Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
НазваГісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
старонка4/7
Дата канвертавання28.10.2012
Памер0.67 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Крыніцы і літаратура


Белоруссия в эпоху феодализма: Сборник документов и материалов. В 3 т. Т. 2: С середины ХУІІ до конца ХУІІІ века. Мн., 1960. 560 с.

Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией (вторая половина ХУІІ – ХУІІІ вв.). Мн., 1974. 190 с.

История внешней политики России: ХУІІІ век (От Северной войны до войн России против Наполеона). М., 1998. 304 с.

Котлярчук А. Шведы ў гісторыі і культуры беларусаў. Выд. 2-е, папр. і дап. Вільня, 2007. 328 с.

Пашкевіч У. ВКЛ у Паўночнай вайне (1700 – 1721 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 3. С. 163 – 171.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове ХУІІ – пачатку ХУІІІ ст. // Спадчына. 1995. № 5. С. 32 – 90.

Прыбытка Г. Барацьба магнацкіх груповак у ХУІІІ ст. // Спадчына. 1996. № 1. С. 80 – 150.


Т э м а 4. Падзелы Рэчы Паспалітай

 1. Абранне каралём Рэчы Паспалітай С.А.Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў і яе выкарыстанне замежнымі дзяржавамі.

 2. Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы Паспалітай. Тэрытарыяльна-палітычныя пераўтварэнні ва Усходняй Беларусі.

 3. Рэформы дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай. Канстытуцыя З Мая 1791 г.

 4. Ваеннае ўмяшанне Расіі ў справы Рэчы Паспалітай і яе другі падзел.

 5. Трэці падзел і канец існавання Рэчы Паспалітай.

Крыніцы і літаратура

Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Т. ІІ (1772-1903 гг.). Мн., 1940. 939 с.

Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі: Дакументы. Мн., 2002. 208 с.

Анішчанка Я.К. Міжканфесійныя канфлікты ў Беларусі напярэдадні першага палдзелу Рэчы Паспалітай // Весці АН Беларусі. Сер гуман. нав. 1995. № 3 С. 51 -- 59.

Анішчанка Я.К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ (1772-1796). Мн., 1998. 220 с.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя Беларусі ў Расейскую імперыю за Кацярынаю ІІ // Спадчына. 1996. № 3. С. 34 – 70.

Анішчанка Я. Інкарпарацыя: Літоўская правінцыя ў падзелах Рэчы Паспалітай. Мн., 2003. 470 с.

Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызма перад падзелам Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Сер. грамад. нав. 1973. № 6. С. 62 – 71.

Ільяшэвіч М. Расейская палітыка на землях быўшага беларуска-літоўскага гаспадарства за панаванне Кацярыны ІІ і Паўла І (1772 – 1801). Мн., 1992. 24 с.

История внешней политики России: ХУІІІ век (От Северной войны до войн России против Наполеона). М., 1998. 304 с.

Костомаров Н.И. Старый спор. Последние годы Речи Посполитой. М., 1994. 763 с.

Польша и Европа в ХУІІІ в.: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой. М., 1999. 227 с.

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины ІІ. 1772. 1793. 1795. М., 2002. 696 с.

Філатава А. Тры падзелы Рэчы Паспалітай // Крыжовы шлях: Дапаможнік для вывучаючых гісторыю Беларусі. Мн., 1993. С. 96 – 117.


Т э м а 5. Знешнепалітычны механізм ВКЛ і Рэчы Паспалітай

 1. Эвалюцыя міждзяржаўных адносін паміж ВКЛ і Польшчай пасля Люблінскай уніі 1569 г.

 2. Знешнепалітычныя функцыі органаў дзяржаўнай улады Рэчы Паспалітай.

 3. Дыпламатычная служба ВКЛ.

 4. Падзел знешнепалітычных паўнамоцтваў паміж Княствам і Каронай.

 5. Знешнепалітычныя фактары ўвядзення Брэсцкай царкоўнай уніі.

 6. Заходняе (беларуска-ўкраінскае) праваслаўе і Расія.

Крыніцы і літаратура


Баненис Э.Д. Посольская служба Великого княжества Литовского (середина ХУ в. – 1569): Автореф. ... дис. к-та ист. наук. Вильнюс, 1982. 21 с.

Бобышаў В.І. Некаторыя аспекты арганізацыі дыпламатычных перамоў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай у другой палове ХУІ ст. // Беларусь і свет: Альманах. Т. І. Мн., 1999. С. 46 – 53.

Бобышев В.И. Из истории тайной дипломатии Великого княжества Литовского и Московского государства накануне и во время Ливонской войны (1558 – 1583 гг.) // Беларусь і свет. Альманах. Т. ІІ. Мн., 2000. С. 22 – 33.

Грыцкевіч А.П. Рэлігійнае пытанне і знешняя палітыка царызма перад падзелам Рэчы Паспалітай // Весці АН БССР. Сер. грамад. нав. 1973. № 6. С. 62 – 71.

Канановіч У.І. Дыпламатыя Вялікага княства Літоўскага ў 1480 – першай чвэрці ХУІ ст. (Адносіны з Вялікім княствам Маскоўскім і Крымскім ханствам): Аўтарэф. ... дыс. к-та гіст нав. Мн., 1995. 17 с.

Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1569 – 1795). Мн., 1971. 272 с.

Мараш Я.Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии ХУІІІ в. Мн., 1974. 288 с.

Марозава С. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596 – 1839). Гродна, 2001, 352 с.

Михайловская Л.Л. Дипломатическая служба Речи Посполитой в ХУІІ в. // Беларусь і свет: Альманах. Т. 1. Мн., 1999. С. 28 – 39.

Прыбытка Г.В. Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім у сярэдзіне ХУІІ ст. (1655—1668 гг.): Аўтарэф. ... дыс. к-та гіст нав. Мн., 2000. 18 с.

Снапкоўскі У. Пра калізіі знешнепалітычных інтарэсаў Польскага каралеўства і Вялікага княства ў складзе Рэчы Паспалітай // Спадчына. 1995. № 3. С. 189 -- 200.

Тихомиров А. Внешнеполитический механизм и организация дипломатической службы Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1569 – 1795 гг. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 3. С. 52– 61.

Тихомиров А. В. Дипломатия Речи Посполитой и Великого княжества Литовского в 1773 – 1795 гг.: Организация и практика // Беларусь і свет: Альманах. Т. 2. Мн., 2000. С. 45 – 56.


Т э м а 6. Знешнепалітычныя аспекты станаўлення беларускага нацыянальнага руху (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.)

 1. Паўстанне 1863—1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве і еўрапейская дыпламатыя.

 2. Палітычная праграма К. Каліноўскага.

 3. Федэрацыйныя праекты беларускіх народнікаў.

 4. Ідэалагічныя асновы расійскай палітыкі ў Беларусі. “Заходнерусізм”.

 5. Беларусь у канцэпцыях польскіх і літоўскіх палітыкаў.

 6. Палітычныя ўстаноўкі БСГ па нацыянальнаму пытанню.
1   2   3   4   5   6   7

Падобныя:

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя беларусі вучэбная праграма дысцыплины абавязковага кампанента для спецыяльнасці
Вучэбная праграма дысцыпліны абавязковага кампанента “Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconГісторыя Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетэаралогія І кліматалогія тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
П. А. Каўрыга, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconФалькларыстыка тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях
Кавалёва Р. М. – дацэнт кафедры тэорыі літаратуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны універсітэт», кандыдат філалагічных навук,...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЗнешняя палітыка Рэспублікі Беларусь Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Старшыня Вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па гуманітарнай адукацыі

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconЛацінамоўная літаратура беларусі тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconТыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцІ
Кафедра беларускай літаратуры Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях icon"Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны"
Гісторыя Беларусі” складзена на аснове Тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 03 01 “Гісторыя...

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетады дыстанцыйных даследаванняў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў п а спец ыя льн а с ці : 1
Прарэктар па вучэбнай I выхаваучай працы Дзяржаўнай установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы»

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях iconМетодыка выкладання класічных моў Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці
Начальнік упраўлення вышэйшай І сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка