Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі
НазваІнстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі
старонка3/3
Дата канвертавання21.01.2013
Памер471.42 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3

РЭЗЮМЭ

Трубчык Алена Генадзьеўна

Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны (1919-1921 гг)”.

Ключавыя словы: польска-савецкая вайна (1919-1921 гг.), Грамадзянскае ўпраўленне Усходніх зямель, адукацыйная палітыка, народная адукацыя, савецкая працоўная школа, нацыянальная школа.

Мэта і метады даследавання

Мэта даследавання: вызначыць дынаміку развіцця школьнай справы на беларускіх тэрыторыях пад уплывам адукацыйнай палітыкі як польскай, так і савецкай улады ў час польска-савецкай вайны (1919-1921 гг.).

У працэсе вырашэння даследчых задач выкарыстаны агульнанавуковыя метады: аналіз, сінтэз, параўнанне. Асаблівае значэнне нададзена спецыяльна-гістарычным метадам: гісторычна-тыпалагічнаму, гісторычна-генетычнаму, рэтраспектыўнаму.

Навуковая навізна дысертацыйнага праекта заключаецца ў тым, што гэта першае даследаванне ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі, у якім прадстаўлены параўнальны аналіз польскай і савецкай адукацыйнай палітыкі на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны.Упершыню былі ўведзены ў навуковы абарот арыгінальныя крыніцы справаводства польскай грамадзянскай адміністрацыі, апрацаваны колькасныя дадзеныя ў польскіх і савецкіх статыстычных матэрыялах, якія дазволілі адлюстраваць дынаміку і вызначыць асаблівасці развіцця школьнай справы на беларускіх тэрыторыях.

Практычная значнасць вынікаў:

Палажэнні і вывады, атрыманыя ў выніку правядзення даследавання, дакументальныя матэрыялы могуць стаць каштоўнай базай для наступнага вывучэння палітычных і сацыяльна-культурных працэсаў на беларускіх землях у перыяд польска-савецкай вайны (1919-1921 гг.), а таксама для распрацоўкі агульных курсаў па гісторыі Беларусі навейшага часу, падрыхтоўкі метадычных дапаможнікаў пры выкладанні курса Айчыннай гісторыі ў розных навучальных установах.


РЕЗЮМЕ

Трубчик Елена Геннадьевна

«Школьное образование на территории Беларуси во время польско-советской войны (1919-1921 гг.)»

Ключевые слова: польско-советская война (1919-1921 гг.), Гражданское управление Восточных земель, образовательная политика, народное образование, советская трудовая школа, национальная школа

Цель и методы исследования

Цель исследования: определить динамику развития школьного дела на белорусских территориях под влиянием образовательной политики как польской, так и советской власти во время польско-советской войны (1919-1921 гг.).

В процессе решения исследовательских задач использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение. Особенное значение уделено специально-историческим методам: историко-типологическому, историко-генетическому и ретроспективному.

Научная новизна диссертационного проекта заключается в том, что это первое исследование в отечественной и зарубежной историографии, в котором представлен сравнительный анализ польской и советской образовательной политики на территории Беларуси в период польско-советской войны. Впервые были введены в научный оборот оригинальные источники делопроизводства польской гражданской администрации, обработаны количественные данные польских и советских статистических материалов, которые позволили отразить динамику и выделить особенности развития школьного дела на белорусских территориях.

Практическая значимость результатов:

Положения и выводы, полученные в результате проведения исследования, документальные материалы могут стать ценной базой для дальнейшего изучения политических и социально-культурных процессов на белорусских землях в период польско-советской войны (1919-1921 гг.), а также для разработки общих курсов по истории Беларуси новейшего времени, подготовки методических пособий для преподавания курса Отечественной истории в различных учебных заведениях.


SUMMАRY

Alena G. Trubchick

The school education during the Polish-Soviet war (1919-1921)

on the territory of Belarus

Key words: Polish-Soviet war (1919-1921), The State Departament of East Districts, soviet labour school, the educational police, public education, national school.

The purpose and methods of the research:

The purpose: to determine the process of the development of the school business on the Belorussian territory under the influence of the both Polish and Soviet educational police during the Polish – Soviet war (1919-1921).

While solving the tasks of the research the author used such general scientific methods as analysis, synthesis, comparison, and also some special historic methods, the most important of which are historic and typological, historic and genetic, retrospective.

Scientific novelty of the research: this research is the first in foreign and native historic science, which contains the most important results of Polish and Soviet educational policу on Belorussian territories, during the Polish-Soviet war, submitted in comparison. The research is based on introduction to the scientific circulation many original archive documents and materials, which were never used before and were little-known in the native historiography; the new information about peculiarities of the development of the school business in different Belorussian regions was discovered; some new statistics on the number of schools, teachers and students were introduced.

Practical importance of the research: positions and results obtained by the research and document discovered during the work can complete valuable base for the following study of the political, social and cultural processes which took place on the territory of Belarus during the Polish – Soviet war (1919-1921). Also it can be used in composing new training courses in modern Belorussian History and in preparing tutorials in History of the Great Patriotic war addressed to different educational institutions.1 Bronowski, S. Państwo polskie a kwestja białoruska / S. Bronowski. – Warszawa : Towarystwo Obrony Kresów, 1919. – 19 s.; Dmowski, R. Losy polityki zagranicznej w Rżeczypospolitej Polskiej / Roman Dmowski. – Warszawa: wyd. “Gazety Warszawskiej”. – 1921. – 29 s.; Hołówko, T. Perspektywy historyczne // Robotnik. – 1919. – 24 lutego. – S. 3.; Kozicki, S. Sprawa granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu / Stanislaw Kozicki. – Warszawa: “Nowy Swiat”. – 1921. – 169 s.; Niedziałkowski, M. Zadania polskiej polityki zagranicznej / Meczysław Niedziałkowski. – Warszawa: “Nowe Życie”. – 1921. – 16 s.; Olędzki, K. Kresy wschodnie a Polska / К. Olędzki. – Warszawa : Wyd-wo poludniowo-wschodniego okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża, 1919. – 14 s.; Taraszkiewicz, B. Białoruskie postułaty polityczne // Przymierze. – 1920. – 20 stycznia (№ 5). – S. 5 – 9.; Luckiewicz, A. Polska akupacja na Białorusi / A. Luckiewicz. – Wilno : Druk. koop. stow. DRUK, 1920. – 28 s.; Swiechowski, M. O program w stosunku do ziem Litewsko-białoruskich / Marjan Swiechowski. – Wilno: “ Lux”. – 1920. – 30 s.

2 Srokowski, K. Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich / Konstanty Srokowski. – Kraków : Gebethner i Wolff, 1924. – 56 s.; Maliszewski, E. Stosunki narodowościowe w Rżeczypospolitej Polskiej / E. Maliszewski . – Warszawa : Instytut badań spraw narodowościowych w Polsce, 1923. – 20 s.

3Wasilewski, L. Sprawa kresów i mniejszości narodowych w Polsce / Leon Wasiłewski. – Warszawa : Wydawnictwo warszawskiego oddziału Towarzystwa Uniwersitetu robotniczego, 1925. – 24 s.; Elski, S. Sprawa białoruska / Elski S. – Warszawa, 1931. – 105 s.

4 Войтенко, В. Народное образование в Белоруссии. По статистическим данным за 1921 г. / В. Войтенко // Вестник Народного Комиссариата Просвещения ССРБ. – 1922. – Вып. 7–8. – с. 38–42.; Рожков, Н. В. В дороге. На путях всеобщего обучения в Гомельской губернии (очерк) / Н. В. Рожков. – Гомель: Гомельский губернский отдел народного образования, 1926. – 46 с.; Фридман, С. М. Общественно-политическая подготовка педагогических кадров / С. М. Фридман. – М.: Наркомпрос РСФСР, 1929. – 56 с.; Платун, А. М. Итоги культурного строительства в БССР за 10 лет / А. М. Платун. – М.-Л.: Гос. соц.-эк. издательство, 1931. – 54 с.

Гарбацэвіч, П. Паланізацыя Заходняй Беларусі / П. Гарбацэвіч – Мінск: Беларуская Акадэмія Навук,1932. – 56 с.; Егоров, Г. Западная Белоруссия / Г. Егоров. – Москва: ОГИЗ. Гос. издательство политической литературы, 1939. – 35 с.; Западная Белоруссия : сб. статей / Гос. издательство БССР; ред. Цвикевич А. И. – Минск, 1927. – 315 с. Лочмель, І. Ф. Вызваленне Беларусі ад белапольскіх акупантаў / І. Ф. Лочмель. – Мінск : Дзяржвыдавецтва БССР. Аддз. паліт. літ. , 1939. – 216 с.; Мархлевский, Ю. Польша и мировая революция / Ю. Мархлевский // Сочинения. Т. 6 : Очерки истории Польши / Ю. Мархлевский. – Москва–Ленинград : Гос. соц.-эк. издат., 1931. – 320 с.; Минаев, В. Западная Белоруссия и Западная Украина под гнётом панской Польши / В. Минаев. – Москва : Гос. военное издательство Наркомата обороны СССР, 1939. – 25 с.

5 ХХІ-ая гадавіна вызвалення Беларусі ад белапалякаў / Дзяржаўная бібліятэка і бібліяграфічны інстытут імя У. І. Леніна. – Мінск : Дзяржвыдавецтва БССР, 1941. – 10 с.; XXV-я годовщина БССР, 1 января 1919 – 1января 1944 (материалы для докладчиков). – Москва: ОГИЗ. Гос. издательство политической литературы, 1944. – 15 с.

6 Саевич, П.В. Народное образование в БССР. / П. В. Саевич. – Минск : Госиздат БССР, 1950. – 38 с.

7 Умрейко, С.А. Очерки по истории советской общеобразовательной школы в БССР (1920–1941 гг)] / С.А. Умрейко – Минск, 1952. – 16 с.; Каменская, Н.В. Первые социалистические преобразования в Белоруссии (25 октября 1917 – июль 1919 г.) / Н.В. Каменская. – Минск : АН БССР, 1957. – 279 с.; Кісялёў, Р.Я. Школа савецкай Беларусі / Р.Я. Кісялёў. – Мінск : Народная асвета, 1968. – 188 с.; Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі Беларусі / рэдкал. С.У. Умрэйка і інш. – Мінск : Народная асвета, 1968. – 320 с.

8 Титок З.М. Школа Белоруссии в период Гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917–1925 гг.) : автореф. дис. канд. пед. наук / З.М. Титок; Минский гос. пед. ун-т им. М. Горького. – Минск, 1977. – 21 с.; Новик, Е. К. Формирование кадров народного образования в Белоруссии (1917-1941 гг.) / Е. К. Новик. – Минск: Наука и техника, 1981. – 294 с.; Дрозд, Л.Н. Развитие средней общеобразовательной школы в Белоруссии, 1917–1941 / Л. Н. Дрозд. – Минск: Народная асвета, 1986. – 145 с.

9 Круталевіч, В. А. Станаўленне дзяржаўнасці / В. А. Круталевіч; пад рэд. В.Г. Мацкевіча – Мінск : Навука і тэхніка, 1989. – 125 с.; Иностранная интервенция в Белоруссии, 1917 – 1920 / И.М. Игнатенко, И.П. Ломако, Е.К. Прыгунова и др.; отв.ред. И.И. Минц. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 242 с.; Народная адукацыя і педагагічная навука ў Беларусі (1917-1945 гг.) / М.С. Крот, Г.Р. Сянькевіч, А.В. Трухан і інш.; пад рэд. Г.Р. Сянькевіч. – Мінск : Народная асвета, 1993. – 495 с.

10 Lewandowski, J. Federalizm. Litwa a Białoruś w polityce obozu belwederskiego (XI. 1919 – IV. 1920 r.) / Józef Lewandowski. – Warszawa: PWN, 1962. – 264 s.

11 Deruga, A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918 - 1919) / A. Deruga. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. – 330 s.

12 Літвін, А. Дакументы па гісторыі Беларусі ў Варшаўскай публічнай бібліятэцы / А. Літвін // Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы, Беларусі / БФК ; пад рэд. А. Мальдзіса. – Вып. 6. – Мінск, 1999. – С. 146–149.; Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці / М. П. Касцюк [і інш.] ; пад. рэд. М.П. Касцюка – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 614 с.; Чернякевич, А.Н. Политика Польши на оккупированной территории Беларуси в период польско-советской войны (февраль 1919–март 1920 г.) : автореф. дис. … канд. ист. наук / А.Н. Чернякевич ; Бел. гос. ун. – т. – Минск, 2001. – 20 с.; Ціхаміраў, А.В. Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918-1921 гг.) / А.В. Ціхаміраў. – Мінск : Экаперспектыва, 2003. – 399 с.; Ляхоўскі, У. Беларуская справа падчас польскай акупацыі 1919–1920 гг. / У. Ляхоўскі // Спадчына. – 1994. – № 6. – С. 50 –87. ; Ляхоўскі, У. Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915–1918 гг.) / У. Ляхоўскі. – Вільня : Інстытут беларусістыкі, 2010. – 340 с.

13 Сухая, Т. Рэфармаванне адукацыі на Беларусі ў перыяд 1917–1920 гг. / Т. Сухая // Нацыянальная адукацыя : тэматычны зборнік Брэсцкай аб’яднанай рэг. арг. Згуртавання беларусаў свету “ Бацькаўшчына” / Міжнародная акадэмія вывучэння нацыянальных меншасцей ; пад рэд. С. А. Яцкевіч. – Брэст, 1997. – С. 5 – 7.; Андрэева, Е. Г. Гісторыя народнай адукацыі Беларусі (1917-1941 гг.) : вуч. дапаможнік / Е.Г.Андрэева. – Мінск : НПТАТ “ПІАН”, 2001. – 320 с.; Зелянкова, А.І. Палітыка савецкай улады ў галіне адукацыі на беларускіх тэрыторыях у складзе РСФСР (1919–1926) /А.І. Зелянкова // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – Мінск : Беларуская навука, 2001. –С. 47 – 53.

14 Wojnicka, M. Sprawy białoruskie w prasie polskiej w latach 1918-1921 / M. Wojnicka // Polskа-Białoruś, 1918-1945 / Instytut Histirii PAN ; red. naukowa W. Balceraka. – Warszawa, 1994. – 211. – S. 80 – 86.; Wojnicka, M. Stosynek Polski do Bałorusi w latach 1918-1920 / M. Wojnicka // Odrodżona Polska wsrod sąsiadow, 1918-1921: zbior studiów i materiałów / Instytut Historii PAN ; pod red. naukowa A.Koryna. – Warszawa, 1999. – S. 60 – 87.; Balcerak, W. Sprawa białoruska a polityka odradzającej się Rżeczypospolitej / W. Balcerak // Polska – Białoruś 1918 – 1945: zbior studiów i materiałow ; pod. red. naukowa W. Balceraka. – Warszawa, 1994. – S. 6 – 28.

15 Gierowska-Kałłaur, J. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego – 9 września 1920) / J. Gierowska-Kałłaur. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton Institut Historii PAN, 2003. – 447 s.; Głogowska, H. Białoruś, 1914 – 1929 Kultura pod presją polityki / H. Głogowska. – Białystok: Biołoruskie Towarystwo Historyczne, 1996. – 238 s.; Sleszyński, W. Wychować lojalnych obywateli. Polityka oświatowa władz polskich na ziemiach północhno – wschodnich II Rżeczypospolitej (1919–1939) / W. Sleszyński // Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko – litewskim – białoruskim / Prymat; red. W. Sleszyński. – Białystok, 2007. – S. 151 – 158.; Tomaszewski, J. Polska w Europie i świecie, 1918 -1939 / J. Tomaszewski . – Warszawa : Trio, 2005. – 304 c.; Siemakowicz, M. Organizacja szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rżeczypospolitej / Marian Siemakowicz // Białoruskie Zeczyty Historyczne ; red. E. Mironowicz. –1999. – Zeczyt 12. – S. 80 – 132.
1   2   3

Падобныя:

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconПраграм а
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар аддзялення гуманітарных навук І мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,...

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconНарыс гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук
Аляксандр каваленя, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconГомельшчыны Серыя "Гуманітарныя навукі"
К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”, доктар філалгічных навук, прафесар А. У. Марозаў, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела...

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconІнфармацыйнае паведамленне
Месца правядзення канферэнцыі: дну “Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconІнстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі
Апаніруючая арганізацыя – установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconНацыянальная акадэмія навук беларусі аддзяленне гуманітарных навук І мастацтваў Інстытут гісторыі
Месца правядзення: Інстытут гісторыі нан беларусі (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1)

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconМинистерство образования республики беларусь международная ассоциация преподавателей
Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь; дырэктар Інстытута мовы І літаратуры імя Якуба Коласа І янкі Купалы Нацыянальнай...

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconМинистерство образования республики беларусь международная ассоциация преподавателей
Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь; дырэктар Інстытута мовы І літаратуры імя Якуба Коласа І янкі Купалы Нацыянальнай...

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconДзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут мовы І літаратуры імя Якуба Коласа І Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі"
Дзяржаўная навуковая ўстанова “Інстытут мовы І літаратуры імя Якуба Коласа І янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”

Інстытут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі iconГiсторыя Беларусi
Заглавие документа: Янушэвіч І.І. Змена становішча канфесiй у Беларусі (1917-1929 гг.). Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка