Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
НазваГісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
старонка5/7
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.67 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Крыніцы і літаратура


Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Т. ІІ (1772--1903 гг.). Мн., 1940. 939 с.

Каліноўскі К. За нашу вольнасць: Творы, дакументы. Мн., 1999. 459 с.

Бич М. Нацыянальнае і аграрнае пытанні ў час паўстання 1863—1864 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 3. С. 36-45.

Восстание 1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов. М., 1960. 731 с.

Iгнатоўскi У. Гiсторыя Беларусi ў ХIХ i ў пачатку ХХ стагоддзя. Мн., 1928. 251 с.

Кітурка Ю.В. Беларусь у палітычных канцэпцыях Ю.Пілсудскага і Р.Дмоўскага (1892—1908 гг.). Аўтарэф. дыс… к-та гіст. нав. Мн., 2001. 20 с

Мікніс Р. Літва і Беларусь: Перэпэтыі дзяржаўнасці ў пачатку ХХ ст. // Беларусіка-Albaruthenica 6. Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы міжнацыян., міжрэлігійн. і міжкульт. ўзаемадзеяння, дыялогу і сінтэзу. Ч.2. Мн., 1997. .

Национальная политика России: история и современность. М., 1997. 648 с.

Ревуненков В.Г. Польское восстание1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957. 358 с.

Смалянчук А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй: Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864—люты 1917 г. СПб., 2004. 406 с.

Цьвiкевiч А. “Западно-руссизм”: Нарысы з гiсторыi грамадзкай мысьлi на Беларусi ў XIX i пачатку XX в. Мн., 1993. 348 с.

Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Первой империи во Франции. М., 1980. С. 203.


Т э м а 7. Дыпламатыя Беларускай Народнай Рэспублікі (1918—1925 гг.)

 1. Брэсцкі мір і Беларусь.

 2. Абвяшчэнне БНР і яе знешнепалітычная праграма.

 3. Праблема міжнароднага прызнання БНР. Замежныя прадстаўніцтвы БНР.

 4. Барацьба органаў БНР і беларускіх нацыянальных арганізацый супраць Рыжскага міру.

 5. Дыпламатычная дзейнасць Рады і ўрада БНР у эміграцыі. Пражская і Берлінская нацыянальна-палітычныя канферэнцыі.

Крыніцы і літаратура

Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Вiльня—Нью Ёрк— Менск—Прага, 1998. Т.1. Кн.1. 860 с.; Кн.2. 1721 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917-1922 гг.). Мн., 1997. 398 c.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923-1927 гг.). Мн., 1999. 461 с.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

Ладысеў У.Ф. Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Мн., 2003. 307 с.

Матэрскі В. Рыжскі трактат і Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 2002. №5. С.41—46.

Павлова Т.Я. Вытокi дыпламатыi БНР // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 3. С. 51--54.

Паўлава Т. Знешнепалiтычная дзейнасць i дыпламатыя БНР у 1918 г. // Беларускi гiстарычны часопiс. 2000. № 1. С. 24--28.

Павлова Т.Я. К вопросу о границах БНР // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 1. С. 77--83.

Павлова Т. Я. Внешнеполитическая деятельность Белорусской Народной Республики в 1918 – 1920 гг. Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 200. 20 с.

Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

Тихомиров А.В. Брестский мир 1918 г. Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1999. № 2. С. 44--57.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.


Т э м а 8. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919—1929 гг.)

  1. Знешнепалітычныя фактары абвяшчэння ССРБ.

  2. Беларусь і савецка-польская вайна 1919—1920 гг.

  3. Рыжскі мірны дагавор і Беларусь.

  4. Дыпламатычная дзейнасць БССР у 1921-1923 гг.

  5. Абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў рэспублікі пасля ўваходжання ў склад СССР.

  6. Гандлёвыя і культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі.

Крыніцы і літаратура

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 1 (1917--1922 гг.). Мн., 1997. 398 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 2 (1923--1927 гг.). Мн., 1999. 461 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Валацiч М. Лiнiя Керзона на фоне падзей i тэратарыяльных змен ва Усходняй Еўропе // Спадчына. 1993. № 5. С. 4--21; № 6. С. 16--33.

Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Мн., 1992. 254 с.

Иностранная военная интервенция в Белоруссии (1917-1920). Мн., 1990. 342 с.

История государства и права Белорусской ССР. Т.1:(1917-1936 гг.). Мн.,1970. 608 с.

Кавалёва Л.А. Узнікненне і дзейнасць наркамата замежных спраў БССР у 1919—1920 гг. // Весці АН Беларусі. Сер. гум. наук. 1993. № 1. С.43—49.

Ковалева Л.А. Внешнеполитическая деятельность Советской Белоруссии в 1919-1929 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Мн., 1993. 26 с.

Кравченко П.К. Экономические и культурные связи БССР с зарубежными странами (1926-1932 гг.). Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 1976. 23 с.

Круталевич В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917—1922 гг.). 2-е изд., доп. Мн., 2003. 586 с.

Ладысеў У.Ф. Брыгадзін П.І. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917—1939 гг.). Мн., 2003. 307 с.

Лазько Р.Р. Заходнебеларускі нацыянальны рух як праблема польска-савецкіх адносін міжваенных гадоў // Беларусы і палякі: Дыялог народаў і культур. Х—ХХ ст. Гродна-Беласток, 1999. С. 419—432.

Лазько Р.Р. Заходнебеларускае пытанне ў польска-савецкіх адносінах пачатку 30-х гадоў // Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР: гісторыя і сучаснасць. Мн., 2000. С. 30—37.

Матэрскі В. Рыжскі трактат і Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 2002. №5. С.41—46.

Осипович А.И. БССР и Великобритания: пролетарская солидарность и гуманитарные контакты, экономические, научные и культурные связи в 1921—1938 гг. автореф. дис. ... кан. ист. наук: 07.00.15; Белорус. гогс. ун-т. Минск, 2004. 20 с.

Романовский Д.В. Внешнеэкономическіе связи БССР с зарубежными странами (на примере работы Госторгбела в 1922—1931 гг.). Автореф. дис. ... к-та ист. наук. Мн., 2003. 22 с.

Рыжскі мірны дагавор і лёсы народаў Усходняй Еўропы. Мн., 2001. 209 с.

Снапкоўскі У. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919-1929 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 3. С. 28-41.

Хоміч С.М. Фарміраванне тэрыторыі Беларускай савецкай рэспублікі (канец 1918—1926 гг.). Аўтарэф. дыс.... к-та гіст. нав. Мн., 2000. 20 с.

Ціхаміраў А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918—1921 гг.). Мн., 2003. 400 с.

Цынкевіч В.М. Палітычныя ўзаемадачыненні паміж БССР і Польскай Рэспублікай у 1921—1929 гг.: аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.05; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2004. 20 с.

Цынкевіч В.М. Праблема рэпатрыяцыі бежанцаў і адкрыццё польскага консульства ў Мінску // Белорусский журнал международного праваи международных отношений. 2001. № 3. С. 76—83.

Цынкевіч В.М. Беларуска-польскія гандлёва-эканамічныя сувязі ў 1923—1939 гг. // Белорусский журнал международного праваи международных отношений. 2002. № 2. С. 56—59.


Т э м а 9. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду другой сусветнай вайны

  1. Беларусь у сакрэтных савецка-германскіх пратаколах. Знешнепалітычныя аспекты ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР.

  2. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх зямель да Літвы.

  3. Беларусь у планах фашысцкай Германіі.

  4. Нацысцкая акупацыйная палітыка ў Беларусі.

  5. Беларусь і вызначэнне ўсходняй мяжы Польшчы.

Крыніцы і літаратура

За дзяржаўную незалежнасць Беларусi. Лёндан, 1960. 197 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 3. (1928 -- чэрвень 1941 г.). Мн., 2001. 321 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941 г.-- жнівень 1945 г.). Мн., 2001. 394 с.

Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941--1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т.1: СССР и Литовская Республика (март 1939 –август 1940 гг.). Сборник документов. Вильнюс, 2006. 776 с.

Іваноў М. Праблема прыналежнасці Вільні і беларускае нацыянальнае пытанне ў 1939 г. // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. №1. С. 32—38.

Назаўсёды разам: Да 60-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. Мн., 1999. 253 с.

Найдзюк Я. Беларусь учора i сёння.Мн., 1944. 298 с.

Праблемы ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР: Гісторыя і сучаснасць. Мн., 2000. 333 с.

Снапкоускі У.Е. Міжнародныя аспекты вызначэння савецка-польскай мяжы ў 1943—1945 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. №3. С. 9—14.

Снапкоускі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапкоускі У.Е. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду Другой сусветнай вайны // Белорусский журнал международного права и международных отношений, 2000, № 1. С. 45-54.

Соловьев А.К. Белорусская Центральная Рада: Создание, деятельность, крах. Мн., 1995. 176 с.

Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. 227 с.

Туронак Ю. Беларускае пытанне ў палітыцы лонданскага лагеру (1941—1944) // Спадчына. 1997. № 3. С. 104—133.


Т э м а 10. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну

(1944 г.—канец 1940-х гг.)

 1. Аднаўленне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР у лютым 1944 г.

 2. Шлях Беларусі ў ААН (1944—1945 гг.).

 3. Пачатак дзейнасці БССР у ААН і яе спецыялізаваных установах.

 4. Дзейнас ць ЮНРРА ў Беларусі.

 5. Дэлегацыя БССР на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г.

 6. Беларуска-польскія пагадненні аб абмене насельніцтвам і іх рэалізацыя.

Крыніцы і літаратура

Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944—1959). Мн., 1960. 1050 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 4. (чэрвень 1941г.-- жнівень 1945г.). Мн., 2001. 394 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г.—1975 г.). Мн., 2002. 344 с.

Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941--1945 гг.: Сборник документов. В 6 т. М., 1978 --1980.

Бровка Ю.П. Международная правосубъектность БССР. Мн., 1967. 164 с.

Вялікі А.Ф. На раздарожжы. Беларусы і палякі ў час перасялення (1944—1946 гг.). Мн., 2005. 319 с.

Киселев К.В. Записки советского дипломата. М., 1974.527 с.

Снапковский В.Е. Путь Беларуси в ООН: 1944-1945 гг. Мн., 1994. 171 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапковский В. На весах справедливости. Деятельность ЮНРРА в Беларуси. 1945—1947 гг. // Неман. 1993. № 6. С. 159—167.


Т э м а 11. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР

(1950 —1980-я гг.)

 1. Актывізацыя знешнепалітычнай дзейнасці БССР у 1950-- 1960-я гг.

 2. Развіццё грамадска-палітычных, эканамічных і культурных сувязей рэспублікі з замежнымі дзяржавамі.

 3. Асноўныя кірункі дзейнасці БССР у ААН у 1971—1980-я гг.

 4. Канстытуцыйна-прававыя асновы знешнепалітычнай дзейнасці БССР.

 5. Знешнепалітычная дзейнасць БССР у гады перабудовы.

Крыніцы і літаратура

Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1944—1959). Мн., 1960. 1050 с.

Белорусская ССР в международных отношениях: Международные договоры, конвенции и соглашения Белорусской ССР с иностранными государствами (1960—1980). Мн., 1983. 740 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 5 (верасень 1945 г.—1975 г.). Мн., 2002. 344 с.

Знешняя палітыка Беларусі. Зборнік дакументаў і матэрыялаў. Т. 6 (1976 -- верасень 1991 г.). Мн., 2003. 335 с.

Белоруская ССР и социалистические страны: Укрепление дружбы, сотрудничества, братства(1945—1987 гг.) Мн., 1987. 302 с.

Важник О.Н. БССР и Польская Народная Республика: экономические, научно-технические и культурные связи в 1949—1979 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Мн., 2005. 21 с.

Вялікі А.Ф. Беларусь—Польшча ў ХХ стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. 1955—1959 гг. Мн., 2007. 272 с.

В едином строю борцов за мир: Общественность БССР в движении сторонников мира. Мн., 1989. 204 с.

Войтович С.Д. Белорусская ССР и развивающиеся страны (1945—1970). Мн., 1974. 231 с.

Войтович С.Д. БССР в отношениях СССР с развивающимися странами, 1971—1985). Мн., 1985. 196 с.

Войтович С.Д. БССР в экономических отношениях СССР с зарубежными странами (1945—1987). Мн., 1989. 183 с.

Воробей Н..С. Участие Белорусской ССР в отношениях Советского Союза с капиталистическими странами (50—70-е годы). М., 1982. 248 с.

Гуринович А. Дипломатия Белоруссии // Международная жизнь. 1988. № 4. С. 62—70.

Раманоўскі Р.Г. Удзел Беларусі ў дзейнасці ЮНЕСКА (1984—2001 гг.). аўтарэф. дыс. ... кан. гістар. навук: 07.00.15; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2006. 20 с.

Раманоўскі Р.Г. БССР і ЮНЕСКА на пераломе эпох: 1985—1991 гг. // Белорусский журнал международного праваи международных отношений. 2004. № 2. С. 29—33.

Смирнов В.С. По долгу интернациональной солидарности: Участие Белорусской ССР в борьбе прогрессивных сил ООН против колониализма. Мн., 1982. 158 с.

Снапковский В.Е. Белорусская ССР в ООН (1945—1985 гг.). Мн., 1985. 104 с.

Снапкоўскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі у 1944-1953 гг., Мн., 1997. 207 с.

Снапковский В. “Мы, народы Объединенных Наций...”: Об участии Беларуси в деятельности ООН // Неман. 1995. № 10/11. С. 139--158.


4.2. Спіс рэкамендаванай літаратуры і ўзорныя планы семінарскіх заняткаў для спецыяльнасці 1 -23 01 03 Лінгвакраіназнаўства


Т э м а 1. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і ВКЛ
(канец Х
VІ – сярэдзіна ХVІІІ ст.)

 1. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

 2. Дыпламатыя канцлера ВКЛ Л.І.Сапегі.

 3. Авантурныя “дзмітрыяды”. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1609–1618 гг.

 4. Знешняя палітыка і дыпламатыя Рэчы Паспалітай і ВКЛ у час вайны з Расіяй 1654—1667 гг.

 5. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і ВКЛ (канец ХVІІ — першая палова ХVІІІ ст.).

Тэмы рэфератаў:

 1. Смаленская вайна 1632—1634 гг.

 2. Адрусаўскі дагавор і “вечны мір” 1686 г.

Крыніцы і літаратура

Бобышев В.И. Международные отношения в Восточной Европе в 30 – 80-е гг. ХУІ в.: Автореф. ... дис. к-та ист. наук. Мн., 2001. 21 с.

Заборовский Л.В. Россия, Речь Посполитая и Швецыя в середине ХУІІ в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. 180 с.

Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа (1655 – 1656 гг.): Док-ты, исследование. М., 1994. 189 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Мн., 2002. 272 с.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в ХУ – ХУІ вв.: Главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984. 301 с.

Пашкевіч У. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700 – 1721 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 3. С. 163 – 171.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове ХУІІ – пачатку ХУІІІ ст. // Спадчына. 1995. № 5. С. 32 – 90.

Россия, Польша и Причерноморье в ХУ – ХУІІІ вв. М., 1979. 392 с.

Саверчанка І.В. Канцлер Вялікага княства: Леў Сапега. Мн., 1992. 63 с.

Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654 – 1667. Мн., 1995. 144 с.

Саганович Г. Смута и Беларусь // Неман. 1997. № 6. С. 226 -- 246.

Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскага каралеўства і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189 -- 200.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1973. 222 с.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине ХУІ – начале ХУІІ вв. М., 1978. 300 с.

1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетэаралогія І кліматалогія тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
П. А. Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconФалькларыстыка тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
Кавалёва Р. М. – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт», кандыдат філалагічных навук,...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЗнешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЛацінамоўная літаратура беларусі тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconТыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцІ
Кафедра беларускай літаратуры Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетады дыстанцыйных даследаванняў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў п а спец ыя льн а с ці : 1
Прарэктар па вучэбнай I выхаваучай працы Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетодыка выкладання класічных моў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка