Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
НазваМіністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Дата канвертавання07.02.2013
Памер83.98 Kb.
ТыпДокументы
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны інстытут адукацыі


Г. М. Валочка,

С. А. Язерская


СЛОВА Ў ТЭКСЦЕ


Вучэбная праграма

факультатыўных заняткаў для VII класа

агульнаадукацыйных устаноў з беларускай

і рускай мовамі навучання


Мінск 2010


Тлумачальная запіска


Над намі словы ўладараць…

С. Грахоўскі.


Мэта факультатыўных заняткаў – павысіць увагу вучняў да асноўнай моўнай і маўленчай адзінкі – слова як асновы для стварэння тэксту, тым самым забяспечыць фарміраванне ўмення асэнсоўваць, як функцыянуе кожная часціна мовы на ўзроўні тэксту.

Пад тэкстаўтваральнай функцыяй моўных адзінак прынята разумець іх здольнасць удзельнічаць у стварэнні тэксту, звязваць у адно цэлае яго “часткі” (асобныя словы, словазлучэнні і сказы) з улікам агульнай задумы. Вядома, што тэкст дапамагае больш поўна і дакладна зразумець значэнне пэўнай моўнай адзінкі. Звязнасць тэксту выражаецца перш за ўсё фармальнымі сродкамі, якія фіксуюць адносіны паміж кампанентамі. У здольнасці моўных адзінак звязваць тэкст у адно цэлае праяўляецца іх тэкстаўтваральная функцыя.

Вывучэнне тэкстаўтваральнай функцыі пэўнай часціны мовы дапаможа разгледзець яе ролю ў тэкстах розных стыляў і жанраў. Такі падыход робіць працэс іх вывучэння больш цікавым і карысным для вучняў, садзейнічае не толькі ўзбагачэнню іх слоўнікавага запасу, але і фарміраванню здольнасці стварэння ўласных тэкстаў для іх выкарыстанне ў канкрэтнай жыццёвай сітуацыі, у сферы сацыяльнай практычнай дзейнасці.

Вядома, што словы звязваюцца паміж сабой па пэўных правілах граматыкі. Праз іх сувязь адлюстроўваюцца адносіны і сувязь рэчаў у рэальным жыцці. Таму неабходна вучыць дзяцей не проста бачыць “часткі” слова, выражаныя гукамі, гэта значыць тое, што ляжыць на паверхні, а дабірацца да галоўнага – да “ядра” слова, яго значэння, сэнсу.

Законы і формы мыслення ўяўляюць сабой адлюстраванне ў свядомасці чалавека пэўных уласцівасцей, сувязей і адносін прадметаў аб’ектыўнай рэчаіснасці. Гэтыя сувязі выражаюцца чалавекам у словах, словазлучэннях, сказах. Утварэнне аднаго слова ад другога адбываецца не хаатычна, а па строгіх законах, выпрацаваных чалавекам у працэсе жыцця. Напрыклад, параўноўваючы словы, утвораныя пры дапамозе суфіксаў -ок, -ёк, -ак, -як, -ік, ык, вучні заўважаць, што адны словы з гэтымі суфіксамі маюць памяншальна-ласкальнае значэнне (пух – пушок), а другія такога значэння не выражаюць (мех – мяшок).

У ходзе заняткаў вучні будуць асэнсоўваць ролю самастойных і службовых часцін мовы ў тэксце. Гэтыя веды дапамогуць зразумець функцыю пэўнай моўнай адзінкі ў арганізацыі маўлення, разгортванні і стварэнні тэкстаў розных стыляў і жанраў, адметныя асаблівасці тэкстаў. Такім чынам будзе створана трывалая аснова для развіцця асобы вучня, яго сацыялізацыі, узбагачэння яго духоўнага свету, выхавання любові і пашаны да роднага слова, нацыянальнай культуры.

Прапануемыя факультатыўныя заняткі маюць тэарэтыка-практычны характар. Яны накіраваны на духоўнае і эстэтычнае развіццё вучняў, іх моўнай, камунікатыўнай і лінгвакультуралагічнай кампетэнцый. Таму мэтазгодна выкарыстанне такіх формаў заняткаў, на якіх будзе стварацца творчая атмасфера супрацоўніцтва, сумеснай дзейнасці настаўніка і вучняў.

У адпаведнасці з мэтай акрэслены задачы факультатыўных заняткаў:

– сфарміраваць у школьнікаў свядомае разуменне ролі ў тэксце самастойных і службовых часцін мовы;

– развіваць навыкі аналізу тэкстаў, якія змяшчаюць адпаведныя моўныя адзінкі;

– удасканальваць уменні і навыкі карыстання пэўнымі моўнымі адзінкамі ў вусных выказваннях і пісьмовых паведамленнях у адпаведнасці з нормамі літаратурнай мовы і канкрэтнай сітуацыяй маўлення, г. зн. прымяняць атрыманыя веды ў сферы сацыяльнай практычнай дзейнасці;

– ствараць умовы для развіцця пазнавальнай актыўнасці, даследчыцкіх навыкаў, творчых здольнасцей і высокіх маральных якасцей моўнай асобы вучня;

– узбагачаць слоўнікавы запас і граматычны лад маўлення вучняў, удасканальваць работу над асэнсаваннем значэння і асаблівасцей ужывання пэўнай моўнай адзінкі ў канкрэтным тэксце;

– развіваць моўнае і маўленчае чуццё, маўленчую інтуіцыю і эстэтычны густ, тым самым фарміраваць у вучняў высокую культуру маўлення.

VII КЛАС

(35 гадзін)

Паўтарэнне вывучанага

(5 гадзін)

Тэкст, яго асноўныя прыметы. Тэма і асноўная думка тэксту. Загаловак. Спосабы і сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце.

Сэнсава-граматычная і тэкстаўтваральная роля іменных часцін мовы і дзеяслова ў тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў.

Чытанне і аналіз тэкстаў, вызначэнне іх тэмы і асноўнай думкі, адрасата і мэтанакіраванасці, будовы, стылістычных асаблівасцей, спосабаў і сродкаў сувязі. Выяўленне сэнсава-граматычнай і тэкстаўтваральнай ролі іменных часцін мовы і дзеяслова ў тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў.

Словы-гібрыды

(дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе)

(9 гадзін)

Спецыфіка дзеепрыметніка як формы дзеяслова. Сэнсава-граматычная і стылістычная роля дзеепрыметнікаў. Правілы ўжывання дзеепрыметнікавых зваротаў. Роля дзеепрыметнікаў пры апісанні асоб, прадметаў, з’яў.

Чытанне тэкстаў, аналіз іх сэнсавай і структурнай арганізацыі, сэнсава-стылістычнай ролі дзеепрыметнікаў і дзеепрыметнікавых зваротаў. Роля дзеепрыметнікаў у тэкстах-апісаннях. Замена дзеепрыметнікаў і дзеепрыметнікавых зваротаў іншымі моўнымі сродкамі, семантыка-граматычны і стылістычны аналіз сінанімічных канструкцый. Складанне тэкстаў і фрагментаў тэкстаў з выкарыстаннем дзеепрыметнікаў і дзеепрыметнікавых зваротаў. Творчая работа.

Спецыфіка дзеепрыслоўя як дзеяслоўнай формы. Сэнсава-граматычная і стылістычная роля дзеепрыслоўяў у сказах, тэкстах. Правілы ўжывання дзеепрыслоўяў у маўленні.

Чытанне і аналіз тэкстаў, вызначэнне сэнсава-стылістычнай і граматычнай ролі дзеепрыслоўяў і дзеепрыслоўных зваротаў. Замена аднаго з аднародных выказнікаў у сказе дзеепрыслоўем ці дзеепрыслоўным зваротам, вызначэнне сэнсавых адрозненняў. Рэдагаванне сказаў з памылковым ужываннем дзеепрыслоўяў. Стварэнне ўласных тэкстаў, фрагментаў тэкстаў з ужываннем дзеепрыслоўяў і дзеепрыслоўных зваротаў з мэтай размежавання галоўнага і дадатковага дзеянняў, пазбягання аднастайнасці пры пераліку некалькіх дзеянняў.

Прыслоўе

(6 гадзін)

Прыслоўе як самастойная часціна мовы. Разрады прыслоўяў па значэнні. Выкарыстанне прыслоўяў розных сэнсавых груп у апавядальных тэкстах. Ужыванне прыслоўяў-сінонімаў і прыслоўяў-антонімаў у тэкстах розных стыляў. Вобразна-выяўленчая роля прыслоўяў у тэкстах-апісаннях. Ужыванне прыслоўяў у тэкстах тыпу разважання.

Знаёмства з тэарэтычным матэрыялам, вызначэнне ролі прыслоўяў у тэкстах-узорах рознага тыпу, стылю і жанру, абгрунтаванне ўжывання прыслоўяў; самастойны падбор прыкладаў ужывання прыслоўяў у структуры зачыну тэксту, пры перадачы паслядоўнасці змены падзей, з’яў прыроды, ужывання сінонімаў для дакладнага выражэння сэнсу, прымет і ўласцівасцей дзеянняў і працэсаў і да т. п. Складанне ўласных тэкстаў з пэўнай задачай і вызначанай тэкставай характарыстыкай, мэтанакіраванае выкарыстанне ў іх прыслоўяў; удасканаленне напісанага. Праверачная тэставая работа.

Прыназоўнік

(5 гадзін )

Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асаблівасці ўжывання некаторых прыназоўнікаў у беларускай мове. Ужыванне прыназоўнікава-іменных канструкцый як сродку падзелу тэксту на сэнсавыя часткі. Шматпрыназоўнікавасць як вобразна-выяўленчы сродак.

Вывучэнне і асэнсаванне тэарэтычнага матэрыялу; чытанне і аналіз тэкстаў-узораў, вызначэнне тэкстаўтваральнай і вобразна-выяўленчай ролі прыназоўнікава-іменных канструкцый; асэнсаванне сінанімічных магчымасцей прыназоўнікаў. Стварэнне ўласных вусных і пісьмовых выказванняў пэўнай мэтанакіраванасці з адпаведным выкарыстаннем прыназоўнікава-іменных канструкцый; удасканаленне тэкстаў. Тэставая работа.

Злучнік

(3 гадзіны)

Злучнік як службовая часціна мовы. Ужыванне злучнікаў як сродку сувязі сказаў і частак у тэксце. Шматзлучнікавасць як экспрэсіўны граматычны сродак.

Асэнсаванне тэарэтычнага матэрыялу, чытанне і аналіз прапанаваных тэкстаў-узораў, вызначэнне тэкстаўтваральнай і экспрэсіўнай ролі злучнікаў, ужыванне злучнікаў для стылістычнай арганізацыі тэксту. Стварэнне ўласных вусных і пісьмовых выказванняў з мэтанакіраваным выкарыстаннем злучнікаў; удасканаленне напісанага.

Часціца

(3 гадзіны)

Спецыфіка часціцы як службовай часціны мовы. Роля часціц у маўленні. Ужыванне часціц не, ні. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы.

Чытанне і аналіз тэкстаў-узораў, вызначэнне ролі часціц у мастацкім, публіцыстычным і гутарковым стылях для ўзмацнення выразнасці і эмацыянальнасці выказвання; стварэнне ўласных выказванняў з мэтанакіраваным ужываннем часціц; удзел у дыялогах з выкарыстаннем часціцы ці для змякчэння просьбы.

Выклічнік

(1 гадзіна)

Спецыфіка выклічніка як асобай часціны мовы.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

(3 гадзіны)


Прагназуемыя вынікі

Вучні павінны ведаць:

 • марфалагічныя прыметы пэўнай часціны мовы, сэнсавую і сінтаксічную ролю ў словазлучэнні, сказе;

 • ролю самастойных і службовых часцін мовы ў арганізацыі маўлення, разгортванні і стварэнні тэкстаў розных стыляў і жанраў;

 • сродкі сувязі сказаў і частак у тэксце;

 • суадноснасць сінанімічных канструкцый у сказах і частках тэксту.

Вучні павінны ўмець:

 • знаходзіць пэўную моўную адзінку ў тэксце;

 • вызначаць асаблівасці ўжывання пэўнай моўнай адзінкі ў канкрэтным тэксце (месца ўжывання, роля ў стварэнні стылістычнай афарбоўкі і інш.);

 • аналізаваць моўныя сродкі, якія забяспечваюць выражэнне асноўнай думкі тэксту;

 • мэтанакіравана і свядома ўжываць у вусных выказваннях і пісьмовых паведамленнях моўныя адзінкі з улікам пэўнай камунікатыўнай задачы;

 • вызначаць экспрэсіўна-ацэначныя магчымасці слоў і граматычных канструкцый у тэкстах розных стыляў і жанраў;

 • валодаць вымаўленчымі, лексічнымі, граматычнымі, арфаграфічнымі, пунктуацыйнымі, стылістычнымі нормамі беларускай літаратурнай мовы;

 • адчуваць вобразнасць, шматграннасць і семантычнае багацце беларускага слова, успрымаць прыгажосць яго гучання ў сказе, тэксце;

 • выкарыстоўваць тэкстаўтваральныя і вобразна-выяўленчыя сродкі марфалагічнага ўзроўню ў стварэнні аўтарскіх тэкстаў рознага тыпу, стылю і жанру.


Літаратура

1. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – Ч. 1. – 351 с.

2. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – Ч. 2. – 240 с.

3. Беларуская мова : Энцыклапедыя / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск, 1994.

4. Беларуская мова ў тэксце і ў сістэме мовы / пад рэд. В. К. Шчэрбіна. – Мінск : Навука і тэхніка, 1994.

5. Васюковіч, Л. С. Вучэбны тэкст у школьным падручніку па беларускай мове / Л. С. Васюковіч. – Мінск : НІА, 2004.

6. Выкладанне беларускай мовы ў школе / пад рэд. М. Г. Яленскага. – Мінск : Нар. асвета, 1994.

7. Ипполитова, Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе : учебное пособие для студ. пед. вузов / Н. А. Ипполитова. – М. : Флинта, Наука, 1987.

8. Кананенка, Т. М. Праца з тэкстам на ўроках беларускай мовы : вучэб.-метад. дапам. / Т. М. Кананенка, Г. М. Малажай, І. М. Пашкевіч. – Брэст, 1994.

9. Каўрус, А. А. Слова наша роднае : кніга для настаўніка / А. А. Каўрус. – Мінск : Нар. асвета, 1986.

10. Красней, В. П. Грані слова : факультатыўны курс “Лексіка і фразеалогія беларускай мовы” : вучэб. дапам. / В. П. Красней. – Мінск : Нар. асвета. – 1996.

11. Лаўрэль, Я. М. Вывучэнне марфалогіі ў школе / Я. М. Лаўрэль, Т. Р. Новікава, С. А. Язерская. – Мінск : Нар. асвета, 1991.

12. Литвинко, Ф. М. Методика изучения разделов школьного курса русского языка (функциональный подход) : курс лекций для студентов филол. ф-та / Ф. М. Литвинко. – Минск : БГУ, 2001.

13. Лосева, Л. М. Как строится текст : пособие для учителей / Л. М. Лосева; под ред. Г. Я. Солганика. – М. : Просвещение, 1980.

14. Мурина, Л. А. Русский язык : культура устной и письменной речи : рекоменд. для учителей. Ч. 2 / Л. А. Мурина [и др.] – Минск : НИО, 1999.

15. Протчанка, В. У. Праца з тэкстам як агульнаадукацыйнае ўменне В. У. Протчанка // Фарміраванне ў школьнікаў агульнаадукацыйных уменняў пры навучанні беларускай мове : зб. навук. прац. – Мінск : НІА, 1994.

16. Протчанка, В. У. Жывое слова ў методыцы навучання / В. У. Протчанка // Беларуская мова і літаратура. – 1998.– № 1. – С. 3 – 9.

17. Янкоўскі, Ф. Само слова гаворыць / Ф. Янкоўскі. – Мінск : Маст. літ., 1986.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь пастанова
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
На падставе падпункта 6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМатэрыялы да кваліфікацыйнага экзамену на вышэйшую катэгорыю па тэорыі І методыцы выкладання беларускай мовы І літаратуры
Беларусь, у рэдакцыі пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26. 04. 2006 г. №40; Палажэннем аб кваліфікацыйным экзамене,...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
У мэтах рэалізацыі падпункта 1 пункта 5 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 года №15 ”Аб асобных пытаннях агульнай...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
Я 2002 г. №238 «Об учреждении нагрудного знака Министерства образования «Выдатнік адукацыі» І палажэннем аб Міністэрстве адукацыі...

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь iconАб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку прадстаўлення да ўзнагароджання нагрудным знакам Міністэрства адукацыі «Выдатнік адукацыі»
Я 2002 г. №238 «Об учреждении нагрудного знака Министерства образования «Выдатнік адукацыі» І палажэннем аб Міністэрстве адукацыі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка