Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния
НазваРешение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния
Дата канвертавання12.02.2013
Памер78.3 Kb.
ТыпРешение
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е по чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс

(АПК) във връзка с 118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Образувано е по жалба на М. И. К., с адрес: гр.Г. Д., ул.”. К. № 5 срещу

Решение № 023/07.03.2012 год. на Д. на Териториално поделение на Националния

осигурителен институт (ТП на Н.) гр.Б., с което е потвърдено разпореждане №

ПОВН-137/03.02.2012 год. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО –

Началник отдел “КПК” при Районно управление “Социално осигуряване” (РУ”СО”) гр.

Б..

В жалбата се поддържа, че решението е неправилно и постановено в нарушение на

материалния закон и административно-производствените правила. Твърди се, че

неправилно е възприето от административния орган, че детето на оспорващата е

било настанено в детско заведение. Иска се административният акт да бъде

отменен.

Административният орган в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител,

поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, като съобрази данните по делото и доводите на оспорващата, намира

жалбата за процесуално допустима като подадена в срок от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

От приложените към административната преписка писмени доказателства, безспорно

е установено, че на 03.02.2008 год. М. К. е подала молба – декларация до Д. на

РУ “СО” гр.Б. за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете не

основание чл.53 от КСО (стр.15). На оспорващата е разрешено ползването на

отпуск за отглеждане на малко дете до две годишна възраст, считано от

03.02.2008 год. до 06.05.2009 год. (виж стр.16). Със Заповед № 788/23.11.2011

год. на Д. на РУ”СО” гр.Б., приложена по делото на стр.18 е наредено да бъде

извършена проверка в Направление “Детски ясли” гр.Г. Д., относно проверка на

данните даващи основание за получаване на парични обезщетения за временна

неработоспособност. След приключване на проверката е съставен констативен

протокол № 1/28.12.2011 год. (стр.17-24), съгласно който от 01.01.2008 год. 163

деца са посещавали детска ясла до навършване на двегодишна възраст, в това

число и И.А. К.. Детето И. К. е родено на 06.05.2007 год. и е

прието в Дневни детски ясли (ДДЯ) “Пролет” гр.Г. Д. на 01.07.2008 год. и е

посещавало детското заведение до 30.04.2009 год., с период на прекъсване –

01.08.2008 год. – 31.08.2008 год. (виж. справка на стр.22 и писмо на стр.46).

Въз основа на съставения констативен протокол е постановено Разпореждане № ПОВН-

137/03.02.2012 год. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО – Началник

отдел “КПК” при РУ”СО” гр.Б., с което е разпоредено оспорващата да възстанови

недобросъвестно полученото за периода 01.07.2008 год. – 30.07.2008 год. и от

01.09.2008 год. до 30.04.2009 год. парично обезщетение за отглеждане на малко

дете в размер на 2060.00 лева главница и 1304.23 лева – лихви. Същото е

потвърдено от Д. на ТП на Н. с оспорваното Решение № 023/07.03.2012 год., като

е възприето че горното задължение произтича от неправилно изплатени парични

обезщетения за отглеждане на малко дете до 2 години за периода 01.07.2008 год.

– 30.07.2008 год. и от 01.09.2008 год. до 30.04.2009 год., в който период

детето И. А. К. е настанено в детска ясла.

За установяване размера на полученото от оспорващата обезщетение за отглеждане

на малко дете и начислените лихви по делото са приложени съответни справки (стр.

14 и стр.35).

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Оспорваният акт е издаден от компетентен по смисъла на чл.117, ал.1 от КСО в

писмена форма и същият е подробно мотивиран.

Съгласно чл.53, ал.1 от КСО, след изтичането на срока на обезщетението за

бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на

малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в

размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По-нататък, ал.4 на чл.53 от КСО (редакция ДВ, бр. 109 от 2008 год., в сила от

1.01.2009 год.) предвижда, паричното обезщетение да не се изплаща при смърт на

детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детско заведение,

както и при отглеждането му от лице, включено в програмата “В подкрепа на

майчинството”. Допълнителният платен отпуск за отглеждане на дете до две

годишна възраст е уреден в чл.164, ал.1 и 3 от Кодекса на труда (КТ). Редът и

условията за ползването му са регламентирани в чл. 46 от Наредбата за работното

време и отпуските (НРПВО). Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление

на правоимащото лице. Когато заявлението се подава от майката, към него са

прилага декларация, че детето не е настанено в детско заведение и че майката не

е дала съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ отпускът да бъде ползван от бащата или

от някой от техните родители, както и че детето не се отглежда от безработно

лице по програмата “В подкрепа на майчинството”. Съгласно чл. 46, ал. 7, т. 2

от КТ отпускът по чл. 164 от КТ се прекратява когато детето бъде настанено в

детско заведение. В случая става въпрос за детско заведение, в което детето

може да бъде или да не бъде на пълна държавна издръжка. Детски заведения, които

не са пълна държавна издръжка са и детските ясли и градини, за които се

заплащат такси за издръжката на децата. Детските заведения на пълна държавна

издръжка са “специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна

издръжка” по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за семейните помощи за деца. Такива

са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за

сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Задължение

на ползващия отпуска за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ е да уведоми

работодателя, разрешил ползването, в случай че детето е настанено в детско

заведение. Когато работодателят бъде уведомен за това обстоятелство, той е

длъжен да прекрати ползването на отпуска на основание чл. 46, ал. 7, т. 2 от

НРПВО. Задължението за уведомяване възниква по силата на закона. Както беше

казано и по-горе, по време на ползване на отпуска за отглеждане на дете се

изплаща парично обезщетение по чл. 53 от КСО. Съгласно чл. 53, ал. 4 от КСО

обезщетението се прекратява при настаняване на детето в детско заведение, т.е.

такова, което може да бъде или да не бъде на пълна държавна издръжка. Съгласно

чл.5 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи

от държавното обществено осигуряване, паричните обезщетения за отглеждане на

малко дете по чл. 53 и 54 от КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация

от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 и приложение № 4 със

задължително попълнените данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно

правото на паричните обезщетения. Такава молба – декларация е подала и

оспорващата К.. По-нататък чл.14, ал.1 от Наредбата задължава осигурените лица

в срок от три работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането

на паричните обезщетения да представят на осигурителите декларация по образец

съгласно приложение № 12 и съответните доказателства към нея.

В случая безспорно се установи, че детето И. А. К., родено на

06.05.2007 год. е прието в Дневна детска ясла “Пролет” гр.Г. Д. на 01.07.2008

год. (преди навършване на двегодишна възраст), видно от приложените по делото

ведомости за пребиваване на децата в яслената група, като за периода 01.07.2008

год. – 30.07.2008 год. и от 01.09.2008 год. до 30.04.2009 год., майката

(оспорващ в настоящето производство) е получавала парично обезщетение за

отглеждане на дете. М. К. не е изпълнила задължението си да декларира промяната

на обстоятелствата (настаняването на детето в детско заведение) пред

осигурителя си в тридневния срок. При това положение правилно и в съответствие

с изискванията на мателиалния закон административния орган е приел, че за

периода 01.07.2008 год. – 30.07.2008 год. и от 01.09.2008 год. до 30.04.2009

год. на оспорващата неправомерно е изплащано парично обезщетение за отглеждане

на дете до навършване на двегодишна възраст, тъй като за същия период детето е

било настанено в детско заведение.

Неоснователни са наведените в жалбата доводи за незаконосъобразност на

оспореното решение, тъй като в разпоредбата на чл.53, ал.4 от КСО в редакцията

й действаща към 01.07.2008 год. Както беше казано и по-горе за да се

преустанови изплащането на паричното обезщетение за отглеждане на дете до две

годишна възраст при условията на чл.53, ал.4 от КСО (в предходната му редакция)

е без значение дали детето е настанено в детско заведение на пълна държавна

издръжка или в детска ясла. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 77 от

17.IX.1980 год. на ОСГК.

Водим от горното, съдът


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. И. К., с адрес: гр.Г. Д., ул.”. К. № 5 срещу Решение №

023/07.03.2012 год. на Д. на Териториално поделение на Националния осигурителен

институт гр.Б., с което е потвърдено разпореждане № ПОВН-137/03.02.2012 год. на

Ръководител на контрола по разходите на ДОО – Началник отдел “КПК” при Районно

управление “Социално осигуряване” гр.Б..

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния

административен съд.


Съдия: //п/ Стоянка Пишиева-Сахатчиева


Вярно с оригинала!

М.К

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconРешение 22 марта 2012 г. №119 с. Тросна Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178 -фз «О приватизации государственного и муниципального имущества»
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585 «Положение об организации продажи...

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния icon«город камызяк» Камызякского района Астраханской области решение
Об утверждении социально – культурной молодежной программы «Камызяк молодой» на 2012 год»

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconРешение: На основании мониторинга, итогов учебного года и заявлений родителей зачислить следующих учащихся: в 8А класс
Формирование 8А, б классов (предпрофильная подготовка) на 2012 – 2013 учебный год

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconРешение по делу №316-15-12 30 октября 2012 года г. Красноярск Резолютивная часть решения оглашена 16 октября 2012 года. В полном объеме решение изготовлено 30 октября 2012 года
Государственное предприятие Красноярского края «Шушенское автотранспортное предприятие»

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconРешение от 15 июня 2012 г. N 36
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15. 06. 2012 n 36"О внесении изменений в раздел II единого перечня товаров,...

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconРешение о внесении изменений в решение «О бюджете Фоминского сельского поселения на 2011 год»
О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете сельского поселения на 2011 год»

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconЗакон за съдебната власт
Решение №10 на Конституционния съд на рб бр. 93 от 25. 11. 2011 г.; бр. 20 от 03. 2012 г., в сила от 10. 06. 2012 г., изм и доп.,...

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconОмский городской совет решение
...

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconПлан воспитательной работы моусош №31 г. Петров Вал На 2012- 2013 учебный год
Общешкольное родительское собрание «Анализ работы школы и задачи на 2011- 2012 учебный год»

Решение №023/07. 03. 2012 год на Д. на Териториално поделение на Националния iconКнигата е издадена с конкурс на Националния център за книгата С. G. Jung
Това заглавие се ползва от финансовата подкрепа на Швейцарската фондация за култура "pro helvetia"

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка