Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
НазваТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Дата канвертавання05.02.2013
Памер93.62 Kb.
ТыпДокументы


Тэматыка практычных заняткаў

па гісторыі Беларусі

1 курс ІІ семестр

Гісторыя. Англійская мова”


Тэма 1 Унутрыпалітычнае становішча ВКЛ ў другой палове XIII - XV стст. (2 гадзіны)


1. Палітыка вялікіх князёў Віценя, Гедыміна, Альгерда.

2. Дынастычная барацьба ў 70—90-я гады XIV ст.

3. Крэўская унія. Гарадзельскі прывілей 1413 г.

4. Абмежаванне вялікакняжацкай улады ў другой палове XV ст.


Літаратура:

1. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

3. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. Мн., 1959.

4. Бардах Ю. Крэва і Люблін. З праблемаў польска-літоўскае уніі // Штудыі з гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Мн., 2002.

5. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

7. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

8. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ (др. пал. ХІІІ – пер. пал. ХVIIстст.) : дапаможнік для вну / П. Ф. Дзмітрачкоў. ‒ Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2003. – 312 с

9. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 2 Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага (XIII - XV стст.) (2 гадзіны)


1. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай,Польшчай, Крымам і Ордэнам.

2. Уніі Вялікага княства Літоўскага з Польшчай.

3. Грунвальдская бітва і яе значэнне.


Літаратура:

1. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

3. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. Мн., 1959.

4. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

5. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ (др. пал. ХІІІ – пер. пал. ХVIIстст.) : дапаможнік для вну / П. Ф. Дзмітрачкоў. ‒ Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2003. – 312 с.

6. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

7. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 3 Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі (XIII - XV стст.) (2 гадзіны)


1. Сельская гаспадарка і асаблівасці яе развіцця.

2. Гарады і мястэчкі. Магдэбургскае права.

3. Унутраны гандаль і знешнеэканамічныя сувязі.

4. Фарміраванне феадальнага грамадства ў ВКЛ.


Літаратура:

1. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. Мн., 1959.

2. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

3. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I.Галубовіча. - Мінск, 1999.

4. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ (др. пал. ХІІІ – пер. пал. ХVIIстст.) : дапаможнік для вну / П. Ф. Дзмітрачкоў. ‒ Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2003. – 312 с.

5. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 4 Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі другой паловы XIII - XV стст. (4 гадзіны)


Занятак 1 (2 гадзіны)

1. Складванне этнічнай тэрыторыі беларусаў.

2. Утварэнне сацыяльна-эканамічнай супольнасці.

3. Народная самасвядомасць. Народнасць і рэлігія.

4. Узнікненне і станаўленне беларускай мовы.


Занятак 2 (2 гадзіны)

1. Народная творчасць.

2. Літаратура Рукапісныя кнігі.

3. Беларускія летапісы.

4. Выяўленчае мастацтва. Архітэктура.


Літаратура:

1. Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. -Мінск, 1989.

2. Беларусы. - Мінск, 2001. - Т. 4: Вытокі і этнічнае развіццё.

3. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб. дапам. / С. А.Парашкоў. - Магілёў, 2001.

5. Беларускія летапісы і хронікі. - Мінск, 1997

6. Архітэктура Беларусі: Энцыкл.даведнік. - Мінск, 1993.

7. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. – Мінс8, 2004.

8. Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. - Мінск, 1991.

9. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

10. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 5 Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Афармленне фальваркава-паншчыннай сістэмы (XVI -першай палове XVII ст) (2 гадзіны)


1. Стан сельскай гаспадаркі. Станаўленне фальварка-паншчыннай сістэмы гаспадарання.

2. Аграрная рэформа1557 г. і яе сутнасць.

3. Пачатак юрыдычнага афармлення прыгоннага права.


Літаратура:

1. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. Мн., 1959.

2. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

3. Эканамічная гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / пад рэд. В. I.Галубовіча. - Мінск, 1999.

4. Дзмітрачкоў, П.Ф. Беларусь у складзе ВКЛ (др. пал. ХІІІ – пер. пал. ХVIIстст.) : дапаможнік для вну / П. Ф. Дзмітрачкоў. ‒ Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2003. – 312 с.

5. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

6. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 6 Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага (XVI -першай палове XVII ст) (2 гадзіны)


1. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Ордэнам і Польшчаю.

2. Лівонская вайна і яе вынікі.

3. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Маскоўскую дзяржаву.

4. Барацьба за Смаленск у 30-я гг. XVII ст.


Літаратура:

1. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі ў сярэднія вякі (VI-ХV ст.ст.). пад. рэд. Г.В.Штыхава. – Мн.: Народная асвета, 1998. – 191 с.

2. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. – Мн.: Амалфея, 2000. – 672 с.

3. Белоруссия в эпоху феодализма. Т. 1. Мн., 1959.

4. Знешняя палітыка Беларусі: зб. дакументаў і матэрыялаў: у 7 т. - Мінск,1997-2004.

5. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

6. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII - XVIII стст.).

7. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

8. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.


Тэма 7 Унутрыпалітычнае становішча ВКЛ . Усталяванне шляхецкай дэмакратыі (XVI -першай палове XVII ст) (2 гадзіны)


1. Статуты 1529,1566 і 1588 гг.

2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная і судовая рэформы.


Літаратура:

1. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

2. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

3. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006 Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII - XVIII стст.) Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII - XVIII стст.)

5. История Беларуси в документах и материалах. - Минск, 2000

6. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: Тэкст. Даведнік. Каментарыі. - Мінск, 1989.


Тэма 8 Культура Беларусі ў XVI - першай палове XVII ст (4 гадзіны)


Занятак 1 (2 гадзіны)

1. Спецыфічныя рысы беларускага Рэнесансу.

2. Рэфармацыйнае кнігадрукаванне.

3. Беларуска-літоўскія летапісы, гісторыка-мемуарная і палітычная літаратура.

4. Грамадска-палітычная думка.

5. Школьная адукацыя.


Занятак 2 (2 гадзіны)

1. Жывапіс. Скульптура.

2. Мураванае дойлідства.

3. Музыка. Тэатр.


Літаратура:

1. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1-2. / рэдкал. : Г.П.Пашкоў (гал. Рэд.) і інш. – 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007.

2. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. - Мінск, 1993-2003.

3. Гiстoрыя Беларусi: У 6 т. Т. 2. Беларусь у перыяд Вялiкага Княства Лiтоускага / Ю. Бохан (i iнш.); рэдкал.: М. Касцюк (гал.рэд.). - Мiнск: Экаперспектыва, 2008. - 688 с.

4. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. -Мінск, 2000-2006 Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII - XVIII стст.) Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII - XVIII стст.)

5. Парашкоў, С. А. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб. дапам. / С. А.Парашкоў. - Магілёў, 2001.

6. Архітэктура Беларусі: Энцыкл.даведнік. - Мінск, 1993.

7. Самусік, А. Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі / А. Ф. Самусік. – Мінс8, 2004.

8. Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. - Мінск, 1991

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі
Тэма 1 Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX стст. (2 гадзіны)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconУводзіны ў гісторыю беларусі
Беларусі; сувязь гісторыі з нацыянальнымі І этнічнымі асаблівасцямі; інтэграцыйны характар гісторыі Беларусі ў сістэме ўсеагульнай...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі icon4. Тэматыка практычных заняткаў Заняткі 1
Заняткі гблм як асобная дысціпліна. Гістарычная зменлівасць паняцця літаратурная мова

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconТэматыка семінарскіх заняткаў для 2 курса
Уступленне Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі І украіны. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з бсср

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі iconА. У. Літвінскі >30. 05. 2011 г
Тэматыка семинарских заняткаў па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў факультэта бесперапыннай адукацыі спецыяльнасці

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка