Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
НазваMinistru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Дата канвертавання07.02.2013
Памер29.53 Kb.
ТыпДокументы
Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 I Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktā doto deleģējumu Ministru kabinetam katru mācību gadu atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem noteikt valsts pārbaudes darbu norises laiku un kārtību, kā arī ņemot vērā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84) 6.4.apakšpunktā noteikto – radīt priekšnoteikumus skolēna noslodzes samazināšanai mācību gada ietvaros.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas

Valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā noteica Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija noteikumi Nr.578 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā”. Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā, nav izdoti. Līdz ar to izglītības iestādēm ir grūtības, atbilstoši valsts pārbaudes darbu grafikam, veidot mācību gada plānojumu.

Valsts pārbaudes darbu norises kārtība noteikta Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību” un Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

Noteikumu projekts paredz angļu valodas centralizētā eksāmena norisi no 2013.gada 25.marta līdz 27.martam. Šajā laika periodā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.259 „Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” (turpmāk – noteikumi Nr.259) izglītojamajiem ir noteiktas pavasara brīvdienas.

3.

Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi

Projekts šo jomu neskar.

4.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtībaNoteikumu projekts nosaka norises laikus ieskaitēm, eksāmeniem un centralizētajiem eksāmeniem 2012./2013.mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi. Tāpat arī noteikumu projekts nosaka valsts pārbaudes darbu norises laikus izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos.

Ņemot vērā iespēju samazināt skolēnu slodzi valsts pārbaudījumu laikā, kā arī iespēju vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt četras dienas ātrāk kā iepriekšējā mācību gadā, noteikumu projekts paredz angļu valodas centralizētā eksāmena norisi organizēt jau 2013.gada marta mēnesī.

5.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Projekts šo jomu neskar.

6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība

Projekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) bija jau izstrādājusi un iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2012.gada 29.martā, protokols Nr.13, 10.§, VSS – 368). Ņemot vērā ministrijas reformu prioritātes vispārējā izglītībā – mazināt izglītojamā slodzi mācību procesā to skaitā valsts pārbaudījumu norises laikā, ministrija izsludināto noteikumu projektu ir atsaukusi.II Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

1.

Sabiedrības mērķgrupa

Izglītības iestādes (t.sk. sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes) – 1170.

2.

Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt

Augstākās izglītības iestādes – 4, pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes – 109.

3.

Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme

Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.

Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar.

5.

Administratīvās procedūras raksturojums

Projekts šo jomu neskar.

6.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Projekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija.

Nav


Anotācijas III sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

IV  Tiesību akta projekta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu


1.

Nepieciešamie saistītie tiesību akta projekti

Noteikumos Nr.259 2013.gadā no 22. līdz 28.martam ir noteiktas izglītojamo pavasara brīvdienas. Lai kompensētu brīvdienām paredzēto laiku, nepieciešams veikt grozījumus noteikumos Nr.259.

Ņemot vērā, ka noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ir attiecināms uz valsts pārbaudījumu norises procesiem un to tiesisko regulējumu, ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektus:

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”;

„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību”.

Noteikumu projekts Ministru kabinetā jāizskata vienlaikus ar šajā sadaļā minēto normatīvo aktu grozījumiem.

2.

Cita informācija

NavAnotācijas V sadaļa – noteikumu projekts šo jomu neskar.

VI Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

1.

Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu

Par noteikumu projektu informēti izglītības iestāžu vadītāji, ievietota informācija Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

Noteikumu projekts apspriests 2012.gada 15.augustā arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācijas” (turpmāk – LIVA) paplašinātajā valdes sēdē.

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

LIVA atbalsta noteikumu projektu.

4.

Saeimas un ekspertu līdzdalība

Projekts šo jomu neskar.

5.

Cita informācija

Nav.VII Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Izglītības iestādes – 1200, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes – 109, augstākās izglītības iestādes – 4, ar kurām Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis līgumu par valsts pārbaudījumu norises organizēšanu.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām

Izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, vispārējās vidējās izglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas, atbilstoši noteikumu projektā noteiktajiem datumiem jānodrošina valsts pārbaudes darbu norise.

3.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide.

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju ietvaros.

4.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija.

Projekts šo jomu neskar.

5.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija.

Projekts šo jomu neskar.

6.

Cita informācija.

NavIzglītības un zinātnes ministrs R.ĶīlisVizē: Valsts sekretāra vietniece –

Struktūrfondu un starptautisko finanšu

instrumentu departamenta direktore,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja L.Sīka
01.10.2012 16:05

893

I.Kamarūte

67814478,ingrida.kamarute@visc.gov.lv

IZMAnot_011012_norislaik; Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconMinistru kabineta noteikumu projekta „ Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada aprīļa noteikumos Nr. 334 „ Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību "" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconGrozījumi Ministru kabineta 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi" " projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconMinistru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts īpašuma objekta Straumes ielā 2, Jūrmalā nodošanu privatizācijai sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconPedagogu darba samaksas noteikumi"" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconPedagogu darba samaksas noteikumi"" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconMinistru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 129 „ Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconLatvijas republikas ministru kabineta

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconProjekts nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconКоринт туристическое агентство
Даты заездов: 26. 05. 2012, 30. 06. 2012, 28. 07. 2012*, 18. 08. 2012*, 29. 09. 2012, 27. 10. 2012, 24. 11. 2012, 02. 01. 2013**,...

Ministru kabineta noteikumu projekta \"Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013. mācību gadā\" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) iconPar nekustamā īpašuma „Gailīškrogs", Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка