Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine
НазваIzvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine
старонка1/76
Дата канвертавання31.01.2013
Памер3.32 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
BR. 133

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 7. AVGUSTA 1944. DO 7. JANUARA 1945. GODINE1

2. avgust

2

482

Za Tomasa3 very urgent

Poštu od 15 jula primio sam. Okružne k-te i načelnike određuje V. K. po predlogu K-ta korpusa, čija se teritorija poklapa sa okrugom. Boru4 nisam razrešio datog mu zadatka. Leteća Romanija mora se formirati, stim da se upotrebi za akciju prema Vlasenici zajedno sa ostalima.5 Javite kada bi Bora mogao da krene da obavestim Leku. Nisam zvao Derikonju,8 nego Mišu7 na sastanak. Miša je bio kod mene i ppuk. Ostojić.8


' Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 281, reg. br. 3/1. Vidi izvod iz knjige primljenih depeša od 10. septembra 1944. do 12. januara 1945 (dok. br. 137), izvod iz knjige poslatih depeša Vrhovnoj komandi od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine (dok. br. 92) i izvod iz knjige primljenih depeša od 5. avgusta do 9. septembra 1944. (dok. br. 64). Brojevi depeša u originalu ne idu potrebnim redosledom.

2 U vezi sa tri tačke, vidi dok. br. 64, nap. 2.

3 Gojko Borota (Komanda Sarajeva).

4 Borivoje Mitranović Bora.

5 Vidi dok. br. 2, nap. br. 51.

Savo, komandant 1. sarajevske brigade Romanijskog korpusa.

i " Milorad Momčilović, major, komandant Romanijskog korpusa.

' Zaharije, komandant IDSVK.


5. avgust

486

Za Kondora9 ultra urgent

37 divizija crvenih rokira se ka N. Varoši. Kolarevićevi su u Priboju i na Leskovcu. V. K. naređuje napad na 37 diviziju.10 Vi sa Vašim snagama hitno dođite na Leskovac. Ustanovite situaciju do N. Varoši, i pripremite se sa Kolarevićem za udar u bok i pozadinu 37 divizije. Kalaita šaljem u napad pravcem Bič — Pobijenik. Prema muslimanima lepo postupati.

ppuk. Ostojić

487 Za Fin-a11 very urgent

Saznao sam od V. K. da su se crveni probili u Pešter. Javite mi tačno situaciju. Da li je Pavle došao? Naredio sam napad na 37 diviziju.12 Imate li vesti da će V nemački korpus od Sarajeva doći na Lim i Drinu za napad na crvene?13

potpukov. Ostojić

488 Za Tomasa very urgent

Primljene depeše 45 do 47. Neka se mobiliše sve sa oružjem. Bora Mitranović da objedini komandu i radi prema prilikama. Miša bio kod mene i dat mu zadatak, on je otišao ka Miljevini. Javi tok operacija i situaciju tamo. — Čika Branko

494 Za Fina very urgent

Saznajte koje su se divizije crvenih uputile ka Sjenici i N. Pazaru. Šta je ostalo na reonu Pljevlje — Kovren — Bijelo Polje — Lim. Da li će Nemci preduzimati skoro akciju. Šta je s Pavlom. Da li je došao u Rašku? — ppuk. Ostojić

499 Za HubertaV very urgent

Milorad15 javio Draškoviću da se tamo situacija popravila i da su glavne snage crvenih odbačene na Gloju i Pivu. Javi novosti. Baćović u Kalinoviku.

ppuk. Ostojić


' Dušan Radović, komandant Zlatiborskog korpusa.

n i B Vidi dok. br. 64, dep. od Kondora i Fina.

" Dušan Arsović.

13 Reč je o operaciji »Ribecal« (vidi dok. br. 24, 25 i 64).

" Komanda Istočne Bosne i Hercegovine.


498

499

7. avgust

500 Za Kondora ultra urgent

Prema Vašem naređenju O. br. 310 Vi ste se nezakonito umešali u komandovanje i izdajete necelishodna naređenja protivna onima koje sam ja izdao Vama i Kolareviću. O ovome sam izvestio V. K-du.16 Ponovo Vam i izrično naređujem da Vi sa Vašim trupama smesta napadnete 37 diviziju pravcem: Dobroselica — Negbina — Jasenovo i da održavate stalni kontakt sa crvenima. Kolarević nesme gubiti vreme radi postavljanja na Borovu Glavu, nego neka napada najkraćim pravcem na pozadinu 37 divizije preko Radojne i Vraneša na Kokinom brodu. Izvestiti o izvršenju i javljajte redovno putem stanica situaciju. — ppuk. Ostojić

502 Za Cap-Capa17 very urgent

Treba pratiti stalno pokrete triju divizija kojima je naređen upad u Srbiju. Sa domobranskim oficirima treba stupiti u vezu i natovariti da zajedno sa nama sačekaju saveznike ne prilazeći komunistima. Hvala na podacima za delegaciju Ozrena. Obavestiti V. K-du. — ppuk. Ostojić

8. avgust

508 Za Fin-a very urgent

Juče je Kolarević napao 37 diviziju kod Kratova i Rutoša, ali je odbačen i povukao se na desnu obalu Uvca. Crveni su opet na Leskovcu i Crnom Vrhu. Ovih dana preduzeću obuhvatni napad. Ima te li podataka za crvene u pribojskom srezu na levoj obali Lima? Za Dobrci najavljen dolazak 2 bataljona Ljotićevaca. Dalji pravac Priboj. Šta ima novo kod Vas? Imam vesti da VI lička divizija, a možda i ceo XII korpus crvenih ide za Romaniju i dalje verovatno preko Sandžaka za Srbiju. —

ppuk. Ostojić

9. avgust

512 Za Kondora very urgent

Za ppukovnika Milovanovića.18 Danas preduzimamo napad na jednu brigadu 37 divizije koja se nalazi na levoj obali Lima. XII korpus crvenih preko reke Prače u pokretu za Sandžak. Gone ga Nemci. Prema naređenju V. K-de Kolarević i Radović su pod Vašom komandom, pa molim da Vi dalje radite prema situaciji, a naređenja tražite neposredno od V. K-de. —

ppukov. Ostojić

513 Zo Kondora i Pile-a19very urgent

Po mome traženju Vrhovna Komanda je naredila da IV jurišni i zlatiborski korpus budu pod komandom ppukovnika Milovanovića. Prednje da prime na znanje kapetani Radović i Kolarević — ppukov. Ostojić

12. avgust

524 Zo Cop-cap-o — very urgent

Vrlo je važan sastanak sa domobranskim oficirima. Više težim da bude 1) da priđu nama u odsudnom momentu a 2) ako ne može prvo, onda neka beže kućama, samo neka ne idu u komuniste. Nastojte bar da ih privolite da dođu pod našu zaštitu, makar i ne sarađivali. Javljajte dalji tok operacija — Č. Branko

13. avgust

528 Zc Huberta very urgent

Danas počinje akcija na crvene. Đurišić nadire u četiri kolone prema Kolašinu, Mateševu, Sinjajevini i Dubokom. Ppukovnik Gojnić napada pravcem Trubjela — Banjani. Iskoristite ovu


500

u Vidi dok. br. 92, dep. br. 432.

17 Savo Božić, komandant Trebavskog korpusa.

" Milutin.

" Kolarević Milomir, komandant 4. jurišnog korpusa.

501

akciju što bolje za definitivno čišćenje Hercegovine i javljajte tok operacija tamo.20

ppuk. Ostojić

14. avgust

530 Za Adolfa21 very urgent

Po naređenju V. K-de trebalo je formirati grupu letećih korpusa iz I. [stočne] Bosne, Hercegovine, Sandžaka i C. Gore u koju je trebalo ući najbolje ljudstvo. Tek pošto se ova grupa formira Baćović je trebao da bude teritorijalni K-t za južna tri korpusa I. Bosne, ali pod mojom komandom. Pošto zbog situacije nije mogla da se formira grupa korpusa, Baćović nema šta da se meša u komandovanje I. Bosnom, nego su i dalje korpusi pod mojom neposrednom komandom. Ako nemate para menjajte i jugoslovenske dinare. Pejić javlja da su one tri brigade crvenih koje su išle za Majevicu odbačene ka Olovu i Konjuhu. Imajte ovo u vidu. Učinite sve napore da se ta zona očisti i da se pomogne Tuševljakoviću i Vukčeviću u mobili-sanju njihovih brigada. Počela je opšta akcija na crvene u Sandžaku, C. Gori, Hercegovini i Srbiji. — ppuk. Ostojić

18. avgust 459 Za Bertu very urgent

Primljene depeše 215 do 225.22 Vrlo je važno da držiš dobre veze sa Arnautima. Kuvaj ih kako bolje znaš. Vidim da tamo crveni trpe velike gubitke. Isti je slučaj i sa XII korpusom, koji je u zadnjim borbama imao oko 1000 mrtvih i masu ranjenih i zarobljenih. Bekstva su vrlo česta. Janičić vodi borbe na liniji Osječenica — Grahovo. Uspešne borbe vode se po Istočnoj i Zapadnoj Bosni. Javljaj se redovno. Za Peka kažu da je na Kopaoniku.

Branko

462 Za Huberta very urgeni

Primljene depeše 259 do 276.23 Pre Vašega odlaska mi smo se sporazumeli da Vi ne izdajete naređenja korpusima Istočne


f Vidi dok. br. 64, dep. br. 764.

:i Milorad Momčilović.

a, a, M, 25 i a Vidi dok. br. 64.


Bosne dok se ne formira grupa jurišnih korpusa. Vi ste obećali da ćete izvršavati sva naređenja. Međutim niste izvršili moje izrično naređenje da dođete kod mene po povratku iz V. K-de odveli ste Neškovića kao običnog pratioca bez moga odobrenja i ako su se u to vreme vodile borbe u njegovom arezu. Bez predloga k-ta brigade i korpusa i bez moga znanja predložili ste izvesna lica za čin poručnika i ako ga ista ne zaslužuju.

463

Odveli ste kao ličnu pratnju pola rogatičke brigade, koju još držite i ako sam naredio da se vrati na svoj teren. Bez obzira na zadatke koje je dobio od mene preko K-ta korpusa i brigade izdali ste naređenje ustikolinskom bataljonu da ostane kod svojih kuća jer da je to u interesu srpskog naroda, a sada ga tražite za Hercegovinu. Bez poznavanja prilika, boračkih sposobnosti i zasluga pojedinih oficira predlažete smene najboljih komandanata jedino i isključivo zbog lične netrpeljivosti. Bez moga znanja predlažete V. K-di smenu majora Draškovića. Svi ovi Vaši postupci su nevojnički i štete našoj opštoj

464

stvari, a ruše red i disciplinu i vojnički duh. Vaše prisustvo potrebno je u Hercegovini gde ima mnogo stvari da se ispravi, a Vi tamo ne idete, nego ste našli za potrebno da rušite ono što je stvoreno u I. Bosni zaslugom drugih starešina. Zbog svega ovoga ja sam učinio potreban predlog Gospodinu Ministru, a dok se po istome ne donese rešenje na osnovu zakona kao Vaš prvi pretpostavljeni zabranjujem Vam izrično da se mešate u komandovanje u I. Bosni. Prednje primite na znanje i izvestite. Za neizvršavanje naređenja snosićete zakonske posledice.

ppukovnik Ostojić

22. avgust

474 Za Ferka very urgent persi

Radi usmenog sporazuma i davanja direktive za budući rad potrebno je da čika pukovnik i Bora Mitranović najhitnije dođu kod mene u višegradski srez. Sa sobom poneti tačne podatke o brojnim stanjima i naoružanju svih naših jedinica kao i ostale podatke važne za sadanju situaciju. Povedite lične pratnje i ponesite onih mojih 7 p.mitraljeza bez obzira na delove koji im fale. Izvestite kada ćete krenuti. Moma i društvo stigli i danas produžili za V. K-du. — poz. Č. Branko


502

503

476 Za Huberta very urgent persi

Primljene depeše 289 do 297.24 Uputio sam majora Lukačevića na sastanak sa Vama i on će Vam preneti sva potrebna naređenja i uputstva. U koliko priznajete naređenja Vrhovne Komande trebali ste da znate da je i mene za Vašeg pretpostavljenog postavila Vr. K-da, te prema tome morate shodno zakonima izvršavati kao vojnik sva moja naređenja. Ako Vi drugačije mislite, onda ne možemo sarađivati. — ppukovnik Ostojić

23. avgust

472 Za Fina very urgent

Poslednja tri dana vodili smo borbe na otseku Rača — Uvac — Mioče. Juče su crveni sa jednom brigadom bili zauzeli Plemu i Štrpce. Snažnim protivnapadom prebačeni su preko Uvca i naši gone ka Crnom vrhu i Priboju. Juče je i 37 divizija crvenih došla u Priboj. Crveni nadiru ka Kokinom brodu i N. Varoši. Nemci ih gone od Krnjače. Žestoke borbe vode se u I. i Zapadnoj Bosni sa uspehom. Crveni trpe velike gubitke. Javite najnoviju situaciju.

ppuk. Ostojić

475 Zo Huberta very urgent

Voja će dovesti 300 fočaka za rad u Hercegovini. Nastanite svim silama da Danilo formira jedan leteći korpus po formaciji koju sam Vam poslao. Stanje u rogatičkom srezu nadam se brzo ćemo srediti.

Miša neka što pre prikupi ceo leteći korpus u rogatičkom srezu. Poslednji tri dana vodima borbu na otseku Rača — Uvac — Mioče. Dve divizije crvenih prošle su kroz Priboj i idu ka N. Varoši. Javite situaciju. — ppuk. Ostojić

24. avgust

476 ZaTomasa very urgent

Proverite podatke za VI ličku diviziju, jer je ona trebala da bude negde oko Zelengore.85 Javite da li su pošli k meni Borota i Mitranovic? Ako nisu neka najhitnije krenu. Javljajte situaciju.

ppuk. Ostojić

478 Za Huberta very urgent persi

Čim dođe Voja javite se po šifri koju će on doneti radi važnih saopštenja. Je li Danilo otišao za Hercegovinu? Treba najbrže raditi. Pratite razvoj stalnih događaja. Javite situaciju. — ppuk. Ostojić

479 Za Fina very urgent

Crveni su juče izbili na liniju: Cigla — Brezovac — Duvnica. Nemam podataka gde im je desno krilo. Nemci došli u Priboj i Bistricu. Cuo sam da je Pavle juče trebalo da stigne u Pljevlje Javite situaciju. Drašković sa svojima tuče se sa crvenima na gore označenoj liniji. — ppuk. Ostojić


25. avgust

482 Raspis persi ultra urgent

za Tomasa, Ferka, Adolfa, (Huberta) Hermana i Capa

Posle pada Pariza i kapitulacije Rumunije može se očekivati u najkraćem roku izbijanje ruskih trupa u Banat i iskrcavanje Engleza na našu obalu. Odsudni časovi su na pragu. Da nas događaji ne bi iznenadili naređujem da se odmah izvrši opšta mobilizacija svih jedinica pod vidom borbe protivu komunista. Razviti najveću obaveštajnu službu i prikupiti tačne podatke o svim neprijateljima. Prema muslimanima i hrvatima razviti propagandu da se ne napadamo ako se Nemci izvuku nego da zajednički sačekamo saveznike. Izvršiti sve pripreme za akciju protivu okupatora. Ovo smatrati kao strogo poverljivo i izvestiti o izvršenju. — ppukovnik Ostojić


504

505

27. avgust

494 Za Huberta very urgent

Primljene depeše 307 do 314.26 Verovatno je da će crveni težiti da se održe u Hercegovini do dolaska saveznika. Gde je 29 divizija njihova? Sadanje akcije treba što bolje iskoristiti. 27 divizija opet u rogatičkom srezu i Žepi. Jedna divizija oko Olova. Izgleda prave krugove oko Sarajeva da bi ga u pogodnom momentu prvi zauzeli. Ova grupa u mojoj blizini ima oko 5000 ljudi. Juče je zauzela Mokru Goru i Šargan. Time nam je onemogućeno izvlačenje hrane iz Srbije. Zbog sređivanja prilika u rogatičkom srezu morao sam dati Kosoriću drugu rogatičku brigadu. Jedino tako uspeće mobilizacija. Pporučnika Dražu daću za Kalinovičku, ali je on bolestan i ne želi da primi brigadu. Da se ne bi stvarao veći razdor u fočanskom srezu mislim da Mitro vic27 ostane kao k-t teritorijalno, a kapetan Mandić28 da primi leteću. Javite Vaše mišljenje. — Branko

28. avgust

501 Za Fina very urgent

Da li će Pavlu biti upućena pomoć? To treba hitno učiniti. Crveni iz I korpusa na starom mestu između Uvca i Rzava. Ovoga momenta napadaju Štrpce. Dve divizije XII korpusa izbile prednjim delovima u Žepu na Drini. U Hercegovini 39, 16 i 36 divizija prodiru pravcem Slato — Fojnica za Bosnu. Svuda se vode žestoke borbe. VI lička u pokretu preko Uzlupa za Čelebić. Naši tamo zarobili ovih dana 45 a pobili 38 crvenih. Kakve su Vaše dalje namere iz sadanjeg rasporeda? — ppuk. Ostojić

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine icon1. Кто входил в антигитлеровскую коалицию, и когда она была создана?
Ливан, Саудовская Аравия, Никарагуа, Либерия, Боливия. В ходе войны к ним присоединились некоторые государства, вышедшие из нацистского...

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconСпіс школ горада старадарожскага раёна ў 1944/1945 навучальным годзе

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconA. F. Protocol A. F. 9 March 1944-September 1945 Eyewitness Accounts: Doc. No. P. III i. No. 104. (Hungary): 6 pages. Reel: 62

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconKid’s f estival je najveći nezavisni događaj za mlade u Jugoistočnoj Evropi. Od 2004. godine, preko 40,000 djece iz svih djelova Bosne I Hercegovine učestvuju svake godine. Raznovrsni program kombinuje radionice, štandove, zabavu, filmove, predstave I edukaciju…

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconС п І с удзельнікаў двух І болей войн, якія вярнуліся дамоў І маюць узнагароды за абарону Айчыны ад ворагаў у розныя часы. Горкаўскі сельскі савет вёска Селішча няронскі арсэн Іванавіч
Няронскі арсэн Іванавіч, н у. 1908 г., на савецка-фінляндскім фронце ў 1940 г., у гады Вялікай Айчыннай вайны – падпольшчык з 1941...

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine icon26 лістапада 2012 гада мы адзначым
Менскага педагагічнага інстытута. У час Вялікай Айчыннай вайны быў у партызанах, у 1944-1945 гг. – у Савецкай Арміі. Пасля вайны...

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine icon1. oris razvoja industrijskega dela 5

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconOto moldvai, dokazani turistički radnik I entuzijasta, ponudio je našem izdavaštvu tekst knjige koja naslovom pobuđuje interesovanje svih zaljubljenika u

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconАляксей Кароль нарадзіўся 29 траўня 1945 на Аршаншчыне ў мястэчку Копысь
У 1978 годзе абараніў кандыдацкую дысэртацыю па гісторыі Нямеччыны ў 1945-49 гадох І акупацыйнай палітыцы дзяржаў-пераможцаў на вопыце...

Izvod iz knjige poslatih depeša istaknutog dela štaba vrhovne komande od avgusta 1944. Do januara 1945. Godine iconТриумфальное шествие Московской патриархии: 1945 – 1946 годы. Рпцз до войны и сразу после
Русское церковное общество “карловацкой ориентации” после 1934 года. Послание патриарха Алексия I от 10 августа (н с.) 1945 года

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка