«Беларусь: история, политика, право»
Назва«Беларусь: история, политика, право»
старонка4/4
заглавие
Дата канвертавання01.02.2013
Памер0.66 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4
Минск

1964

257Ліс А. Браніслаў Тарашкевіч.

Мінск

1966

165Лочмель И.Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов.

Москва

1940

162Лукьянов Е.П. Крестьянское движение в Белоруссии накануне Великой Октябрьской Социалистической революции.

Минск

1958

176Лукьянов Е.П., Воронова А.И. Революция 1905 – 1907 гг. в Белоруссии.

Минск

1954

56Макаловіч І. О, як далёка нам яшчэ да Беларусі!

Мінск

1994

143Малевіч А. Усебеларускі агляд соцыялістычнага будаўніцтва.

Менск

1931

52Малінін С.Н., Гракоў Я.Г. Што дала совецкая ўлада працоўным БССР

Мінск

1940

70Манис Н.А. Память о них жива в Белоруссии. [О представителях 3-й армии Западного фронта 1917 – 1920 годов].

Минск

1988

141Маргунский С. Государственное строительство Белорусской ССР на первом этапе ее развития.

Минск

1953

112Маргунский С.П. Создание и упрочение белорусской государственности. 1917 – 1922.

Минск

1958

257Мартинович И.И. Судоустройство и прокурорский надзор в БССР в период восстановления народного хозяйства (1921 – 1925 гг.) / БГУ.

Минск

1960

56Марченко И. Аграрные преобразования в Белоруссии в 1917 – 1918 гг.

Минск

1959

161Марченко И.Е. Трудовой подвиг рабочего класса Белорусской ССР (1943 – 1950 гг.)

Минск

1977

246Масавая работа саветаў БССР (па матэр'ялах месц і інструктарскіх абсьледваньняў работы Саветаў).

Менск

1931

63Матар'ялы да справаздачы Гомельскага гаркому КП(б)Б на 2 партканфэрэнцыі. Студзень 1932 г.

Гомель

1932

96Материалы к докладу Совета народных комиссаров БССР Совету народных комиссаров СССР.

Менск

1928

248Материалы мартовской сессии Академии наук Белорусской Советской Социалистической республики (12 – 13 марта 1942 года). Город Казань.

Минск

1942

126Материалы по археологии БССР. Т. 1. / АН БССР, Ин-т истории.

Минск

1957

278Материалы совещаний секретарей колхозных первичных партийных организаций Белоруссии.

Минск

1951

118Матэрыял да справаздачы гаркома КП(б)Б на 3-й Гомельскай гарпартканферэнцыі / Гомельскі гарадскі камітэт.

Гомель

1934

101Матэрыялы да справаздачы цэнтральнага камітэту КП(б)Б.

Менск

1929

184Матэрыялы к дакладу ўрада БССР XI з`езду Советаў.

Менск

1935

284Матэрыялы першай усебеларускай нарады камітэтаў па паляпшэнні працы і быту работніц і сялянак.

Менск

1931

114Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Музей і развіццё гістарычнага краязнаўст-

ва», прысвечанай 70-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. 8 – 9 кастрычніка 1990 г.

Гродна

1990

96Мацко А. Революционная борьба трудящихся Польши и Западной Белоруссии против гнета буржуазии и помещиков.

Минск

1972

332Мацко А.Н. Борьба трудящихся Польши и Западной Белорусии против фашизма (1933 – 1933 гг.)

Минск

1963

0Мельников М. Из семьи соколиной [Автор : директор Кричевского краеведческого музея].

Минск

1973

112Мерляк К. Дзейнасьць Кастуся Мерляка на эміграцыі

Мінск

1994

469Мехаў У. Далучэнне : сілуэты ў далечы мінулага.

Мінск

1992

222Мехаў Ул. Слухаецца справа аб замку. Дакументальныя нарысы. [Пра Івана Пуліхава і Гесю Гельфман].

Минск

1972

152Михнюк В.Н. Крестьянство Белоруссии на пути к социализму : исторический очерк.

Минск

1979

181Мілаванаў В.А. Першыя крокі калгаснага руху ў Беларусі (кастрычнік 1917 г. – 1920 г.).

Мінск

1958

133На суд гісторыі. Успаміны. Дыялогі. [Аб людзях, якія апынуліся ў эміграцыі : Н. Арсенневай, М. Сяднёве, М. Забэйда – Суміцкім, Данчыку, М. Шчаглове].

Мінск

1994

303Народное (национальное) собрание Западной Белоруссии. 28 – 30 октября 1939 года : стенографический отчет.

Минск

1946

192Нарысы па гісторыі грамадска-палітычнай і філасофскай думкі ў Беларусі ў другой палавіне 19 веку / БДУ

Мінск

1958

363Натуральны рух насельніцтва БССР за 1927 г.

Менск

1930

118Нестеренко Е.И., Осмоловский В.П. Советы Белоруссии. Октябрь 1917 – январь 1919 г. / Под ред. И.М. Игнатенко.

Минск

1989

230Никольский Н. Частное землевладение и землепользование в древнем Двуречье.

Минск

1948

158Нікіцін Г. Віцебск : [историко-экономический очерк].

Мінск

1959

108Новик Е.К., Новицкий В.И. Ленинский комсомол Белоруссии-общеобразовательной школе : содержание, формы и методы работы по обучению и коммунистическому воспитанию молодежи (1941 – 1980 гг.)

Минск

1982

349Новікава Ф., Шкляр М. Комуністычная партыя (баль-шавікоў) Беларусі ў перыяд барацьбы за завяршэнне будаўніцтва соцыялістычнага грамадства і паступовы пераход ад соцыялізма да комунізма ў перадваенныя гады.

Мінск

1952

274Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции. Совместное российско-белорусское исследование. В 3 ч. Ч. 2. У истоков политического противостояния : материалы и документы по истории общественных движений и политических партий Республики Беларусь.

Гомель

1993

225Очерки истории Брестской партийной организации

Минск

1989

448Очерки истории коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1. (1883 – 1920 гг.).

Минск

1968

504Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1. (1883 – 1920 гг.).

Минск

1961

398Очерки истории ленинского комсомола Белоруссии

Минск

1975

536Очерки истории профсоюзов Белоруссии (1905 – 1969 гг.).

Минск

1970

476Палажэнне аб выбарах у абласныя, раённыя, гардскія, сельскія і пасялковыя советы дэпутатаў працоўных БССР.

Мінск

1939

16Палуян У.А. Беларуская сялянска-рабочая грамада.

Минск

1967

222Панамарэнка П. Трыццаць год совецкай улады ў Беларусі.

Мінск

1947

36Панамарэнка П. Трыццаць год совецкай улады ў Беларусі.

Минск

1948

33Панамарэнка П.К. Прамова на перадвыбарчым сходзе выбаршчыкаў Мінскай сельскай выбарчай акругі : скарочаная стэнаграма.

Минск

1946

31Панкевіч І. Што дала Совецкая ўлада працоўным заходніх абласцей Беларусі.

Мінск

1948

91Панютич В.П. Наемный труд в сельском хозяйстве Беларуси. 1861 – 1914 гг.

Минск

1996

142Папоў Ф., Шчуцкі С. Герой Совецкага Саюза Канстанцін Заслонаў.

Мінск

1951

102Парыжская комуна. Лінейны карабель Балтыцкага флёту падшэфны комсамолу Беларусі.

Менск

1927

53Пастанова дзесятага Пленуму Цэнтральнага Савету прафсаюзаў Беларусі (18 – 23 лістапада 1930 году).

Менск

1931

27Пастановы IX усебеларускага з`езда Советаў і I сэсіі ЦВК БССР 9 скліканьня.

Менск

1929

115Пастановы VII аб`яднанага Пленуму ЦК і ЦКК КП(б) Б. 20 – 23 ліпеня 1933 г.

Менск

1933

62Пастановы VIII усебеларускага з`езда Советаў і I сэсіі ЦВК БССР 8 склікання.

Менск

1927

35Пастановы XI усебеларускага зезда Советаў.

Менск

1935

42Пастановы аб`яднанага Пленуму ЦК і ЦКК КП(б) Б. 12 – 16 лістапада 1931 г.

Менск

1931

45Патоличев Н.С. О задачах коммунистической партии (большевиков) Белоруссии по организационно-хозяйственному укреплению колхозов и дальнейшему подъему сельского хозяйства республики.

Минск

1951

109Патолічаў Н.С. Аб задачах комуністычнай партыі (бальшэвікоў) Беларусі па арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў і далейшаму ўздыму сельскай гаспадаркі рэспублікі.

Мінск

1951

105Письма трудящихся Белоруссии В.И. Ленину. / Ин-т истории партии ЦК КПБ. 1917 – 1924.

Минск

1960

140Пичета В. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии.

Москва

1940

135Победа Советской власти в Белоруссии.

Минск

1967

506Политические партии в Польше, Западной Белоруссии и Западной Украине / Белорусская Академия наук.

Менск

1935

333Положение о выборах в областные, районные, город-

ские и поселковые советы депутатов трудящихся БССР.

Мінск

1939

15Полуян В., Полуян И. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920 – 1939 гг.

Минск

1962

221Полыхала заря новой эры : документальная хроника Октября в Белорусии.

Минск

1987

302Постановления пятого Всебелорусского с'езда Советов

Менск

1924

29Почанин С.З. В грозном восемнадцатом. (Большевистские организации Белоруссии в борьбе за власть Советов в 1918 году).

Минск

1969

352Праграмныя дакументы палітычных партый : вучэбны дапаможнік / БДУ.

Мінск

1994

98Пратакол I з'езда комуністычнай партыі (большэвікоў)

Беларусі.

Менск

1934

82Пратакол № 3 пасяджэння Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР 27 верасня 1938 года.

Мінск

1938

12Працоўнае заканадаўства СССР і БССР : зборнік важнейшых заканадаўчых і ведамственных матэрыялаў на 1 снежня 1935 г.

Менск

1936

250Пути к восстановлению сельского и лесного хозяйства Гомельской губернии. Генеральные и производственные планы, протоколы съездов и спутник коммуниста по сельскому хозяйству.

Гомель

[1924]

556Пыжкоў В. Друк Беларусі ў барацьбе за выкананне гіс-

тарычных рашэнняў XXI з'езда КПСС.

Мінск

1960

194Пьянков А.П. Происхождение белорусского народа.

Минск

1948

19Пятнаццаты год комуністычнага Інтэрнацыянала.

Менск

1934


Рассказы о наших земляках

Молодечно

1959

171Революционное движение в Белоруссии 1905 – 1907 гг. : документы и материалы.

Минск

1955

740Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочению советской власти и организации социалистического строительства (июль – декабрь 1920 г.) : сборник документов.

Минск

1957

522Революционный путь компартии Западной Белоруссии. (1921 – 1939 гг.).

Минск

1966

401Резолюции VII Всебелорусского Совещания при ЦК КП(б)Б работников женотделов КП(б)Б, состоявшегося 20 – 24 января 1926 г.

Менск

1926

28Резолюции Х с'езда коммунистической партии (боль-шевиков) Белорусси. (3 – 10 января 1927 г.)

Менск

1927

37Родчанка Р. Слуцкая старасветчына : факты и разважан-

ні).

Минск

1991

69Росман И.С. Компартия Белоруссии в борьбе за упрочение социалистического общества в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.).

Минск

1975

348Русско – белорусские связи : сборник документов (1570 – 1667).

Минск

1963

530Рэзалюцыі 13 з'езду КП(б)Б.

Менск

1930

70Рэзалюцыі 14 з'езду КП(б)Б.

Менск

1932

45Рэзалюцыі 4 Пленуму ЦКК КП(б)Б. 24 – 27 лістапада 1932 г.

Менск

1932

40Рэзалюцыі X з'езду комуністычнай партыі (бальшаві-коў) Беларусі.(3 – 10 студзеня 1927 г.).

Менск

1927

37Рэзалюцыі аб'яднанага Пленуму ЦК і Менскага гаркому КП(б)Б. 2 – 5 ліпеня 1932 г.

Менск

1932

50Рэзалюцыі аб'яднанага Пленуму ЦК і Менскага гаркому КП(б)Б. 12 – 15 сакавіка 1933 г.

Менск

1933

38Рэзалюцыі Пленума ЦК КП(б)Б (6 – 7 красавіка 1935 г.)

Менск

1935


Садовский Е.И. По историко-революционным местам Минска.

Минск

1981

16Садоўскі Я. Гістарычныя помнікі Беларусі

Мінск

1958

38Саладков И.И. Большевики Белоруссии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции.(март1917 – февраль 1918).

Минск

1957

339Саладков И.И. Социально-экономическое положение Белоруссии до Великой Октябрьской Социалистической революции (конец 19 – нач. 20 в.).

Минск

1957

162Саладкоў Т.Е. Большэвікі Беларусі ў перыяд першай сусветнай вайны і другой рускай рэвалюцыі (1914–1917 гг.).

Мінск

1957

170Сацункевіч С.І. Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі ў перыяд барацьбы за калектывізацыю сельскай гаспадаркі рэспублікі (1930 – 1934 гг.).

Мінск

1952

83Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 – 1944 гг.

Минск

1945

357Селиванов П. Комкор Сергей Грибов.

Минск

1972

142Селиванов П.А. А.Ф. Мясников : страницы биографии

Минск

1986

78Селиванов П.А. Военная деятельность Советов Белоруссии 1917 – 1920 гг.

Минск

1980

294Селиванов П.А. Военное строительство в Белоруссии в период разгрома походов Антанты / АН БССР, Ин-т истории.

Минск

1973

207Селиванов П.А. Комкор Борис Горбачев : страницы жизни и деятельности / АН Беларуси, Ин-т истории.

Минск

1995


Селиванов П.А. Укрепление тыла Красной Армии. Деятельность Советов и ревкомов Белоруссии (1918 – 1920 гг.) / АН БССР, Ин-т истории.

Минск

1987

237Силиванчик П. Деятельность коммунистической партии Белоруссии по осуществлению культурной революции в республике (1919 – 1937 гг.)

Минск

1961

233Симуров А.Т. Эти несколько строчек... : [очерки-воспоминания автора о его работе в различных странах социалистического содружества, а также в США и Австрии]

Минск

1982

174Сквозь вихри грозовые.(50-летию ВЛКСМ посвящается).

Минск

1968

152Скоробогатый В.В. Образование коммунистической партии Белоруссии.

Минск

1959

36Славная дочь белорусского народа : письма, статьи В. Хоружей и воспоминания о ней.

Минск

1960

226Славная дочь белорусского народа : письма, статьи В. Хоружей и воспоминания о ней.

Минск

1962

278Слука О.Г. Голос революционной молодежи : (проблемы становления и развития молодежной печати Белоруссии)

Минск

1978

141Смирнов А. Кастусь Калиновский.

Москва

1959

93Смирнов А. Кастусь Калиновский.

Минск

1963

198Смирнов Ю.П., Платонов Р.П. На крутом переломе : очерк основных направлений деятельности Компартии Белоруссии по осуществлению перестройки.

Минск

1989

267Смірноў Е. Ёсць на свеце Масква! / Пер. з рус. Шыдлоўскага.

Менск

1935

54Смірноў С. Брэсцкая крэпасць : кароткі нарыс.

Мінск

1958

156Смольянинов М.М. Революционное движение солдатских масс на Западном фронта в 1917 году.

Минск

1981

158Смольянинов М.М. Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 г.

Минск

1991

262Солодков Т.Е. Борьба трудящихся Белоруссии против царизма (1907 – 1917 гг.)

Минск

1967

376Солошенко В. От народничества к марксизму. Расрост-нение марксизма и образование социал-демократических организаций в Белоруссии.

Минск

1971

152Сорокин А.Н. Эксперимент человека и земли / АН Беларуси; Под ред. Л.М. Лыча.

Минск

1994

94Справаздача аб выкананьні дзяржаўнага бюджэту Беларускай Сацыялістычнай Рэспублікі за 1928 – 29 год.

Менск

1930

24
Справаздача за 1927–1928 апэрацыйны год. (7-ы год дзейнасці) / Беларускі Саюз Сельска-гаспадарчай Кааперацыі «Белсельсаюз».

Менск

1929

108Справаздача за 1927–1928 год. Пяты год дзейнасці / Беларускі сельскагаспадарчы банк.

Менск

1929

60Справаздача Менскага гарадзкога Савету рабочых, сялянскіх і чырвонармейскіх дэпутатаў 12 скліку.

Менск

1931

101Справаздача ўраду Беларуское Савецкае Соцыялістычнае Рэспублікі 7 ўсебеларускаму зьезду Саветаў.

Менск

1925

345Стенографический отчет 7 Всебелорусского С'езда Советов.

Менск

1925

311Стэнаграма пасяджэньня Савету народных камісараў БССР за 17 студзеня 1929 г. па пытанні аб пяцігадовым пэрпэктыўным пляне развіцця народнай гаспадаркі і культуры БСС на 1928/29 – 1932/33 гг.

Менск

1929

97Стэнаграма пасяджэньня Савету народных камісараў БССР за 27 снежня 1927 г. па пытанні аб сыстэме народнай асьветы ў БССР

Менск

1928

44Стэнографічная справаздача 2 зьезду КП(б)Б (5 – 14 лютага 1929 году).

Менск

1929

573Стэнографічная справаздача 3 сэсіі 7 скліканьня Цэнтральнага выканаўчага камітэту Беларускае Савецкае Соцыялістчнае Рэспублікі. 27 чэрвеня – 3 ліпеня 1926 году.

Менск

[1926]

340Стэнографічная справаздача 4 сэсіі 7 скліканьня 16 – 28 студзеня 1927.

Менск

1927

526Сямашка Я. Армія Краёва на Беларусі.

Мінск

1994

270Сяргеева Г.Г., Петрыкаў П.Ц., Міхнюк У.М. Гісторыя славянскіх народаў у працах беларускіх савецкіх даслед-

чыкаў.

Мінск

1988

33Сяргееў Г. Ленін і Сталін аб падзеле Кітаю / Пер. з рус.

Менск

1933

86Тараткевіч М. Жалезны начдзіў Азін : [аб легендарным начдзіве грамадзянскай вайны Ул. Мартынавічу Азіну].

Мінск

1957

74Тараткевіч М. Жалезны начдзіў Азін : [аб легендарным начдзіве грамадзянскай вайны Уладзіміру. Мартынавічу Азіну].

Мінск

1971

158Твои герои, Гродненщина.

Минск

1977

368Торжественное заседание Верховного Совета БССР и Центрального комитета КПБ, посвященное 40-летию Белорусской Советской социалистической республики и коммунистической партии Белоруссии. (3 января 1959 года) : стенографический отчет

Минск

1959

148Труд, талант, доблесть. В 2 ч. Ч. 2. [О Героях Социалистического Труда г. Минска и Минской области.].

Минск

1981

414Трудовая гвардия Гомельщины.

Минск

1986

366Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917 – 1920 гг.) : хроника событий / Гомельский областной краеведческий музей.

Гомель

1958

203У суровыя гады падполля : успаміны былых членаў КПЗБ – актыўных удзельнікаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі.

Мінск

1958

358Ус А. Женщины Советской Белоруссии.

Минск

1948

86Фарміраванне і развіццё беларускай сацыялістычнай нацыі / АН БССР, Ін-т філасофіі.

Мінск

1958

269Фридман М.Б. Отмена крепостного права в Белоруссии.

Минск

1958

201Х с'езд коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. 3 – 10 января 1927 года : стенографический отчет.

Менск

1927

447Халипов А.С. Гомельщина накануне первой русской революции / Гомельский краеведческий музей

Гомель

1959

35Хоружая В.З. Статьи и письма о комсомоле.

Минск

1975

158Хохлов А. Красная гвардия Белоруссии в борьбе за власть Советов. (Март 1917 – март 1918 гг.)

Минск

1965

202Хохлов А.Г. Крах антисоветского бандитизма в Белоруссии в 1918 – 1925 годах.

Минск

1981

173Хроника важнейших событий истории коммунистической партии Белоруссии. Ч. 1. (1883 – 1918 гг.).

Минск

1962

455Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. Ч. 3. (июнь1941 – 1965гг.).

Минск

1980

472Хроника событий периода подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции в Белоруссии (апрель 1917 – февраль 1918 гг.).

Минск

1957

29Цанава Л. Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков. Ч. 1. Зарождение и развитие партизанского движения.

Минск

1949

351Цанава Л. Всенародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков. Ч. 2. Мощный рост партизанского движения / Под ред. Т.С. Горбунова.

Минск

1951

1034Цікоцкі М. З гісторыі беларускай журналістыкі 19 ст.

Мінск

1960

125ЦКК – РСІ ў барацьбе за індустрыялізацыю БССР, за шэсць умоў тав. Сталіна.

Мінск

1932

66Чорны І.Л. (Старшыня Дзяржплана БССР) Пяцігадовы план аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі Беларускай ССР на 1946 – 1950 гг. : даклад на VIII сесіі Вярхоўнага Совета БССР).

Мінск

1946

42Чыгрынаў П. Да абароны Радзімы. Дзейнасць камсамола Беларусі па ваенна-патрыятычнаму выхаванню моладзі ў гады трэцяй пяцігодкі (1938 – чэрвень 1941 гг.).

Мінск

1973

124Чымбург И.С. Ідэйная барацьба ў Беларусі напярэданні Кастрычніка.
1977

141Швернік Н.М. Аб справаздачах профорганаў у сувязі з выбарамі апошніх. : VI Пленум ВЦСПС.

Менск

1937

77Шпадарук И. Борцы за народное дело.

Минск

1968

112Шторм Г. На полі Куліковым : Пер. з рус.

Мінск

1940

37Шутаў С. Заўсёды ў строі : запіскі танкіста.

Мінск

1951

224Шымук В. Леў Даватар.
1973

87Шэвелева Е.В. На рубяжы дзесяцігодзьдзя (перапрацаваны даклад на III пашыраным Пленуме ЦК МОПР'у СССР у красавіку 1932 г.)

Менск

1932

33Щербатов Г. Комсомол Белоруссии в боях за Родину.

Москва

1949

64Юрченко Г.Ф. На земле Мстиславщины взращенный : очерк жизни и научной деятельности П.П. Кобеко [о крупном специалисте в области физики твердого тела члене-корреспонденте АН СССР. (1897 – 1954)]

Мінск

1991

144Якутов В.Д. А.Г. Червяков : страницы биографии.

Минск

1978

156Якутов В.Д. Н.М. Голодед : страницы биографии.

Минск

1981

127Яскевіч З. Радавод Яна Чачота.

Мінск

1996

16Беларусь : история, политика, право.

(Издания, предлагаемые для перераспределения)

Составитель главный библиотекарь Л.А. Марченко

Национальная библиотека Беларуси. 220114, Минск, просп. Независимости, 116

Выставлен на сайт НББ 2 июля 2009 г.
1   2   3   4

Падобныя:

«Беларусь: история, политика, право» iconTранспортная политика ес 59 Уголовная политика 63 Учебная литература 64 Учредительные договоры и иные акты ес 69 эвс/вто. Регулирование экономических отношений 73 Экологическая политика ес 78 Энергетическая политика ес 80 Энциклопедии и словари 83
Информационного центра Института европейского права и Международно-правового факультета мгимо (У)

«Беларусь: история, политика, право» iconПолитика походит на мифического сфинкса: подобно ему она пожирает тех, которые не разгадывают ее загадок
В свободных странах каждый человек имеет право выражать свое мнение, и каждый человек имеет право его не слушать

«Беларусь: история, политика, право» iconСуд Центрального района г. Минска Заявитель
Согласно ст. 30 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантируется право свободно передвигаться и выбирать...

«Беларусь: история, политика, право» iconПрограмма для специальностей: 1-24 01 01 Международное право
Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине “История государства...

«Беларусь: история, политика, право» iconГлавы монографий, материалы конференций
Подлесный П. Т. Политика администрации Б. Обамы в отношении России: концепция, практика, перспективы // США канада: экономика, политика,...

«Беларусь: история, политика, право» iconРабочая программа по дисциплине Международные отношения и политика региона. 1918-2007
Тема Внешняя политика Китая накануне и в период антияпонской национально-освободительной войны. 1937-1945 гг

«Беларусь: история, политика, право» iconИнструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «О преподавании учебного предмета \" Всемирная история. История Беларуси\" в 2011/2012 учебном году» Типовыми учебными планами
Типовыми учебными планами учреждений общего среднего образования соответствующих видов на изучение учебного предмета «Всемирная история....

«Беларусь: история, политика, право» iconПравовой режим информации
Специальность: 12. 00. 14 – Административное право, финансовое право, информационное право

«Беларусь: история, политика, право» iconПриводится по изданию: В. В. Карева. История Средних веков. М.: Пстби. 1999
Империя Карла Великого. Внешняя и внутренняя политика. Союз Карла Великого и папства

«Беларусь: история, политика, право» iconПлан начало арабских нашествий в Азербайджан. Внешняя и внутренняя политика Гирдыманского княжества. Система управления,переселение,земельная и налоговая политика арабского халифата. Распространение исламской религии
Начало арабских нашествий в Азербайджан. Внешняя и внутренняя политика Гирдыманского княжества

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка