«Гісторыя Беларусі»
Назва«Гісторыя Беларусі»
Дата канвертавання23.02.2013
Памер60.33 Kb.
ТыпВопросы к экзамену
Установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт»

Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін


«Зацвярджаю»

Заг. кафедры сацыяльна-гуманітарных

дысцыплін

А.У. Літвінскі

30. 05. 2011 г.


Разгледжана і зацверджана

на пасяджэнні кафедры.

Пратакол № 9 ад 30. 05. 2011 г


ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ


по дисциплине «Гісторыя Беларусі»

для студентов 3 курса факультета непрерывного образования специальности

1-27 01 01 “Экономика и организация производства”

 1. Прадмет і задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай і сусветнай гісторыі.

 2. Асноўныя крыніцы па гісторыі Беларусі. Этапы развіцця айчыннай гістарыяграфіі.

 3. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.

 4. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў каменным веку.

 5. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі ў бронзавым і раннім жалезным вяках.

 6. Славянізацыя тэрыторыі Беларусі. Станаўленне ўсходнеславянскай дзяржаўнасці. Кіеўская Русь.

 7. Дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі (IX – першая палова XIII стст.).

 8. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX – першай палове XIII ст.

 9. Усталяванне хрысціянства на беларускіх землях. Развіццё культуры ў ІХ – першай палове ХІІІ ст.

 10. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага: перадумовы і канцэпцыі.

 11. Барацьба за дзяржаўную ўладу ў Вялікім княстве Літоўскім (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.).

 12. Эвалюцыя палітычнай сістэмы Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.). Прававая сістэма ВКЛ.

 13. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.).

 14. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель ў складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI ст.). Магдэбургскае права.

 15. Культура Беларусі другой паловы ХІІІ – першай паловы XVI ст. Уплыў ідэй Адраджэння на яе развіццё.

 16. Фарміраванне беларускай народнасці. Паходжанне назвы “Белая Русь”.

 17. Лівонская вайна. Утварэнне Рэчы Паспалітай і статус Вялікага княства Літоўскага у яе складзе.

 18. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага княства Літоўскага у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI – XVII ст.). Казацка-сялянская вайна сярэдзіны XVII ст. на тэрыторыі Беларусі.

 19. Рэлігійнае жыццё Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХVI – XVII ст.). Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Утварэнне ўніяцкай царквы.

 20. Войны на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХVII – пачатку XVIІI ст.

 21. Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI – XVIIІ ст.). Сацыяльныя канфлікты 40-х – 50-х гг. XVIIІ ст.

 22. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у XVIII ст. Першы падзел Рэчы Паспалітай.

 23. Грамадска-палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай у апошняй чвэрці XVIII ст. Ліквідацыя Рэчы Паспалітай.

 24. Культура беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай (другая палова ХVI – XVIIІ ст.). Уплыў ідэй Асветніцтва на яе развіццё.

 25. Змены ў становішчы Беларусі пасля далучэння яе да Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XIX ст.).

 26. Беларусь у вайне 1812 г.

 27. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове XIX ст. Паўстанне 1831 г. і яго наступствы.

 28. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель ва ўмовах крызісу феадалізму (першая палова ХІХ ст.). Рэформы П. Кісялёва.

 29. Культурнае жыццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (першая палова ХІХ ст.).

 30. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 1860-х гг. – 1870 гг. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

 31. Развіццё капіталістычных адносін у эканоміцы Беларусі ў 60-я гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. Сталыпінская аграрная рэформа.

 32. Паўстанне 1863 – 1864 гг. на тэрыторыі Беларусі і яго вынікі.

 33. Культура Беларусі ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі.

 34. Першыя палітычныя арганізацыі ў Беларусі (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 35. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. у Беларусі і яе вынікі.

 36. Становішча Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (1914 – люты 1917 г.).

 37. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя і Беларусь. Беларускі нацыянальны рух (вясна – восень 1917 г.).

 38. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст. “Нашаніўскі” перыяд у развіцці культуры.

 39. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. і ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусі. Брэсцкі мір.

 40. Беларускі нацыянальны рух пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Абвяшчэнне БНР.

 41. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці (1918 – 1920 гг.).

 42. Савецка-польская вайна 1919 – 1920 гг. і яе вынікі для Беларусі.

 43. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні на савецкай тэрыторыі Беларусі ў 1918-1920 гг. Палітыка “ваеннага камунізму”. Новая эканамічная палітыка ў БССР (1920-я гг.).

 44. Утварэнне СССР і ўваходжанне БССР у яе склад. Узбуйненне тэрыторыі БССР.

 45. Фарміраванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы ў 1920 – 1930-я гг. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР.

 46. Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР (другая палова 1920-х – 1930-я гг.).

 47. Палітыка беларусізацыі. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры ў БССР (1920 – 1930-я гг.).

 48. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921 –1939 гг.).

 49. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 гг.

 50. Абвастрэнне супярэчнасцей паміж вядучымі краінамі свету і пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 51. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі ўлетку 1941 г.

 52. Нямецка-фашысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.

 53. Партызанскі і падпольны рух на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 54. Вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 55. Уклад беларускага народа ў Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Страты БССР у Другой сусветнай вайне.

 56. Беларусь на міжнароднай арэне ў другой палове 1940-х – 1980-я гг.

 57. Асноўныя тэндэнцыі развіцця эканомікі БССР у 1946 – 1985 гг.

 58. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1946 – 1985 гг.

 59. Культура БССР ў другой палове 1940-х – 1980-я гг.: дасягненні і супярэчнасці развіцця.

 60. БССР у перыяд перабудовы (1985 – 1991-ы гг.).

 61. Распад СССР. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.).

 62. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ва ўмовах правядзення рыначных рэформ (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.): праблемы, шляхі іх вырашэння, вынікі.

 63. Знешняя палітыка Беларусі на сучасным этапе (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.).

 64. Змены ў духоўным і культурным жыцці Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе (1991-ы г. – пачатак ХХІ ст.).


Літаратура

 1. Асветнікі зямлі Беларускай: Энцыкл. даведнік. – Мн.: БелЭн, 2001.

 2. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

 3. Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В.Г.Галубовіч [ і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 584 с.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі. / Л. В. Лойка [ і інш.]; пад рэд. Л. В. Лойкі. – Мінск, 2004. – С. 74-112.

 5. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэд. кал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [ і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 - 2005.– 6 т.

 6. Гісторыя Беларусі:У 2 ч. / Курс лекцый. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. – 2 ч.

 7. Гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / пад рэд. А.Г.Каханоўскага і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 1996. – 496 с.

 8. Гісторыя Беларусі: Падруч. у 2 ч. / пад рэд. Я.К. Новіка , Г.С. Марцуля. – Мінск: Выш. Шк., 2003. – 2 ч.

 9. Доўнар – Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / М.В. Доўнар – Запольскі. - Мінск, 1994.

 10. Ермаловіч, М.У. Старажытная Беларусь. Полацкі і Навагародскі перыяды / М.У. Ермаловіч.- Мінск: Мастацкая літаратура, 1990. - 366 с.

 11. Загорульский, Э.М. Древняя история Беларуси. Очерки этнической истории и материальной культуры / Э.М. Загорульский. – Мінск: Изд-во БГУ, 1997.

 12. История Беларуси / Под ред. А.Г. Кохановского и О.А. Яновского.- Мінск, 1997.- С. 31-60.

 13. История Беларуси в документах и материалах. Мн.: Амалфея 2000.-С. 183-219.

 14. История Беларуси: Словарь справочник / под ред.С.Ф.Дубенецкого. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 320 с.

 15. Ковкель, И.И., Ярмусик, Э.С. История Беларуси с древнейших времен до настоящего времени / И.И.Ковкель, Э.С. Ярмусик. - Мінск: Аверсэв, 1998.

 16. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў і інш. – Мн.: Беларусь, 1994. – Ч.2

 17. Парашкоў С. А. Гісторыя культуры Беларусі / А. С. Парашкоў. – Мн.: Бел. навука, 2003. – 444 с.

 18. Сагановіч Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі. – Мн., 2001. – 347 с.

 19. Трещенок Я.И. История Беларуси. У 2 Ч. Досоветский период:Учебное пособие. – Могилёв:МГУ им.А.А.Кулешова, 2003, - Ч. 2.

 20. Чигринов П. Г. История Беларуси с древности до наших дней. – Мн.: Книжный дом, 2004. – С. 186-217, 230-270.

 21. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособ. для вузов. - Мінск: Вышэйшая школа, 2000, - 672 с.

 22. Эканамічная гісторыя Беларусі. / Пад рэд. В. Галубовіча. Мн., 1993. – 288 с.


Склаў: ____________________________ В.І. Крывуць

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

«Гісторыя Беларусі» iconС. Н. Князеў 2011 г. Регістрацыйны № уд- гісторыя беларус І
Вучэбная праграма «Гісторыя Беларусі» складзена на основе тыпавой вучэбнай праграмы «Гісторыя Беларусі», регістрацыйны № тд – сг....

«Гісторыя Беларусі» iconС. Ф. Шымуковіч Эканамічная гісторыя Беларусі
Лекцыя Прадмет, метады І задачы курса “Эканамічная гісторыя Беларусі”. Вывучэнне курса “Эканамічная гісторыя Беларусі” ў сістэме...

«Гісторыя Беларусі» iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

«Гісторыя Беларусі» iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

«Гісторыя Беларусі» iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

«Гісторыя Беларусі» iconІнтэграваны модуль «Гісторыя Беларусі»
Вучэбная праграма складзена на аснове эксперэментальнай вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі», зацверджанай Міністэрствам...

«Гісторыя Беларусі» iconПраграрма курса «гісторыя беларус1 ад старажытных часоў да 1945 г» (для слухачоў падрыхтоўчых курсаў Ліцэя бду)
Гісторыя Беларусі як частка сусветнай гісторыі. Перыядызацыя старажытнага грамадства на тэрыторыі Беларусі. Гістарычныя крыніцы

«Гісторыя Беларусі» icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

«Гісторыя Беларусі» iconСпецыяльнасці, па якіх вядзецца падрыхтоўка на факультэце Гісторыя (айчынная І ўсеагульная) Уступныя экзамены
Уступныя экзамены: Гісторыя Беларусі; Сусветная гісторыя навейшага часу; Беларуская (руская) мова

«Гісторыя Беларусі» icon1-21 80 16 "Айчынная гісторыя" тлумачальная запіска
Дысцыпліна “Гісторыя Беларусі» з'яўляецца нарматыўнай І адной з вядучых у навучальным плане спецыяльнасці «Гісторыя» вну рэспублікі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка