Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību "" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
НазваMinistru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību "" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Дата канвертавання07.02.2013
Памер28.45 Kb.
ТыпДокументы
Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādes nepieciešamība izriet no izstrādātā Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā” (turpmāk – noteikumu projekts par pārbaudes darbu norises laiku) un Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību””.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas

Ņemot vērā arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” atbalstu iecerei samazināt vispārējās vidējās izglītības izglītojamo slodzi un spriedzi valsts pārbaudījumu laikā maija beigās un jūnijā, noteikumu projekts par pārbaudes darbu norises laiku paredz pirmā eksāmena – angļu valodas centralizētā eksāmena (turpmāk – eksāmens) norisi jau mācību gada otrā semestra laikā. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka valsts pārbaudījumu norises kārtību.

Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.334) valsts pārbaudījumu organizēšanai norādītie termiņi ir saistīti ar termiņiem, kas noteikti centralizētajiem eksāmeniem.

Atbilstoši nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.335) un noteikumos Nr.334 noteiktajiem valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa termiņiem.

Šobrīd noteikumos Nr.335 un noteikumos Nr.334 tiek lietoti atšķirīgi nosaukumi vienai un tai pašai informācijas sistēmai. Grozījumi noteikumos Nr.334 paredz abos normatīvajos aktos šos nosaukumus vienādot.

3.

Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

4.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtībaGrozījumi noteikumos Nr.334 paredz veikt izmaiņas izglītojamo pieteikšanās valsts pārbaudījumu kārtošanai termiņā, valsts pārbaudījuma komisijas izveidošanas termiņā, valsts pārbaudījuma vadītāja un vērtētāja norīkošanas termiņā, kā arī mainīt nosaukumu informācijas sistēmai atbilstoši nosaukumam noteikumos Nr.335.

Noteikumu projekts būtiski paplašina izglītojamā iespējas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu.

5.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts izglītības satura centrs.

6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība nav nodrošināta, jo noteikumu projekts nekādā veidā neierobežo nevienas personu grupas vai indivīda tiesības.

7.

Cita informācija

Nav.
II Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

1.

Sabiedrības mērķgrupa

Izglītības iestādes – 924 (t.sk. pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes).

2.

Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

3.

Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.

Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme

Noteikumu projekts paredz noteikt vienādus termiņus valsts pārbaudījumu organizācijas procesā atbilstoši grozījumiem noteikumos Nr.335.

5.

Administratīvās procedūras raksturojums

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

6.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija

Nav.


Anotācijas III sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

   IV  Tiesību akta projekta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu


1.

Nepieciešamie saistītie tiesību akta projekti

Lai saglabātu vienotu valsts pārbaudījumu organizācijas sistēmu un noteiktu kopīgus atsevišķu darbību izpildes laikus, Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) vienlaikus ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību””, izsludināts 2012.gada 4.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1002, protokols Nr.40, 9.§). Noteikumu projekts paredz veikt izmaiņas izglītojamo pieteikšanās centralizēto eksāmenu kārtošanai termiņā, apvienoto eksāmenu reģistrācijas termiņā, eksāmena vadītāja, novērotāja, mutvārdu daļas intervētāja un vērtētāja norīkošanas termiņā, izglītojamo darbu vērtētāju pieteikšanās termiņā un termiņam, līdz kuram izglītības iestādes vadītājam jāizveido centralizētā eksāmena mutvārdu daļu kārtojošo izglītojamo saraksts. Noteikumu projekts būtiski paplašina izglītojamā iespējas mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu.

Ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ir saistīts ar citiem normatīvajiem aktiem un tajos ietverto tiesisko regulējumu, ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektus:

„Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā”, izsludināts 2012.gada 4.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1003, protokols Nr.40, 10.§); noteikumu projekts nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku un kārtību 2012./2013.mācību gadā;

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.259 „Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku””, piemērojot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību. Noteikumu projekts nosaka 2012./2013.mācību gada pavasara brīvdienu laiku 12.klases izglītojamajiem.

Šajā sadaļā minētie normatīvie akti Ministru kabinetā ir jāizskata vienlaikus.

2.

Cita informācija

Nav.


Anotācijas V sadaļa – projekts šo jomu neskar.

VI Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

1.

Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu

Nav.

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

Noteikumu projekts 2012.gada 28.augustā tika izsūtīts pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm, arodbiedrībai „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” (turpmāk – LIVA) atzinumu sniegšanai.

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iebildumi no izglītības iestādēm un pašvaldību izglītības pārvaldēm nav saņemti.

LIVA atbalsta noteikumu projektu.

4.

Saeimas un ekspertu līdzdalība

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

5.

Cita informācija

Nav.
VII Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Izglītības iestādes – 924, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes – 109.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām

Institūciju funkcijas un uzdevumi ar šo noteikumu projektu netiek sašaurināti vai paplašināti.

3.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.

4.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija

Projekts šo jomu neskar.

5.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija

Projekts šo jomu neskar.

6.

Cita informācija.

Nav.Izglītības un zinātnes ministrs R.ĶīlisVizē: Valsts sekretāra vietniece –

Nodrošinājuma un finanšu

departamenta direktore,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja S.Batare

26.10.2012. 16:35

897

I.Kamarūte

67814478,ingrida.kamarute@visc.gov.lv

IZMAnot_261012_groz_334; Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconMinistru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconGrozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi" " projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconMinistru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā nodošanu privatizācijai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconMinistru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 129 „ Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconPedagogu darba samaksas noteikumi"" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconPedagogu darba samaksas noteikumi"" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconLatvijas republikas ministru kabineta

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconProjekts nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconPar nekustamā īpašuma „Gailīškrogs", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību \"\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconИ на основание чл. 336 ал. 1 т. 3, във вр с чл. 334 т. 2, чл. 337 ал. 1 т. 1, във вр с чл. 334 т. 3, и чл. 338, във вр с чл. 334 т. 6 от нпк
Нк е постановено Ф. Ф. Я., със снета по делото самоличност, да изтърпи наказанието „лишаване от свобода” за срок от 2 години, наложено...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка