Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
НазваГісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
старонка7/7
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.67 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Дадатковая літаратура

 1. Абецедарский Л.С. Белоруссия и Россия: Очерки русско-белорусских связей второй половины ХУІІ в. Мн., 1978. 255 с.

 2. Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в ХІІ – ХУІ вв.М., 1994. 134 с.

 3. Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772--1796). Мн., 1998. 220 с.

 4. Анішчанка Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003. 470 с.

 5. Арлоў А.А. Таямніцы полацкай гісторыі. Мн., 1994. 463 с.; 2-е выд., дапрац. Мн., 2002. 464 с.

 6. Беларуска-нямецкае грамадска-культурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучаснасць, перспектывы. Мн., 1996. 172 с. (Беларусіка-Альбарутэніка, Кн. 17).

 7. Беларусь—Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносіню Мат-лы міжнарод. навук. канф., 18—19 сак. 2003 г. Мн., 2004. 434 с.

 8. Бычкова М.Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца ХУ в. до 1569 г.: Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996. 173 с.

 9. Вашкевіч Ю. Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945—1991 гг. Мн., 2004.

 10. Вялікі А.Ф. На раздарожжы. Беларусы і палякі ў час перасялення (1944—1946 гг.). Мн., 2005. 319 с.

 11. Вялікі А.Ф. Беларусь—Польшча ў ХХ стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. 1955—1959 гг. Мн., 2007. 272 с.

 12. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. Мн., 2000. 351 с.

 13. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай ХУІІ--ХУІІІ стст. Мн., 2004. 344 с.

 14. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец ХУІІІ—пачатак ХХ ст.) Мн., 2005. 519 с.

 15. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5: Беларусь у 1917—1945 гг. Мн., 2006. 613 с.

 16. Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы в ХІУ – ХУІ вв. М., 1963. 374 с.

 17. Дзмітрачкоў П. Знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі (ІХ – першая палова ХІІІ ст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 4. С.136 - 150.

 18. Ермаловіч М.І. Старажытная Беларусь: Полацкі і навагародскі перыяды. Мн., 1990. 366 с.

 19. Ермаловіч М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Мн., 2000. 448 с.

 20. Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

 21. Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655 – 1656 гг.): Док-ты, исследование. М., 1994. 189 с.

 22. Запруднік Я. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. Мн., 1996. 326 с.

 23. Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

 24. Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца ХУ – первой половины ХУІ в. М., 1995. 292 с.

 25. Ладысеў У.Ф., Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Мн., 2003. 307 с.

 26. Лашкевіч, С.А. Адасобленасць знешнепалітычных інтарэсаў Вялікага княства Літоўскага ад інтарэсаў Польшчы ў 1569–1600 гг. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. 2005. №4 (35) С. 19–28.

 27. Лашкевіч, С.А. Дыпламатычная служба Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці XVI ст. // Журнал международного права и международных отношений. 2005. №4. С. 63–66.

 28. Луцкевіч А. Да гісторыі беларускага руху. Выбр. творы. Мн., 2003. 288 с.

 29. Падалінскі, У.А. Палітычныя дачыненні Вялікага княства Літоўскага з Каронай Польскай у 1572–1576 гг. // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2004. № 1. С. 56–63.

 30. Падалінскі, У.А. Прадстаўніцтва і палітычная пазіцыя Вялікага княства Літоўскага на вальных соймах Рэчы Паспалітай у апошняй трэці XVI ст.: аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.02; Мінск, 2004. 22 с.

 31. Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

 32. Россия, Польша и Причерноморье в ХУ – ХУІІІ вв. М., 1979. 392 с.

 33. Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

 34. Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. Мн., 1995. 144 с.

 35. Снапкоўскі У.Е. Беларуская палітычная эміграцыя 1918-1939 гг. // Полымя. 1995. № 11. С.196-221.

 36. Снапкоўскі У.Е. Беларуская палітычная эміграцыя 1945-1990 гг. // Полымя. 1997. № 2. С. 201-239.

 37. Снапкоўскі У.Е. Шляхам адраджэння дзяржаўнасці (Нарыс гісторыі знешняй палітыкі Беларусі ад старажытных часоў да 1991 г.) // Полымя. 2001. № 12. С. 208 -- 230.

 38. Снапковский В.Е. Беларусь в международных отношениях в 1918—1945 гг. // История международных отношений: учеб. пособие. В 4 ч. Ч.2. Мн., БГУ, 2007. –391 с. С. 306—379.

 39. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

 40. Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1973. 222 с.

 41. Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине ХУІ – нач. ХУІІ вв. М., 1978. 300 с.

 42. Цішчанка, В.В. Дыпламатычная служба ВКЛ у канцы XIV–першай трэці XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 4. С. 22–29.

 43. Цынкевіч В.М. Палітычныя ўзаемадачыненні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921—1929 гг.: аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.05; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2004. 20 с.

 44. Чаропка В. Імя ў летапісе. Мн., 1994. 559 с.

 45. Чаропка В. Уладары Вялікага княства. Мн., 1996. 638 с.

 46. Чигринов П.Г. Белорусско-российские отношения: История и современность. Мн., 1999. 606 с.

 47. Шадурский В.Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Западной Европы (1945-1990-е гг.). Мн., 2000. 285 с.

 48. Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 гг.). Гродна, 2001. 415 с.

 49. Янушкевіч, А.М. Першая Інфлянцкая вайна (1558–1570 гг.) і яе ўплыў на развіццё сацыяльна-палітычных працэсаў у Вялікім княстве Літоўскім: аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук: 07.00.02; Мінск, 2002. 22 с.

 50. Lubachko I. Belorussia under Soviet Rule (1917-1957 ). Lexington: The Univ. press of Kentucky, 1972. 219 s.

 51. Vakar Nickolas P. Belorussia: The Making of a Nation. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1956. 297 p.


4.4. Кантрольныя пытанні да заліку для студэнтаў спецыяльнасці “міжнародныя адносіны” і “лінгвакраіназнаўства”

 1. Знешняя палітыка Полацкага княства (ІХ- ХІІ ст.).

 2. Знешнепалітычная дзейнасць Брачыслава і Усяслава.

 3. Сувязі беларускіх зямель з замежнымі краінамі і народамі.

 4. Знешнепалітычны механізм беларускіх дзяржаў-княстваў.

 5. Экспансіія нямецкіх рыцараў ва Усходнюю Прыбалтыку ў ХІІІ—першай чвэрці ХІУ ст.

 6. Адступленне Полацка з Ніжняга Падзвіння.

 7. Узнікненне трохкутніка Русь—Літва – Ордэн.

 8. Знешнепалітычныя ўмовы ўзнікнення ВКЛ. Палітыка Міндоўга.

 9. Знешняя палітыка нашчадкаў Міндоўга (Войшалк, Трайдзен, Віцень).

 10. Знешняя палітыка Полацкага княства (ХІІІ-пачатак ХІУ ст.).

 11. Знешняя палітыка і дыпламатыя Гедыміна.

 12. Дзяржаўная дзейнасць Альгерда па аб’яднанні зямель былой Кіеўскай Русі.

 13. Адносіны Альгерда з Ордэнам і Залатой ардой.

 14. На шляху да Крэўскай уніі з Польшчай.

 15. Крэўская ўнія, Востраўскае пагадненне.

 16. Усходняя палітыка Вітаўта.

 17. Трагедыя на Ворксле, адносіны ВКЛ з Ардой у пачатку ХУ ст.

 18. "Вялікая вайна" ВКЛ і Польшчы супраць Ордэна.

 19. Знешняя палітыка Казіміра ІУ.

 20. Заходняя і паўднёвая стратэгія ВКЛ у канцы ХУ-першай палове ХУІ ст.

 21. Прычыны канфрантацыі паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай (канец ХУ—першая трэць ХУІ ст.).

 22. Першая, другая і трэцяя войны паміж Маскоўскай дзяржавай і ВКЛ (1492-1508 гг.).

 23. Чацвёртая і пятая войны паміж Маскоўскай дзяржавай і ВКЛ (1512-1537 гг.).

 24. Першы этап Лівонскай вайны (1558-1570 гг.).

 25. Другі этап Лівонскай вайны (1577-1583 гг.). Ям-Запольскі мір.

 26. Прычыны і перадумовы Люблінскай уніі.

 27. Люблінская унія, стварэнне Рэчы Паспалітай.

 28. Дыпламатыя Л.Сапегі.

 29. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Расію ў пачатку ХУІІ ст.

 30. Дэулінскае перамір’е і Палянаўскі мір.

 31. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг. (першы этап 1654-1656 гг.).

 32. Другі этап вайны паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг.

 33. Андрусаўскае перамір’е 1667 г. “Вечны мір” 1686 г.

 34. Міжнароднае становішча і дыпламатыя Рэчы Паспалітай і ВКЛ у гады Паўночнай вайны 1700-1721 гг.

 35. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і ўмяшанне еўрапейскіх дзяржаў у яе справы (20-50-я гады ХУІІІ ст.).

 36. Першы падзел Рэчы Паспалітай.

 37. Другі падзел Рэчы Паспалітай.

 38. Трэці падзел Рэчы Паспалітай.

 39. Дыпламатычная служба ВКЛ.

 40. Размеркаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Каронай і Княствам у Рэчы Паспалітай.


4.5. Кантрольныя пытанні да экзамена для студэнтаў спецыяльнасці “міжнародныя адносіны”

 1. Беларусь у ваенна-стратэгічных планах расійскага ўрада ў час напалеонаўскіх войнаў.

 2. Планы А.Чартарыйскага і М.К.Агінскага.

 3. Нашэсце Напалеона на Расію і спробы аднаўлення польска-літвінскай дзяржаўнасці.

 4. Беларусь у дзяржаўных праектах дзекабрыстаў і рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў.

 5. Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве як расійская і еўрапейская праблема.

 6. Палітычныя погляды К. Каліноўскага і беларускіх народнікаў.

 7. Палітычныя і ідэлагічныя асновы палітыкі царызму ў Беларусі (ХІХ – пачатак ХХ ст.). Канцэпцыя “заходнерусізму”.

 8. Беларусь у канцэпцыях польскіх, літоўскіх і ўкраінскіх палітыкаў (канец ХІХ – пачатак ХХ ст.).

 9. Міжнароднае і ўнутрыпалітычнае становішча Беларусі ў гады першай сусветнай вайны.

 10. Беларусь у планах і палітыцы кайзераўскай Германіі ў гады першай сусветнай вайны.

 11. Праекты адраджэння беларускай дзяржаўнасці ў 1915 – 1917 гг.

 12. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе дыпламатыя ў 1918 г.

 13. Брэсцкі мір і Беларусь.

 14. Дыпламатычная дзейнасць БНР у 1919 – 1920 гг.

 15. Рыжскі мір і Беларусь.

 16. Дыпламатычная дзейнасць кіруючых органаў БНР у эміграцыі ў 1921 – 1925 гг.

 17. Абвяшчэнне БССР і яе міжнароднае становішча ў 1919 г.

 18. Беларусь і савецка-польская вайна 1919—1920 гг.

 19. Стварэнне і дзейнасць НКЗС БССР у 1919 – 1923 гг. Дыпламатычны саюз з РСФСР.

 20. Устанаўленне дыпламатычных адносін БССР з Польшчай і Германіяй.

 21. Абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР пасля ўваходжання ў СССР.+

 22. Эканамічныя і культурныя сувязі БCCР з замежнымі краінамі ў 1920-я гады.

 23. Знешнепалітычныя аспекты далучэння Заходняй Беларусі да БССР.

 24. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх тэрыторый да Літвы (1939-1940 гг.).

 25. Беларусь у планах і палітыцы фашысцкай Германіі.

 26. Вяртанне саюзным рэспублікам знешнепалітычных паўнамоцтваў у 1944 г.

 27. Пытанне аб першапачатковых членах новай міжнароднай арганізацыі на канферэнцыі ў Думбартон-Оксе.

 28. Ялцінская канферэнцыя аб членстве Украіны і Беларусі ў ААН.

 29. Беларуска-ўкраінскае пытанне на Сан-Францыскай канферэнцыі.

 30. Праблема вызначэння савецка-польскай мяжы ў 1941 – 1945 гг.

 31. Беларуска-польскае пагадненне аб перасяленні і яго выкананне.

 32. Дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі.

 33. Дэлегацыя БССР на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г.

 34. Пачатак дзейнасці БССР у ААН і яе спецыялізаваных установах (1946 – 1953 гг.).

 35. Праблема бежанцаў і перамешчаных асоб і беларуская дыпламатыя.

 36. Асноўныя кірункі дзейнасці беларускіх дэлегацый у ААН (сярэдзіна 50-х - 80-я гады).

 37. Грамадска-палітычныя, эканамічныя і культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі (50-я – 80-я гады).

 38. Аднаўленне НКЗС БССР у 1944 г. Асноўныя кірункі дзейнасці рэспубліканскага МЗС. Канстытуцыі СССР і БССР аб знешнепалітычных паўнамоцтвах Цэнтра і рэспублікі.

 39. Рэспубліканскі механізм знешнепалітычнай дзейнасці і замежных сувязей.

 40. Падзелы Беларусі. Міжнародныя дагаворы і пагадненні, якія тычыліся змянення тэрыторыі Беларусі (1918 – 1945 гг.).

1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетэаралогія І кліматалогія тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
П. А. Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconФалькларыстыка тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
Кавалёва Р. М. – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт», кандыдат філалагічных навук,...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЗнешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЛацінамоўная літаратура беларусі тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconТыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцІ
Кафедра беларускай літаратуры Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетады дыстанцыйных даследаванняў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў п а спец ыя льн а с ці : 1
Прарэктар па вучэбнай I выхаваучай працы Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетодыка выкладання класічных моў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка