ г.,

Рэгістрацыйны нумар ____-_________/_____


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на паседжанні кафедры батанікі і фізіялогіі раслін


___ ________201_г., пратакол № ____


Загадчык кафедры

________________ М. М. Дайнека


Узгоднена і рэкамендавана да зацвярджэння метадычным саветам біялагічнага факультэта


___ ____________201_г., пратакол № ___


Старшыня

________________ У.А. Собчанка


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА


Спецкурс “Лугазнаўства” вывучае лугі як біягеацэнозы, экасістэмы. Адрозненне лугоў ад іншых тыпаў травяных экасістэм. Разглядае кароткую гісторыю вывучэння лугоў Беларусі.

Падрабязна разглядаецца структура лугавых біягеаценозаў як біякосных прыродных экасістэм; біялагічныя і экалагічныя уласцівасці лугавых раслін; склад і структуру лугавых фітацэнозаў; дынаміку лугавой расліннасці; выкарыстаннелугоў як сенажацяў і пашаў; прыёмы паляпшэння лугоў; класіфікацыю і тыпалогію лугоў; лугавая расліннасць Рэспублікі Беларусь, як рацыянальнае ўстойлівае выкарыстанне і ахова.

Мэтай спецкурса “Лугазнаўства” з’яўляецца засваенне студэнтамі асноў узнікнення і функцыянаванне лугавых экасістэм як каштоўных прыродных кармавых угодзяў.

Задачамі спецкурса з’яўляецца:

- азнаямленне студэнтаў з лугамі як біякоснымі сістэмамі і адрозненнем лугоў ад іншых біякосных сістэм;

- засваенне працэсаў узнікнення, фармавання, саставу, структуры, прадуктыўнасці, устойлівага выкарыстанню, паляпшэння лугоў як прыродныхкармавых угоддзяў;

- фармаванне прадстаўленняў аб лугах як біякосных сістэмах шматгадовых траў-мезафітаў;

- авалоданне метадамі вывучэння лугавых фітацэнозаў, іх саставу, прадукцыйнасці і якасці травастояў лугавых супольніцтваў.

У выніку вывучэння спецкурса:


Студэнт павінен ведаць:

  • адрозненне лугоў ад іншых тыпаў расліннасці;

  • асаблівасці ўзнікнення і існавання як прыродных кармавых угодзяў;

  • састаў, структуру, прадуктыўнасць лугоў;

  • рацыянальнае выкарыстанне, паляпшэнне і ахову лугоў.


Студэнт павінен умець:

- выкарыстоўваць атрыманыя веды ў практычнай рабоце і эксперыментальных даследваннях;

- прымяняць веды па лугазнаўству пры выкананні курсавых і дыпломных работ адпаведнай тэматыкі.

Матэрыял спецкурса “Лугазнаўства” заснаваны на раней атрыманых студэнтамі ведах па такім дысцыплінам як, “Сістэматыка вышэйшых раслін”, “Геабатаніка”, “Глебазнаўства”, “Экалогія раслін” і інш.

Спецкурс “Лугазнаўства” вывучаецца студэнтамі 3 курса спецыяльнасці 1-31 01 01 02 “Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)” спецыялізацыі 1-31 01 01 02 02 “Батаніка”. Усяго гадзін па спецкурсу – 62; аудыторных – 34, у тым ліку: 16 гадзін лекцыйных, 14 гадзін лабараторных заняткаў, СКРС – 4 гадзіны. Форма справаздачы – залік.

змест вучэбнага матэрыяла

Тэма 1 Прадмет, мэты і задачы лугазнаўства

Прадмет лугазнаўства як навукі аб лугах, экасістэмах. Мэты лугазнаўства як навукі аб узнікненні і функцыянаванні лугавых экасістэм як каштоўных прыродных кармавых экасістэм. Умовы узнікнення лугоў. Адрозненне лугоў ад іншых травяных экасістэм. Гісторыя вывучэння лугоў у Беларусі. Перспектывы развіцця лугазнаўства ў Беларусі.


Тэма 2 Луг як біягеаценоз (экасістэма)

Структура лугавога біягеаценоза. Кампаненты лугавога біягеаценоза. Травы як біякампаненты лугавых біягеацэнозаў. Разнастайнасць флоры лугоў Беларусі. Сістэматычны, біямарфалагічны, экалагічны склад лугавой флоры Беларусі. Дрэвы і хмызнякі як кампаненты лугавых біягеацэнозаў. Мхі, лішайнікі і водараслі як кампаненты лугавых экасістэм. Косныя кампаненты лугавых біягеаценозаў. Водны рэжым лугавых экасістэм. Глебава-грунтовыя ўмовы лугавых біягеацэнозаў. Аэратоп і фітакампанент лугоў.


Тэма 3 Біялагічныя ўласцівасці лугавых раслін

Тыпы раслін па працягласці жыцця. Тыпы раслін па характары парасткаўтварэння і караневых сістэм. Тыпы раслін па характары размяшчэння лістоў. Тыпы раслін па рытме сезоннага развіцця. Тыпы лугавых раслін па Раўнкіеру. Тыпы лугавых раслін па спосабу жыўлення. Значэнне запасных рэчываў для вегетацыі і насеннага размнажэння лугавых раслін. Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да кіслотнасці глебы. Групы лугавых раслін па ўстойлівасці да поплаўнасці і алювіяльнасці. Групы лугавых раслін па зімаўстойлівасці.


Тэма 4 Экалагічныя ўласцівасці лугавых раслін

Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да ўвільготнення глебы. Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да трофнасці глебы. Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да кіслотнасці глебы. Групы лугавых раслін па ўстойлівасці да поплаўнасці і алювіяльнасці. Групы лугавых раслін па зімаўстойлівасці.


Тэма 5 Склад і структура лугавых фітацэнозаў

Фларыстычны склад лугавых фітацэнозаў. Прычыны фларыстычнага багацця ці беднасці лугавых фітацэнозаў. Біялагічныя спектры кампанентаў лугавых фітацэнозаў. Цэнапапуляцыйная структура лугавых фітацэнозаў. Фітацэнатыпы лугавых фітацэнозаў. Эколага-фітацэнатычная стратэгія (ЭФС) раслін. Вучэнні Л. Р. Раменскага аб цэнабіятычных тыпах. Сістэма тыпаў стратэгіі У. Уітэкера. Сістэма тыпаў стратэгіі Дж. Грайма. Вертыкальная і гарызантальная структура лугавых фітацэнозаў. Вертыкальны кантынуум. Мікрагрупоўкі і комплексы як элементы гарызантальнай структуры лугавых фітацэнозаў.


Тэма 6 Дынаміка лугавой расліннасці

Віды дынамікі лугавых фітацэнозаў. Сутачная зменлівасць лугавых фітацэнозаў. Рознагадовая зменлівасць лугавых фітацэнозаў. Прычыны разнагадовай зменлівасці лугавых фітацэнозаў (першасныя і другасныя прычыны). Класіфікацыі флуктуацый па Ц. А. Работнаву. Антрапагенныя флуктуацыі. Інвазійныя флуктуацыі. Фіта-заацыклічныя флуктуацыі. Сукцэсіі. Прычыны сукцэсій. Значэнне вывучэння сукцэсій для чалавека.


Тэма 7 Выкарыстанне лугоў як сенажацяў і пашаў

Уплыў сенакашэння траў на склад лугавых фітацэнозаў і на глебу. Тэрміны сенакашэння і кратнасць сенакашэння; іх значэнне і ўплыў на склад відавого саставу, прадуктыўнасць і якасць сена. Уплыў выпасу жывёлы на склад лугавых фітацэнозаў і на глебу.Уплыў выпасу на глебу лугу. Уплыў выпасу на травастой лугу. Змяненне расліннасці пад уплывам выпасу. Пашавая дыгрэсія. Атаўнасць лугавых траў. Сенажацезварот як сістэма рацыянальнага выкарыстання лугоў. Пашазварот як сістэма выкарыстання пашы і ўходу за ёй.


Тэма 8 Прыёмы паляпшэння лугоў

Паверхневае паляпшэнне лугоў і пашаў. Комплекс мерапрыемстваў пры правядзенні паверхневага паляпшэння лугоў і пашаў. Расчыстка і планіроўка паверхні лугоў. Паляпшэнне і рэгуляванне воднага рэжыму глебы лугоў. Барацьба з пустазеллем на лугах і пашах. Уход за дзярнінай і травастоем. Рэгуляванне рэжыму жыўлення лугоў. Карэннае паляпшэнне лугоў. Гідратэхнічныя работы. Асушэнні. Першая апрацоўка глебы. Травасумесі. Паскоранае залужэнне.Стварэнне культурных пашаў. Стварэнне шматгадовых культурных пашаў метадам карэннага паляпшэння.


Тэма 9 Класіфікацыя і тыпалогія лугоў

Фітапаталагічная класіфікацыя лугавой расліннасці (Л. Р. Раменскі, А. Д. Дзмітрыеў, і.В. Ларын, І. А. Цацэнкін і інш). Фітацэналагічная класіфікацыя лугавой расліннасці (А.П. Шэннікаў, Е.П. Мацвеева, Г.С. Сабардзіна, М.В. Маркаў, Л.Н. Намаконаў, Н.С. Камышоў і інш.). Фларыстычная класіфікацыя лугавой расліннасці (Брокман-Ерош, Рубель, Ж. Браун-Бланке, В.Д. Александрова, Б.М. Міркін і інш.). Прынцыпы і метады фларыстычнай класіфікацыі расліннасці. Сінтаксоны фларыстычнай класіфікацыі. Тыпалогія лугоў Беларусі.


Тэма 10 Лугавая раслінасць Рэспублікі Беларусь

Мацерыковыя лугі: сухадольныя, нізінныя лугі. Поплаўныя лугі. Дзяленне поплава на зоны. Прырэчышчава зона (прырэчышчавы поплыў). Цэнтральная зона (цэнтральны поплыў). Прытэрасная зона ( прытэрасны поплыў). Злакавыя астэпаваныя лугі. Злакавыя і асаковыя гіграмезафітныя лугі. Буйназлакавыя мезагіграфітныя лугі. Выкарыстанне і ахова лугоў Беларусі.


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА


Нумар раздзела, тэмы, занятка

Назва раздзела, тэмы, занятка;

пералік вывучаемых пытанняў

Усяго гадзін

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае

забяспячэнне занятка (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Формы кантроля заняткаў

лекцыі

практычныя (семінарскія) заняткі


лабараторныя заняткі

СВРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Прадмет, меты і задачы лугазнаўства

1 Прадмет лугазнаўства як навукі аб лугах, экасістэмах

2 Умовы узнікнення лугоў

3 Гісторыя вывучэння лугоў у Беларусі

2

2

-

-

-

Табліцы

[1, 2, 6, 7]
2

Луг як біягеацэноз (экасістэма)

1 структура лугавога біягеацэноза

2 Разнастайнасць флоры лугоў Беларусі

3 Косныя кампаненты лугавых біягеацэнозаў

4 Аэратоп і фітакампанент лугоў

2

2

-

-

-

Табліцы

[1, 2, 6, 7]
3

Біялагічныя ўласцівасці лугавых раслін

1 Тыпы раслін па працягласці жыцця

2 Тыпы лугавых раслін па Раўнкіеру

3 Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да кіслотнасці глебы

2

2

-

-

-

Табліцы

[1, 2, 6, 7]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Экалагічныя ўласцівасці лугавых раслін

1 Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да ўвільготнення глебы

2 Экалагічныя групы лугавых раслін па адносінах да трофнасці глебы

3 Групы лугавых раслін па зімаўстойлівасці

2

2

-

-

-

Табліцы

[1, 2, 6, 7]
5

Склад і структура лугавых фітацэнозаў

1 Фларыстычны склад лугавых фітацэнозаў

2 Біялагічныя спекты кампанентаў лугавых фітацэнозаў

3 Фітацэнатыпы лугавых фітацэнозаў

2

2

-

-

-

Табліцы

[1, 2, 6, 7]
6

Дынаміка лугавой расліннасці

1 Віды дынамікі лугавых фітацэнозаў

2 Сутачная зменлівасць лугавых фітацэнозаў

3 Рознагадовая зменлівасць лугавых фітацэнозаў

4 Значэнне вывучэння сукцэсій для чалавека

2

2

-

-

-

Табліцы

[1, 2, 6, 3 7]
7

Выкарыстанне лугоў як сенажацяў і пашаў

1 Уплыў сенакашэння траў на склад лугавых фітацэнозаў і на глебу

2 Уплыў выпасу жывёлы на склад лугавых фітацэнозаў і на глебу

3 Пашавыя дыгрэсія

4 Пашазварот як сістэма выкарыстання пашы і ўходу

за ёй.

2

2

-

-

-

Табліцы

[1-4]
8

Прыёмы паляпшэння лугоў

1 Паверхневае паляпшэнне лугоў і пашаў.

2 Расчыстка і планіроўка паверхні лугоў.

3 Гідратэхнічныя работы.

4 Стварэнне культурных пашаў.

2

-

-

-

2
[1, 2, 6, 7]

Групавая кансульта-цыя
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

Класіфікацыя і тыпалогія лугоў

1 Фітапаталагічная класіфікацыя лугавой расліннасці (Л. Р. Раменскі, А. Д. Дзмітрыеў, і.В. Ларын, І. А. Цацэнкін і інш).

2 Фітацэналагічная класіфікацыя лугавой расліннасці (А.П. Шэннікаў, Е.П. Мацвеева, Г.С. Сабардзіна, М.В. Маркаў, Л.Н. Намаконаў, Н.С. Камышоў і інш.).

3 Фларыстычная класіфікацыя лугавой расліннасці (Брокман-Ерош, Рубель, Ж. Браун-Бланке, В.Д. Александрова, Б.М. Міркін і інш.).

4 Прынцыпы і метады фларыстычнай класіфікацыі расліннасці.

16

2

-

14

-

Табліцы, метадычныя дапаможнікі

[1, 2, 6, 7]

Абарона справаздачы па лаб. раб.

10

Лугавая раслінасць Рэспублікі Беларусь

1 Мацерыковыя лугі: сухадольныя, нізінныя лугі.

2 Поплаўныя лугі.

3 Злакавыя астэпаваныя лугі.

4 Выкарыстанне і ахова лугоў Беларусі.

2

-

-

-

2Групавая кансульта-цыя

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА


Прымерны пералік лабараторных работ


1 Складанне валавай табліцы геабатанічных апісанняў лугавых фітацэнозаў

2 Складанне табліцы пастаянства відаў апісанняў лугавых фітацэнозаў

3 Раздзяленне табліцыгеабатанічных апісанняў на “актыўную” і “пасіўную” часткі

4 Выдзяленне фітацэнозаў (пераўпарадкаванне слупкоў)

5 Складанне парцыяльнай сінтэтычнай табліцы

6 Складанне выніковай сінтэтычнай табліцы. Сінтаксанамія фітацэнозаў


Рэкамендуемая літаратура

Асноўная1 Работнов, Т. А. Луговедение / Т. А. Работнов. – М. : Изд-во Моск. унт-та, 1984. – 319 с.

2 Сапегін, Л. М. Лугазнаўства / Л. М. Сапегін. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Ф. Скарыны”, 2002. – 84 с.

3 Андреев Н. Г. Луговедение / Н.Г. Андреев. – М.: колос, 1971. – 271 с.


Дадатковая


4 Ларин, И. В. Луговодство и пастбищные хозяйства / И. В. Ларин, П. П. Бегучев, Т. А. Работнов. – Л. : Колос, 1975. – 528 с.

5 Работнов, И. В. Влияние минеральных удобрений на луговые растения и луговые фитоценозы/ Т. А. Работнов. – М. : Наука, 1973. – 178 с.

6 Сапегин, Л. М. Структура и изменчивость луговых фитоценозов / Л. М. Сапегин. – Мн. : Университетское, 1985. – 100 с.

7 Миркин, Б.М. Наука о растительности / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. – Уфа : изд-во «Гиллем», 1998. – 413 с.

8 Миркин, Б. М. Современная наука о растительности / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, А. И. Соломец. – М. : “Логос”, 2002. – 264 с.

9 Сапегин Л.М. Пойменные луга юго-востока БССР / Л.М. Сапегин. – Мн.: Университетское, 1985. – 100 с.


Пратакол узгаднення вучэбнай праграмы

Спецкурса “Лугазнаўства” з іншымі дысцыплінымі спецыяльнасці

1 -31 01 01-02 «Біялогія (навукова-педагагічная дзейнасць)»Назва дысцыплін, з якой патрабуецца ўзгадненне

Назва кафедры

Прапановы аб змяненнях у змесце вучэбнай праграмы па вывучаемай вучэбнай дысцыпліне

Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (з указаннем даты і нумара пратакола)


Геабатаніка

Кафедра батанікі і фізіфлогіі раслін

Змест вучэбнай праграмы ўхваліць
Сістэматыка вышэйшых раслін

Кафедра батанікі і фізіфлогіі раслін

Змест вучэбнай праграмы ўхваліць
Глебазнаўства

Кафедра батанікі і фізіфлогіі раслін

Змест вучэбнай праграмы ўхваліць
Экалогія раслін

Кафедра батанікі і фізіфлогіі раслін

Змест вучэбнай праграмы ўхваліць


Загадчык кафедры батанікі

І фізіялогіі раслін ____________ М. М. Дайнэка


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год


№№

пп

Дополнения и изменения

ОснованиеУчебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 200_ г.)

(название кафедры)


Заведующий кафедрой

_____________________ _______________ __________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

_____________________ _______________ __________________

(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
А. А. Кастрыца – дацэнт кафедры беларускай культуры І фалькларыстыкі уа “гду імя Ф. Скарыны”

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
Вучэбная праграма дысцыпліны па выбару сацыяльна-гуманітарнага цыклу для усiх спецыяльнасцей

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў, зацверджанай Міністэрствам адукацыі...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў, зацверджанай Міністэрствам адукацыі...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
Вучэбная праграма складзена на аснове Праграмы ўступных іспытаў для паступаючых у вышэйшыя навучальныя ўстановы, зацверджанай Загадам...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце
Падрыхтоўку студэнтаў у галіне рэлігіязнаўства трэба разглядаць як неад’емны кампанент прафесійнай падрыхтоўкі. Неабходнасць вывучэння...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт гісторыя мовазнаўства
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” 26...

«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» Зацвярджаю Прарэктар па вучэбнай рабоце icon«Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
В. М. Лебедзева – старшы выкладчык кафедры беларускай культуры І фалькларыстыкі уа “гду імя Ф. Скарыны”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка