105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы
Назва105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы
Дата канвертавання28.10.2012
Памер211.72 Kb.
ТыпДокументы
5 клас

Беларуская мова

105 г. на год; 3 г. на тыдзень, з іх 13 г. на пісьмовыя работыТэма ўрока

Дата

Мова – найважнейшы сродак зносін- 2 гадзіны

1

Чалавек і мова. Адрасат

2

Вусная і пісьмовая формы маўлення. Віды маўленчай дзейнасці
Паўтарэнне вывучанага ў I—IV класах.

12 гадзін, з іх 2 гадзіны – на пісьмовыя работы

3

Тэкст, яго будова. Тэма і асноўная думка тэксту.

4

Сувязь сказаў у тэксце. Загаловак
5

Назоўнік.
6

Змяненне назоўніка ў адзіночным і множным ліку, правапіс канчаткаў
7

План тэксту
8

Вусны і пісьмовы падрабязны пераказ тэксту па плане
9

Прыметнік. Сувязь прыметніка з назоўнікам.
10

Асаблівасці змянення прыметніка па родах, ліках і склонах
11

Займеннік. Асабовыя займеннікі, іх змяненне
12

Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова. Часы дзеяслова.
13

Змяненне дзеяслова па асобах і ліках у цяперашнім часе, правапіс канчаткаў.
14

Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах, правапіс канчаткаў. Правапіс не з дзеясловамі
Сінтаксіс і пунктуацыя

23 гадзіны, з іх 3 гадзіны -- на пісьмовыя работы

15

Словазлучэнне.
16

Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні
17

Знаёмства са стылямі маўлення
18

Мэта і сфера выкарыстання стыляў маўлення, жанры
19

Сказ як адзінка маўлення
20

Апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя сказы
21

Клічныя і няклічныя сказы. Знакі прыпынку ў канцы сказаў
22

Будова сказа. Галоўныя члены сказа: дзейнік і выказнік Неразвітыя сказы
23

Даданыя члены сказа. Развітыя сказы
24

Дапаўненне
25

Кантрольны дыктант
26

Азначэнне
27

Акалічнасць
28

Сказы з аднароднымі членамі
29

Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі
30

Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку
31

Складаныя сказы з двума галоўнымі членамі ў кожнай частцы, іх ужыванне, інтанаванне ў тэксце.
32

Коска паміж часткамі ў складаным сказе прад і, а, але, што, каб, калі, таму што і інш.
33

Простая мова, інтанаванне і афармленне на пісьме
34

Дыялог
35

Патрабаванні да падрабязнага пераказу.
36

Падрабязны пераказ тэкстаў з простай мовай
37

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле
Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія

28 гадзін, з іх 3 гадзіны -- на пісьмовыя работы

38

Гукі беларускай мовы
39

Літара як знак гука
40

Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і
41

Беларускі алфавіт. Назвы літар
42

Склад. Націск
43

Правілы пераносу слоў
44

Знаёмства з тыпамі маўлення: апавяданне, апісанне, разважанне
45

Кантрольны дыктант
46

Галосныя гукі
47

Вымаўленне і правапіс галосных о, э, а
48

Вымаўленне і правапіс галосных о, э, а
49

Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я. Паўтарэнне.

Тэма і асноўная думка тэксту
50

Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я. Паўтарэнне.

Сувязь сказаў у тэксце
51

Вымаўленне і правапіс спалучэнняў іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у запазычаных словах. Паўтарэнне. Назоўнік
52

Зычныя гукі. Звонкія і глухія, свісцячыя і шыпячыя зычныя. Іх вымаўленне і правапіс .

Паўтарэнне. Прыметнік
53

Зычныя гукі. Звонкія і глухія, свісцячыя і шыпячыя зычныя. Іх вымаўленне і правапіс.

Паўтарэнне.Займеннік
54

Цвёрдыя і мяккія зычныя, іх вымаўленне і правапіс

Паўтарэнне. Дзеяслоў
55

Мяккі знак . Паўтарэнне. Словазлучэнне
56

Апостраф. Паўтарэнне. Стылі маўлення
57

Зычныя [д] –[дз' ], [т] – [ц'], іх вымаўленне і правапіс.

Паўтарэнне.Сказ як адзінка мовы
58

Гутарковы стыль. Паўтарэнне. Віды сказаў па мэце выказвання
59

Правапіс у, ў. Паўтарэнне. Будова сказа
60

Правапіс у, ў. Паўтарэнне. Галоўныя і даданыя члены
61

Падоўжаныя зычныя, іх вымаўленне і правапіс.

Паўтарэнне. Даданыя члены сказа
62

Прыстаўныя зычныя і галосныя гукі, іх правапіс.

Паўтарэнне. Дапаўненне
63

Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту
64

Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту
65

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле
ЛЕКСІКА. ФРАЗЕАЛОГІЯ

18 гадзін, з іх 3 гадзіны -- на пісьмовыя работы

66

Словы як назвы рэчаў, з'яў, паняццяў.

Паўтарэнне. Азначэнне
67

Лексічнае значэнне слова. Паўтарэнне. Акалічнасць
68

Агульнаўжывальныя словы . Паўтарэнне. Аднародныя

члены сказа
69

Прафесійныя словы. Навуковыя тэрміны. Паўтарэнне.

Зваротак
70

Устарэлыя словы. Паўтарэнне. Складаны сказ
71

Спрадвечна беларускія і запазычаныя словы. Паўтарэнне.

Знакі прыпынку ў складаным сказе
72

Навуковы стыль. Паўтарэнне. Простая мова
73

Адназначныя і мнагазначныя словы. Паўтарэнне. Дыялог


74

Прамое і пераноснае значэнне слова . Паўтарэнне. Гукі мовы
75

Мастацкі стыль.
76

Сінонімы. Паўтарэнне. Тыпы маўлення
77

Антонімы. Паўтарэнне. Галосныя гукі

78

Амонімы. Паўтарэнне. Правапіс галосных
79

Пераклад з рускай мовы на беларускую
80

Паняцце пра фразеалагізмы. Паўтарэнне. Зычныя гукі
81

Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту
82

Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту
83

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
Склад слова. Словаўтварэнне і арфаграфія

17 гадзін, з іх 2гадзіны -- на пісьмовыя работы

84

Змяненне і ўтварэнне слоў.

Паўтарэнне. Правапіс зычных
85

Марфемная будова слова.

Паўтарэнне. Правапіс ь і ‘
86

Аснова і канчатак. Паўтарэнне. Правапіс у, ў
87

Корань слова . Аднакаранёвыя словы. Паўтарэнне.

Падоўжаныя зычныя
88

Словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы.

Паўтарэнне. Прыстаўныя гукі
89

Чаргаванне зычных і галосных у аснове . Паўтарэнне.

Лексічнае значэнне слова
90

Пераклад з рускай мовы на беларускую мастацкага тэксту
91

Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны

Паўтарэнне. Адназначныя і мнагазначныя словы
92

Правапіс й, ы пасля прыставак. Паўтарэнне. Прамое і

пераноснае значэнне
93

Правапіс й, ы пасля прыставак

Паўтарэнне. Сінонімы
94

Утварэнне слоў. Утваральная аснова.

Паўтарэнне. Амонімы
95

Спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны; складанне слоў і асноў

Паўтарэнне. Антонімы
96

Утварэнне і правапіс складаных слоў.

Паўтарэнне. Агульнаўжывальныя словы і запазычаныя
97

Складанаскарочаныя словы; ужыванне ў маўленні

Паўтарэнне. Фразеалогія
98

Кантрольны дыктант
99

Праца над памылкамі
100

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
101

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
102

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
103

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага
104

Рэзервовая гадзіна
105

Рэзервовая гадзіна


5 клас

Беларуская літаратура

70 гадзін на год, на творчыя работы- 4г., пазакласнае чытанне – 4г.
Тэма ўрока

Дата

1

Уводзіны. Літаратура і жыццё.
РОДНАЕ СЛОВА (4 гадзіны)

2

Пятрусь Броўка. «Калі ласка»
3

Петрусь Броўка «Калі ласка» і Яўгенія Янішчыц «Мова»: параўнальны аналіз
4

Уладзімір Караткевіч. «Бацькаўшчына»
5

Анатоль Грачанікаў «Дрымотна ціснуцца кусты…»; Яўген Крупенька «Ёсць у кожнага з нас…»
6

Урок развіцця маўлення. Вуснае выказванне на адну з тэм: «Мой родны кут, як ты мне мілы!», «Наша мова — цудоўная, спеўная…», «Бацькаўшчына светлая мая…»
ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ (11 гадзін)

7

Беларускія народныя казкі, іх віды і жанравыя адметнасці.

Фільм “У свеце казкі”
8

Бытавая казка «Разумная дачка»
9

Прэзентацыя.Чарадзейная казка «Залаты птах»
10

Казкі пра жывёл «Музыкі» і «Воўк і сабака»
11

Урок пазакласнага чытання
12

Фальклорныя легенды. «Нарач». Прэзентацыя “ Легенды і паданні”
13

«Пестунь»
14

Загадкі. Прэзентацыя
15

Загадкі
16

Прыказкі
17

Прыказкі. Прэзентацыя ” Прыказкі і прымаўкі”
18

Прыкметы і павер’і. Прэзентацыя
19

Урок развіцця маўлення .Абагульняльны ўрок-конкурс па раздзеле падручніка «За смугою стагоддзяў»
ЛІТАРАТУРНЫЯ КАЗКІ І ЛЕГЕНДЫ (10 гадзін)

20

Прэзентацыя “Літаратурныя казкі і легенды”

Максім Танк.«Ля вогнішч начлежных»
21

Легенды «Нарач» і «Ля вогнішч начлежных». Параўнальны аналіз фальклорнага і літаратурнага твораў
22

Якуб Колас. «Крыніца»
23

Якуб Колас. «Крыніца»
24

Уладзімір Караткевіч. «Нямоглы бацька»
25

Уладзімір Караткевіч. «Нямоглы бацька»
26

Георгій Марчук. «Чужое багацце»
27

Георгій Марчук. «Чужое багацце»
28

Пятро Сіняўскі. «Зачараваная гаспадарка»
29

Андрэй Федарэнка. «Падслуханая казка”
30

Урок пазакласнага чытання
ВЫРАЗНАСЦЬ МАСТАЦКАГА СЛОВА (9 гадзін)

31

Максім Багдановіч. «Зімой» Верш на памяць
32

Анатоль Грачанікаў «Зоры спяваюць»
33

Якуб Колас. «Песня ляснога жаваранка». Эпітэт у мастацкім творы. Фільм “ Шлях Коласа”
34

Якуб Колас «На рэчцы»
35

Якуб Колас «На рэчцы». Урывак на памяць
36

Пятрусь Броўка. «Кропля» Параўнанне як мастацкі троп
37

Уладзімір Караткевіч «Лісце»
38

Анатоль Грачанікаў «Верасень»
39

Анатоль Грачанікаў «Як ападае ліст…»
40

Вусная замалёўка на падставе ўласных назіранняў за прыроднымі з’явамі (з апорай на знаёмыя пейзажныя творы альбо карціны жывапісу)
ЛІТАРАТУРНЫ ТВОР — СКЛАДАНАЕ І НЕПАДЗЕЛЬНАЕ МАСТАЦКАЕ АДЗІНСТВА (22 гадзіны)

41

Якуб Колас. «Дарэктар»
42

Якуб Колас. «Дарэктар»
43

Алесь Гарун. «Датрымаў характар»
44

Тэма і ідэя літаратурнага твора
45

Якуб Колас «У старых дубах»
46

Міхась Лынькоў. «Васількі»
47

Тэма загубленага маленства
48

Рыгор Барадулін «Бацьку» Верш на памяць
49

Сяргей Грахоўскі. «Мама»
50

Васіль Зуёнак «Прыйдзі аднойчы…»
51

Анатоль Кудравец. «Цітаўкі»
52

Анатоль Кудравец. «Цітаўкі». Сюжэт літаратурнага твора
53

Урок пазакласнага чытання
54

Генрых Далідовіч «Страта»
55

Супастаўляльная характарыстыка Міці і Стасіка.
56

Трагічны лёс Міці Бокуця
57

Хрысціна Лялько. «Касцы»
58

Уладзімір Караткевіч. «Былі ў мяне мядзведзі».Літаратурны герой у мастацкім творы
59

Гісторыя Бурыка, яе значэнне ў раскрыцці ідэі апавядання
60

Адзінства жыцця людзей з жыццём прыроды
61

Максім Лужанін. «Добры хлопец Дзік»
62

Максім Лужанін. «Добры хлопец Дзік»
63

Максім Лужанін. «Добры хлопец Дзік»
64

Урок развіцця маўлення.Разгорнуты адказ на пытанне з элементамі характарыстыкі літаратурнага героя (па адным з папярэдне вывучаных твораў)
65

Урок пазакласнага чытання
ПРЫГОДЫ І ПАДАРОЖЖЫ (5 гадзін)

66

Міхась Лынькоў. «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў». Фільм «Пра смелага ваяку Мішку і яго

слаўных таварышаў»
67

Мішка сярод людзей.
68

Геройскія ўчынкі Мішкі.
69

Выразнае чытанне ўрыўка на памяць
70

Абагульняльны ўрок
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconАнализ работы педагогического коллектива мбдоу «Детский сад компенсирующего вида №105» за 2011-2012 учебный год
Итоговый анализ работы педагогического коллектива мбдоу «Детский сад компенсирующего вида №105» за 2011-2012 учебный год

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconБюллетень новых поступлений Ноты Январь-май 2010 года
Бродили мы: op. 96 №2; Соловей: op. 97 №1; Глубже все моя дремота: op. 105 №2; Жалоба: op. 105 №3; На кладбище: op. 105 №4; Измена:...

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconПлан научно-методической работы. План работы научно-методического совета школы
I. Анализ методической и учебно-воспитательной работы за прошедший год и основные задачи на новый учебный год

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconМо мр «Удорский» I тур Районного конкурса танцевального искусства «Грация» 17 марта
Проведение итогового совещания с работниками физической культуры и спорта по итогам работы за 2011 год и направлениям работы на 2012...

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconПлан ідэалагічнай І выхаваўчай работы медыка-псіхалагічнага факультэта уа "Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт" на 2010/2011 навучальны год аналіз ідэалагічнай І выхаваўчай работы за 2009/10 навучальны год
Аналіз ідэалагічнай І выхаваўчай работы за 2009/10 навучальны год

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconМаўленне (10 г, з ІХ 3 г – на пісьмовыя работы)
Маўленне як працэс маўленчых зносін. Умовы маўленчых зносін. Вуснае І пісьмовае маўленне

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconРасписание работы выставки клж «ассамблея»
Место проведения: спб, пр. Обуховской Обороны, 105, площадка за дк им. Н. К. Крупской (ст м. "Елизаровская")

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconПлан работы журнал учета работы Данные об участниках (Ф. И. О., год рождения, дом адрес, контактный телефон, место учебы, работы) Состав совета

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconО предполагаемых вакансиях педагогических работников в оу города Нижний Тагил на 2012-2013 учебный год
Шк.№1(1), 4(1), 8(1), 10(4), 25(1), 33(1), 40(1), 43(0,6-д/о), 55(2), 66(3), гмш(2), 77(1), 81(1), 95(3),3(1,2), 20(1), 13(1), 12(у-...

105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы iconПлан воспитательной работы моусош №31 г. Петров Вал На 2012- 2013 учебный год
Общешкольное родительское собрание «Анализ работы школы и задачи на 2011- 2012 учебный год»

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка