Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с
НазваАнішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с
Дата канвертавання09.02.2013
Памер63.85 Kb.
ТыпДокументы

 1. Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я.Анішчанка. - Мінск, 2003. – 470 с.

 2. Анішчанка, Я. Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі. Дакументы. / Я.Анішчанка. - Мінск: Пейто, 2002. – 208 с.

 3. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі / Э.М. Зайкоўскі [і інш.]; пад рэд. М.М.Чарняўскага. – Мн.: Беларуская навука, 1997. – 424 с.

 4. Архітэктура Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: А.А. Воінаўіінш. – Мн.: БелЭн, 1993. – 620 с.

 5. Асветнікі зямлі Беларускай Х – пач. ХХ ст.: Энцыкл.давед. / Рэдкал. Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 490 с.

 6. Басин, Я. Большевизм и евреи: Белоруссия, 1920-е: исторические очерки / Я. Басин. - Мн: А. Н. Вараксин, 2008. - 304 с.

 7. Беларускія летапісы і хронікі: Пер. са старажытнарускай, старажытнабеларускай і польск. / Уклад. У. Арлова; - Мн.: Беларускі кнігазбор, 1997. – 432.

 8. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. - Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с.

 9. Белы, А. Хроніка «Белай русі». Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. – Мн., «Энцыклапедыкс», 2000. – 238 с.

 10. Богомольников, В.В. Радимичи (по материалам курганов Х – ХІІ вв.) / В.В. Богомольников.- Гомель, 2004. - 226 с.

 11. Великая отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособ. под ред. А.А.Ковалени. – Мн.: БГУ, 2004. – 279 с.

 12. Верашчагіна, А. Гісторыя канфесій на Беларусі: Мінулае i сучаснасць: Дапаможнік для настаунікаў / А. Верашчагіна, А. Гурко. – Мінск: Тэхналогія, 2002. - 157 с.

 13. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

 14. Гарбінскі, Ю. Беларускія рэлігійныя дзеячы XX ст. – Мн.-Мюн.: “Беларускі кнігазбор”, 1999. – 752 с.

 15. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / рэдкал: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]; - Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 351 с.

 16. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

 17. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII-XVIIIст.) / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2004. - 344 с.

 18. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХVIII - пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.

 19. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.

 20. Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К.Новіка, Г.С.Марцуля. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 416 с.

 21. Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ – пач. ХХ ст.: Падручнік / Пад агул. рэд. М.А. Лазарука, А.А. Семяновіча. – Мн.: Вышэйшая школа, 1998. – 559 с.

 22. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзен. У 3 т. Т. 2. Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. пад рэд. В.П.Панюціча. – Мн.: Бел. Навука, 2002. – 552.

 23. Гісторыя сялянства Беларусі: Са стараж. часоў да 1996 г.: У 3 т. Т.1–2./ Гал. рэд. М.П. Касцюк. – Мн.: Бел. навука, 1997 – 2002.

 24. Гудавичюс, Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. Т. 1. пер. на рус. яз. Г. И. Ефремова. Издательство: Фонд Имени Сытина, 2005 г. - 679 с.

 25. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

 26. Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – Москва, Государственное издательство политической литературы, 1957. – 626 с.

 27. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн.: БелЭн, 1994. – 510 с.

 28. Дробов, Л.Н. Живопись Белоруссии ХІХ – начала ХХ вв. – Мн.: Вышэйшая школа, 1974. – 334 с.

 29. З гісторыяй на "Вы": Публіцыстычныя артыкулы / Уклад У. Арлова. – Мн.: Мастацкая літаратура, 1991. –398 с.

 30. Загарульскі, Э.М. Заходняя Русь: ІХ-ХІІІ стст.: вучэб. дапам. - Мн.: Универсітэцкае, 1998. – 240 с.

 31. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

 32. История Беларуси в документах и материалах / авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

 33. История Беларуси: Учебное пособие /Е.Л. Абецедарская, П.И. Бригадин, Л.А. Жилунович и др.; Под ред. А.Г. Кохановского и др. – Мн.: Экоперспектива, 1997. – 319 с.

 34. Ігнатоўскі, У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мн.: Беларусь, 1992. – 190 с.

 35. Каганович, А. Речица: История еврейского местечка Юго-Восточной Белоруссии / А. Каганович. – Иерусалим, 2007. - 367 с.

 36. Канфесіі на Беларусі (к. XVIII - XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мінск: ВП «Экаперспектыва», 1998. – 340 с.

 37. Карскі Я. Беларусы / Уклад. і камент. С. Гараніна і Л. Ляўшун; Навук. рэд. А. Мальдзіс; Прадм. Я. Янушкевіча і К. Цвіркі. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с.

 38. Касцюк, М. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 2000. – 308 с.

 39. Касяк, І. З гісторыі праваслаўнай царквы беларускага народа / І. Касяк. – выд. бел. цэнтр. рады. – Нью-Йорк, 1956. – 140 с.

 40. Ковкель И., Ярмусик Э. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. – Мн.: Аверсэв, 2000. – 591 с.

 41. Краўцэвіч, А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. - Мн.: Беларуская навука, 1998. — 208 с.

 42. Кривонос, Ф., (священник). У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы из жизни Минской епархии (1917-1939 годы). - Мн.: МФЦЛ, 2007. – 240с.

 43. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Мн.: Дикта, 1999. – 272 с.

 44. Лазука, Б.А. Гісторыя мастацтваў: Вуч. дапам. – Мн.: Беларусь, 1996. – 399 с.

 45. Лебедев, А. Костел и власть на Гомельщине (20-30-е годы ХХ в.) / А.Лебедев, В.Пичуков, С.Лясковски. – Варшава-Люблин-Гомель : IPN-IESW, 2009. – 470 с.

 46. Лысенко, П. Ф. Дреговичи. Под ред. В. В. Седова; Минск.: Навука i тэхнiка, 1991. – 244 с.

 47. Лыч, Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: Экаперспектыва, 1997.– 486 с.

 48. Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794 – 1991: Энцыкл. давед.: У 3 т. Т.1. – Мн.: ATHENAEUM, 2002.– 480 с.

 49. Маракоў, Л. Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі (1917—1964) / Леанід Маракоў.: — Мінск: "Смэлтак", 2009. — 776 с.

 50. Марозава, С.В. Уніяцкая царква у этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады) / С.В. Марозава; пад навук. рэд. Конана У.М.; - Гродна: Гродзен. дзярж. ун-т імя Я.Купалы, 2001. - 352 с.

 51. Мельтюхов, М. Советско-польские войны. 1918-1939 гг. М., Вече, 2001. – 185 с.

 52. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш.– Мн.: Беларусь,1994.

 53. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч.1. М.П.Касцюк [і інш.]; - Мн.: Беларусь, 1994, - 527 с.

 54. Падокшын, С.А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. – Мн.: Бел. Навука, 2003. – 316 с.

 55. Падокшын, С.А. Унія. Дзяржаунасць. Культура: (філас.-гіст.аналіз). НАН Беларусі. Ін-т філасофіі права; рэд.А.С.Майхровіч. — Мінск : Бел.навука, 1998. - 110 с.

 56. Пилипенко, М.Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция. - Мн.: Беларусь, 1991. - 142 с.

 57. Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.) / Т.С. Протько.- Минск: Тесей, 2002. - 688 с.

 58. Пушкін, І.А. Нацыянальныя меншасці БССР у грамадска-палітычным і культурным жыцці (20-я гады ХХст.): / І.А Пушкін. Навук. рэд. М.П.Касцюк. – Магілеў: МДУ імя А. Куляшова, 2004. - 168 с.

 59. Рудовіч, С.С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. - Мн.: Тэхналогія, 2001. – 201 с.

 60. Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2001. – 368 с.

 61. Саверчанка, І. Aurea mediocritas. Кніжна-пісьмовая культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. – Мн.: Тэхналогія, 1998. – 319 с.

 62. Сагановіч, Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца ХVІІІ стагоддзя. – Мн.: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.

 63. Седов В.В. Восточные славяне в VI-ХІІІ вв. - М.: Наука,1982. - 326 с.

 64. Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). — Гродно: ГрГУ, 2003. - 105 с.

 65. Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакументах і ўспамінах. (Зборнік). Мн., Энцыклапедыкс, 2001. - 372 с.

 66. Смиловицкий, Л. Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья [Текст] / Л. Смиловицкий. – Иерусалим, 2008. – 848 с.

 67. Солский, В. 1917 год в Западной области и на Западном фронте. Мн.: Тесей, 2004. – 224 с.

 68. Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн.: Юнацтва, 1990. - 350 с. Лысенко, П.Ф. Туровская земля ІХ-ХІІІ вв. / П.Ф. Лысенко; НАН Беларуси, Ин-т истории. - 2-е изд. - Минск : Белорусская наука, 2001. - 268 с.

 69. Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / пад. рэд. Г.В.Штыхава. - Мн.: Навука і тэхніка,1991. – 184 с.

 70. Турук, Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движения белоруссов. Москва, Государственное издательство, 1921. – 143 с.

 71. Філаматы і філарэты: зборнік / Укладанне. пераклад польскамоўных твораў, прадмова, біяграфічныя даведкі пра аўтараў і каментарыі К. Цвіркі — Мн.: Бел. кнігазбор, 1998. — 400 с.

 72. Франциск Скорина и его время: Энцикл. справочник / Редкол. И.П. Шамякин и др. – Мн.: БелСЭ, 1990. – 631 с.

 73. Цвікевіч, А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадскай думкі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. 2-е выд. - Мн.: Навука і тэхніка,1993.- 352 с.

 74. Чантурия, В.А. Архитектурные памятники Белоруссии. – Мн.: Полымя, 1982. – 223 с.

 75. Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. – Мн.: Полымя, 2002. – 432 с.

 76. Шалькевіч, В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. – Мн.: МНС, 2002. – 248с.

 77. Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). – Мн.: Энцыклапедыкс, 2003. – 490 с. Бярозкіна, Н.Ю. Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (ХVI- пачатак ХХ ст.). – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 199 с.

 78. Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. / Пад рэд. В.І. Галубовіча. – Мн.: Экаперспектыва, 1999. – 446 с.

 79. Экономическая история Беларуси: Учебное пособие. / Под ред. проф. В.И. Голубовича. – Мн.: Экоперспектива, 2001. – 400 с.

 80. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-6. / рэдкал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]; Мн.: Беларус. Энцыкл., 1993-2003.

 81. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя / Гал. рэд. І.П. Шамякін. – Мн.: БелСЭ, 1989. – 575 с.

 82. Юхо, Я. Гісторыя дзяржавы и права Беларусі: Вучэб. дапам. – У 2ч. Ч.1. – Мн.: РІВШ БДУ, 2000. – 352 с.

 83. Янушевич, И.И. Конфессиональная политика советского государства: уроки истории (1917-1928 г.) / И. И. Янушевич. - Минск: БГУ, 2005. - 143 с.

 84. Ярмусик, Э.С. Католический костел в Беларуси в 1945-1990 годах. Гродно, 2006. - 568 С.

 85. Ярмусик, Э.С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939– 1945): Монография / Э.С.Ярмусик. — Гродно: ГрГУ, 2002. — 240 с.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconЛашкевіч, С. А. Асаблівасці знешнепалітычнай актыўнасці Вялікага Княства Літоўскага (1569-1600 гг.) / С. А. Лашкевіч. – Мінск: бду, 2010. – 114 с
Анішчанка, Я. К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 6: Ураднікі беларускіх земляў вкл у першай палове XVIII ст.: спісы на рускай мове / Я....

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconГардзееў, Ю. Рамантык эпохі Асветніцтва: Антон Тызенгаўз. – Мінск: Тэхналогія, 2008. – 67 с. — (Нашыя славутыя землякі). – Isbn 978-985-458-171-2
Анішчанка, Я. К. Збор твораў: у 6 т. – Т. 4: Ураднікі беларускіх земляў вкл пры Станіславе Панятоўскім: спісы на рускай мове / Я....

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconГалоўны санітарны ўрач Расеі Генадзь Анішчанка прапануе забараніць імпарт у Расею Беларускіх він. Установа "Расейскі спажывецкі нагляд" бліжэйшым часам
Расею нядаўна быў забаронены. Генадзь Анішчанка заявіў, што найбольшую ўвагу выклікае беларуская прадукцыя, што на 80% складаецца...

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconПлан: Рэч Паспалітая ў еўрапейскай геапалітыцы ў другой палове хyii ст. Паўночная вайна 1700-1721 гг. Унутрыпалітычнае становішча Рэчы Паспалітай у другой палове хyii-хyiii ст. Першы І другі падзелы Рэчы Паспалітай
Тэма 2: паглыбленне палітычнага крызісу рэчы паспалітай у другой палове хyii–хyiii ст. Падзелы рэчы паспалітай

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconКонтрольныя тэмы заліка па гісторыі Беларусі
Утварэнне Рэчы Паспалітай. Становішча Вялікага княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconУтварэнне Рэчы Паспалітай
Гісторыя Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай — адзін з найбольш цікавых І складаных перыядаў гісторыі Бацькаўшчыны

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconЎ складзе рэчы паспалітай вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па гісторыі Беларусі для вучняў V іі I класа агульнаадукацыйных устаноў
Матэрыялы па раздзелах праграмы факультатыўных заняткаў “Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай”

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconЎ складзе рэчы паспалітай вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па гісторыі Беларусі для вучняў VІІI класа агульнаадукацыйных устаноў
Матэрыялы па раздзелах праграмы факультатыўных заняткаў “Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай”

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с iconЎ складзе рэчы паспалітай вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па гісторыі Беларусі для вучняў VІІI класа агульнаадукацыйных устаноў
Матэрыялы па раздзелах праграмы факультатыўных заняткаў “Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай”

Анішчанка, Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай / Я. Анішчанка. Мінск, 2003. 470 с icon23 красавіка 2003 чацьвер
Рэчы Паспалітай (польская І беларуская), інтэграцыйныя гульні, польскія І беларускія сьпевы І танцы

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка