Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю
НазваБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю
старонка1/4
Дата канвертавання22.01.2013
Памер0.54 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4
Міністэрства адукацыі

Установа адукацыі

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”


ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай і інфармацыйна-аналітычнай рабоце

_________________ В.М.Зелянкевіч

____________________

Рэгістрацыйны № ВД-____________/р.


НЕАРГАНIЧНАЯ ХIМIЯ

Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1-02 04 04 Бiялогiя. Дадатковая спецыяльнасць

(1-02 04 04-91 Бiялогiя. Хiмiя)


Факультэт прыродазнаўства

Кафедра хiмii

Курс (курсы) - першы

Семестр (семестры) – першы, другi

Лекцыі - 46


Экзамен – другi семестр

Семінарскія

заняткі - 6

Залік - першы семестр

Лабараторныя

заняткі - 52

Курсавы праект (работа) - 4

Усяго аўдыторных

гадзін па дысцыпліне - 104
Усяго гадзін

па дысцыпліне - 222

Форма атрымання

вышэйшай адукацыі - вочная (дзённая)


2008 г.

Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай прагарамы па дысцыпліне “Неарганiчая хiмiя”, зацверджанай _______________ 2008, регістрацыйны № ________


Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння на пасяджэнні кафедры хiмii

10 чэрвеня 2008 г,, пратакол № 12

Загадчык кафедры

________________ Т.Т. Лахвiч


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння Саветам факультэта прыродазнаўства установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”

23 чэрвеня 2008 г., патакол №11

Старшыня Савета

________________Н.У.Навуменка

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Дысцыпліна “Неарганічная хімія” прадугледжана адукацыйным стандартам і тыпавым вучэбным планам падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці 1-02 04 04 Біялогія. Дадатковая спецыяльнасць (1-02 04 04-01 Біялогія. Хімія), і адносіцца да блоку спецыяльных дысцыплін. Курс накіраваны на засваенне студэнтамі педагагічных спецыяльнасцяў універсітэтаў фактыычнага матэрыялу неарганічнай хіміі, грунтуючыся на тэарэтычных заканамернасцях, якія вывучаліся імі ў курсе “Агульная хімія”. Яго вывучэнне павінна садзейнiчаць развiццю iх творчага мыслення, прафесійнай эрудыцыі і інтуіцыі. Пытанні, разгледжаныя ў працэсе вывучэння дысцыпліны, дазваляюць студэнтам на вялікім фактычным матэрыяле паглыбіць і канкрэтызаваць сваё разуменне асноўных заканамернасцяў будовы і хімічных паводзінаў неарганічных рэчываў, сувязі паміж будовай і фізіка-хімічнымі і хімічнымі ўласцівасцівасцямі неарганічных злучэнняў.

Мэтаю вывучэння дысцыпліны “Неарганічная хімія” з’яўляецца фарміраванне ў студэнтаў цэласнага і глыбокага ўяўлення аб будове і ўласцівасцях неарганічных злучэнняў, а таксама сувязі хімічных паводзінаў неарганічных рэчываў з іх біялагічнымі функцыямі.

Да асноўных задач дысцыпліны адносяцца:

вывучэнне асноўных заканамернасцяў будовы і хімічных паводзінаў рэчываў, працякання хімічных працэсаў;

сувязі паміж будовай і фізіка-хімічнымі і хімічнымі ўласцівасцівасцямі злучэнняў;

фарміраванне навыкаў рашэння разліковых и якасных хімічных задач на фактычным матэрыяле неарганічнай хіміі;

фарміраванне навыкаў работы ў хімічнай лабараторыі;

Змест дадзенага курса грунтуецца на базе ведаў па хiмii, фiзiцы i матэматыцы ў аб’ёме праграмы сярэдняй школы и дакладна спалучаецца з сумежнымi дысцыплiнамi хімічнага блоку (“Агульная хімія”, “Арганічная хімія”, “Аналітычная хімія”, “Фізічная і калоідная хімія”, “Методыка выкладання хіміі”, “Фізіка-хімічныя метады даследавання ў біялогіі і хіміі”, “Асновы хіміі палімераў”, “Асновы хімічнага сінтэзу”), а таксама з шэрагам дысцыплін біялагічнага блоку шляхам устанаўлення мiжпрадметных сувязяў, што садзейнiчаць засваенню i глыбокаму разуменню фiзiка-хiмiчнай сутнасцi бiялагiчных навук.

Асноўнымі формамі заняткаў з’яўляюцца лекцыі і лабараторныя заняткі. Лекцыі маюць насіць праблемны характар, быць накіраванымі на разгляд асноўных пытанняў праграмы. Падчас лабараторных заняткаў, адбываецца фарміраванне эксперыментальных навыкаў работы; сувязь з лекцыйным курсам адбываецца праз сістэму каллеквіумаў згодна тэматыкі лабараторнага практыкуму. Кантроль засваення ведаў, навыкаў і уменняў ажыццяўляецца у выглядзе вуснага (лабараторныя калеквіумы) і пісьмовага кантролю (праводзіцца 2 кантрольныя работы на семестр).


Пасля вывучэння дысцыпліны студэнт павінен

ведаць:

  • агульную характарыстыку фізіка-хімічных ўласцівасцяў простых рэчываў і злучэнняў элементаў кожнай групы Перыядычнай сістэмы;

  • хімічныя ўласцівасці простых рэчываў і злучэнняў элементаў кожнай групы Перыядычнай сістэмы;

  • выкарыстанне простых рэчываў і злучэнняў элементаў кожнай групы Перыядычнай сістэмы

умець:

  • называць хімічныя элементы і іх злучэнні згодна хімічнай наменклатуры;

  • запісваць хімічныя рэакцыі вывучаных злучэнняў;

  • характарызаваць тыпы крышталічных рашотак;;

  • рашаць разліковыя задачы па курсу неарганічнай хіміі;

  • праводзіць хімічны эксперымент па сінтэзу і вызначэнні прасцейшых фізічных і фізіка-хімічных характэрыстык неарганічных злучэнняў.

Пры навучанні дысцыпліне мэтазгодна ужываць разнастайныя спалучэнні элементаў праблемнага і развіваючага навучання, асоба-арыянтаванага падыходу, модульнай і праектнай тэхналогі, тэхналогій ТСН, а таксама розныя формы мадэліравання. Пры гэтым шырока выкарыстоўваюцца спецыфічныя для хіміі метады навучання: хімічны эксперымент і рашэння разліковых і якасных хімічных задач.

Усяго на вывучэнне дысцыпліны адводзіцца 222 гадзіны, з іх аўдыторных 104 (46 - лекцыі, 52 - лабараторныя заняткі, 6 – семінарскія заняткі).


ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН


N

пп

Тэмы праграмы

Колькасць аўдыторных гадзiн

усяго

у тым ліку

лек

цый

лабара-

торных

заняткаў

семі

нараў

1

Вадарод

10

2

8
2

Элементы групы VIIA

10

6

4
3

Элементы групы VIA

10

6

4
4

Элементы групы VА

10

4

4
5

Элементы-неметалы групы IVА

8

4

4

2

6

Агульныя ўласцiвасцi металаў

4

2
2

7

Элементы-металы групы IVА.

6

2

4
8

Элементы групы IIIА

6

2

4
9

Элементы групы IА

2

210

Элементы групы IIА

4

2

2
11

Агульная характарыстыка d- i f-элементаў

4

2
2

12

Элементы групы VIВ

6

2

4
13

Элементы групы VIIВ

6

2

4
14

Элементы групы VIIIВ

6

2

4
15

Элементы групы IВ

2

216

Элементы групы IIВ

4

2

2
17

Элементы групы IIIВ. Элементы f – сям’i

6

2

4УСЯГО:

104

46

52

6
  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconУстанова адукацыі "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка" Факультэт псіхалогіі Графік вучэбнага працэсу на
Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай прагарамы па дысцыпліне “Методыка выкладання хіміі”, зацверджанай. 2011 г.,...

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай прагарамы па дысцыпліне “Аналітычная хімія”, зацверджанай 31. 08. 2009 г.,...

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка
Ступеневыя шэрагі

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconГ. Я. Адамовіч Літаратурная класіка
Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка”

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю icon"Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка"
Народнае мастацтва: праблемы даследавання І захавання фальклорна-этнаграфічнай спадчыны

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconСтаршыня прэзідыума
У пярвічную прафсаюзную арганізацыю студэнтаў Установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю iconБеларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка зацвярджаю
Вучэбная праграма складзена на аснове тыпавой вучэбнай прагарамы па дысцыпліне “Арганiчая хiмiя” тд-а103/тип, зацверджанай 11 лістапада...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка