Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі
НазваЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі
Дата канвертавання02.11.2012
Памер41.16 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "18" мая 2011г. № 12

Заг. кафедры філалогіі

_____________ Т.М.Пучынская


Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

для студэнтаў 1 курса факультэта завочнай адукацыі груп

спецыяльнаці 1-53 01 01-01 02 Аўтаматызацыя тэхналагічнай падрыхтоўкі вытворчасці


 1. Мова і грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы і маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і, славянская група моў.

 2. Этапы развіцця і фарміравання беларускай літаратурнай мовы. Індаеўрапейскі, агульнаўсходнеславянскі, старабеларускі перыяды. Перыяд сучаснай беларускай мовы.

 3. Паняцце “сучасная беларуская мова”. Праблемы развіцця сучаснай беларускай літаратурнай мовы. “Закон аб мовах у БССР” (1990).

 4. Беларуская мова як сістэма. Асноўныя адзінкі мовы ў адрозненні ад маўлення.

 5. Білінгвізм як аб’ектыўная рэальнасць у краінах свету. Псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму.

 6. Паняцце моўнай інтэрферэнцыі. Віды інтэрферэнцыі (фанетычная, акцэнтная, лексічная, марфалагічная, сінтаксічная, словаўтваральная).

 7. Службовы моўны этыкет вуснай формы дзелавых узаемаадносін. Асаблівасці прыватных справавых узаемаадносін.

 8. Асаблівасці публічных справавых узаемаадносін. Паведамленне і лекцыя. Выступленне. Прамова. Гутарка. Дыскусія. Прэс-канферэнцыя. Круглы стол. Невербальныя спосабы публічных узаемаадносін.

 9. Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Паняцце лексікі. Лексічнае значэнне слова.

 10. Лексіка паводле значэння. Адназначныя і мнагазначныя словы, амонімы, сінонімы, антонімы, паронімы.

 11. Лексіка паводле паходжання: спрадвечна беларуская лексіка, запазычаная лексіка.

 12. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, спецыяльная тэрміналагічная лексіка, жарганізмы).

 13. Лексіка і тэрміналогія. Месца тэрміналогіі ў лексічнай сістэме беларускай мовы.

 14. Лексікаграфія. Тыпы слоўнікаў. Тэрміналагічныя слоўнікі беларускай мовы

 15. Сістэма функцыянальных стыляў беларускай мовы. Паняцце “стыль”.

 16. Навуковы стыль і яго функцыянальна-камунікатыўныя характарыстыкі (аб’ектыўнасць, лагічнасць, яснасць, дакладнасць, доказнасць).

 17. Сістэма моўных сродкаў навуковага стылю (агульнанавуковая, тэрміналагічная лексіка; сродкі лагічнай сувязі). Агульнанавуковая лексіка.

 18. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкстаў. Інфармацыйная роля парадку слоў у навуковым тэксце.

 19. Паняцце тэрміна і тэрміналогіі. Тэрміны вузкаспецыяльныя, агульнанавуковыя, міжнавуковыя. Інтэрнацыяналізмы.

 20. З гісторыі фармавання і развіцця беларускай навуковай тэрміналогіі.

 21. Патрабаванні да тэрмінаўжывання (дакладнасць, яснасць, адназначнасць, сістэмнасць). Лексічныя, семантычныя асаблівасці тэрміналогіі пэўнай галіны дзейнасці. Тэрмінасістэмы (педагагічная, эканамічна-бухгалтарская, фізіка-тэхнічная, медыка-біялагічная, прамыслова-гандлёвая). Асаблівасці тэрміналогіі розных галін навукі і вытворчасці.

 22. Асаблівасці перакладу тэрмінаў з рускай мовы на беларускую.

 23. Асаблівасці словаўтварэння беларускай навуковай тэрміналогіі.

 24. Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковага тэксту.

 25. Марфалагічныя асаблівасці навуковага стылю.

 26. Асаблівасці сінтаксісу навуковага стылю.

 27. Сістэма жанраў навуковай літаратуры (анатацыя, рэферат, тэзісы, рэзюмэ).

 28. Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксце. Структурна-семантычныя прынцыпы кампрэсіі інфармацыі. Трансфармацыя складаназалежных сказаў у простыя. Адпрацоўка трансфармацыйных прыёмаў кампрэсіі і разгортвання інфармацыі. Выдзяленне асноўнай і дадатковай інфармацыі.

 29. Даведачна-бібліяграфічны апарат навуковай літаратуры. Афармленне цытат.

 30. Афіцыйна-справавы стыль як адзін з функцыянальных стыляў кніжна-пісьмовай мовы.

 31. Лексіка афіцыйна-справавога стылю. Канцылярскія штампы і іх функцыя ў тэксце дакументаў.

 32. Тэкст службовага дакумента, віды тэкстаў. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце.

 33. Паняцці “дакумент” і “службовы дакумент”. Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер і службовых дакументаў.

 34. Групы афіцыйна-справавых дакументаў па сваім функцыянальным прызначэнні: асабістыя, распарадчыя, адміністрацыйна-арганізацыйныя, інфармацыйна-даведачныя, справавыя лісты, фінансавыя і ўліковыя дакументы. Паняцце рэквізіта, фармуляра і бланка.

 35. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце: канстатацыя, паведамленне, апісанне. Патрабаванні да іх. Суразмернасць частак дакумента. Рубрыкацыя: абзац, нумараванне, загалоўкі, падзагалоўкі.

 36. Справавыя лісты: моўнае афармленне і рэдагаванне.


ЛІТАРАТУРА


 1. Азарка, В.У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / В.У. Азарка, А.С. Васілеўская, М.М. Круталевіч. — 3-е выд., перапрац. — Мінск: БДПУ, 2007.

 2. Антанюк, Л.А. Беларуская мова (прафесiйная лексіка): Курс лекцый / Л.А.Антанюк , Б.А.Плотнiкаў. — 3-е выданне. — Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. — 240 с.

 3. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапам. / аўт.-склад. В.В.Мар-шэўская, І.В.Піваварчык, А.С.Садоўская. — Гродна : ГрДУ, 2006. — 84 с.

 4. Беларуская мова: Энцыклапедыя. — Мн., 1994.

 5. Бурак, Л. У. Сучасная беларуская мова / Л. У. Бурак. — Мн., 1974.

 6. Каўрус, А. А. Дакумент па-беларуску / А. А. Каўрус. — Мн., 1994.

 7. Ляшчынская, В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. дапам / В.А. Ляшчынская. — Мн.: РІВШ БДУ, 2001. – 256 с.

 8. Маршэўская, В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка) у сінтаксічным і стылістычным аспектах: Вуч. дапаможнік / В.В. Маршэўская. — Гродна, ГрДУ, 2002. — 115 с.

 9. Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б. А. Плотні-каў, Л. А. Антанюк. — Мінск : Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003.Выкладчык М.С. Малатоўнік

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад "18" мая 2011 г. №12 Заг кафедры філалогіі
Беларуская мова (прафесійная лексіка”) для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-74 06 01 Технічнае забеспячэнне працэсаў...

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі iconЗацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад
Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, ІХ сэнсавая І сінтаксічная роля ў сказе

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Выхаванне нацыянальнай ідэнтычнасці І самасвядомасці ў малодшых школьнікаў пры вывучэнні блоку “Мая Радзіма – Беларусь”

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі iconПратакол пасяджэння кафедры
Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі iconПратакол пасяджэння кафедры
Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання...

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі iconКомплекс мерапрыемстваў кафедры філалогіі, накіраваных
Правядзенне пасяджэнняў кафедры па абмеркаванні рэалізацыі Плана мерапрыемстваў па папулярызацыі І пашырэнні сферы ўжывання

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Другой сусветнай вайны ”для студэнтаў 2 курса факультэта эканомікі І права завочнай формы атрымання адукацыі

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі iconЗацвярджаю Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Прадмет І задачы гістарычнай навукі. Месца гісторыі Беларусі ў еўрапейскай І сусветнай гісторыі

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветнай цывілізацыі): Вучэбны дапаможнік / В. Г. Галубовіч [ І інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча І...

Зацвярджаю Пратакол пасяджэння кафедры ад \"18\" мая 2011г. №12 Заг кафедры філалогіі icon«Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Другой сусветнай вайны ”для студэнтаў 4 курса факультэта эканомікі І права завочнай скарочанай формы атрымання адукацыі на базе вышэйшай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка